Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół nr XLI/2017 z XLI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 31 MAJA 2017r. o godz.16.00 w Sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie

PROTOKOŁ nr XLI/2017

 

z XLI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 31 MAJA 2017r.o godz.16.00

 

XLI Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Henryka Janusa nadzień 31 maja 2017roku,na godz. 16.00 w Sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p.Henryk Janus, który trzy krotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego,otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom. Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz zaproszonych gości, przystąpiono do realizacji programu sesji.Przewodniczący Rady Miejskie jstwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 15 radnych. Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności sołtysów z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Lista obecności gości ze sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady P. Wojciechowski.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 4. Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.
 5. Wykonanie budżetu Gminy Rogoźno za 2016 rok:
  1. sprawozdanie Burmistrza Rogoźna z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Rogoźno oraz sprawozdaniem finansowym za rok 2016,
  2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Rogoźna sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok,
  3. przedstawienie wniosku wraz z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za 2016 rok,
  4. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie o udzielenie Burmistrzowi Rogoźna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok,
  5. dyskusja nad sprawozdaniami i wnioskiem Komisji Rewizyjnej,
  6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2016 rok,
  7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za rok 2016.
 6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Wielka Poznańska 64/5 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym,
  2. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. II Armii Wojska Polskiego 7/6 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym,
  3. wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu nr: 195/16 i 196/11, położonych w Międzylesiu, gm. Rogoźno,
  4. wyrażenia zgody na nabycie odrębnej nieruchomości lokalowej – lokal mieszkalny Fabryczna 10/1 w Rogoźnie,
  5. zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu poprawy jakości powietrza obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Rogoźno,
  6. zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowania części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rogoźno,
  7. zmiany nazwy parku zlokalizowanego na terenie miasta Rogoźna,
  8. zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
  9. zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok,
  10. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2026.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie.

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Porządek został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich obecnych radnych po zmianie – zdjęto z programu uchwały z ppkt e) i f), natomiast dodano uchwałę w ppkt i) poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z XL sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Protokół przyjęto – jednogłośnie.

 

Ad. 4. Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.

Brak pytań.

 

Ad. 5. wykonanie budżetu za 2016 rok.

 1. sprawozdanie Burmistrza Rogoźna z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Rogoźno oraz sprawozdaniem finansowym za rok 2016, pani Skarbnik Maria Kachlicka przedstawiła i omówiła wyczerpująco przygotowaną prezentację, która jest załącznikiem nr 4 do niniejszego protokołu.
 2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Rogoźna sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, pani Skarbnik również odczytała opinię Regionalnej Izby Rachunkowej z wykonania budżetu Rogoźna 2016 rok, stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
 3. przedstawienie wniosku wraz z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za 2016 rok, Glos w tym punkcie zabrał pan wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej - Bartosz Perlicjan przedstawiając radnym treść uchwały wraz z uzasadnieniem, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu – nr 6.
 4. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie o udzielenie Burmistrzowi Rogoźna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok, Głos zabrał ponownie pan wiceprzewodniczący Bartosz Perlicjan, który przytoczył treść uchwały, stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
 5. dyskusja nad sprawozdaniami i wnioskiem Komisji Rewizyjnej: Przewodniczący Klubu „Nasza gmina – Nasz powiat”, pan Adam Nadolny oświadczył, że klub jest „za” udzieleniem burmistrzowi absolutorium, za szereg inwestycji, na które lokalna społeczność czekała już od wielu lat. Są to m.in. ulica Fabryczna, droga w Gościejewie, ul. W. Poznańska. I wiele innych inwestycji, na które udało się pozyskać wiele środków finansowych.Pan przewodniczący klubu „Rogoźno – lubię to” Zbigniew Chudzicki zgodził się ze swoim przedmówcą i dodał, że również członkowie klubu są „za” udzieleniem absolutorium burmistrzowi. Na koniec radny dodał, że życzy wszystkim radnym dalszej owocnej współpracy i liczy na równy podział środków.
 6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2016 rok, treść uchwały przeczytała pani skarbnik Maria Kachlicka – uchwała bez uwag, przyjęta jednogłośnie w obecności 15 obecnych radnych,
 7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za rok 2016, treść uchwały przybliżył radnym pan przewodniczący Henryk Janus – uchwała bez uwag, przyjęta została jednogłośnie w obecności 15 obecnych radnych.

