Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2009: Zarządzenie Nr 177/2009 z dnia 02 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr 177/2009

Burmistrza Rogoźna

z dnia 02 listopada 2009 roku

 

w sprawie: określenia prognozy długu Gminy Rogoźno w latach 2009 - 2019.

 

Na podstawie art. 169 ust.1 pkt 1, art.170 ust. 2, art. 172 i art.180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) zarządza się co następuje:

 

 §   1           Ustala się prognozowane dochody gminy i spłatę długu w latach 2009-2019 zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

 

 

 §   2          Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 


Uzasadnienie do

Zarządzenia nr 177/2009

z dnia 02 listopada 2009 roku

 

Stan zobowiązań Gminy na dzień 01.01.2009 roku z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek:

 

1)    długoterminowych wyniesie 3.636.210,06 zł

z czego przypada na :

 

a)       zadłużenie z tytułu pożyczki z NFOŚ i GW wynosi 464.000 zł. Celem na który została podpisana umowa pożyczki Nr 495/2001/WR/15/OW-OW/p z dnia 21/09/2001 było finansowanie budowy oczyszczalni ścieków dla miasta Rogoźna wraz z przepompownią główną i punktem odbioru ścieków dowożonych. W strukturze całkowitego zadłużenia przypadającego do spłaty na 01.01.2009 pożyczka ta stanowi  12.22%. Spłatę ostatniej raty pożyczki zgodnie z umową przewidziano na 2009 rok.

 

b)       zadłużenie z tytułu pożyczki Nr 188/P/PO/OW/04 z dnia 3/12/2004 roku z WFOŚ wynosi 66.000 zł, co stanowi zaledwie 1,74 % łącznych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Sfinansowano z tych środków budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Parkowie. Zakończenie umowy przypada na rok 2010.

 

c)       zadłużenie z tytułu pożyczki z WFOŚ wynosi 398.125 zł. Kwota ta w strukturze procentowej całkowitego zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek ze stanem na 01.01.2009 stanowi 10,49 %. Środki finansowe zostały przeznaczone na budowę kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i Rzeki Wełny etap Ia. Całkowita spłata pożyczki planowana jest zgodnie z umową Nr 189/P/PO/OW/04 z dnia 3/12/2004 na 2010 rok.

 

d)       zadłużenie z tytułu pożyczki z WFOŚ zgodnie z umową Nr 114/P/OW/I/05 z dnia 02/11/2005 roku na dzień 01.01.2009r. wynosi 2.088.085,06 zł, co stanowi główną pozycję zobowiązań długoterminowych bo aż 55 %. W ramach tej pożyczki finansowano budowę kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i Rzeki Wełny jako etap I (z wyłączeniem etapu Ia). Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Planowana spłata zadłużenia - 2012 rok.

 

e)       zadłużenie z tytułu kredytu z BS w Czarnkowie na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rogoźno na 2008 rok w kwocie 620.000 zł. Pozycja ta stanowi 17,05% zobowiązań długoterminowych.

 

 

2)    Zaciągnięto kredyt na kwotę 7.320.000 zł na rynku krajowym na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 6.022.288 zł, oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.297.712 zł. W prognozie długu przyjęto spłatę zadłużenia przez okres 10 lat z odroczonym terminem płatności od roku 2010-2019. Do prognozy obsługi długu przyjęto oprocentowanie kredytu wg stopy referencyjnej NBP z dnia 25 czerwca 2009 roku oraz marżę banku wyłonionego w drodze postępowania  łącznie 5,5% w stosunku rocznym od niespłaconej części kapitału.

 


 

3)    w roku 2009 zaplanowano spłatę kredytów w kwocie 1.297.712 zł, wobec:

               

                - NFOŚiGW Warszawa      - 464.000 zł

                - WFOŚiGW Poznań                          -   24.000 zł

                - WFOŚiGW Poznań                          - 144.800 zł

                - WFOŚiGW Poznań                          - 561.512 zł

                - BS Czarnków                    - 103.400 zł

4)    w 2009 planowany deficyt wyniesie: 6.022.288 zł,

5)    w latach 2010 – 2019 nie zaplanowano deficytu,

 

6)    do obliczenia dochodów na lata 2010 – 2019 przyjęto jednakowy wskaźnik wzrostu dochodów o 4,2%, a wydatki są mniejsze o zaplanowane spłaty rat kredytów w poszczególnych latach,

 

7)    prognozowany stan zadłużenia na koniec 2009 roku wyniesie 9.658.498,06co stanowi 24,87% planowanych dochodów 2009 roku,

 

8)    planowana obsługa długu w 2009 roku wyniesie 1.515.712 zł, w tym na spłatę kredytów i pożyczek 1.297.712 zł + odsetki 218.000 zł, co stanowi 3,90% planowanych dochodów w 2009 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf