Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Wykazy nieruchomości na sprzedaż / dzierżawę / użyczenie: Wykaz nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - ul. Kotlarska i Mała Poznańska w m. Rogoźno

Wykaz

Nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 

Lp.
Położenie
Przedmiot zbycia (nr działki, pow. w m2 nr KW)
Przedmiot zbycia
Cena i warunki sprzedaży
1
2
3
4
5
1.
ul. Kotlarska 1               m.  Rogoźnie
/obręb ROGOŹNO
 
 
1751/1 o pow.470m2
1751/2 o pow.88m2
KW PO1O/00021799/3
                              
 
 
lokal mieszkalny nr 5, o pow. użytkowej 60,92m2,położony na I piętrze, z przynależnymi pomieszczeniami o łącznej pow. użytkowej 16,37m2tj. piwnicą i 2 (dwoma) pomieszczeniami strychowymi,udział do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku iurządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 1244/10000 oraz udział do działek nr: 1751/1 o pow.470m2 i 1751/2 o pow.88m2 wynoszący 1244/10000.
 
- w oparciu o postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze między ulicami: Kotlarską, W. Poznańską, Długą, Nową uchwalonym Uchwałą Nr XI/73/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2007 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. Nr 126, poz.2288 z dn. 31.08.2007 r.) działka 1751/1 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MWn/U-2 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej z usługami, natomiast działka 1751/2 położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN/U-2 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej. Działki nr: 1751/1 i 1751/2 w oparciu o zapisy ww. planu zlokalizowane są w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej.
- dom Kotlarska 1 usytuowany w granicach działek nr: 1751/1 i 1751/2 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków.
 
 
 
 
 
Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego,  pom. przynależnych             i udziału do działek gruntu, przed udzieleniem bonifikaty
 
wynosi 102.540,00zł
Cena po zastosowaniu 60% bonifikaty z uwzględnieniem nakładów poniesionych przez najemcę
 
wynosi 32.221,20zł
i płatana jest przed zawarciem umowy notarialnej
 
Sprzedaż następuje na rzecz najemcy
 
sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1221 z póź. zm.).
 
2.
ul. Mała Poznańska 31               m.  Rogoźnie
/obręb ROGOŹNO
 
 
1852/1 o pow.229m2
KW PO1O/00024348/8
                              
 
 
lokal mieszkalny nr 2, o pow. użytkowej 54,00m2,położony na parterze, z przynależnymi pomieszczeniami o łącznej pow. użytkowej 32,00m2tj. 3 (trzema) piwnicami i garażem,udział do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku iurządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 4085/10000 oraz udział do działki nr: 1852/1 o pow.229m2 wynoszący 4085/10000.
 
- brak planu, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna działka 1852/1 położona jest na terenie oznaczonym symbolem MU – tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowo-usługowej. W kierunkach ochrony walorów kulturowych ww. studium przedmiotowa działka położona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej w mieście. Działka 1852/1 położona jest w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka”,
- dom Mała Poznańska 31 usytuowany w granicach działki 1852/1 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków.  
Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego,  pom. przynależnych             i udziału do działki gruntu, przed udzieleniem bonifikaty
 
wynosi 89.144,00zł
Cena po zastosowaniu 60% bonifikaty z uwzględnieniem nakładów poniesionych przez najemcę
 
wynosi 26.428,80zł
i płatana jest przed zawarciem umowy notarialnej
 
Sprzedaż następuje na rzecz najemcy
 
sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1221 z póź. zm.).
 

 

Wykaz niniejszy sporządzono zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.2147 z późn. zm.) i podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. od dnia 13 września 2017 r. do dnia 05  października 2017 r. Termin złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy upływa z dniem 26 października 2017 r.

 

Rogoźno, dnia 13 września 2017 r.

 

drukuj pobierz pdf