Pan burmistrz Roman Szuberski podziękował w imieniu organu wykonawczego za udzielenie mu absolutorium.

 

Ad. 6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

 1. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Wielka Poznańska 64/5 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym, uchwała przedstawiona przez pana kierownika Romana Piątkowskiego i przyjęte jednogłośnie,
 2. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. II Armii Wojska Polskiego 7/6 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym, uchwała przedstawiona przez pana kierownika Romana Piątkowskiego i przyjęte jednogłośnie,
 3. wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu nr: 195/16 i 196/11, położonych w Międzylesiu, gm. Rogoźno, uchwała przedstawiona przez pana kierownika Romana Piątkowskiego i przyjęte jednogłośnie,
 4. wyrażenia zgody na nabycie odrębnej nieruchomości lokalowej – lokal mieszkalny Fabryczna 10/1 w Rogoźnie, uchwała przedstawiona przez pana kierownika Romana Piątkowskiego i przyjęte jednogłośnie,
 5. zmiany nazwy parku zlokalizowanego na terenie miasta Rogoźna, uchwała przedstawiona przez pana kierownika Romana Piątkowskiego i przyjęte jednogłośnie,
 6. zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, uchwała przedstawiona przez pana sekretarza Marka Jagodę i przyjęta przez radnych jednogłośnie,
 7. zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok, uchwałę omówiła pani skarbnik Maria Kachlicka poprzedzając to trzema poprawkami:
 • autopoprawka nr 1 - W związku z rozstrzygniętym przetargiem na wykonanie remontu sanitariatów w budynku Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie i brakiem wystarczających środków na ten cel w wysokości 20.000 zł oraz koniecznością remontu pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. M. Poznańskiej nr 1 – szacowany koszt ok. 200.000 zł. Nadmierne ugięcie belek stropowych na drugiej kondygnacji budynku zagraża zdrowi i życiu uczniów. Strzałka ugięcia przekracza normę o 2,31 razy (ugięcie rzeczywiste 6 cm, a dopuszczalne 2,6 cm).

Pan radny Zbigniew Chudzicki zapytał, czy w związku z tą sprawą, pieniądze, które były zaplanowane na remont korytarza w SP2 zostały wchłonięte na naprawę tego przedsięwzięcia? Pani skarbnik odpowiedziała, że tak, natomiast pan burmistrz dodał, że po wyniku analizy będzie określona dokładna kwota, jednak jest to stan wyższej konieczności i remont taki musi zostać przeprowadzony.

Autopoprawka została przyjęta – jednogłośnie.

 • autopoprawka nr 2 - zmiana przedsięwzięć funduszu sołeckiego, autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.
 • autopoprawka nr 3 – zakup elementów na plac zabaw w Siernikach, autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.

Do całości uchwały pan radny Łukasz Zaranek zgłosił następujące wnioski:

 • W uzasadnieniu w dziale 600 – Transport i łączność w ppkt b) w zadaniu „Opracowanie dokumentacji budowy dróg, chodników i parkingów na terenie miasta i gminy” zmienia się miejscowość Pruśce na miejscowość Cieśle (Świetlikowo). Radni przyjęli powyższy wniosek – jednogłośnie pozytywnie.
 • W dziale 630 – Turystyka zmniejsza się o 15.000kwotę na zadanie „Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy, zagospodarowania terenu Ośrodka Rekreacyjnego” z przeznaczeniem na zadanie w dziale 926, rozdziale 92601, paragraf 6050 „Wykonanie ogrodzenia miniboiska w Owczegłowach”.

Pan radny Jarosław Łatka zapytał, czy wystarczy 150 tys zł na dokumentację ośrodka? Pan kierownik Paweł Andrzejczak odpowiedział, że jest to analiza obecnej dokumentacji - będzie to wiadomo w momencie kiedy będą rozmowy z projektantami.

Pan radny Chudzicki zapytał, czy kwota 30 tys jest przeznaczona na przekazanie tych środków firmie zewnętrznej, która napisze dokument aplikacyjny na ubieganie się – o rozbudowę ośrodka? Pan kierownik odpowiedział, że tak – w ramach rewitalizacji ma być nabór ogłoszony w grudniu, dlatego jest to ogłoszone w maju, by mogła być przygotowana dokumentacja techniczna.

Wniosek pana radnego Zaranka został przyjęty.

Pan radny Łukasz Zaranek zgłosił wniosek formalny o 5 min przerwę. Wniosek został przyjęty.

Pan radny Jarosław Łatka po przerwie zapytał, czy w związku z nie podejmowaniem uchwał z ppkt e) i f) – kwota 100 tys. zł została zdjęta, ze zmian, które są w propozycji? Pani skarbnik odpowiedziała, że w budżecie mogą zostać te pieniądze, jedynie nie zostaną uruchomione procedury tj. po 50 tys na każdy projekt. Pan radny zapytał jeszcze o kwestię melioracji rowu przy drodze gminnej? Pan przewodniczący Janus odpowiedział, że to jest przykrycie rowu w Owieczkach, wnioskowane od szeregu lat, z funduszu sołeckiego na ten cel przekazano ponad 6 tys zł. Pan Łatka dopytał, czy to jest związane z wyrównaniem dojazdów do posesji? Pan Janus odpowiedział, że dojazdy są, ale rów jest bardzo głęboki. Radny Łatka zapytał również o pas i rów w Gościejewie, czy to jest ta sama sytuacja? Pan przewodniczący udzielił odpowiedzi, informując że to jest odtworzenie rowu, ponieważ go prawie nie ma.

 1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2026, uchwała została przedstawiona przez panią skarbnik Marię Kachlicką wraz z autopoprawką nr 1 - w związku z autopoprawka nr 1 do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok, której przyjęcie spowoduje zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 220.000 zł, ulegają zmianie dane załącznika nr 1 do WPF, oraz autopoprawka nr 2 – w związku z autopoprawką nr 3 do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017, której przyjęcie spowoduje zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 20.000 zł, ulegają zmianie dane załącznika nr 1 do WPF. Obie autopoprawki zostały przyjęte jednogłośnie.

 2. poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, uchwała została przedstawiona przez panią skarbnik Marię Kachlicką i przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 

29.04.2017

 • Otwarcie Turnieju Bocci osób niepełnosprawnych w Rogoźnie.

 • Otwarcie sezonu motocyklowego 2017 na stadionie sportowym w Gościejewie.

03.05.2017

 • Uroczystości Święta Konstytucji 3 maja w Rogoźnie.

06.05.2017

 • Uroczystość Dnia Strażaka w OSP Rogoźno.

08.05.2017

 • Posiedzenie Rady Społecznej przy SP ZOZ w Obornikach

 • Uroczystość otwarcia siedziby CIS w Rogoźnie.

12.05.2017

 • Gminne Uroczystości Dnia Strażaka w Rogoźnie – sala RCK.

13.05.2017

 • Miejsko Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze jednostek OSP Gminy Rogoźno i Gminy Ryczywół.

 • Uroczystość Dnia Strażaka w OSP Gościejewo

24.05.2017

 • Uroczystości Światowego Dnia Inwalidy połączone z obchodami Dnia Matki i Ojca, zorganizowane przez Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI w Rogoźnie.

26.05. - 28.05.2017

 • Uroczystości 225 rocznicy nadania praw miejskich miastu Marijampole na Litwie.

29.05.2017

 • Posiedzenie Rady Społecznej przy SP ZOZ w Obornikach

 • KGFiR Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Do informacji Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym .

 

W zastępstwie Przewodniczącego RM - Paweł Wojciechowski

27.04.2017 r.

 • Debata społeczne;Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Organizator - Komenda Powiatowa Policji w Obornikach. Sesja Rady Powiatu Obornickiego

20.05.2017 r.

 • Uroczystości z okazji Powiatowego Dnia Strażaka

 

Sprawozdanie wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie w okresie międzysesyjnym Maciej Kutka

28.04

 • zakończenie roku szkolnego klas maturalnych w LO im. Przemysława II w Rogoźnie

10.05

 • spotkanie z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca oraz Dnia Inwalidy z emerytami rencistami z PZERiI w Rogoźnie koło Rofama

20.05

 • otwarcie sezonu żeglarskiego KŻ Kotwica

 

Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa swoje posiedzenie miała w dniu 29 maja 2017 roku w budynku Rogozińskiego Centrum Kultury. W pracach komisji udział wzięli : Pan Burmistrz Roman Szuberski, Pani zastępca burmistrza Renata Tomaszewska, Pani skarbnik Maria Kachlicka, Pan sekretarz Marek Jagoda, Pan kierownik Roman Piątkowski, radni członkowie komisji oraz zaproszeni goście w osobach : zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Durowo Pan Krzysztof Rodh, Nadleśniczy Nadleśnictwa Oborniki Pan Jacek Szczepanik. Starostwo powiatowe w Obornikach reprezentował Pan Wojciech Kramer.

Głównym tematem posiedzenia komisji była sytuacja i stan leśnictwa na terenie Gminy Rogoźno w nadleśnictwach Durowo., Łopuchówko i Oborniki. Zaproszeni goście szeroko omówili sprawy związane z gospodarką leśną oraz zagadnieniami dotyczących szkód łowieckich. Pan Burmistrz natomiast przedstawił sprawy związane z czystością jezior oraz wód gruntowych na terenie Gminy Rogoźno.

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła wykonanie budżetu na rok 2016 oraz absolutorium dla burmistrza Rogoźna. W kolejnym punkcie obrad radni zapoznali się z projektami uchwał na dzisiejszą sesję. Największą uwagę radnych skupiły uchwały dotyczące oczyszczalni przydomowych oraz pieców o obniżonej emisji spalin. Dyskusja trwała kilka godzin, pomimo to na zakończenie Pan Przewodniczący Rady Henryk Janus stwierdził, że dyskusja była krótka i mało owocna.

W punkcie wolne głosy i wnioski Radny Bartosz Perlicjan zgłosił wniosek dotyczący zamontowania lustra w miejscowości Wełna oraz utwardzenia kostką brukową wjazdu na teren przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Grudna.

Ostatnie posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbyło 25 maja 2017 roku wCentrum Integracji Społecznej w Rogoźnie.

W posiedzeniu uczestniczyli: Burmistrz Roman Szuberski, Burmistrz/Pełnomocnik ds. Oświaty Renata Tomaszewska, Skarbnik Maria Kachlicka, Sekretarz Marek Jagoda, Przewodnicząca NSZZ ‘Solidarność’ Danuta Karolak, Kierownik Wydziału Roman Piątkowski.

Komisja obradowała w pełnym składzie.

Pierwszym tematem była prezentacja wykonania budżetu gminy za rok 2016. Sprawozdanie przedstawiła i na pytania radnych odpowiadała Skarbnik Maria Kachlicka.

Drugim tematem było omówienie projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2017/2018. Prezentacji dokonała Zastępca Burmistrza/Pełnomocnik ds. Oświaty Renata Tomaszewska.

Omówione zostały także projekty uchwał na majową sesję Rady Miejskiej.

Komisja Rewizyjna odbyła się 10 maja celem wypracowania wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi.

 

Ad. 8. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

26 kwietnia

-udział w Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym Zgromadzeniu Cechu Rzemiosł Różnych w Rogoźnie

 

-udział w posiedzeniu kapituły „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej”

28 kwietnia

-udział w spotkaniu patriotycznym z młodzieżą SP2 na Placu Karola Marcinkowskiego.

