Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprzedaż/najem/dzierżawa nieruchomości: Burmistrz Rogoźna ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu, położonej w Budziszewku, gm. Rogoźno

Burmistrz Rogoźna

ogłasza

I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości rolnej o pow. poniżej 0,3ha, położonej na terenie Gminy Rogoźno

 

prawa własności niezabudowanej działki gruntu, położonej w Budziszewku, gm. Rogoźno (obręb BUDZISZEWKO) w ewidencji geodezyjnej oznaczonej nr 86 o pow.0,24ha objętej księgą wieczystą KW PO1O/00025429/7.

Przeznaczenie nieruchomości:

 • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie o użytkowaniu: tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej o przewadze występowania gleb niższych klas bonitacyjnych V i VI kl.,
 • nieruchomość znajduję się w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko- Wągrowiecka”,
 • nieruchomość zlokalizowana jest w strefie zewidencjowanego stanowiska archeologicznego objętego ochroną konserwatorską,

Cena wywoławcza wynosi 15.000,00zł.

Ustalona cena wywoławcza jest ceną brutto.

Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1221 z późn. zm.).

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie przy ul. Nowej 2, sala nr 20, o godz. 10:00

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki, tj. 1.500,00zł na konto Urzędu Miejskiego w Rogoźnie - Bank Spółdzielczy w Rogoźnie nr konta 56 8951 0009 3900 0114 2000 0020 do dnia 07 września 2017 r. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego(ych) oraz oznaczenie numeru działki. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:

 

 1. podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie stosownego pełnomocnictwa,
 2. małżonków (w przypadku nabycia do wspólności ustawowej małżeńskiej) do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 3. pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenia stosownego pełnomocnictwa.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy dopuszczeni do przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r . o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.2147 z późn. zm.) upłynął z dniem 05 lipca 2017 r.

Opis terenu: działka dotychczas uprawiana rolniczo, umowa dzierżawy obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Oznaczenie użytku zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Obornikach: RIVa – grunty orne.

 

Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo nie później niż na trzy dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie wliczone w poczet ceny nabycia.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.

Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty przetargu. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca działki.

Jednocześnie informuje się na podstawie art.28 ust.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.2147 z późn. zm.), że jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy notarialnej może to spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Uczestnik przetargu przed licytacją winien złożyć pisemne oświadczenie:

 • o zapoznaniu się:
  1. z przedmiotem sprzedaży i, że w związku z tym nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży,
  2. z warunkami przetargu, położeniem i granicami nieruchomości oraz, że przyjmuje je bez zastrzeżeń,

Nieruchomość sprzedawania jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej gruntów, tj. w oparciu o wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, a Kupujący nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanych nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach właściwego Starostwa Powiatowego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.

 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.922), w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1490).