Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2017: Zarządzenie Nr 240/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 października 2017 r. w sprawie konsultacji programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.240.2017

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 17 października 2017 roku

 

w sprawie konsultacji programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2018

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Poddaję pod konsultacje projekt programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2018.

 

§ 2.

Projekt, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Konsultacje zostaną przeprowadzone zgodnie z Uchwałą Nr LVII/395/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich statutowej działalności zmienioną Uchwałą Nr LVIII/419/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 września 2010 r.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam zastępcy kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


załącznik do zarządzenia Nr OR.0050.1.240.2017
Burmistrza Rogoźna z dnia 17 października 2017 roku

 

PROJEKT

Program współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2018

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Podstawą „Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2018” zwanego dalej „Programem” jest art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Program określa obszary i formy współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, których realizacja związana będzie z wykorzystaniem środków publicznych.
 3. Ilekroć w Programie jest mowa o:
  1. ,,Ustawie”- rozumie się przez to Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1817 ze zm.),
  2. „Gminie” - rozumie się przez to Gminę Rogoźno,
  3. „organizacjach” - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy,
  4. „dotacji” - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust.1 pkt 1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.),
  5. „konkursie” - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2  i w art. 13 Ustawy.

 

§ 2

CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE

 1. Celem głównym wprowadzenia Programu jest włączenie organizacji w realizację zadań publicznych oraz wzmocnienie aktywności obywatelskiej.
 2. Cele szczegółowe:
  1. budowanie partnerstwa między Gminą a organizacjami, służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców,
  2. wspieranie organizacji w ich codziennym działaniu,
  3. rozwój aktywności fizycznej mieszkańców Gminy, wspieranie turystyki, propagowanie ekologii i zdrowego stylu życia,
  4. przeciwdziałanie patologiom społecznym,
  5. budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację społeczności lokalnej i wspólne rozwiązywanie lokalnych problemów,
  6. tworzenie warunków dla powstawania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej,
  7. wprowadzenie nowatorskich działań na rzecz mieszkańców,
  8. uzupełnienie działań Gminy w zakresie nieobjętym przez struktury samorządowe,
  9. upowszechnianie i wprowadzanie w życie postanowień Ustawy,
  10. polepszenie współpracy samorządu Gminy z organizacjami.

 

§ 3

ZASADY WSPÓŁPRACY

Gmina Rogoźno realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami według poniżej wymienionych zasad:

 1. zasada pomocniczości - Gmina powierza lub wspiera realizację zadań własnych organizacjom, które zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,
 2. zasada suwerenności - Gmina respektując odrębność i suwerenność organizacji uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących do sfer zadań publicznych, umożliwiając organizacjom realizację zadań publicznych na zasadach określonych w Ustawie,
 3. zasada partnerstwa - organizacje na zasadach i w formie określonej w Ustawie oraz według trybu wynikającego z innych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowaniu sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywaniu zadań publicznych,
 4. zasada efektywności - Gmina Rogoźno przy zlecaniu organizacjom zadań publicznych dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji oraz z zachowaniem wymogów określonych przez prawo,
 5. zasada uczciwej konkurencji oraz zasada jawności - kształtowane są przejrzyste zasady współpracy, oparte na równych i jawnych kryteriach wyboru realizatora zadania publicznego oraz zapewnienia równego dostępu do informacji.

 

§ 4

FORMY WSPÓŁPRACY I SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

 1. Współpraca Gminy z organizacjami ma charakter finansowy i pozafinansowy.
 2. Do form współpracy o charakterze finansowym należy zlecanie realizacji zadań publicznych, na zasadach określonych w Ustawie, które mogą przybrać jedną z form:
  1. powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji - w tym przypadku wyłoniona w wyniku konkursu organizacja realizuje współpracę na podstawie umowy o powierzenie wykonania zadania publicznego, a Gmina czuwa nad zgodnym z umową wykorzystywaniem przekazanych środków,
  2. wsparcia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji - w tym przypadku wyłoniona w wyniku konkursu organizacja realizuje współpracę na podstawie umowy o wsparcie wykonania zadania publicznego, a Gmina czuwa nad zgodnym z umową wykorzystywaniem przekazanych środków.
 3. W przypadku współpracy o charakterze finansowym obowiązywać będą następujące zasady:
  1. ogłaszając konkurs na realizację zadań publicznych, Burmistrz Rogoźna, dla zachowania zasady jawności i uczciwej konkurencji, opublikuje informacje o nim w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy oraz na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie,
  2. informacja o podmiotach ubiegających się o dotację, rodzaj zadań, wielkość wnioskowanej dotacji oraz lista podmiotów, które otrzymały dotacje zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób określony w § 4, ust. 3a,
  3. udzielenie dotacji z budżetu Gminy nastąpi na podstawie umowy, zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.08.2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r., poz.1300) albo zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. poz. 570),
  4. podmioty otrzymujące dotację zobowiązane są do jej wykorzystania zgodnie z celem, na który została przyznana i na warunkach określonych umową oraz harmonogramem realizacji zadania.
 4. Do form współpracy pozafinansowej należą:
  1. wzajemne informowanie się o kierunkach planowanych działalności,
  2. udzielanie informacji o możliwościach finansowania zadań organizacji pozarządowych z innych źródeł,
  3. udzielanie rekomendacji organizacjom, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł,
  4. publikowanie ważnych informacji dotyczących bieżącej działalności organizacji na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim,
  5. promowanie działalności organizacji,
  6. konsultowanie z organizacjami oraz innymi podmiotami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
  7. angażowanie organizacji pozarządowych do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć,
  8. wspieranie nawiązywania przez organizacje kontaktów ponadregionalnych i międzynarodowych,
  9. podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje wokół zadań ważnych dla lokalnego środowiska,
  10. wspomaganie organizacji poprzez udostępnienie (według możliwości) pomieszczeń i urządzeń biurowych będących w dyspozycji Gminy,
  11. informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku wraz z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu na realizację tych zadań, ponadto o ogłaszanych konkursach na realizację zadań publicznych i o sposobach ich rozstrzygnięć.
 5. Organizacja może z własnej inicjatywy złożyć ofertę wykonania zadań publicznych, które są dotychczas realizowane w inny sposób. Przy rozpatrywaniu ofert stosuje się przepisy ustawy.

 

§ 5

ZAKRES PRZEDMIOTOWY I PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

 1. Ustala się zakres zadań priorytetowych przewidzianych do realizacji w ramach współpracy Gminy z organizacjami oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018:
  1. Zadania w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”:
   • Organizowanie zajęć sportowych w piłkę nożną,
   • Organizowanie zajęć żeglarskich,
   • Organizowanie zajęć sportowych w piłkę siatkową,
   • Organizowanie zajęć sportowych w zakresie tenisa stołowego,
   • Organizowanie zajęć sportowych w zakresie piłki koszykowej,
   • Organizowanie zajęć i propagowanie sportu jeździeckiego wśród dzieci i młodzieży.
  2. Zadania w zakresie „Obronności państwa i wspierania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”:
   • Organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu wychowania patriotyczno-obronnego,
  3. Zadania w zakresie „Ratownictwa i ochrona ludności”:
   • Organizacja imprez o charakterze profilaktycznym: szkolenia ratownicze, upowszechnianie nauki pływania, prowadzenie działalności profilaktycznej oraz edukacyjnej,
   • Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Rogoźno – kompleksowa obsługa miejsca przeznaczonego do kąpieli w Rogoźnie,
   • Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Rogoźno – zorganizowanie i kompleksowa obsługa miejsca przeznaczonego do kąpieli w Nienawiszczu,
  4. Zadania w zakresie „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz ochrony i promocji zdrowia”:
   • Małe formy wczasów – organizacja zajęć rekreacyjnych propagujących zdrowy styl życia w trzeźwości, zabawę bez używek,
   • Nieobozowa Akcja Letnia dla harcerzy,
   • Wakacyjne warsztaty twórczości,
   • Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci i młodzieży – koszykówka, siatkówka, tenis stołowy,
   • Kompleksowe wsparcie chorych na choroby nowotworowe w fazie terminalnej, chorych długoterminowo oraz rodzin tych chorych.
  5. Zadania w zakresie „Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania”,
   • Wspieranie konkursów edukacyjnych, promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych,
   • Wspieranie zajęć edukacyjnych oraz zajęć ruchowych wśród seniorów,
   • Organizacja zajęć mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego,
   • Wpieranie i upowszechnianie kultury i sztuki,
   • Wspieranie kursów nauki języków obcych.
  6. Zadania w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”:
   • Wspieranie działalności instytucji zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym,
   • Organizacja zawodów, wczasorekolekcji oraz innych działań dla niepełnosprawnych,
 2. Ustalone priorytety nie wyłączają możliwości wykonywania w roku 2018 innych zadań publicznych zgodnych z Ustawą.

 

§ 6

OKRES REALIZACJI PROGRAMU

Niniejszy Program zostaje uchwalony na okres jednego roku kalendarzowego: od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

 

§ 7

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH
NA REALIZACJĘ PROGRAMU

Wysokość środków finansowych planowanych na realizację niniejszego Programu określa uchwała budżetowa Gminy na rok 2018.

 

§ 8

SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

 1. Burmistrz Rogoźna dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania wspieranego lub powierzanego organizacji na zasadach określanych w Ustawie.
 2. Ocena realizacji niniejszego Programu odbywać się będzie poprzez złożenie Radzie Miejskiej w Rogoźnie sprawozdania z realizacji Programu do dnia 31 maja 2019 roku.

 

§ 9

INFORMACJE O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI

 1. Projekt niniejszego Programu powstał na bazie Programu współpracy na rok 2017 z uwzględnieniem doświadczeń wynikających z realizacji tego ostatniego.
 2. Wspomniany w pkt. 1 projekt poddany został konsultacjom społecznym zgodnie z Uchwałą Nr LVII/395/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich statutowej działalności.

 

§ 10

TRYB POWOŁANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

 1. W związku z ogłoszonym konkursem na realizację zadań publicznych, wynikających z niniejszego Programu współpracy, w celu opiniowania składanych ofert, Burmistrz Rogoźna w drodze zarządzenia powołuje Komisję Konkursową.
 2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Burmistrza Rogoźna, czyli organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby wskazane przez organizacje z zachowaniem przepisów Ustawy.
 3. Przewodniczący może zapraszać do prac komisji, z głosem doradczym, osoby posiadające rozległą wiedzę w zakresie zadań objętych konkursem.
 4. Komisja rozpatruje oferty oddzielnie dla każdego zadania konkursowego.
 5. Każda oferta oceniana jest pod względem formalnym i merytorycznym.
 6. Oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone.
 7. Z prac komisji konkursowej sporządza się protokół.
 8. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje i decyzję o wysokości kwoty przyznanej dotacji podejmuje Burmistrz Rogoźna.

 

 

drukuj pobierz pdf