Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2017: Zarządzenie Nr 130/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.1.130.2017

Burmistrza Rogoźna

z dnia 29 czerwca 2017 roku

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 14 pkt. 2 lit. a) Uchwały nr XXXIV/320/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2016 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 roku poz. 8 z późn. zm.) Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale nr XXXIV/320/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2017 rok, zmienionej Uchwałą nr XXXV/338/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2017 roku, Uchwałą nr XVI/354/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2017 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.43.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 marca 2017 roku, Uchwałą nr XXXVII/357/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 marca 2017 roku, Uchwałą nr XXXVIII/361/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 marca 2017 roku, Uchwałą nr XL/378/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2017 roku, Uchwałą nr XLI/388/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 maja 2017 roku i Zarządzeniem nr OR.0050.1.118.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 czerwca 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 80.069,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.
 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 80.069,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 


Uzasadnienie do Zarządzenia nr Or.0050.1.130.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

 

DOCHODY

 1. W dziale 710 – Działalność usługowa zwiększa się dochody o kwotę 28.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie zawartego porozumienia z administracja rządową  dotyczącego utrzymania i remontu grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy zgodnie z porozumieniem z dnia 26 maja 2017 roku. Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.167.2017.4 z dnia 12 czerwca 2017 roku.
 2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę 12.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych  zadań bieżących z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki w szkole Podstawowej nr 3 w Rogoźnie,. w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Pismo Wojewody Wielkopolskiego  Nr FB-I.3111.104.2017.8 z dnia 08 czerwca 2017r.
 3. W dziale 852- Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 40.069,00 zł na podstawie otrzymanego zawiadomienia o zwiększeniu dotacji na realizację zadania w zakresie dożywiania. Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.166.2017.8 z dnia 26 czerwca 2017 roku.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 80.069,00 zł

WYDATKI

 1. W dziale710 – Działalność usługowa zwiększa się wydatki o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  • remont grobów wojennych – 20.000 zł;
  • bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy na trenie gminy – 8.000 zł w ramach realizacji porozumienia z organem administracji rządowej
 2. W dziale 750 – Administracja publiczna dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę +/- 6.080 zł.
 3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki w SP nr 3 w Rogoźnie oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziałów na kwotę +/- 3.760 zł.
 4. W dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonano przeniesienia wydatków w ramach rozdziału na kwotę +/- 1.500 zł.
 5. W dziale 852- Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 40.069,00 zł z przeznaczeniem na:
  • dożywianie (+) 40.069,00 zł.
 6. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę +/- 2.500 zł.
 7. W dziale 855 – Rodzina dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 4.000 zł w związku ze spłata należnych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich.
 8. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę +/- 8.337,90 zł  w tym: zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięć funduszu sołeckiego wsi Parkowo +/- 337,90 zł oraz wymiany okna i drzwi wejściowych na trzeciej kondygnacji budynku RCK od strony przychodni  +/- 8.000 zł.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę    80.069,00 zł

Dokonano zmian w załącznikach:

Nr 3 „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok”  wprowadzono kwotę 28.000 zł w poz. b) załącznika na podstawie zawartego porozumienia  w dniu 26.05.2017r. z organem administracji rządowej tj. Wojewodą Wielkopolskim.

Nr 4 „ Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2017 rok”  zwiększono o kwotę 52.069 zł.

Nr 5 „Plan przychodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok”
 dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/- 1.500 zł.

Nr 6 „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok” dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach przedsięwzięcia realizowanego przez sołectwo Parkowo.

 

drukuj pobierz pdf