Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XLII/394/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rogoźno

UCHWAŁA NR XLII/394/2017
RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE
z dnia 26 czerwca 2017 r.

 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rogoźno

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 403 ust. 2 - 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

Rozdział I
Ogólne zasady udzielania dotacji.

 § 1. Przyjmuje się zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów przedsięwzięć zmierzających do poprawy stanu środowiska poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rogoźno, których funkcjonowanie zapewni oczyszczenie ścieków bytowych w stopniu umożliwiającym odprowadzanie ich do gruntu lub do wód, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 2. Dofinansowanie dotyczy częściowego zwrotu wydatków poniesionych na zakup lub zakup z montażem nowych przydomowych oczyszczalni ścieków, służących do odprowadzenia ścieków bytowych z nieruchomości, zlokalizowanych na terenie gminy Rogoźno.

 

§ 3.

 1. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie przedsięwzięcia w wysokości do 50% udokumentowanych wydatków w kwocie netto (określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT lub rachunków), lecz nie więcej niż 3 000,00 zł netto (słownie: trzy tysiące złotych netto 00/100).
 2. Dotacja nie będzie udzielana na dofinansowanie inwestycji, dla której została już uprzednio udzielona dotacja z innego źródła.

 

 

§ 4. Dofinansowaniu nie podlegają:

 1. koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) już istniejących przydomowych oczyszczalni ścieków,
 2. koszty wykonania dokumentacji oraz wymagalnych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa,
 3. koszty żwiru i piasku,
 4. koszty prac wykonanych we własnym zakresie przez wnioskodawcę,
 5. koszty demontażu zbiorników bezodpływowych,
 6. koszty konserwacji i eksploatacji wybudowanego urządzenia,
 7. koszty obsługi kredytów i innych zobowiązań finansowych, zaciągniętych na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków,
 8. wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy,
 9. przedsięwzięcia zakończone przed datą zawarcia umowy.

 

 

Rozdział II
Tryb udzielania dotacji.

§ 5. Dotacja udzielona może być wyłącznie na pisemny wniosek stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 6. O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 1. osoby fizyczne, w tym osoby prowadzące działalność rolniczą,
 2. wspólnoty mieszkaniowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, reprezentowane przez osoby upoważnione,
 3. przedsiębiorcy,
 4. osoby prawne,
 5. jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

 

 

§ 7. Wniosek o udzielenie dofinansowania na realizację zadania winien zawierać:

 1. nazwę lub imię, nazwisko i adres podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,
 2. dane nieruchomości, na której będzie zlokalizowana oczyszczalnia ścieków,
 3. określenie obiektu budowlanego, dla którego będzie realizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków,
 4. rodzaj montowanej oczyszczalni ścieków,
 5. przewidywany koszt budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,
 6. planowaną datę rozpoczęcia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,
 7. planowaną datę zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,
 8. numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazane dofinansowanie.

 

§ 8. W przypadku ubiegania się o dotację przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, udzielone dofinansowanie będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym / rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013).

 

§ 9.

 1. Do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, w przypadku osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć:
  1. tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy wniosek (w przypadku posiadania innego tytułu prawnego do nieruchomości niż własność, do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę właściciela nieruchomości, a gdy nieruchomość stanowi współwłasność należy dołączyć zgodę na realizację przedsięwzięcia wszystkich współwłaścicieli),
  2. w przypadku, gdy Inwestorem będzie wspólnota mieszkaniowa zobowiązana jest ona do przedłożenia dodatkowo kopii uchwały wspólnoty mieszkaniowej wyrażającej zgodę na realizację zadania inwestycyjnego, kopii uchwały o powołaniu zarządu wspólnoty oraz w sytuacji ustanowienia zarządcy wspólnoty – kopię umowy o sprawowaniu zarządu nieruchomością wspólną oraz zestawienie lokali objętych wnioskiem o udzielenie dotacji, ze wskazaniem właścicieli, poświadczone przez zarządcę,
  3. pozwolenie wydane przez Starostę Obornickiego na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 7,5 m3 na dobę,
  4. kopie zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Obornikach o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych dotyczących przydomowej oczyszczalni o wydajności do 7,5 m3 na dobę,
  5. rysunek lub mapę przedstawiającą plan działki i lokalizację przydomowej oczyszczalni ścieków.
 2. Do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, w przypadku osób prowadzących działalność rolniczą oraz przedsiębiorców, Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dodatkowo:
  1. wpis do właściwego rejestru wskazujący podstawę działalności podmiotu ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do złożenia wniosku i podpisania umowy,
  2. upoważnienie, jeżeli jest wymagane,
  3. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz de minimis w rolnictwie i rybołówstwie jakie otrzymał Wnioskodawca w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej przez niego w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy w tym okresie,
  4. inne niezbędne informacje do udzielania pomocy de minimis, której zakres został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810).

 

§ 10. W przypadku dołączenia do wniosku kopii dokumentów wymienionych w § 9, należy przedłożyć oryginały do wglądu.

