Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół Nr 44/2009 z XLIV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 30 września 2009r. o godz.16.00.

 PROTOKÓŁ Nr 44/2009
z XLIV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 30 września 2009r. o godz.16.00.


Tematy Sesji:

 1. Informacja o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2009 roku.

 2. Stan czystości jezior i rzek na terenie naszej gminy.

 3. Stan sanitarny naszej gminy.


XLIV Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady na dzień 30 września 2009 roku , na godz. 16.00 w sali widowiskowej Rogozińskiego Centrum Kultury ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Roman Szuberski, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.


Przewodniczący Rady R. Szuberski udzielił głosu ks. J. Andrzejewskiemu z Parafii pw. NMP Królowej Świata.

Ks. J. Andrzejewski wręczył następujące podziękowania:


Podziękowania dla Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Wdzięczni za życzliwość i ogromne zaangażowanie w odnowienie polichromii kościoła we Wełnie, z serca błogosławię, przyjmując łaski z serca Matki Bożej, św. Wojciecha patrona Diecezji.

ks. Abp Metropolita Gnieźnieński Henryk Józef Muszyński

Gniezno, 11 września 2009r.


Pan Roman Szuberski

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie

W imieniu wspólnoty parafialnej parafii pw. NMP Królowej Świata i Św. Małgorzaty w Parkowie, bardzo serdecznie dziękuję za dotychczasową współpracę, troskę o nasze lokalne zabytki, udzieloną pomoc finansową na renowację polichromii prezbiterium kościoła w Wełnie. Dziękuję za zrozumienie i życzliwość, wsparcie osobiste i zaangażowanie, bardzo aktywny udział Pana w parafialnym festynie w Wełnie, zorganizowanym z potrzeby serca z wielkim zaangażowaniem przez wspólnotę parafialną. Proszę przyjąć zaproszenie do wspólnej realizacji naszych przedsięwzięć na rzecz ratowania pięknej, zabytkowej świątyni, perły wśród zabytków Gminy Rogoźno, będącej przedmiotem dumy parafian, ale również pozostałych mieszkańców naszej Gminy i Wielkopolski. Najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności osobistej, zawodowej w inicjatywach podejmowanych na rzecz rozwoju Gminy Rogoźno i dobra jej mieszkańców.

Z wyrazami szacunku

ks. proboszcz J. Andrzejewski”.

Ks. J. Andrzejewski poinformował, że wszyscy radni mają taki sam tekst, dlatego ograniczy się do odczytania jego treści i wręczenia podziękowała Przewodniczącemu Rady Miejskiej.


Kolejne podziękowanie skierowane zostało do Burmistrza Rogoźna i jego treść była następująca:

Wdzięczni za życzliwość i ofiarne zaangażowanie w odnowienie polichromii kościoła w Wełnie z serca błogosławi przyjmując łaski z serca Matki Bożej, św. Wojciecha patrona Diecezji.

ks. Abp Metropolita Gnieźnieński Henryk Józef Muszyński

Gniezno, 11 września 2009r.”

Ks. J. Andrzejewski podziękował Burmistrzowi Rogoźna oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej za prowadzenie licytacji obrazów na festynie, dzięki czemu dochód zostanie przekazany na remont świątyni w Wełnie. Nadmienił, że p. Płotkowiak od przyszłego roku będzie odpowiadał za oprowadzanie, zgłoszonych wcześniej, wszelkich wycieczek.


Następnie głos zabrała p. Krystyna Wojtczak – Nowak – prezes Akcji Katolickiej w Rogoźnie. Poinformowała o zorganizowaniu Dni Kultury Chrześcijańskiej, które odbędą się w całym powiecie od 10-18.10.2009r. Celem tych spotkań jest przedstawienie propozycji, które są ujęte w programie i skierowane do osób z samorządu, oświaty, kultury i wszystkich mieszkańców. Poprosiła o aktywne uczestnictwo i zaangażowanie w inicjatywę, która powstała.


Następnie przystąpiono do realizacji porządku sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych. Nieobecny radny R. Dworzański – Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.


Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady Andrzeja Olenderskiego.

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.


II. Przyjęcie porządku obrad.

Zaproponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach

podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.

8. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu.

9. Stan sanitarny naszej gminy.

10. Stan czystości jezior i rzek na terenie naszej gminy.

11. Informacja o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2009 roku.

12.Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a/ likwidacji Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego,

b/ Programu Współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2010,

c/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

d/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek o nr ewid.38/3 i 38/4 położnych w miejscowości Kaziopole,

e/ zmieniająca Uchwałę Nr XL/270/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ w Obornikach,

f/ trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Rogoźno dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkół publicznych,

g/ określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogoźno, sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku,

h/ wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych z budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok dla Powiatu Obornickiego,

i/ wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zakończenie.


Porządek obrad został przyjęty bez uwag.


 1. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Protokół z XLIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 24 sierpnia 2009r. został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 1. Interpelacja i zapytania radnych.

Radny Z. Nowak złożył interpelację, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Radna L. Kolanowska przypomniała, że na początku kadencji mówiło się o boisku Orlik 2012. dodała, że w maju na spotkaniu z p. T. Zygmuntem- Kierownikiem Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji było powiedziane, że zrezygnowano z tego boiska, ponieważ Gmina nie ma pieniędzy. Na najbliższej Komisji po tej rozmowie, zadała pytanie Burmistrzowi, dlaczego zrezygnowano, to odpowiedział, że nie zrezygnowano. Nadmieniła, że krótko po tych zdarzeniach ukazała się informacja w „Gońcu Rogozińskim”, że boisko będzie budowane przy starym ośrodku zdrowia przez Urząd Marszałkowski. Czy w związku z tym, Gmina będzie budować Orlika 2012 przy SP Nr 3, czy podłączy się do zadania wykonywanego przez Urząd Marszałkowski, a może Gmina dostanie pieniądze na 2 boiska?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że na temat budowy boiska przy starym ośrodku zdrowia nic nie wie. Dodał, że Orlik 2012 jest planowany na 2010r. przy SP Nr 3.

Radna L. Kolanowska powiedziała, że jeśli nowe boisko miałoby powstać przy byłym ośrodku zdrowia, to młodzież z Rogoźna, miałaby odcięty dostęp do tego miejsca. Nadmieniła, że na jednej z Komisji p. Czarnecki twierdził, że młodzież i mieszkańcy mogą korzystać z terenu przy ośrodku. Poinformowała, że młodzież była tam kilkakrotnie i Pan Czarnecki przywitał ich słowami: „Po co tu przyszliście, przecież macie inne boiska”.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie wie czy Pan Czarnecki tak powiedział, czy nie. Nadmienił, że nie ma żadnych informacji odnośnie Orlika 2012. Nikt się do niego nie zwracał i nie rozmawiał na ten temat.


V. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Nie było.VI. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Radny R. Kinach zapytał o pkt.15 informacji Przewodniczącego Rady.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że sprawa Stowarzyszenia „Dolina Wełny” ciągnie się o 6 stycznia br. Poinformował, że w marcu odbyło się spotkanie z grupą radnych i poprzednim Prezesem tego Stowarzyszenia Panem Laukiem, celem wyjaśnienia przedstawicielstwa Gminy Rogoźno w tym stowarzyszeniu. Dodał, że nie przyniosło ono żadnego skutku. Przewodniczący Rady poinformował, że następnie dwukrotnie udał się na spotkanie z Zarządem, wspólnie z Wiceprzewodniczącym H. Janusem oraz z radnym Z. Nowakiem. W efekcie otrzymano zaproszenie na posiedzeniu Zarządu 22 września br.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść pisma, będącego odpowiedzią, jaka nadeszła po tym spotkaniu i pisemnym zapytaniu Przewodniczącego Rady w tej sprawie – kserokopia stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Przewodniczący Rady wyraził nadzieję na pomyślną współpracę z nowym Zarządem Stowarzyszenia.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus poinformował, że przed spotkaniem 22 września, wraz z radnym Z. Nowakiem i Przewodniczącym Rady R. Szuberskim, udał się bez zaproszenia na spotkanie. Po rozmowie na korytarzu, Prezes nie pozwolił wejść na salę obrad, ponieważ było to spotkanie członków zwyczajnych. Zadano Prezesowi pytanie, czy przedstawiciel Gminy musi być członkiem zwyczajnym stowarzyszenia. Uzyskano odpowiedź twierdzącą. Kolejne spotkanie Zarządu Pan Woźniak, rozpoczął od przeprosin, gdyż zgodnie ze statutem stowarzyszenia radny Z. Nowak powinien być obecny na tym spotkaniu. Dodał, że należałoby sprostować opinię, z której wynika iż radny Z. Nowak , jako reprezentant Gminy nie wypełnia swoich obowiązków należycie.

