Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia Burmistrza Rogoźna: Obwieszczenie Burmistrza z dnia 25.07.2017 r. (GPiM.6733.10.2017.BR) o zakończeniu postępowania

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Urzędnik :Renata Bukowska 

Tel. 785 009 406 Pokój : 19a

Data : 25.07.2017 r.

Nasz znak: GPiM.6733.10.2017.BR

 

Obwieszczenie

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073), art. 10 § 1 i 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz.1257)

 

zawiadamiam o wydanym postanowieniu uzgadniającym

 

projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej  na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działki o nr ewid. 107 oraz części działek o nr ewid. 60 i 105/1 w miejscowości Kaziopole przez:

  • Zarząd Dróg Powiatowych w Obornikach, z upoważnienia Zarządu Powiatu w Obornikach występuje Dyrektor ZDP w Obornikach: Postanowienie  z dnia 18.07.2017 r. znak ZDP.4.4390.83.2017 – data wpływu do Urzędu 21.07.2017 r.  W terminie 2 tygodni od dnia doręczenia pisma o uzgodnienie projektu decyzji:
  • Starosta Obornicki: skorzystał z przysługującego mu prawa wynikającego z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i nie zajął stanowiska w terminie ustawowym, który upłynął  21 lipca 2017 r. więc uzgodnienie uważa się za dokonane.

 

Jednocześnie na podstawie  art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. , poz.1257) zawiadamia się strony postępowania  przed wydaniem decyzji o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie, ul. Nowa 2, I piętro, pokój nr 19 w godzinach urzędowania w terminie 14 dni  licząc od dnia ukazania się pisma.

 

Informacja:

Art.49. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

drukuj pobierz pdf