Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprzedaż/najem/dzierżawa nieruchomości: II przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego

Burmistrz Rogoźna o g ł a s z a

II przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż

prawa własności lokalu mieszkalnego - Plac Powstańców Wielkopolskich 12/6 w Rogoźnie o pow. użytkowej 89,41m2 składający się z 3 (trzech) pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, położony na I piętrze, z 2 (dwoma) pomieszczeniami przynależnymi o łącznej pow. użytkowej 15,50m2, tj. piwnicą w inwentaryzacji oznaczoną nr 1p o pow.4,80m2 i pomieszczeniem gospodarczym w inwentaryzacji oznaczonym nr 7g o pow.9,70m2 wraz z udziałem do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali wynoszącym 120/1000 oraz udziałem do działki gruntu nr 1021/1 o pow.4.145m2, objętej KW PO1O/00019312/9 wynoszącym 120/1000.

 Dla działki oznaczonej ewidencyjnie nr 1021/1 o pow.4.145m2, położonej przy Placu Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie, plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźna nie obowiązuje od 01 stycznia 2004 r. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna uchwalonym Uchwałą Nr XXIV/165/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30.04.2008 r. ze zmianą z dnia 25.11.2009 r. uchwaloną Uchwałą Nr XLVI/324/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie działka nr 1021/1 położona jest na terenie oznaczonym symbolem MU - tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowo – usługowej. W kierunkach ochrony walorów kulturowych ww. studium przedmiotowa działka położona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej w mieście, a w kierunkach ochrony środowiska przyrodniczego studium leży w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka”. Dom Plac Powstańców Wlkp. usytuowany w granicach działki 1021/1 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków.

W dziale III księgi wieczystej KW PO1O/00019312/9 prawa, roszczenia i ograniczenia widnieją następujące wpisy:

a) pod numerem wpisu 1inny wpiswszystkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności”,

b) pod numerem wpisu 2inny wpis „sposób zarządu zgodnie z treścią § 9 aktu umowy sprzedaży z dnia 14 listopada 1996 r.”,

c) pod numerem wpisu 3inny wpis „sposób zarządu zgodnie z treścią § 9 aktu umowy sprzedaży z dnia 14 stycznia 1997 r.

d) pod numerem wpisu 4inny wpis „sposób zarządu zgodnie z treścią § 9 aktu umowy sprzedaży z dnia 14 listopada 1996 r.”,

W dziale IV księgi wieczystej KW PO1O/00019312/9 hipoteka widnieje komentarz do migracji - „w łamie 4 wpisano: "wszystkie ciężary, ciążące na lokalach wydzielonych z nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności. wpisano dnia 16 czerwca 1997 r.”.

Powyższe wpisy nie dotyczą i nie mają wpływu na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości lokalowej.

W sprawie zbycia przedmiotowej nieruchomości lokalowej przeprowadzono ustny przetarg nieograniczony w dniu 13 października 2017 r. , który zakończył się wynikiem negatywnym.

Na działce nr 1021/1 znajduje się:

1) dwukondygnacyjny budynek mieszkalny z poddaszem, częściowo podpiwniczony w zabudowie zwartej wraz z oficyną posiadający 5 (pięć) wyodrębnionych lokali mieszkalnych, 1 (jeden) wyodrębniony lokal niemieszkalny oraz 4 (cztery) niewyodrębnione lokale mieszkalne.

2) jednokondygnacyjny budynek gospodarczy,

3) łączna powierzchnia użytkowa wszystkich lokali i pomieszczeń przynależnych zabudowanej nieruchomości Plac Powstańców Wielkopolskich 12 wynosi 838,08m2.

Samodzielność lokalu nr 6 w przedmiotowym budynku stwierdził Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Obornikach, zaświadczeniem nr AB-7356/32/00 z dnia 07 lipca 2000 r.

Nieruchomość wspólną stanowi:

  1. komunikacja – klatka schodowa,
  2. pomieszczenie pralni
  3. pomieszczenie gospodarcze oznaczone w inwentaryzacji budynku nr 4g o pow. użytk.9,70m2,
  4. piwnica oznaczona w inwentaryzacji budynku nr 7p o pow.2,50m2.

Oznaczenie użytku zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Obornikach:

  1. działki 1021/1 stanowi: grunty orne (RV) o pow.0,2399ha i tereny mieszkaniowe (B) o pow.0,1746ha,
  2. na działce zlokalizowane są 3 (trzy) budynki mieszkalne i 3 (trzy) pozostałe budynki niemieszkalne o łącznej powierzchni zabudowy wynoszącej 837m2.

Cena wywoławcza wynosi 80.000,00zł.

Ustalona w oparciu o operat szacunkowy cena jest ceną brutto.

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz.1221 z późn. zm.).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie przy ul. Nowej 2, sala nr 20, o godz. 09:00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 8.000,00zł na konto Urzędu Miejskiego w Rogoźnie w Banku Spółdzielczym w Rogoźnie nr konta 56 8951 0009 3900 0114 2000 0020 do dnia 15 grudnia 2017 r. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego(ych) oraz oznaczenie numeru lokalu. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:

a) podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie stosownego pełnomocnictwa,

b) małżonków (w przypadku nabycia do wspólności ustawowej małżeńskiej) do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

c) pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenia stosownego pełnomocnictwa.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy dopuszczeni do przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.2147 z późn. zm.) upłynął z dniem 25 lipca 2017 r.
 

Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo nie później niż na trzy dni przed zawar­ciem umowy przenoszącej własność.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie wliczone w poczet ceny na­bycia.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.

Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Jednocześnie informuje się na podstawie art. 28 ust.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz.2147 z późn. zm.), że jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy notarialnej może to spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu przed licytacją winien złożyć pisemne oświadczenie:

- o zapoznaniu się:

a) z przedmiotem sprzedaży i, że w związku z tym nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży,

b) z warunkami przetargu, położeniem i granicami nieruchomości oraz, że przyjmuje je bez zastrzeżeń,

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej gruntów, tj. w oparciu o wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, a Kupujący nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanych nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach właściwego Starostwa Powiatowego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.

- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.922), w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1490).

W sprawie oględzin lokalu mieszkalnego należy kontaktować się z Zarządem Administracyjnym Mienia Komunalnego (ZAMK) w Rogoźnie z siedzibą przy ul. Kościuszki 37, 64-610 Rogoźno, nr tel. 67 26 17 093.

  

Rogoźno, dnia 16 listopada 2017 r.


Załącznik graficzny

 

 

drukuj pobierz pdf