Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XLII/395/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rogoźno

UCHWAŁA NR XLII/395/2017
RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE
z dnia 26 czerwca 2017 r.

 

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rogoźno

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2016, poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 52 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1023), uchwala się, co następuje:

 

§ 1 Przyjmuje się Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Rogoźno na lata 2016-2023 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XLII/395/2017 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rogoźno

 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Warszawa, 2 sierpnia 2016 r.): "Program rewitalizacji to inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, (...) wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno - funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji".

Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem wielopłaszczyznowym, wielosektorowym, programującym przedsięwzięcia infrastrukturalne oraz działania o charakterze miękkim z uwzględnieniem zasady koncentracji. Zawiera katalog przedsięwzięć podstawowych oraz przedsięwzięcia uzupełniające zaplanowane do realizacji na obszarze rewitalizacji. LPR jest obligatoryjnym załącznikiem w procesie aplikowania o bezzwrotne środki na podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w ramach programów operacyjnych w okresie 2014-2020, a w przypadku działań uzupełniających umożliwia uzyskanie preferencji podczas ubiegania się o dofinansowanie projektów z funduszy europejskich. Jest narzędziem planowania procesu rewitalizacji zarówno dla jednostki samorządu terytorialnego, jak i pozostałych interesariuszy procesu rewitalizacji, tj.: organizacji pozarządowych, mieszkańców, przedsiębiorców. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Rogoźno został opracowany z udziałem lokalnej społeczności. W przedmiotowym dokumencie zostały również wypracowane mechanizmy udziału społeczeństwa w procesie wdrażania i monitorowania procesu rewitalizacji.

Mając na względzie powyższe podjęcie przedmiotowej Uchwały jest zasadne.

 

drukuj pobierz pdf