Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XLVIII/451/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pruścach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II

UCHWAŁA NR XLVIII/451/2017

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 25 października 2017 r.

 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pruścach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Pruścach

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) oraz art. 117 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Z dniem 1 września 2017 r. stwierdza się przekształcenie dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pruścach z siedzibą Pruśce 30, 64-610 Rogoźno, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Pruścach.

 

§ 2. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pruścach, Pruśce 30, 64-610 Rogoźno

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą od 1 września 2017 r.

 


 

 UZASADNIENIE do uchwały nr XLVIII/451/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 października 2017 r.

 

Zgodnie z art. 117 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, zwanej dalej "ustawą", organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową, w terminie do 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową.

 

Wobec powyższego z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruścach, staje się ośmioletnią szkołą podstawową. Szkoła ta będzie nosiła nazwę: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruścach.

 

W myśl art. 171 ust. 1 i 4 ustawy niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pruścach, Pruśce 30, 64-610 Rogoźno, w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe. Wobec powyższego uzasadnionym jest jej podjęcie.

 

drukuj pobierz pdf