Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprzedaż/najem/dzierżawa nieruchomości: Burmistrz Rogoźna ogłasza I przetargi ograniczone ustne na sprzedaż nieruchomości rolnych, położonych na terenie Gminy Rogoźno

Burmistrz Rogoźna

ogłasza

I przetargi ograniczone ustne na sprzedaż nieruchomości rolnych od pow.0,3ha i wzwyż, położonych na terenie Gminy Rogoźno

 

 
Lp.
 
położenie
przedmiot sprzedaży
(nr działki, pow. w ha, nr KW)
 
cena wywoławcza
 
wysokość wadium
 
przeznaczenie nieruchomości
oznaczenie użytku zgodnie z ewidencją gruntów
 
termin / godzina przetargu
 
 
 
 
1.
BINIEWO
/obręb Pruśce
33/3
o pow.1,9320ha
KW PO1O/00028489/6
 
 
 
 
 
81.000,00zł
 
 
 
 
 
8.100,00zł
- brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna przedmiotowa nieruchomość w części położona jest na terenie o użytkowaniu:
a) łąki i pastwiska,
b) lasy,
w kierunkach zagospodarowania przestrzennego ww. studium w części położona na terenie oznaczonym symbolem M – tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowej,
- nieruchomość znajduję się w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko – Wągrowiecka”
- nieruchomość zlokalizowana jest w strefie zewidencjowanego stanowiska archeologicznego objętego ochroną konserwatorską,
 
LsVI
(0,4900ha) – lasy
ŁVI
(0,2200ha)
- łąki trwałe
RV
(0,7220ha)
RVI
(0,5000ha)
- grunty orne
 
 
14 września 2017 r.
/ godz.09:00
 
 
 
 
2.
GARBATKA
 
/obręb Garbatka
106
o pow.2,0900ha
KW PO1O/00024344/0
 
 
 
72.500,00zł
 
 
 
 
 
7.250,00zł
 
- brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie o użytkowaniu: tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej o przewadze występowania gleb niższych klas bonitacyjnych V i VI kl.,
 
 
RV – grunty orne
 
 
14 września 2017 r.
/ godz.09:30
 
 
 
 
 
3.
KAZIOPOLE
/obręb Kaziopole
71/14
o pow.0,1798ha
KW PO1O/00026466/5
 
 
 
 
20.000,00zł
 
 
 
 
 
2.000,00zł
- brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie o użytkowaniu: tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej o przewadze występowania gleb niższych klas bonitacyjnych V i VI kl.
- w kierunkach ochrony walorów kulturowych ww. studium działki znajdują się w granicach obszaru występowania stanowisk archeologicznych
 
RIVa
(0,1017ha) – grunty orne
W-RIVa
(0,0156ha)
- grunty pod rowami
RIVb
(0,0625)ha - grunty orne
 
 
 
 
14 września 2017 r.
/ godz.10:00
72/7
o pow.0,4509ha
KW PO1O/00026466/5
 
RIVa
(0,4144ha) – grunty orne
W-RIVa
(0,0289ha)
- grunty pod rowami
RIVb
(0,0076ha) – grunty orne
 
 
 
 
 
4.
KAZIOPOLE
/obręb Kaziopole
190
o pow.3,2400ha
KW PO1O/00026466/5
 
183.500,00zł
 
 
 
 
 
18.350,00zł
 
 
- brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie o użytkowaniu:
a) tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej o przewadze występowania gleb niższych klas bonitacyjnych V i VI kl.,
b) tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej o przewadze występowania gleb wysokich klas bonitacyjnych III i IV kl. podlegających ochronie prawnej,
 
 
RIIIa
(0,5500ha) – grunty orne
RIIIb
(1,5700ha)
- grunty orne
RIVa
(1,1200ha) - grunty orne
 
 
 
14 września 2017 r.
/ godz.10:30
72/2
o pow.0,2600ha
KW PO1O/00027204/8
 
RIVa
- grunty orne
 
 
 
5.
TARNOWO
/obręb Tarnowo
 
95
o pow.3,4700ha
KW PO1O/00025707/0
 
 
 
 
 
100.000,00zł
 
 
10.000,00zł
 
 
- brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie o użytkowaniu: a) tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej o przewadze występowania gleb niższych klas bonitacyjnych V i VI kl.,
b) łąki i pastwiska,
 
 
 
LsV
(0,1100ha) - lasy
RV
(1,4000ha)
- grunty orne
RVI
(1,9600ha) - grunty orne
 
 
14 września 2017 r.
/ godz.11:00

Ustalone ceny wywoławcze są cenami brutto.

Sprzedaże podlegają zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1221 z późn. zm.).