Radny Z. Nowak powiedział, że czekał na przeprosiny radnych ze strony Burmistrza za pomówienia. Dodał, że nie jest prawdą iż to radny Z. Nowak doprowadzi do zaprzepaszczenia pieniędzy z Leadera. Nadmienił, że Burmistrz bez uchwały się „wkręcił” i na zebraniach wiejskich opowiada nieprawdę. Radny Z. Nowak wezwał Burmistrza Rogoźna do przeproszenia radnych, a w szczególności radnego Z. Nowaka.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie zamierza przepraszać radnego Z. Nowaka, gdyż nie wypełnia uchwały Rady Miejskiej. Pomimo ostatniego zaproszenia nie uczestniczył w walnym zabraniu stowarzyszenia. Nadmienił, że widział listę obecności wszystkich gmin i ich przedstawicieli m.in. radnego Z. Nowaka. Poinformował, że nie wie czy Prezes Zarządu radnego wyprosił, bo sam dojechał na zebranie jak radnych już nie było i nie ma za co przepraszać.

Radny H. Janus powiedział, że był na obu spotkaniach i Prezes powiedział radnym, że nie mogą wejść na zebranie, dopiero na zebraniu zarządu przyznał, że radny był na liście obecności i z jego strony było to przeoczenie, za które przeprosił.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że był świadkiem sceny, w której Prezes Zarządu przepraszał radnego Z. Nowaka.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie neguje przeprosin ze strony Prezesa. Przypomniał, że nie był obecny kiedy wyproszono radnego Z. Nowaka, gdyż wraz z Sekretarz Gminy i Skarbnikiem Gminy, przyjechał później, gdyż jest członkiem fizycznym tego stowarzyszenia. Zobaczył tylko listę obecności wg której radny Z. Nowak powinien być obecny, a nie był.

Radny H. Janus stwierdził, że radny Z. Nowak nie uczestniczył w spotkaniu, ale nie z własnej winy.


Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Wanda Wiśniewska poinformowała, że członkowie Komisji spotkali się na posiedzeniu w dniu 11 września, którego tematem była analiza wykonania budżetu za I półrocze 2009r.


Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Oświaty i Kultury Longina Kolanowska poinformowała, że Komisja SSOiK odbyła jedno posiedzenie w dniu 15 września, na którym wysłuchano informacji Dyrektora p. Roberta Kornobisa o działalności niepublicznego Gimnazjum im. Przemysława II w Rogoźnie, założonego przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół LO, o tym samym imieniu. Szkoła będzie funkcjonowała obok LO, w tym samym budynku, prowadzona głównie przez nauczycieli uczących w Liceum. Zasadniczym założeniem gimnazjum jest zapewnienie ciągłości i spójności programowej oraz dydaktycznej przez korelację metod pracy oraz programów gimnazjum i liceum w ciągu sześciu lat nauki. Z dniem 1 września powstał 1 oddział, na który składa się 24 uczniów. W dalszej części wysłuchano informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2009r. w jednostkach organizacyjnych przedstawionych przez Dyrektora RCK, Dyrektora ZAMK, Dyrektora ZEAPO, Kierownika GOPS oraz p. Skarbnik. Ponadto Komisja omówiła projekty uchwał, przedłożonych Radzie Miejskiej na dzisiejszej sesji.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Zbigniew Nowak poinformował, że Komisja obradowała 23 września br. i głównymi tematami było omówienie wniosku firmy NALEPA CAPITAL TRUST oraz sprawozdanie Burmistrza Rogoźna z zaawansowania inwestycji gminnych w roku 2009 oraz zaopiniowanie materiałów na dzisiejszą sesję. Poinformował o wnioskach, do Burmistrza Rogoźna, jakie Komisja GFiR podjęła na posiedzeniu, a mianowicie:

 1. Wnosi się, by niewydatkowaną w I półroczu kwotę 20.000zł, zabezpieczoną na zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka, przeznaczyć na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów dla miejscowości: Stare, Gościejewo, Tarnowo,Międzylesie,Budziszewko.

 2. Wnosi się, aby w Autopoprawce Nr 4 do projektu Uchwały Nr XLIV/ /2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009r., zmienić zapis początkowy, na: „W związku z koniecznością przystosowania garażu do przyjęcia nowo zakupionego samochodu dla jednostki OSP Gościejewo, dokonać zmian w budżecie na 2009 rok.”

 3. Wnosi się o wytyczenie i przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych odcinka drogi w Marlewie od drogi wojewódzkiej nr 241 do bramy wjazdowej na gospodarstwo rolne.

 4. Wnosi się o zawarcie stosownego porozumienia z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Wągrowcu , w celu wykonania remontu przepustu na ul. Prusa.

 5. Wnosi się o zawarcie stosownego porozumienia z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Wągrowcu, w celu wykonania remontu przepustu na działce nr 540 w kierunku Wiardunek.

 6. Wnosi się o uwzględnienie kwoty 10.000zł na organizację piłkarskiej ligi gminnej w 2010r., łącznie z ubezpieczeniami grupowymi zawodników i OC.

 7. Wnosi się o uwzględnienie kwoty 150.000zł w budżecie na 2010 rok na opracowanie ewidencji dróg gminnych.

 8. Wnosi się o uwzględnienie kwoty 10.000zł na wykaszanie poboczy dróg gminnych.

 9. Wnosi się o uwzględnienie kwoty 10.000zł na desykację wyciętych krzewów.

 10. Wnosi się o sporządzenie wykazu stowarzyszeń, w których Gmina Rogoźno jest członkiem oraz kto jest jej przedstawicielem i przekazanie go radnym.

Radny Z. Nowak poinformował o opinii pozytywnej Komisji GFiR w sprawie dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych: Ryczywół – Zawady – Gościejewko – Karolewo – Gościejewo w ciągu dróg o nr :1177P – od km 4 + 220 do km 4 + 660, 2020P od km 0 + 000 do km 6 + 610, 2023P od km 0 + 000 do km 4 + 325.

Ponadto Komisja skierowała wniosek do GDDKiA w sprawie dokończenia budowy chodnika w m. Tarnowo w kierunku wyjazdu do Piły oraz wykonania remontu przepustu i zjazdu z drogi nr 11 na drogę gminną koło Pana Jackowskiego (kierunek Piła). Komisja również przekazała wnioski do WZDW w Poznaniu odnośnie umieszczenia znaku droga pieszo – rowerowa na chodniku w m. Ruda – Rogoźno przy drodze wojewódzkiej nr 241 oraz zamontowanie znaku D-1 (droga z pierwszeństwem) na skrzyżowaniach ul.: Krótkiej, Prusa, do „Biedronki” i do „Cyrku”, Seminarialną, z drogą do ZAMK i Tesco, Krzyżaniaka, Nowej, W. Poznańskiej w stronę Wągrowca.


VII. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.

Burmistrz Rogoźna złożył informację z działalności w okresie między sesjami w formie pisemnej- załącznik nr 7 do protokołu, informację z wykonania uchwał Rady – załącznik nr 8 do protokołu oraz informację z zakresu gospodarowania mieniem gminnym za okres od 24.08.2009r.do 30.09.2009r. - załącznik nr 9 do protokołu.

Radny K. Lis zapytał, dlaczego Burmistrz Rogoźna umieścił w swoim sprawozdaniu informację o udziale w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia „Dolina Wełny”, skoro jak sam powiedział jest tylko jego członkiem fizycznym.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał o wyjazd z delegacją rolników z Parkowa do rolników Gminy Krobia.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że jego wyjazd na spotkania Stowarzyszenia „Dolina Wełny” nie ma charakteru prywatnego, gdyż został zaproszony jako Burmistrz Rogoźna, ponieważ zbliżają się terminy składania wniosków, a nie może sobie pozwolić na zaprzepaszczenie środków unijnych. Odnośnie pytania radnego H. Janusa, to powstała w Parkowie inicjatywa rolników niesienia pomocy osobom pokrzywdzonym przez powódź, huragany itd.. odbyły się w tej sprawie 2 spotkania w Parkowie, uzbierano ok.9.000zł. Później szukano Gminy, w której najwięcej rolników potrzebuje pomocy i wytypowano Gminę Krobia, przez którą przeszedł huragan. Wspólnie z Sołtysem Parkowa J. Szmania, p. E. Pawlickim, radnym J. Wittem, udali się do wspomnianej Gminy. Na miejscu odbyło się spotkanie z Burmistrzem, z rolnikami i przekazano pieniądze, wytypowanym przez Burmistrza Krobi, 5 najbardziej poszkodowanym rolnikom. Rolnicy prosili, aby nie nagłaśniać tej sprawy, gdyż była to ich inicjatywa, ich wola i ich środki, ale musiał umieścić ten wyjazd w swojej informacji.VIII. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał Starostę Obornickiego, czy ma już jakieś środki na realizację zadania zawartego w uchwale budżetowej, która ma zostać dzisiaj podjęta, w sprawie zapewnienia środków w budżecie gminy na 2010 rok, w wysokości 130.000zł z przeznaczeniem dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych: Ryczywół – Zawady – Gościejewko – Karolewo – Gościejewo. Czy zadanie ma charakter na razie tylko intencyjny?

Starosta Obornicki odpowiedział, że chcąc przystąpić do tzw. schetynówki, jednym z punktowanych kryteriów, jest pomoc z innych samorządów. Dodał, że wystąpił do Przewodniczącego Rady i Burmistrza Rogoźna, z prośbą o pomoc. Na dzień składania wniosków, czyli dzisiaj, potrzebne było porozumienie z jednostkami. Takie porozumienie otrzymano ze strony Burmistrza Rogoźna i Wójta Gminy Ryczywół. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem zakwalifikowania się wniosku.IX. Stan sanitarny naszej gminy.

 • informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Obornikach , stanowi załącznik nr 10 do protokołu – informację przedstawił p. Marian Fiksa.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski poprosił o uszczegółowienie zapisu: „ Celem sprawowanego nadzoru była ochrona zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych. Wykonywanie zadań odbywało się przez:

 • sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego,

 • prowadzenie działalności zapobiegawczej i p/epidemiologicznej w zakresie chorób, zwłaszcza zakaźnych,

 • inicjowanie, organizowanie, koordynowanie i prowadzenie działalności oświatowo – zdrowotnej w celi kształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych”.

M. Fiksa wyjaśnił, że sprawowanie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, polega na uprzedzaniu faktów, czyli na opiniowaniu projektów budowlanych, co do zgodności z przepisami zdrowotnymi i higienicznymi. Ponadto branie udziału w postępowaniu, zgodnym z prawem o ochronie środowiska, dotyczącym wydawania przez Burmistrza decyzji środowiskowych. M. Fiksa poinformował, że w I półroczu z Gminy Rogoźno wpłynęło 48 takich spraw, z czego 8 opinii dotyczyło uzupełnienia środowiskowych uwarunkowań na realizację tych przedsięwzięć. Nadmienił, że nadzorem zapobiegawczym jest również informowanie społeczeństwa o skutach złych zachowań i działań. Nadzór bieżący odnosi się do bieżących kontroli obiektów, które podlegają nadzorowi inspekcji sanitarnej. Dotyczą one żywności, zakładów pracy, obiektów użyteczności publicznej itd. W zakresie chorób zakaźnych to prowadzona jest działalność głównie promocyjna i rozpowszechniająca wiedzę o zdrowiu, akcje oświatowe, współpraca z przychodniami, lekarzami.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski zapytał czym są ciągi komunikacyjne ujęte w warunkach sanitarnych w SP Nr 2?

M. Fiksa odpowiedział, że problem wynika to z niedoskonałości ustawy oświatowej o wprowadzaniu obowiązku szkolnego dzieci od 6 roku życia, co spowodowało pewien wyż demograficzny i zabrakło, nie tylko w Gminie Rogoźno, ale i w całym kraju, miejsc w przedszkolach. Dzieci sześcioletnie, w zasadzie nie powinny kontaktować się z nastolatkami. Ich drogi się krzyżują.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski poprosił o wyjaśnienie sformułowania ze str.14: „Cykliczną zmianą zachorowań natomiast podlega ospa wietrzna ponieważ nie prowadzi się obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko tej chorobie. W analizowanym okresie zmalała liczba zachorowań na ospę wietrzną. Obserwuje się poprawę sytuacji krztuśca, odry i świnki, przeciwko tym chorobom prowadzone są badania ochronne”. Czy nie można wprowadzić obowiązkowych szczepień przeciwko tej chorobie?

M. Fiksa odpowiedział, że należałoby to pytanie skierować do Ministra Zdrowia, gdyż to on ustala kalendarz szczepień i przeznacza na to środki. Wskaźniki zachorowań na ospę przebiegają cyklicznie. Powiedział, że często zdarzają się przypadki problemów z egzekwowaniem obowiązku szczepień. Obecnie Światowa Organizacja Zdrowia uznała, że ta choroba przestała istnieć. Nadmienił, że w tej chwili zmierza się do ogłoszenia iż choroba Heinego – Medina, już nie istnieje, a jeszcze w latach 50 dokonywała ogromnych spustoszeń. Zapadalność na tą chorobę jest znikoma i jest to spowodowane wprowadzeniem szczepień obowiązkowych.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski zauważył, że w sprawozdaniu zawarto informację, że na terenie Gminy Rogoźno nie stwierdzono żadnej choroby zawodowej. Stwierdził, że wydaje mu się to mało prawdopodobne.

M. Fiksa powiedział, że w tym roku nie wydał żadnej decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej, co jest sytuacją bardzo pomyślną. Ilość zarejestrowanych chorób zawodowych od ok.10 lat, jest minimalna i nastąpiła ogromna poprawa w tym zakresie. Większość tych chorób dotykała nauczycieli i dotyczyła problemów z głosem. Nadmienił, że nowo powstające zakłady przemysłowe są na wysokim poziomie. Powstające zaplecza socjalno – sanitarne nie budzą zastrzeżeń.

Radni zapoznali się z informacją na temat stanu sanitarnego przygotowaną przez:

- Powiatowego Lekarza Weterynarii Wojciecha Pająka – stanowi załącznik nr 11 do protokołu.X. Stan czystości jezior i rzek na terenie naszej gminy.

Radni zapoznali się z informacjami dotyczącymi stanu czystości jezior i rzek przygotowaną przez:

 • Burmistrza Rogoźna – załącznik nr 12 do protokołu,

 • Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Obornikach – załącznik nr 13 do protokołu,

 • Burmistrza Miasta i Gminy Skoki – załącznik nr 14 do protokołu,

 • Polski Związek Wędkarski – załącznik nr 15 do protokołu,

 • Stowarzyszenie Związek Wędkarski Jezioro Czarne – załącznik nr 16 do protokołu,

 • Stowarzyszenie Nad Wartą, Wełną i Flintą w Obornikach – załącznik nr 17 do protokołu,

 • Stowarzyszenie Jezioro Rogozińskie – załącznik nr 18 do protokołu,

 • KŻ „Kotwica” - załącznik nr 19 do protokołu,

 • PPRiUP „Maj” Sp. z o.o. - załącznik nr 20 do protokołu.

 • Notatka ze spotkanie w sprawie apelu dotyczącego czystości Jeziora Rogozińskiego – załącznik nr 21 do protokołu.


Przewodniczący Rady poinformował, że w najbliższym czasie odbędzie się jeszcze jedno, oddzielne spotkanie, bardziej szczegółowe, w sprawie czystości jezior i rzecz na terenie Gminy Rogoźno, przy udziale Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa, organizacji pozarządowych związanych z tematem oraz innymi instytucjami.

Następnie Przewodniczący Rady R. Szuberski oddał głos Panu Ireneuszowi Belterowi – Prezesowi Gospodarstwa Rybackiego w Skokach.

I. Belter podziękował za zaproszenie na sesję i powiedział, że jego gospodarstwo obejmuje 134ha stawów, z którego spływy idą przez Jeziora Maciejak, Rościnno, później Budziszewskie. Poinformował, że zobowiązał się do operatów wodnoprawnych, za które płaci się 3.000zł na 4 lata. Znajdują się w nim zalecenia, m.in. jaką rybą powinny być zarybiane jezioro. Nadmienił, że poszczególna ryba ma również wpływ na czystość jeziora. Operat jest opracowywany przez fachowców i obliguje do określonego postępowania. Powiedział, że przy spływie 134ha wody, zrzut ze stawów dokonywany jest w okresie jesiennym. Kontrola z Ochrona Środowiska z Piły zobligowała go do zbadania zrzutu wody 4 próbkami, które zbada SANEPID. Obecnie 2 próbki zostały już zbadane. I. Belter powiedział, że kiedyś go atakowano w kontekście zanieczyszczania Gminy Skoki. Zwrócił się do agencji rolnej z zapytaniem w tej sprawie i uzyskał odpowiedź, że zanieczyszczenia jezior mogą wynikać w stosunku 2-3% przy spuście wód o obszarze min. 1500ha. Nie ma żadnych powodów, by twierdzić że poprzez zrzut wody, zanieczyszcza środowisko. Dodał, że ceni sobie krajobraz i przyrodę Gminy Rogoźno, dlatego nie jest mu obojętne stan tutejszych jezior i rzek. Powiedział, że zarówno ze spółką MAJ i miejscowymi wędkarzami, współpraca układa się dobrze. Hodowla ryb w Skokach znajduje się pod ścisłym nadzorem Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Poznaniu. Zauważył, że jest wiele bocznych ujęć wód, które wpływają na stan czystości.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski zapytał o rezultat wyników badań.

I. Belter powiedział, że jest to poziom średni. Dopiero po wynikach 2kolejnych próbek, będzie wiadomo jak kształtuje się poziom badanych wód. Ocenia się czystość wody przy napuszczaniu, przy produkcji i przy zrzucie. Po ich wykonaniu oblicza się średnią. Dodał, że nawet Burmistrz Miasta i Gminy Skoki został zaproszony i oprowadzony po gospodarstwie, po czym stwierdził, że działalność gospodarstwa jest legalna. Wyraził zaniepokojenie stanem czystości rzek, które są państwowe.

Następnie głos zabrał Pan Eugeniusz Wielgosz Prezes Polskiego Związku Wędkarskiego Koło przy RCK. Zwrócił uwagę na stan czystości rzeki Wełny, na odcinku miejskim. Przypomniał, że powstała kiedyś inicjatywa oczyszczenia tej rzeki, od mostu przy wylocie na Wągrowiec, do mostu na ul. Wójtostwo. Przy współudziale i pomocy Burmistrza, oczyszczono w pewnym stopniu rzekę. Sporządzono z tego protokół. Odczytał pismo, które jest odpowiedzią na prośbę Koła o pogłębienie rzeki, o następującej treści: „Informuję uprzejmie, że realizacja tego zadania jest nie możliwa w najbliższym czasie. Otrzymane przez WZMiUW w Poznaniu środki finansowe na konserwację urządzeń melioracji podstawowych są tak skromne, że pozwalają na objęcie robotami w ciągu roku ok10% urządzeń znajdujących się w naszej administracji. W związku z tym jesteśmy zmuszeni nasze działania podejmować na odcinkach ścieków mających istotny wpływ na stan użytków rolnych. Wstępne ustalenia kosztów robót, polegające na obniżeniu rzeki Wełny na odcinku od drogi krajowej nr 11 do mostu przy kościele św. Wita, tj. na długości 3630m opiewa na sumę 427.700zł, kwota ta stanowi kilkuletni budżet Inspektoratu Oborniki. W przypadku istotnego wzrostu nakładów na konserwację urządzeń melioracji podstawowych ujmiemy przedmiotowy odcinek rzeki w planie robót konserwacyjnych”. Pismo podpisał p. Marek Francuzik WZMiUW Inspektorat Oborniki. E. Wielgosz powiedział, że od tego pisma w 2006r. nic się nie zmieniło. Nadmienił, że to co dzieje się na odcinku miejskim jest karygodne. Poprosił Radę Miejską oraz Burmistrza Rogoźna o wszczęcie działań w tej sprawie, poprzez kontrole i mandaty, osób które mają ogrody przy rzece i zanieczyszczają jej brzegi.

Radny R. Kinach zapytał p. M. Francuzika, czy jeśli radni przekażą jakąś kwotę na oczyszczenie rzeki, to WZMiUW w Poznaniu, dołoży jakąś sumę do tego zadania?

M. Francuzik powiedział, że nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, gdyż nie może oszacować jakimi środkami w budżecie będzie dysponował w przyszłym roku. Nadmienił, że w tym roku były oszczędności, ze względu na kłopoty budżetowe i rząd jakąś sumę zablokował, które były już zaplanowane do rozdysponowania. Jakaś część została odblokowana we wrześniu. Słuchając prognoz nt. przyszłorocznego budżetu, trudno wyrokować i przypuszczać jakim środkami WZMiUW będzie dysponował. Nadmienił, że sytuacja finansowa się ciągle pogarsza. Środki co roku są zbliżone, ale inflacja znacząco wpływa na ceny itd. powiedział, że ze swojej strony może obiecać tylko dobrą wolę. Dodał, że więcej niż 20.000zł nie jest w stanie przeznaczyć na te cele. Poinformował, że rzeka Wełna została zaproponowana do obszarów Natura 2000, w tych obszarach, wykonywanie robót melioracyjnych jest zakazane.

Burmistrz Rogoźna zauważył, że Natura 2000 nie obejmuje rzeki na odcinku miasta. Przypomniał, że radny R. Kinach obiecał kiedyś nieodpłatnie oczyścić rów, własnym sprzętem. Zapytał czy jest to nadal aktualne?

Radny R. Kinach odpowiedział, że zgodnie z obietnicą oczyści wspomniany rów, do końca obecnej kadencji. Zapytał jaki jest koszt 1 km pogłębienia i faszynowania rzeki?

M. Francuzik powiedział, że nie potrafi na to pytanie odpowiedzieć w tej chwili. Wyjaśnił, że kalkulacja powinna wynikać z szczegółowego przedmiaru. Wpływa na to wiele czynników m.in. czy da się wykonać roboty bez odszkodowań dla użytkowników, posiadających grunty w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki. Trzeba liczyć się z opcją, że właściciel nie wpuści nikogo na swój teren.

