Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 30/2017 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 24 sierpnia 2017 roku o godz. 16.30 w Urzędzie Miejskim

PROTOKÓŁ nr 30 /2017

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu  24 sierpnia 2017 roku o godz. 16.30 w Urzędzie Miejskim.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Łukasz Zaranek. Przewodniczący Ł. Zaranek stwierdził, że na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 7 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Przystąpiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.
 4. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2017-2018.
 5. wystąpienia zaproszonych gości,
 6. dyskusja
 7. Działalność GKRPA.
 8. wystąpienia
 9. dyskusja
 10. Omówienie Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 11. wystąpienia
 12. dyskusja
 13. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
 14. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.
 15. Zakończenie.

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.

Posiedzenie rozpoczął przewodniczący komisji pan Łukasz Zaranek, po powitaniu gościu stwierdził, że komisja jest władna do podejmowania decyzji i wydawania opinii.

 

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący komisji przedstawił zaplanowany porządek obrad, do którego radni nie wnieśli zmian – został on jednogłośnie przyjęty.

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.

Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji członkowie przyjęli – jednogłośnie.

 

Ad. 4. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2017-2018.

Pani burmistrz Renata Tomaszewska jako Pełnomocnik Burmistrza do spraw Oświaty powiedziała, że baza lokalowa szkół będzie gotowa przed 04 września br. W tym roku w szkole w Gościejewie wymieniono skrzynki prądowe, w Parkowie drzwi do kotłowni, w Budziszewku przygotowana sala dla dzieci młodszych, w Pruścach – odświeżenie sal lekcyjnych. Natomiast największe remonty w SP3, SP2 i Gimnazjum nr 1 powinny zakończyć się przed rokiem szkolnym. W placówkach przedszkolnych remonty nie były przeprowadzane. Na tą chwile arkusze organizacyjne nie są jeszcze zamknięte, ponieważ brak jest nauczycieli anglistów, do tego jest bardzo dużo nadgodzin. Pani Tomaszewska dodała, że będzie zapotrzebowanie na nauczycieli wspomagających, dlatego że od września rozpocznie się diagnoza dzieci, które będą tego wymagały. Od września rusza projekt „Powiedz mi, a zapomnę”, jest to projekt który skierowany jest dla uczniów, którzy potrzebować będą wsparcia, lub dla uczniów wybitnie uzdolnionych. Projekt ten będzie realizowany do 2019 roku. Pan radny Jarosław Łatka zapytał, kiedy zostanie zakończony remont w G1? Pani z-ca burmistrza powiedziała, że budynek został już w pełni przygotowany, zostały wymienione poręcze, ławki, tablice, przystosowana została świetlica. Radny dopytał, co z dojazdem do szkoły? Pani Renata Tomaszewska poinformowała, że do szkoły wjazdu nie będzie, natomiast rozważana jest możliwość dowożenia dzieci autobusem spod szkoły Nr3 do budynku gimnazjum. Pan radny Chudzicki zapytał o sprawę klas sportowych w szkole w Parkowie? Pani Tomaszewska odpowiedziała, że w związku z tym, że dotychczas klasy sportowe prowadzone były niezgodnie z rozporządzeniem, gmina musi oddać subwencje w kwocie ponad 100 tys zł. Klasy sportowe będą istniały, tylko wtedy jeżeli taka klasa będzie liczyła ponad 20 uczniów. Pani Grażyna Karoń ze ZNP Rogoźno zapytała jak będą regulowane godziny w „zerówkach”? Pani pełnomocnik odpowiedziała, że pensum to jest 22 godziny w zerówce, jeżeli są dzieci młodsze to 25 godzin, natomiast jeżeli w zerówce w szkole będzie grupa mieszana, to przyjmuje się ta stawkę godzinową, w zależności od tego których dzieci jest więcej. Pan radny Kuszak zapytał, czy jest możliwość wzięcia udziału w projekcie, gdzie kwota dofinansowania jest 14 tys na monitory? Pani skarbnik odpowiedziała w raz z pania Tomaszewską, że w obecnym budżecie nie ma takiej możliwości na zrealizowanie tego dofinansowania, ale w przyszłym jak najbardziej jest to realne.

 

Ad. 5 Działalność GKRPA.

§ 1. 1. Regulamin określa zadania, organizację wewnętrzną i tryb pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rogoźnie, zwanej dalej Komisją

 1. Komisja działa na podstawie:
  1. ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356),
  2. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124),
  3. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 zpóźn. zm.),
  4. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na dany rok,
  5. niniejszego regulaminu.
   1. Komisję powołuje, odwołuje oraz zmienia jej skład osobowy Burmistrz Rogoźna.
    1. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji, a w przypadku nieobecności z-ca Przewodniczącej Komisji.
   2. Terenem działania Komisji jest Miasto i Gmina Rogoźno.

ROZDZIAŁ II

PRZEDMIOT DZIAŁANIA, STRUKTURA WEWNĘTRZNA ORAZ FORMY PRACY KOMISJI

§ 2. Do zadań Komisji należy:

 1. opracowanie założeń kierunkowych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na kolejny rok,
 2. opiniowanie:
  1. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
  2. w formie postanowienia zgodności lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, z warunkami określonymi w odpowiednich uchwałach Rady Miejskiej w Rogoźnie,
 3. inicjowanie, monitorowanie i ocena zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych takich jak:
  1. ograniczanie dostępności alkoholu,
  2. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym,
  3. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychoterapeutycznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
  4. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych,
  5. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
 4. prowadzenie postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu zmierzającego w szczególności do:podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów art. 13 i 15 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
  1. zmiany przez te osoby stylu życia,
  2. dobrowolnego podjęcia leczenia odwykowego,
  3. wydania orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej zobowiązania do poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,

§ 3. Do Komisji powoływane są osoby:

 1. przeszkolone w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym,
 2. mające dobrą opinię i charakteryzujące się wysoką kulturą osobistą,
 3. pracujące w instytucji lub związane z organizacją, która działa w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi.

§ 4.

 1. Komisja powoływana jest przez Burmistrza w drodze zarządzenia.
 2. W skład Komisji wchodzą:
  1. Przewodniczący,
  2. Z-ca Przewodniczącego,
  3. Sekretarz,
  4. Członkowie.

§ 5. Burmistrz odwołuje członka Komisji:

 1. na pisemny wniosek Przewodniczącego Komisji,
 2. na pisemną prośbę członka Komisji,
 3. na pisemny wniosek Komisji podjęty w formie stanowiska,
 4. w razie innych okoliczności, które uniemożliwiają lub ograniczają możliwość wykonywania zadań Komisji,
 5. z własnej inicjatywy.

§ 6.

 1. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy:
  1. planowanie i organizowanie pracy Komisji i zespołów problemowych,
  2. bieżący nadzór nad terminowością i prawidłowością realizacji zadań Komisji i zespołów problemowych,
  3. reprezentowanie Komisji na zewnątrz,
  4. podpisywanie dokumentów wyrażających stanowisko Komisji,
  5. określenie zadań członkom Komisji, w tym ustalenie osobowego składu zespołów problemowych i pełnionych w nich funkcji,
  6. podejmowanie wszelkich innych czynności zapewniających sprawne i zgodne z przepisami działania Komisji.
 2. Do zadań Sekretarza Komisji należy:
  1. sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji i Zespołu Motywującego,
  2. przygotowywanie korespondencji w sprawach bieżących Komisji,
  3. przygotowywanie oraz wysyłanie wniosków do sądu o zastosowanie zobowiązań do podjęcia leczenia odwykowego,
  4. zawiadamianie członków Komisji o wyznaczonym terminie posiedzeń,
  5. zapewnienie obsługi administracyjno - technicznej pracy Komisji i zespołów problemowych,
  6. w razie nieobecności Sekretarza, Przewodniczący Komisji wyznacza osobę do protokołowania przebiegu posiedzenia Komisji oraz Zespołu Motywującego.

