Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprzedaż/najem/dzierżawa nieruchomości: II przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż prawa własności 16 (szesnastu) niezabudowanych działek gruntu

Burmistrz Rogoźna o g ł a s z a

II przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż

prawa własności 16 (szesnastu) niezabudowanych działek gruntu, położonych w Rogoźnie w rejonie ul. Leśnej i Słonecznej, - w ewidencji geodezyjnej oznaczonych nr: 197/3 o pow.0,1149ha, 197/4 o pow.0,0889ha, 197/5 o pow.0,0877ha, 197/6 o pow.0,0886ha, 197/7 o pow.0,0812ha, 197/8 o pow.0,0839ha, 197/20 o pow.0,0828ha, 197/21 o pow.0,0840ha, 197/22 o pow.0,0838ha, 197/23 o pow.0,1017ha, 197/24 o pow.0,0809ha, 197/25 o pow.0,1011ha, 197/26 o pow.0,0941ha, 197/27 o pow.0,0825ha, 197/30 o pow.0,1096ha i 197/32 o pow.0,0932ha, objętych księgą wieczystą KW PO1O/00026122/2.

W oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno – rejon „Wójtostwo” uchwalonego Uchwałą Nr XXXI/289/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2016 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. z dnia 31.10.2016 r., poz.6316) przedmiotowe działki gruntu objęte są symbolem 17MN i 18MN o przeznaczeniu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działki położone są w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka”.

W dziale III księgi wieczystej wpisane są służebności gruntowe przechodu i przejazdu oraz służebności przesyłu, które nie dotyczą i nie mają wpływu na sprzedawane działki.

W sprawie zbycia przedmiotowych działek przeprowadzono ustny przetarg nieograniczony w dniu 13 października 2017 r. , który zakończył się wynikiem negatywnym.

  

Lp.

Nr ew. działki

Powierzchnia działki w [ha]

Cena wywoławcza netto

Wysokość wadium

1.

197/3

0,1149

38.500,00zł

3.850,00zł

2.

197/4

0,0889

32.000,00zł

3.200,00zł

3.

197/5

0,0877

31.000,00zł

3.100,00zł

4.

197/6

0,0886

31.000,00zł

3.100,00zł

5.

197/7

0,0812

29.000,00zł

2.900,00zł

6.

197/8

0,0839

32.000,00zł

3.200,00zł

7.

197/20

0,0828

28.500,00zł

2.850,00zł

8.

197/21

0,0840

29.000,00zł

2.900,00zł

9.

197/22

0,0838

29.000,00zł

2.900,00zł

10.

197/23

0,1017

33.500,00zł

3.350,00zł

11.

197/24

0,0809

28.000,00zł

2.800,00zł

12.

197/25

0,1011

33.500,00zł

3.350,00zł

13.

197/26

0,0941

31.000,00zł

3.100,00zł

14.

197/27

0,0825

28.000,00zł

2.800,00zł

15.

197/30

0,1096

35.500,00zł

3.550,00zł

16.

197/32

0,0932

31.500,00zł

3.150,00zł

Ustalone w oparciu o operat szacunkowy ceny są cenami netto. 

 

Nabywca na podstawie art.1 pkt 23 ustawy z dnia 01 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz.2024) ponosi 23% podatku od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie przy ul. Nowej 2, sala nr 20, o godz. 10:00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranej działki na konto Urzędu Miejskiego w Rogoźnie w Banku Spółdzielczym w Rogoźnie nr konta 56 8951 0009 3900 0114 2000 0020 do dnia 15 grudnia 2017 r. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego(ych) oraz oznaczenie numeru działki. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:

a) podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie stosownego pełnomocnictwa,

b) małżonków (w przypadku nabycia do wspólności ustawowej małżeńskiej) do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

c) pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenia stosownego pełnomocnictwa.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy dopuszczeni do przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz.2147 z późn. zm.) upłynął z dniem 11 i 30 sierpnia 2017 r.

 Opis terenu:

- działki niezabudowane w większej części teren nieużytkowany porośnięty samosiewami drzew w nieznacznej części użytkowane rolniczo. Wzdłuż zachodniej granicy działek nr: 197/3, 197/26, 197/27, 197/30 i 197/32 przebiega nieczynna podziemna sieć elektroenergetyczna, a przez teren działek nr: 197/30 i 197/32 wzdłuż zachodniej granicy przebiega nieczynny podziemny wodociąg. Na działce 197/27 zlokalizowana jest część ogrodzenia zbudowanego z siatki na słupach metalowych w słabym stanie technicznym od sąsiedniej nieczynnej studni.

Przy zbywaniu działek zostanie dla nich ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej, której koszty ponosi nabywca (-y) działki.

Oznaczenie użytku zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Obornikach: RV i RVI – grunty orne.

Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo nie później niż na trzy dni przed zawar­ciem umowy przenoszącej własność.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie wliczone w poczet ceny na­bycia.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.

Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jednocześnie informuje się na podstawie art.41 ust.2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.2147 z późn. zm.), że jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy notarialnej może to spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu przed licytacją winien złożyć pisemne oświadczenie:

- o zapoznaniu się:

a) z przedmiotem sprzedaży i, że w związku z tym nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży,

b) z warunkami przetargu, położeniem i granicami nieruchomości oraz, że przyjmuje je bez zastrzeżeń,

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej gruntów, tj. w oparciu o wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, a Kupujący nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanych nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach właściwego Starostwa Powiatowego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.

- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.922), w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1490).

 

Rogoźno, dnia 16 listopada 2017 r. 


Załącznik graficzny

 

drukuj pobierz pdf