Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr XLV/318/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok

Uchwała Nr XLV/318/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 października 2009 roku

 

w sprawie:  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok.

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z poźn.zm.) oraz art. 166, art. 168 ust. 2 pkt 6 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1.         W Uchwale Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/246/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 lutego 2009 roku, Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVI/253/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVII/255/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 kwietnia 2009 roku, Zarządzeniem Nr 59/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 kwietnia 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, Zarządzeniem Nr 98/2009  Burmistrza Rogoźna z dnia 05 czerwca 2009 roku, Uchwałą Nr XLI/275/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie  z dnia 16 czerwca 2009 roku, Zarządzeniem Nr 108/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2009 roku, Uchwałą Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku i Uchwałą Nr XLIV/308/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009 roku,

 

                wprowadza się następujące zmiany:

 

1.    Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę   240.317 zł

                i ustala się je na kwotę    38.351.439 zł

 

2.    Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi    38.351.439 zł

               

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie          36.845.239

2) dochody majątkowe w kwocie     1.506.200

     w tym:

         a)   dotacje otrzymane z funduszy celowych na

                finansowanie lub dofinansowanie kosztów

                realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

                jednostek sektora finansów publicznych

                w kwocie  120.000 zł.

 

3.       Dochody, o których mowa w ust.2 pkt 1 obejmują w szczególności:

 

1)       dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

 zadań zleconych gminie ustawami w kwocie    5.573.751 zł

 

2)       dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

        własnych zadań bieżących gmin w kwocie     999.914 zł

3)       dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie

Wspólnej Polityki Rolnej       470.603 zł

 

 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

 

4.    Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę     80.945 zł

        i ustala się je na kwotę          45.444.365 zł

5.    Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi   45.444.365 zł

        zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

        w tym:

 

1)   Wydatki bieżące    36.747.619 zł     

z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  15.910.212 zł                                

b) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego       218.000 zł

c) dotacje przekazane z budżetu       3.579.688 zł

       

2)  Wydatki majątkowe    8.696.746 zł       

z tego:

               

a) dotacje przekazane z budżetu na zadania inwestycyjne    986.220 zł

                zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

 

§ 2.         Dokonuje się zmiany § 3 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku i Uchwałą Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku, który otrzymuje brzmienie:

 

                „§ 3 Uchwala się deficyt  budżetowy w kwocie  7.092.926 zł

                który sfinansowany zostanie:

 

1.     Przychodami z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 7.320.000 zł.

 

2.     Przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek    z lat ubiegłych w kwocie 1.070.638 zł.

 

        3.    Planuje się rozchody w kwocie 1.297.712 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych.”

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

 

§ 3.         Dokonuje się zmiany § 4 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie  z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku,  Uchwałą Nr XXXVI/253/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, Zarządzeniem Nr 108/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2009 roku, Uchwałą Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku i Uchwałą Nr XLIV/308/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009 roku,

który otrzymuje brzmienie:

 

§ 4 Tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości                5.000 zł

2. Celową w wysokości     -       260.813 zł

z tego:

 

1)       na realizację z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie   40.000 zł

2)       na realizację własnych zadań z zakresu oświaty w kwocie   220.813 zł

      w tym na:

 

a)       odprawy emerytalne kwota  16.880 zł

b)       wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i inne wydatki oświaty 203.933 zł.”

 

 

§ 4.         Dokonuje się zmiany § 5 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Uchwałą Nr XXXVI/253/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVII/255/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 kwietnia 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, Uchwałą Nr XLI/275/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 czerwca 2009 roku, Uchwałą Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku            i Uchwałą Nr XLIV/308/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009 roku,  dotyczącego wydatków związanych z Wieloletnim Programem Zadań Inwestycyjnych

                zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

 

§ 5.         Dokonuje się zmiany § 5a do Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Uchwałą Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku, który otrzymuje brzmienie:

               

                § 5a Określa się wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”

                zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

 

§ 6.        Dokonuje się zmiany § 8 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku, Zarządzeniem Nr 59/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 kwietnia 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, Zarządzeniem Nr 98/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 czerwca 2009 roku, Uchwałą Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku i Uchwałą Nr XLIV/308/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009 roku, który otrzymuje brzmienie:

 

§ 8 Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:

 

DOCHODY                                    72.637 zł

                WYDATKI                         -        5.573.751 zł

               

                zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

 

§ 7.        Dokonuje się zmiany § 9 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku,         Zarządzeniem Nr 59/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 kwietnia 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, Zarządzeniem Nr 98/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 czerwca 2009 roku, Zarządzeniem Nr 108/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2009 roku, Uchwałą Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku i Uchwałą Nr XLIV/308/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009 roku, który otrzymuje brzmienie:

               

 

