Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr XLV/315/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2010

U C H W A Ł A    Nr XLV/315/2009

R A D Y    M I E J S K I E J   W   R O G O Ź N I E

z dnia 28 października 2009r.

 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2010.

 

                Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17,  poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420) i art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.1825; z 2007r. Nr 109, poz. 747; z 2008r. Nr 116, poz.730, Nr 237, poz.1655; z 2009r. Nr 56, poz. 458), Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2010r. do kwoty 30,00 zł za 1 kwintal.

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXX/201/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 października 2008r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2009 rok.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2010r.

 

 


 

U Z A S A D N I E N I E

 

do Uchwały Nr XLV/315/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009r.  

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2010 rok.

 

  1. Cena skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2010 została obniżona do 30,00 zł.  Projekt uchwały, w której podana była cena 30,00 zł został wysłany do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Obornikach celem zaopiniowania. Postanowieniem nr   1/2009 z dnia 22 października 2009r. w sprawie uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie dotyczącej obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2010 otrzymaliśmy opinię pozytywną.

 

 

 

drukuj pobierz pdf