§ 7. Przewodniczący powołuje ze składu Komisji zespoły problemowe tj.:

 1. Zespół Motywujący, do którego zadań należy w szczególności:
  1. przeprowadzanie rozmów na temat ograniczenia nadużywania alkoholu, narkotyków zmiany stylu życia, zaprzestania zachowań zakłócających życie rodzinne, spokój lub porządek publiczny,
  2. motywowanie do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego,
  3. poinformowanie osób objętych postępowaniem o ich sytuacji prawnej,
  4. prowadzenie ogólnej działalności informacyjnej wobec osób zgłaszających,
  5. inicjowanie procedury Niebieskiej Karty,
  6. prowadzenie dokumentacji w indywidualnych sprawach.
 2. Zespół Kontrolny, do którego zadań należy w szczególności:Liczebność poszczególnych Zespołów określa Przewodniczący.
  1. prowadzenie kontroli zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży alkoholu na terenie miasta i gminy Rogoźno,
  2. współpraca z Policją w celu monitorowania przestrzegania przepisów prawa przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż na terenie miasta i gminy Rogoźno,
  3. występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  4. inicjowanie szkoleń dla przedsiębiorców z zakresu dobrych zwyczajów prowadzenia sprzedaży alkoholu oraz dla osób upoważnionych do prowadzenia kontroli przedsiębiorców,
  5. rozpatrywanie informacji, wniosków i skarg dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych,
  6. prowadzenie dokumentacji z podjętych działań,
  7. sporządzanie protokołu z posiedzenia.
 3. W skład zespołów problemowych nie jest powoływany Przewodniczący i Sekretarz.
 4. W posiedzeniach zespołów może uczestniczyć Przewodniczący.

§ 8.

 1. Komisja pracuje podczas posiedzeń plenarnych lub zespołowych.
 2. Terminy posiedzeń są ustalane przez Przewodniczącego Komisji w porozumieniu z Sekretarzem Komisji, a w razie nieobecności Przewodniczącego przez Z-cę Przewodniczącego.
 3. O terminach posiedzenia członków Komisji powiadamia w sposób zwyczajowo przyjęty (telefonicznie, pisemnie, e- mail) Sekretarz Komisji.

 

Ad. 6 Omówienie Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii jest zadaniem własnym gminy, którego realizacja wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 224 ze. zm. W myśl powyższej ustawy przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo - wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności przez:

 1. Działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą,
 2. Leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych,
 3. Ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych.

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii formułując zasady, tryb postępowania w zakresie przeciwdziałania narkomanii określiła zadania jednostek samorządu terytorialnego w ww. obszarze. Zgodnie z art. 10 ustawy przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy obejmujących:

 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.
 2. Udzielenia rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej.
 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
 4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.

Podstawę do zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii stanowi Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii. Niniejszy dokument stanowi kontynuację i rozwinięcie działań prowadzonych w latach ubiegłych przez Gminę Rogoźno.

2. Priorytety Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Celem głównym Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest, podobnie jak w latach poprzednich, „ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych". Realizowany jest on w pięciu obszarach:

 1. Profilaktyki.
 2. Leczenia, rehabilitacji, ograniczania szkód zdrowotnych i reintegracji społecznej.
 3. Ograniczenia podaży.
 4. Współpracy narodowej.
 5. Badań monitoringu.

Głównym wykonawcą Krajowego Programu jest Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Biorąc pod uwagę, iż gminne programy przeciwdziałania narkomanii winny być dostosowane do potrzeb i możliwości poszczególnych gmin, w Gminie Rogoźno zasadnym będzie koncentracja na dwóch pierwszych obszarach, czyli profilaktyce oraz leczeniu, rehabilitacji oraz ograniczaniu szkód zdrowotnych i reintegracji społecznej. Profilaktyka rozumiana będzie jako całość, czyli profilaktyka uniwersalna, selektywna i wskazująca.

I. Preliminarz zadaniowy do Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

Dochody: 8.400 zł

Wydatki: 8.400 zł

1. Zwalczanie narkomanii - prowadzenie profilaktyki i działalności edukacyjno - zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii - 8.400 zł

Pan Jarosław Łatka zapytał o frekwencję na świetlicach? Pani przewodnicząca odpowiedziała, że wszystkich dzieci na świetlicach jest 683. Zazwyczaj uczęszcza ok 20 dzieci.