                § 9 Uchwala się dotacje otrzymane do budżetu w kwocie    7.164.268 zł

                i dotacje przekazane z budżetu w wysokości  4.565.908 zł”

 

                zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

 

 

§ 8.         Dokonuje się zmiany § 11 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie  z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVI/253/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, Zarządzeniem Nr 98/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 czerwca 2009 roku, Zarządzeniem Nr 108/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2009 roku, Uchwałą Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku i Uchwały Nr XLIV/308/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009 roku,

który otrzymuje brzmienie:

 

                „ § 11 Uchwala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie 132.243 zł”

               

                zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

 

§ 9.         Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

 

§ 10.       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 


 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLV/318/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 października 2009 roku

 

Dokonuje się następujących zmian w budżecie:

 

DOCHODY

 

1.     W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zmniejsza się dochody o kwotę   200 zł

na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Pile Nr DPL-3101-28/09

z dnia 30.09.2009r.

 

2.     W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę    61.048 zł

        z tytułu:

a)      dochodów z najmu i dzierżawy  + 1.996 zł

b)      wpływów z usług  + 1.000 zł

c)      wpływy od rodziców + 15.000 zł

d)      wpływy z różnych dochodów + 4.549 zł

e)      dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

na kwotę 38.503 zł przeznaczonych na:

-      zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu

       „Radosną szkołę” + 37.975 zł  – na podstawie pisma Wojewody

       Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-277/09 z dnia 28.09.2009r.

-      sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnych

powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień

awansu zawodowego + 528 zł. Pismo Wojewody Wielkopolskiego

Nr FB.I.3011-316/09 z dnia 20.10.2009r.

 

3.     W dziale Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę      81.806 zł

        z tytułu :

        a)    dochodów własnych za realizację zadań zleconych 4.394 zł

        b)    dotacji celowej na zadania zlecone + 477 zł

-      sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne

pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-317/09 z dnia 21.10.2009r.

c)       dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

na łączną kwotę 76.935 zł w tym na:

-      dofinansowanie  składek na ubezpieczenia zdrowotne 1.101 zł

pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-317/09 z dnia 21.10.2009r.

-      dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 39.800 zł

pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-322/09 z dnia 20.10.2009r.

-      dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania

       36.034 zł, pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-321/09 z dnia

       21.10.2009r.

 

4.     W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dochody o kwotę             97.663 zł

        z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących

        przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów

        o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

        Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3-3011-312/09 z dnia 20.10.2009r.

 

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 240.317 zł.


 

 

WYDATKI         

 

1.     W dziale Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się wydatki o kwotę      6.000 zł

        do wysokości planowanych wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%

        uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

 

2.     W dziale Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę     336.650 zł

        w tym:

        a) na n/w zadaniach inwestycyjnych zwiększa się wydatki na łączną kwotę 316.650 zł:

-       Przebudowa chodników przy ulicach K.Wyszyńskiego,

        Czarnkowskiej. Pl. Powstańców i Rynkowej –  4.000 zł

-       Budowa drogi nr 272511P w Gościejewie + 50.000 zł

-       Budowa drogi wraz z chodnikiem na osiedlu przy

        ul. Kościuszki – etap IV – 100.000 zł

-       Budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem łączącej ulicę Paderewskiego

        od budynków nr 22, 23 z ulicą Kościuszki od nowo położonej nawierzchni

        do Urzędu Miejskiego + 370.650  

        b)    zadaniach bieżące zwiększa się o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie utwardzenia skrzyżowania ulicy Boguniewskiej z ulicą Południową.

 

3.     W dziale Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się wydatki o kwotę      40.000 zł

        z tytułu planowanych zakupów inwestycyjnych przeznaczonych na zakup gruntów na cele publiczne.

 

4.     W dziale Administracja publiczna zmniejsza się wydatki o kwotę   3.232 zł

        z tego:

a)    zadania inwestycyjne o kwotę – 23.232 zł

        b)    zadania bieżące o kwotę + 20.000 zł

                w tym:

                                -   remonty parteru budynku urzędu od strony wejścia do Straży Miejskiej +16.000,-

                                -   energię elektryczną + 11.000,-

                                -   zakupy materiałów + 5.000,-

                                - opłaty telefonii komórkowej  + 2.000,-

                                - wpłaty na PFRON – 11.000,-

                                - zakup usług pozostałych – 3.000,-

 

5.     W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zmniejsza się wydatki o kwotę   200 zł

        z tytułu zmniejszenia wydatków na wybory do Parlamentu Europejskiego.

 

6.     W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się

        wydatki  o kwotę   7.341 zł

        z przeznaczeniem na:

        a)    zakup energii do pomieszczeń obrony cywilnej + 1.000 zł,

        b)    ubezpieczenie OC i AC nowo zakupionego samochodu dla OSP Gościejewo

                + 6.341 zł.

       

7.     W dziale Różne rozliczenia zmniejsza się wydatki o kwotę    48.218 zł

        z tytułu rozwiązania rezerwy celowej z zakresu oświaty na:

        a)    dokształcenie i doskonalenie nauczycieli    26.881 zł,

        b)    fundusz nagród dla nauczycieli    21.337 zł


 

 

8.     W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę    119.571 zł

-          wprowadzono wydatki z rezerwy celowej + 48.218 zł,

-      wydatki z dochodów zrealizowanych przez jednostki oświatowe +32.545 zł,

-          dokonano przesunięć wydatków między paragrafami w ramach rozdziału

na kwotę +/– 24.993 zł (SP nr 2, SP Nr 3, ZS Parkowo, SP Budziszewko,

Przedszkole nr 1, Przedszkole w Parkowie),

        -      dokonano przesunięć wydatków między działami + 10.305 zł

                (SP nr 3  + 10.000,-  i  środki przeznaczone przez jednostkę pomocniczą

                dla SP w Pruścach +305 zł)

        -      zmniejszono plan wydatków z tytułu należnej dotacji dla niepublicznego

                Gimnazjum o kwotę    10.000 zł (8.554,28 x 4 = 34.217,12),

        -      zwiększono wydatki na zakup pomocy naukowych z tytułu realizacji

                Rządowego Programu „Radosna szkoła” + 37.975 zł,

        -      wprowadzono wydatki na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej + 528 zł,

 

               

9.     W dziale Pomoc społeczna zwiększa się wydatki  o kwotę    81.806

        na:

a)       realizację zadań zleconych dokonano przeniesień między paragrafami

        oraz zwiększono wydatki na łączną kwotę 477 zł,

b)       realizację własnych zadań bieżących na łączną kwotę 76.935 zł w tym:

-       dożywianie 36.034,-

-       zasiłki stałe 39.800,-

-       składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.101,-

c)       prace związane z egzekucją zaliczek i funduszu alimentacyjnego + 4.394 zł,

d)       dokonano przesunięć wydatków między paragrafami w ramach rozdziału

                na kwotę +/  10.060 zł

 

10.  W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki o kwotę   87.663 zł

        w tym:

        a)    dokonano przeniesienia wydatków między działami na kwotę – 10.000 zł,

                na wniosek SP Nr 3 w Rogoźnie,

        b)    zwiększono wydatki na wypłatę świadczeń materialnych dla uczniów

                o charakterze socjalnym o kwotę  + 97.663 zł

 

11. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wydatki

        o kwotę       616.021

        z tego:

        a)    wydatki inwestycyjne zmniejsza się na ogólną kwotę 589.680 zł:

                -       zmniejsza się wydatki na zadaniu „Budowa oświetlenia drogowego

                        w miejscowości Jaracz” o kwotę 87.000,- w związku z rozstrzygniętym

                        postępowaniem przetargowym,

                -       zwiększa się  wydatki o kwotę 297.320 zł na zadaniu ”Budowa kanalizacji Sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach

                        do Jeziora Rogozińskiego i Rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno”,

                -       zmniejsza się wydatki o kwotę 820.000 zł na zadaniu pn. „Budowa nowego targowiska miejskiego”,

                -       zwiększa się wydatki o kwotę 20.000 zł na zadaniu „Dokumentacja

                        techniczna oraz budowa kolektora sanitarnego z przyłączami na ul. Polnej” do wartości kosztorysowej.

        b)    wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 26.341 zł z tytułu rozliczeń podatku

                od towarów i usług (Vat)


 

12.  W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się wydatki

        o kwotę         305 zł

        z tytułu dokonanego przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami

        wydatków jednostki pomocniczej Pruśce.

 

13. W dziale Kultura fizyczna i sport dokonano przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę +/  456 zł związanej z wypłatą wynagrodzenia dla sędziów rozgrywek jesiennych gminnej ligi piłki nożnej.

 

Ogółem wydatki zmniejszono o kwotę 80.945 zł

 

 

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

 

1)    Załącznik Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2009 roku” dokonano zmniejszenia przychodów   z tytułu zaangażowania wolnych środków z 2008 roku o kwotę 321.262 zł.

 

2)       Załącznik Nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2009” dokonano zwiększenia nakładów do poniesienia o kwotę 37.811.678 zł oraz zmniejszono planowane środki 2009 roku o kwotę 336.262 zł.

Zmiany dotyczą n/w zadań majątkowych:

Ø  „Przebudowa chodników przy ulicy K. Wyszyńskiego, Czarnkowskiej,

Pl. Powstańców i Rynkowej” zmniejszono łączne nakłady oraz wydatki 2009 roku            o  kwotę 4.000 zł

 

Ø  „Budowa drogi nr 272511P w Gościejewie” zwiększono łączne nakłady o kwotę 550.000 zł  oraz wydatki 2009 roku  o kwotę 50.000 zł

 

Ø  „Budowa drogi wraz z chodnikami na osiedlu przy ul. Kościuszki – etap IV” zmniejszono łączne nakłady oraz wydatki 2009 roku o kwotę 100.000 zł

 

Ø  „Budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem łączącej ulicę Paderewskiego od budynków nr 22, 23 z ulicą Kościuszki od nowo położonej nawierzchni do Urzędu Miejskiego”  zwiększono łączne nakłady o kwotę 885.650 zł oraz wydatki 2009 roku o kwotę 370.650 zł

 

Ø  „Zakupy gruntów zmniejszono łączne nakłady oraz wydatki 2009 roku o kwotę 40.000 zł

 

Ø  „Zakup sieci komputerowej” zmniejszono łączne nakłady oraz wydatki 2009 roku             o kwotę 15.000 zł oraz dodano zakup projektora na salę narad i sieci telefonicznej w ramach planowanych środków

 

Ø  „Wykonanie dokumentacji technicznej adaptacji budynku na zapleczu Urzędu” zmniejszono łączne nakłady oraz wydatki 2009 roku o kwotę 8.232 zł

 

Ø  „Budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Jaracz” zmniejszono łączne nakłady oraz wydatki 2009 roku o kwotę 87.000 zł

 

Ø  „Budowa kanalizacji sanitarnej Parkowo – Józefinowo” zwiększono łączne nakłady          o kwotę 1.000.000 zł

 

Ø  „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów             na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i Rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno” zwiększono łączne nakłady o kwotę 35.610.260 zł oraz nakłady 2009 roku o kwotę 297.320 zł

 

Ø  „Budowa nowego targowiska miejskiego „zmniejszono wydatki 2009 roku o kwotę 820.000 zł

 

Ø  „Dokumentacja techniczna oraz budowa kolektora sanitarnego z przyłączami na ul. Polnej” zwiększono łączne nakłady oraz wydatki roku 2009 o kwotę 20.000 zł

 

3)      Załącznik Nr 5 „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji zadań” dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 39.711.010 zł.

Wydatki 2009 roku zmniejszono o łączną kwotę 39.530 zł, która dotyczy zmian w poz. 4

o kwotę + 50.000,-; poz.16 o kwotę + 297.320,-  ; poz. 20 o kwotę  + 370.650,- ; poz.23 o kwotę  – 820.000,- ; poz. 24 o kwotę + 20.000,-; poz. 29 o kwotę + 42.500 zł

Wydatki 2010 roku zwiększono o kwotę 4.460.600 zł w n/w pozycjach załącznika:

poz. nr 4 + 500.000,- poz. 16 + 1.023.000,- ; poz.20 + 515.000,-; poz.23 + 820.000,-; poz.30 + 402.600,- ; poz.31     + 1.200.000,- .

Wydatki 2011 roku zwiększono o kwotę 16.232.400 zł w tym w następujących pozycjach załącznika:  nr 16 o kwotę + 15.232.400,- ; nr 29 o kwotę + 1.000.000,-.

Wydatki 2012 roku zwiększono o kwotę 11.333.740 zł  w poz. 16 załącznika.

Wydatki 2013 roku  zwiększono o kwotę 7.723.800,- w poz. 16 załącznika.

 

4)       Załącznik Nr 6 „Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” wprowadzono wydatki majątkowe do realizacji w latach 2010 – 2011     w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na podstawie podpisanej umowy w dniu  18 września 2009 roku z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu. Ogólna wartość projektu 664.020 zł na remont świetlicy wiejskiej wraz z budową boiska do piłki nożnej w miejscowości Słomowo.

 

 

5)       Załącznik Nr 7 „Plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2009 rok” dokonano:

-      zmniejszenia wydatków przeznaczonych na wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 200 zł,

-      zwiększono wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 477 zł,

-      przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/– 3.200 zł.

 

6)       Załącznik nr 8 „Plan dotacji otrzymanej do budżetu gminy i przekazanych z budżetu gminy w 2009 roku” dokonano:

 zwiększenia planu:

 

Ø  dotacji otrzymanej do budżetu na zadania zlecone o kwotę 277 zł

zwiększono plan:

Ø  dotacji otrzymanej do budżetu na własne zadania bieżące o kwotę 213.101 zł

                        zmniejszono plan:

Ø  dotacji przekazanych z budżetu na zadania bieżące o kwotę 10.000 zł

 

7)       Załącznik Nr 9 „Szczegółowy plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2009 rok”

dokonano przesunięcia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na ogólną kwotę

+/- 305 zł w sołectwie Pruśce.

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf