Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2009: Zarządzenie Nr 172/2009 z dnia 21 października 2009 r.

Zarządzenie Nr OR.0151-172/2009

Burmistrza Rogoźna

z dnia 21 października 2009r.

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami), w związku z § 2 ust.1 i ust. 2 pkt 3, §3 ust.1,  § 9 ust. 1-3 uchwały nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata,

 

Zarządzam,  co następuje:

 

§1.1. Sprzedać w trybie bezprzetargowym działkę nr 564/5 o pow. 159m2, położoną przy ul. Zaułek w Rogoźnie,  objętą księgą wieczystą nr KW 24671 urządzoną i prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Obornikach IV Wydział Ksiąg Wieczystych, właścicielom działki nr 566  położonej przy ul. Reja w Rogoźnie.

 

2. Sprzedaż działki następuje na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

§2. 1. Cenę działki nr 564/5, sprzedawca ustala na kwotę 5.872,00zł netto. Cenę ustalono w oparciu o wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

 2. Na podstawie art.68 ust.1 pkt. 10, ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz.2603, ze zmianami), oraz na wniosek zainteresowanych, za zgodą Rady Miejskiej w Rogoźnie wyrażoną w uchwale nr XLIV/302/2009 z dnia 30.09.2009r.,  udzielam bonifikaty od ceny nieruchomości w wysokości 50% tj. 2.936,00zł

    3. Cenę działki nr 564/5, po zastosowaniu udzielonej bonifikaty ustala się na kwotę 3.581,92zł    brutto.

 

§3. Sprzedawca na podstawie art.70 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jt.Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 ze zmianami), postanawia rozłożyć należność z tytułu nabycia w/w nieruchomości na raty.

 

1. Ustalam pierwszą ratę z tytułu sprzedaży nieruchomości w wysokości 1.233,12zł, którą należy uiścić przed zawarciem umowy notarialnej. Pierwsza rata zawiera cały należny podatek VAT.

2. Zapłatę pozostałej należności w wysokości 2.348,80zł postanawiam rozłożyć na 4 raty, każda w kwocie 587,20zł, które podlegają oprocentowaniu w wysokości stopy procentowej redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, obowiązującej w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego rok wniesienia raty.

3. Raty wraz z oprocentowaniem płatne są do dnia 31 marca każdego roku, bez dodatkowego wezwania, poczynając od roku 2010.

 

§4. Roszczenia Gminy Rogoźno z tytułu spłaty reszty ceny w wysokości 2.348,80zł podlegają

zabezpieczeniu hipotecznemu.

 

§5. Pierwsza rata za nabycie przedmiotowej nieruchomości płatna jest najpóźniej na 3 dni przed zawarciem umowy sprzedaży na konto Urzędu Miejskiego w Rogoźnie nr 35895100093900011420000010 w Banku Spółdzielczym w Rogoźnie zgodnie z wystawioną fakturą .

 

§6. Nabywcy działki na podstawie art. 41 w związku z art.2 pkt 6  ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zmianami), ponoszą 22% podatek od towarów i usług.

 

§7. Nabywcy ponoszą koszty wyceny i opracowań geodezyjnych w kwocie 1.251,71zł brutto, płatne przed zawarciem umowy notarialnej.  

 

§8. Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni  w siedzibie Urzędu Miejskiego.

 

§9. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf