Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XLVI/423/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Kardynała Wyszyńskiego 19/4 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym

UCHWAŁA NR XLVI/423/2017

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Kardynała Wyszyńskiego 19/4 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.446 z późn. zm.) oraz art.13 ust.1, art.37 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997  r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.2147 z późn. zm.), w związku z §4 pkt 7 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp., poz.3114 z dn. 02.05.2016 r.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§1. Wyraża się zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego w budynku nr 19 przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Rogoźnie o pow. użytkowej 49,55m2 składającego się z 2 (dwóch) pokoi i kuchni, położony na I piętrze, z przynależnymi pomieszczeniami o łącznej pow. użytkowej 11,03m2,tj. pomieszczeniem gospodarczym w inwentaryzacji oznaczonymi nr 4g oraz piwnicą oznaczoną w inwentaryzacji nr 4p wraz z udziałem do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali wynoszącym 1797/10000 oraz z takim samym udziałem do działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 929 o pow.705m2, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00023021/3.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr XLVI/423/2017 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Kardynała Wyszyńskiego 19/4 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym

 

Rada Miejska w § 4 pkt 7 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno, zastrzega do swojej kompetencji sprawy dotyczące sprzedaży nieruchomości, której wartość szacunkowa określona przez rzeczoznawcę majątkowego przekracza kwotę wynoszącą 10.000,00zł. Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość lokalowa stanowi własność Gminy Rogoźno.

Sprzedaż nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego – ul. Kardynała Wyszyńskiego 19/4 w Rogoźnie.

Zawiadamiam, że dla działki nr 929 na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 z późn. zm.) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźno uchwalony Uchwałą Nr XXII/155/92 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17.06.1992 r. ogłoszoną w Dz. Urzęd. Woj. Pilskiego Nr 9, poz.97 z dnia 26.10.1992 r. obowiązywał do dnia 31.12.2003 r. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna uchwalonym Uchwałą Nr XXIV/165/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie dnia 30.04.2008 r. ze zmianą z dnia 25.11.2009 r. uchwaloną Uchwałą Nr XLVI/324/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie działka 929 położona jest na terenie oznaczonym symbolem MU – tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowo-usługowej. W kierunkach ochrony walorów kulturowych ww. studium przedmiotowa działka położona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej w mieście. Działka 929 objęta jest decyzją o warunkach zabudowy nr GPiM.7331-115/08 z dnia 06.10.2008 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przebudowy budynku mieszkalnego- wykonania otworu i osadzeniu okna w ścianie szczytowej budynku od strony zachodniej.

Wartość ww. nieruchomości lokalowej przewyższa kwotę 10.000,00zł, w związku z czym podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

drukuj pobierz pdf