 

Przetargi odbędą się w dniu 14 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie przy ul. Nowej 2, sala nr 20, w godz. podanych w powyższej tabeli

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranej działki na konto Urzędu Miejskiego w Rogoźnie - Bank Spółdzielczy w Rogoźnie nr konta 56 8951 0009 3900 0114 2000 0020 do dnia 08 września 2017 r. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego(ych) oraz oznaczenie numeru działki. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy dopuszczeni do przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.2147 z późn. zm.) upłynął z dniem 05 lipca 2017 r. ( Kaziopole działki nr 190 i 72/2, Biniewo działka nr 33/3) oraz z dniem 21 lipca 2017 r. (Garbatka działka nr 106, Kaziopole działki nr 71/14 i 72/7, Tarnowo działka nr 95).

Opis terenu:

Biniewo - dz. 33/3 w większej części dotychczas uprawiana rolniczo, w północnej części działki zlokalizowane jest zadrzewienie z przeważającym gatunkiem sosny Garbatka - dz. 106 dotychczas uprawiana rolniczo, Kaziopole – dz.71/14 i 72/7 dotychczas uprawiane rolniczo na części działek znajduję się rów melioracyjny, Kaziopole dz. - 190 i 72/2 dotychczas uprawiane rolniczo w wschodniej części działki 190 znajduje się słup z napowietrzną linią elektroenergetyczną, Tarnowo – dz.95 w większej części dotychczas uprawiana rolniczo w niewielkiej części przy wschodniej granicy porośnięty drzewami liściastymi.

Powyższe działki objęte są umowami dzierżaw rolnych, które obowiązują do dnia 31 sierpnia 2017 r.

 

Przy zbywaniu działek nr: dz.33/3 - Biniewo, dz. 106 – Garbatka, dz.71/14 i 72/7 – Kaziopole i dz. 95 – Tarnowo zostanie dla nich ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej, której koszty ponosi nabywca działki /-ek.

W dziale III księgi wieczystej:

 • KW PO1O/00028489/6 (Biniewo – obręb Pruśce) wpisane są służebności gruntowe przechodu i przejazdu oraz służebność przesyłu, które nie dotyczą i nie mają wpływu na sprzedawaną działkę.

 

Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:

Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją zmiany przepisów związanej z wejściem w życie, z dniem 30 kwietnia 2016 r. ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw w tym ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób.

Przetarg ograniczony jest do podmiotów wymienionych w art.2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, tj.

Art. 2a. [Warunki nabycia nieruchomości rolnych przez rolników indywidualnych i inne podmioty]

 1. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków.
 2. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3.
 3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą nabycia nieruchomości rolnej:
  1. przez:
   1. osobę bliską zbywcy,
   2. jednostkę samorządu terytorialnego,
   3. Skarb Państwa lub działającą na jego rzecz Agencję,
   4. osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
   5. parki narodowe, w przypadku zakupu nieruchomości rolnych na cele związane z ochroną przyrody;
  2. w wyniku dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego;
  3. na podstawie art. 151 lub art. 231 Kodeksu cywilnego;
  4. w toku postępowania restrukturyzacyjnego w ramach postępowania sanacyjnego.

Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2-4, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej,

Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Obowiązki nabywcy nieruchomości rolnej określone w art.2b ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego:

 1. Nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 10 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście.
 2. W okresie, o którym mowa powyżej nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom.
 3. Sąd, na wniosek nabywcy nieruchomości rolnej, wyrazi zgodę na dokonanie czynności, o których mowa w ust. 2, przed upływem okresu 10 lat od dnia przeniesienia własności tej nieruchomości, jeżeli konieczność jej dokonania wynika z przyczyn losowych, niezależnych od nabywcy.
 4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do podmiotów, o których mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, oraz do nabywców nieruchomości rolnej w przypadkach, o których mowa w art. 2a ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

W oparciu o art. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego Prawo pierwokupu nieruchomości rolnych,

 1. W przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy, jeżeli:
  1. umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz była wykonywana co najmniej przez 3 lata, licząc od tej daty, oraz
  2. nabywana nieruchomość rolna wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy.
 2. O treści umowy sprzedaży nieruchomości rolnej zawiadamia się dzierżawcę tej nieruchomości, jeżeli umowa dzierżawy trwała co najmniej 3 lata od dnia jej zawarcia.
 3. Jeżeli dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, wywołuje skutki określone w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących prawa pierwokupu.
 4. W przypadku braku uprawnionego do pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, albo niewykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy Agencji działającej na rzecz Skarbu Państwa.
 5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się, jeżeli:
  1. nabywcą nieruchomości rolnej jest:
   1. jednostka samorządu terytorialnego,
   2. Skarb Państwa,
   3. osoba bliska zbywcy;
  2. nabycie nieruchomości rolnej następuje za zgodą, o której mowa w art. 2a ust. 4, albo za zgodą o której mowa w art. 29a ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa;
  3. sprzedaż następuje między osobami prawnymi, o których mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 lit. d, tego samego kościoła lub związku wyznaniowego.
 6. (uchylony).
 7. Prawo pierwokupu, o którym mowa w ust. 4, nie przysługuje, jeżeli w wyniku nabycia nieruchomości rolnej następuje powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż określona w art. 5 ust. 1 pkt 2, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca, lub w gminie graniczącej z tą gminą.
 8. Jeżeli cena sprzedawanej nieruchomości rażąco odbiega od jej wartości rynkowej, wykonujący prawo pierwokupu może, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu, wystąpić do sądu o ustalenie ceny tej nieruchomości.
 9. Sąd ustala cenę nieruchomości, o której mowa w ust. 8, przy zastosowaniu sposobów jej ustalania przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami.
 10. Agencja wysyła zobowiązanemu z prawa pierwokupu oświadczenie w formie aktu notarialnego o wykonaniu prawa pierwokupu przesyłką poleconą nadaną za potwierdzeniem odbioru w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), a następnie publikuje na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji.
 11. Uważa się, że zobowiązany z prawa pierwokupu zapoznał się z treścią oświadczenia Agencji o wykonaniu prawa pierwokupu z chwilą jego publikacji na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji.

Zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.788 z późn. zm.) w oparciu o art. 37a w przypadku zbycia gruntu oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Obornikach Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu, dotyczy to działek nr: 33/3 – Biniewo, 95 – Tarnowo.

Jednocześnie informuje się na podstawie art.28 ust.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.2147 z późn. zm.), że jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy notarialnej może to spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:

 1. małżonków (w przypadku nabycia do wspólności ustawowej małżeńskiej) do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 2. pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenia stosownego pełnomocnictwa.

Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo nie później niż na trzy dni przed zawar­ciem umowy przenoszącej własność.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie wliczone w poczet ceny na­bycia.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.

Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty przetargu. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca działki.

Osoby zmierzające uczestniczyć w przetargu ograniczonym winny złożyć odpowiednie dokumenty,

 1. w przypadku gdy nabywcą będzie rolnik indywidualny w myśl art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego:
  1. oświadczenie rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego od co najmniej 5 lat, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) – jako dowód potwierdzający osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego na terenie konkretnej gminy przez wymagany okres, ZAŁĄCZNIK NR 1 do niniejszego ogłoszenia,
  2. oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego, ZAŁĄCZNIK NR 2 do niniejszego ogłoszenia,
  3. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały – jako dowód potwierdzającego zamieszkanie od co najmniej 5 lat na terenie gminy gdzie ma jedną z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa,
  4. oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych, ZAŁĄCZNIK NR 3 wraz z kopią dowodu potwierdzającego posiadania kwalifikacji rolniczych,
  5. oświadczenie uczestnik przetargu o zapoznaniu się:- z przedmiotem sprzedaży i, że w związku z tym nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży, - z warunkami przetargu, położeniem i granicami nieruchomości oraz, że przyjmuje je bez zastrzeżeń, - wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ZAŁĄCZNIK NR 4.
 2. innych podmiotów niż rolnik indywidulany, wymienionych w art.2a ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego:
  1. oświadczenie podmiotu uprawnionego do uczestnictwa w przetargu na nabycie nieruchomości rolnej wraz z stosowną dokumentacją uprawniającą dany podmiot do dokonania czynności prawnej nabycia nieruchomości rolnej, ZAŁĄCZNIK NR 5,
  2. oświadczenie uczestnik przetargu o zapoznaniu się:- z przedmiotem sprzedaży i, że w związku z tym nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży, - z warunkami przetargu, położeniem i granicami nieruchomości oraz, że przyjmuje je bez zastrzeżeń, - wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ZAŁĄCZNIK NR 4.
 • nr: 1, 2, 3, 4 i 5 dostępne w siedzibę Tut. Urzędu (biuro 19b, I piętro), oraz na stronie internetowej www.rogozno.pl - link nieruchomości-oferty, jako załączniki do ogłoszenia.

Pisemne zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętych kopertach, nie później niż do dnia 08 września 2017 r. do godziny 15:00 w kancelarii Urzędu Miejskiego przy ul. Nowej 2, 64-610 Rogoźno, I piętro, biuro nr 15 z napisem „Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej” wraz ze wskazaniem nr działki.

Osoby, które w wyżej wymienionym terminie i miejscu nie zgłoszą pisemnego uczestnictwa w przetargu z wymaganymi dokumentami oraz nie wpłacą wadium na podany nr rachunku bankowego w wyznaczonym terminie nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu

 

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rogoźnie nie później niż dzień przez wyznaczonym terminem przetargu.

 

Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej gruntów, tj. w oparciu o wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, a Kupujący nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanych nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach właściwego Starostwa Powiatowego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Gmina Rogoźno sprzedaje ww. nieruchomości na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.

 

 

Rogoźno, dnia 26 lipca 2017 r.

 

drukuj pobierz pdf