Ad. 6 Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

 1. wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Województwa Wielkopolskiego działki nr 1493 – ul. Kościuszki w Rogoźnie, projekt uchwały przedstawił kierownik Roman Piątkowski,
 2. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym działki nr 107/3 w Laskowie, , projekt uchwały przedstawił kierownik Roman Piątkowski,
 3. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym działki nr 2054/1 w Rogoźnie, , projekt uchwały przedstawił kierownik Roman Piątkowski,
 4. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Mała Poznańska 31/2 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym, , projekt uchwały przedstawił kierownik Roman Piątkowski,
 5. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Kardynała Wyszyńskiego 19/4 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym, , projekt uchwały przedstawił kierownik Roman Piątkowski,
 6. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Kardynała Wyszyńskiego 19/2 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym, , projekt uchwały przedstawił kierownik Roman Piątkowski,
 7. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Kotlarska 1/5 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym, , projekt uchwały przedstawił kierownik Roman Piątkowski,
 8. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, , projekt uchwały przedstawił kierownik Roman Piątkowski,
 9. zmiany nazwy ulicy, , projekt uchwały przedstawił kierownik Roman Piątkowski,
 10. szczegółowych zasad ponoszenia odpowiedzialności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Rogoźno, projekt uchwały przygotowała i omówiła pani kierownik GOPS, Ewelina Kowalska,
 11. pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego, projekt uchwały został przedstawiony przez panią skarbnik Marie Kachlicką, pan radny Łatka zapytał czego dotyczy konkretnie ta pomoc finansowa. Pani skarbnik odpowiedziała, że w sumie na ul. Za Jeziorem powiat otrzymał już kwotę 77 tys zł, te środki przeznaczone maja być na wycinkę drzew i wysypanie grysu  i utwardzenie by umożliwić jazdę rowerzystom. Pan radny Chudzicki zapytał o zadnie pani skarbnik, czy gmina podoła by przebudować ten odcinek? Pani Kachlicka odpowiedziała, że powiat chce złożyć wniosek na uzyskanie środków z programu poprawy infrastruktury powiatowej i gminnej, ale gminę nie stać na to by wyłożyć na to przedsięwzięcie pieniądze. Poza tym gmina złożyła wniosek do „7 Ryb” na rewitalizację starej plaży oraz lokali socjalnych. Gminę nie stać na finansowanie budowy drogi powiatowej, powiedziała pani skarbnik.
 12. pomocy finansowej dla Gminy Oborniki, , projekt uchwały został przedstawiony przez panią skarbnik Marie Kachlicką,
 13. zatwierdzenia do realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-0230/16 „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”. – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno, , projekt uchwały został przedstawiony przez panią skarbnik Marie Kachlicką,
 14. zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2017, , projekt uchwały został przedstawiony przez panią skarbnik Marie Kachlicką,
 15. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2036, , projekt uchwały został przedstawiony przez panią skarbnik Marie Kachlicką.

 

Ad. 7. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.

W tym punkcie pan radny Chudzicki podziękował za wycięcie krzewów na ul. Seminarialnej niedaleko działek, a jednocześnie zapytał kiedy powstanie oświetlenie na ul. Kościuszki za orlikiem, oraz kiedy ruszy budowa boiska wielofunkcyjnego? Pani skarbnik i pani Tomaszewska odpowiedziały, że na dniach ruszy budowa boiska wielofunkcyjnego, ponieważ już jest zakończony przetarg, na oświetlenie umowa też jest podpisana. Dwa wnioski w imieniu komisji złożył pan przewodniczący Łukasz Zaranek, które dotyczyły, pierwszy nazwania ulicy w miejscowości Owczegłowy biegnącej w stronę dawnego ośrodka Cegielskiego, proponuje się nazwę: „ul. Hipolita Cegielskiego”, drugi w sprawie wyrównania drogi powiatowej pomiędzy Wojciechowem a Owczegłowami ze względu na fatalny stan nawierzchni. Oba wnioski zostały przyjęte jednogłośnie.

Ad. 8. Zakończenie.

Posiedzenie zakończono o godz. 18:30, protokołowała Anna Mazur.

 

 

drukuj pobierz pdf