 

-udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego klas maturalnych w ZS im. H. Cegielskiego

-udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego klas maturalnych w LO im. Przemysława II w Rogoźnie

29 kwietnia

-udział w IV Turnieju Bocci Osób Niepełnosprawnych w Rogoźnie

 

-udział w otwarciu Sezonu Motocyklowego

30 kwietnia

- udział w zawodach i wręczeniu pucharów w Turnieju Siatkówki Plażowej

01 maja

-udział w Turnieju Szachowym o Puchar Burmistrza Rogoźna zorganizowanym przez RCK

03 maja

-udział w uroczystych obchodach 226 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

05 maja

-udział w otwarciu wystawy interaktywnej „z Górki na Pazurki” w muzeum w Rogoźnie

06 maja

- wręczenie pucharów w VI Finale Gminnej Ligi Piłki Siatkowej

 

-udział w spotkaniu z druhami OSP Rogoźno z okazji Dnia Strażaka

08 maja

-udział w spotkaniu z rodzicami klas II SP nr 3 – ustalenie miejsca realizacji nauki od września 2017

 

-udział w uroczystym otwarciu siedziby CIS

09 maja

-udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych

10 maja

-udział w spotkaniu z okazji Dnia Matki i Ojca oraz Dnia Inwalidy z Emerytami i Rencistami z Koła Rofama PZERiI w Rogoźnie

 

 

11 maja

-wizyta u Notariusza-Oborniki

12 maja

-udział w uroczystym wręczeniu grantu dla Spółdzielni socjalnej „Opus” – grant 5.000 zł na organizację festynu dla dzieci

 

-udział w Gminnych Uroczystościach z okazji Dnia Strażaka

13 maja

-udział w Miejsko-Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Jednostek OSP z Gminy Rogoźno

 

-udział w Jubileuszu 50-lecia Ślubu pani Aliny i Alojzego Nikodem

16 maja

-udział w zebraniu z rodzicami klas II w SP nr 3 ustalenie miejsca realizacji nauki od września 2017

17 maja

Udział w wykładzie RUTW „Rogoźno na Widelcu” oraz spotkanie z panią Marta Ryżek-Kalkowska - kucharką cukiernikiem i blogerką

18 maja

-udział w spotkaniu integracyjno-rehabilitacyjnym

z okazji Dnia Matki zorganizowanym przez Zarząd Koła Powiatowego w Obornikach Polskiego Związku Niewidomych z/s w Rogoźnie zorganizowanym w RCK (z-ca burmistrza)

20 maja

-udział w otwarciu sezonu żeglarskiego KŻ „Kotwica”

-udział w obchodach Dnia Strażaka PSP Oborniki (zastępca burmistrza)

22 maja

- podpisanie umowy na przebudowę ulicy Kasztanowej

i Sołeckiej w miejscowości Jaracz w formule „Zaprojektuj i Wybuduj”.

- spotkanie z panią Pauliną Omiecińską - 106-latką najstarszą mieszkanką naszej gminy, z okazji Jej urodzin

23 maja

- spotkanie z przedstawicielami firmy MEDIKOL oraz z właścicielem pałacu w Wełnie

-udział w XL Zawodach Sportowo-Obronnych

„Sprawni jak Żołnierze” zorganizowanym przez ZS im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie

 

-udział w konferencji „Jessica 2” zorganizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego

 

-udział w wyborczym zebraniu sołeckim w Jaraczu

24 maja

-udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy

 

-wizyta u notariusza-Rogoźno

 

-udział w spotkaniu z okazji Dnia Matki i Ojca oraz Światowego Dnia Inwalidy Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów i Rencistów i Inwalidów

w Rogoźnie

25 maja

- udział w otwarciu Finału Rejonu Poznań Zachód Wielkopolskiego Turnieju Orlika 2017

-udział w posiedzeniu Komisji Spaw Społecznych Oświaty i Kultury

28 maja

-udział w zawodach wędkarskich dla dzieci zorganizowanych przez SJR –wręczenie nagród i pucharów

-udział w Festynie Rodzinnym w Pruścach

- udział w zakończeniu sezonu Gminnej Ligi Piłki Nożnej – wręczenie pucharów i nagród

29 maja

-udział w posiedzeniu komisji Gospodarki Finansów

i Rolnictwa

 

SPRAWOZDANIE

BURMISTRZA ROGOŹNA

z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Rogoźnie

za okres od 26.04.2017 r. do 31.05.2017 r.

 

 

 1. Uchwała Nr XL/371/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym części działki nr 1498/2 oraz części działki nr 2414/1 i 2414/2 w Rogoźnie,

 2. Uchwała Nr XL/372/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym działki nr 50 w Owczegłowach, uchwała została przekazana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,

 3. Uchwała Nr XL/373/2017 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, uchwała została przekazana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,

 4. Uchwała Nr XL/374/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulic: Strzeleckiej i Wielka Poznańskiej, ogłoszono w Wielkopolskim Dzienniku Urzędowym w dniu 13 maja 2017 r. poz. nr 3900,

 5. Uchwała Nr XL/375/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulicy Łąkowej, ogłoszono w Wielkopolskim Dzienniku Urzędowym w dniu 13 maja 2017 r. poz. nr 3901,

 6. Uchwała Nr XL/376/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego, uchwała została przekazana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, przesłana do RIO

 7. Uchwała Nr XL/377/2017 w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017, uchwała została przekazana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,

 8. Uchwała Nr XL/378/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2017, ogłoszono w Wielkopolskim Dzienniku Urzędowym w dniu 04 maja 2017 r. poz. nr 3611, przesłana do RIO

 9. Uchwała Nr XL/379/2017 w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania przez Burmistrza Rogoźna udziałów lub akcji Gminy Rogoźno w spółkach prawa handlowego, ogłoszono w Wielkopolskim Dzienniku Urzędowym w dniu 5 maja 2017 r. poz. nr 3613, przesłana do RIO.

Pan radny Chudzicki zapytał pana burmistrza, czy w związku ze spotkaniem rodziców w SP3, rodzice podjęli już decyzję w sprawie swoich dzieci? Pan burmistrz Szuberski poinformował radnego, że jeszcze nie. Będzie wiadomo coś, po wypełnieniu ankiet przez rodziców.

 

Ad. 9. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Zbigniew Chudzicki złożył interpelację:

„ W imieniu mieszkańców Osiedla Przemysława II i przyległych ulic zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Burmistrza o pilne dokończenie realizacji II etapu oświetlenia chodnika za boiskiem Orlik łączącego ulicę Seminarialną z Kościuszki. Pragnę przypomnieć, że w 2015 roku ze środków budżetowych przygotowano projekt inwestycji i ustawiono jeden słup oświetleniowy na ulicy Kościuszki.

Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z chodnika proszę o ustawienie brakujących trzech słupów oświetleniowych, które zamkną powyższą inwestycję.”

 

Ad. 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Brak

 

Ad. 11. Wolne głosy i wnioski.

Pani radna Longina Kolanowska w imieniu mieszkańców podziękowała za oświetlenie na ul. B.Prusa i Werbla. Pan radny Chudzicki zapytał, czy kosze na śmieci zostały już zakupione? Pani burmistrz Renata Tomaszewska odpowiedziała, że kosze pojawia się na początku czerwca. Pani Renata Tomaszewska dodała również, krótka informację o Dniach Przemysła, które odbywać będą się od 16-18 czerwca.

 

Ad. 12. Zakończenie.

Po wyczerpani porządku obrad Przewodniczący Rady trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego zamknął obrady XLI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 18:30 Protokół sporządziła A. Mazur

Rogoźno,dnia 31 maja 2016 r.

 

 

drukuj pobierz pdf