 

§ 11. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty posiadające tytuł prawny do nieruchomości, bądź nią dysponujące, jeżeli nieruchomość położona jest w miejscowościach wyposażonych w kanalizację sanitarną oraz w miejscowościach, które znajdują się w obszarze aglomeracji Rogoźna, z wyjątkiem przypadków, gdy budowa sieci kanalizacyjnej przez Gminę jest ekonomicznie nieuzasadniona.

 

§ 12.

 1. Dofinansowanie inwestycji związanej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków, udzielane będzie do przedsięwzięć realizowanych przy budynkach mieszkalnych.
 2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do przedsięwzięć realizowanych przy budynkach rekreacji indywidualnej.

 

§ 13.

 1. Dotacja przekazywana będzie w formie refundacji części udokumentowanych kosztów realizacji inwestycji.
 2. Podstawą do wyliczenia ostatecznej kwoty pomocy do wypłaty są faktycznie i prawidłowo poniesione koszty związane z realizacją inwestycji.

 

§ 14. Dopuszcza się złożenie jednego wniosku o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, która obsługiwać będzie więcej niż jedną nieruchomość. W takim przypadku wniosek o dofinansowanie składa jedna osoba upoważniona przez współwłaścicieli tejże nieruchomości.

 

§ 15. Dofinansowanie dla danego wnioskodawcy przysługuje tylko raz.

 

§ 16. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków określona będzie w uchwale Rady Miejskiej w Rogoźnie na dany rok budżetowy.

 

§ 17. Wnioski będą realizowane do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej.

 

§ 18. Wnioski o udzielenie dofinansowania można składać w systemie ciągłym.

 

§ 19.

 1. Rejestr składanych wniosków prowadzony będzie w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
 2. Poprawność złożonych wniosków, ich ocenę i kontrolę prowadzić będzie komisja powołana przez Burmistrza Rogoźna.

 

§ 20. Wnioski, po stwierdzeniu ich kompletności rozpatrywane będą wg kolejności ich złożenia.

 

§ 21.

 1. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia braków w terminie 14 dni.
 2. Wnioski nieuzupełnione w wyznaczonym terminie zostają pozostawione bez rozpatrzenia.

 

§ 22. Po zakwalifikowaniu wniosku Wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie o udzieleniu dofinansowania oraz o terminie i miejscu podpisania umowy.

 

§ 23. Dofinansowanie udzielane jest na podstawie umowy, zawartej w formie pisemnej pomiędzy Gminą Rogoźno a Wnioskodawcą.

 

Rozdział III
Sposób rozliczania dotacji

§ 24. Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia pisemnego zgłoszenia zakończenia zadania na zasadach i w terminie wskazanym w umowie o udzieleniu dofinansowania.

 

§ 25. Wraz ze zgłoszeniem zakończenia zadania należy przedłożyć:

 1. imienną fakturą VAT lub rachunek określający koszt zadania z potwierdzeniem zapłaty,
 2. certyfikat lub aprobatę techniczną wykazującą, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi - bezpieczeństwo konstrukcji, użytkowe, odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska (ważne w dniu zakupu oczyszczalni).

 

§ 26. Protokolarnego odbioru robót dokonuje komisja, o której mowa w § 19 ust. 2 do rozpatrywania wniosków i dokonywania odbioru realizowanego zadania.

 

§ 27. Podstawą wypłaty środków pieniężnych jest prawidłowe rozliczenie umowy.

 

§ 28. Wypłata kwoty dotacji następuje w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy wnioskodawcy, z którym zawarto umowę, w terminie 7 dni od dnia rozliczenia dotacji, z zastrzeżeniem § 27.

 

§ 29. W przypadku dołączenia do zgłoszenia kopii dokumentów należy przedłożyć oryginały do wglądu.

 

Rozdział IV
Postanowienia końcowe

§ 30. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 31. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.Uzasadnienie do Uchwały nr XLII/394/2017 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rogoźno

 

Zgodnie z art. 403 ust. 4 i 5 ustawy Prawo ochrony środowiska , środki z budżetu gminy można przeznaczyć na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rzecz podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Projekt niniejszej uchwały, zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 ze zm.), został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismami z dnia 24 marca 2017 r.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pismem nr DDO-530-175(2)/17/RP z dnia 11 kwietnia 2017 r. (data wpływu 18.04.2017 r.) oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem nr F.pp.0220.30.2017 z dnia 27.04.2017 r. (data wpływu 04.05.2017 r.) przedstawili swoje zastrzeżenia co do treści przedmiotowej uchwały, które następnie zostały uwzględnione w niniejszej uchwale.

Zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rogoźno określają możliwości dofinansowania przedsięwzięć zmierzających do ochrony środowiska przez zainstalowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rogoźno w miejscowościach nie wyposażonych w kanalizację sanitarną oraz w miejscowościach, które nie są objęte aglomeracją dlatego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

 

drukuj pobierz pdf