Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XLII/400/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna terenów położonych pomiędzy ulicami: Osiedlem Przemysł

UCHWAŁA NR XLII/400/2017

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 26 czerwca 2017 r.

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna  terenów położonych pomiędzy ulicami: Osiedlem Przemysława II, Seminarialną i Długą

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna terenów położonych pomiędzy ulicami: Osiedlem Przemysława II, Seminarialną i Długą.

 

§ 2. Granice obszaru, o który mowa w § 1, przedstawione zostały na załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 


 

Załącznik do Uchwały nr XLII/400/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna  terenów położonych pomiędzy ulicami: Osiedlem Przemysława II, Seminarialną i Długą


 UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XLII/400/2017 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna  terenów położonych pomiędzy ulicami: Osiedlem Przemysława II, Seminarialną  i Długą

 

Sporządzenie przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika z konieczności ustalenia przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania i zabudowy terenów wyznaczonych w załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

Stosownie do art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przed podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonano analizę zasadności jej podjęcia oraz stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium. Analiza wykazała, że brak planu miejscowego dla części przedmiotowego obszaru  uniemożliwia zrównoważony rozwój, celem planu miejscowego będzie zatem określenie przeznaczenia terenów oraz zasad ich zagospodarowania i zabudowy, a także określenie zasad ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego, obsługi komunikacyjnej i wyposażenia infrastrukturalnego.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego dalej planem miejscowym”.

Niniejsza uchwała stanowi zatem wyraz woli Rady Miejskiej w Rogoźnie w zakresie kształtowania ładu przestrzennego i racjonalnego gospodarowania przestrzenią.

 

 

drukuj pobierz pdf