Radny R. Kinach zauważył, że rzeka Wełna na ul. Lipowej przesunęła się o 2 m w kierunku ul. Wójtostwo.

M. Francuzik powiedział, że przeprowadzanie korekt granicy rzeki, wiąże się z wnioskiem o inwestycję, a wtedy potrzebne jest rozpoznanie i projektant.

W dalszej kolejności głos zabrał Prezes „Aquabellis” Sp. z o.o. Wojciech Dulko – informacja, którą przedstawił stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski zapytał Prezesa W. Dulko o ocenę wyników badań oraz o okres ważności pozwolenia wodno- prawnego.

W. Dulko powiedział, że pozwolenia wodnoprawne są wystawiane różnie. Dla oczyszczalni ścieków w Rogoźnie, obowiązuje do 31 stycznia 2013r., a dla oczyszczalni ścieków w Parkowie do 29 lipca 2014r. Wyniki badań, przy ściekach z jakimi na co dzień mają do czynienia, są rewelacyjne.

Radny J. Witt, zapytał o różnice jakie są między oczyszczalnią ścieków w Rogoźnie, a tą w Parkowie i z czego wynikają.

W. Dulko powiedział, że dopuszczalne normy są różne ponieważ wielkość oczyszczalni decyduje o poziomie norm. Na przykład dla Rogoźna zawiesina wynosi 30, a dla Parkowa 50. Jest wyższa, gdyż im mniejsza oczyszczalnia, tym trudniej jest utrzymać proces biologicznego oczyszczania ścieków.

Radny Z. Hinz powiedział, że w poprzednich kadencjach realizowano tzw. promenadę, przy Jeziorze Rogozińskim. Nadmienił, że należałoby podjąć prace i zapewnić środki,związane z zabezpieczeniem brzegów Wełny, a szczególnie z tzw. wysypiskiem, przy sąsiednich posesjach, na odcinku od kościoła św. Wita, aż do mostu na ul. Wójtostwo. Stwierdził, że można by skierować wniosek do budżetu w tej sprawie. Po wykonaniu chociaż namiastki promenady kontrola czystości brzegów przy sąsiadujących z rzeką ogródkach, była by znacznie ułatwiona.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że był projektodawcą uchwały w sprawie promenady, przeznaczenia znacznych środków na jej budowę oraz na KŻ „Kotwica”.

Radna R. Tomaszewska złożyła wniosek o przerwę, aby dopiero pod obecność Burmistrza Rogoźna skonsultować ten wniosek.Przewodniczący Rady R. Szuberski ogłosił 30 minutową przerwę.XI. Informacja o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2009 roku.

Informacja Burmistrza Rogoźna o wykonaniu budżetu za I półrocze 2009r. - stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Skarbnik Gminy poinformowała o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Pile nt. wykonania budżetu za I półrocze. Przypomniała, że budżet gminy na 2009 rok został uchwalony 29 grudnia 2008  roku. W I półroczu pierwotnie uchwalony budżet zmieniono dziewięć razy. (5 razy Uchwałami Rady i 4 razy zarządzeniami Burmistrza. Budżet gminy został zrealizowany następująco:

Dochody wykonano w  56,13% - na plan 37.424.366 zł wykonano 21.008.010,27 zł.

Wydatki  wykonano w 38,64 % - na plan 45.481.954 zł, wykonano 17.573.736,76 zł, czyli w I półroczy wystąpiła nadwyżka w wysokości 3.434.273,51 zł. Planowany deficyt na dzień 30.06.br. wyniósł 8.057.588 zł, który ma być sfinansowany kredytem w wysokości 7.763.400 zł, po zmianie sierpniowej planuje się kwotę 7.320.000 zł. Skarbnik Gminy poinformowała, że na na prawidłowy wskaźnik wykonania dochodów w I półroczu br miały wpływ następujące pozycje:

 • podatki i opłaty lokalne wykonano w 57,50 % - Należności wymagalne w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku zmalały o 11,05 %.

 • dochody majątkowe wykonano  w 224,58%,

 • Subwencje ogólne w wysokości 57,76%,

 • dotacje celowe 50,79%,

 • Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych wykonano poniżej wskaźnika upływu czasu tj. 40,13%, w okresie I półrocza 2008 roku wykonanie wynosiło 47,42%.

Skarbnik Gminy dodała, że spadek dochodów z PIT i CIT jest odzwierciedleniem kryzysu gospodarczego. Powiedziała, że należy wziąć to pod uwagę w odniesieniu do planowania, zarządzania płynnością oraz wydatkowania środków. Odzwierciedleniem relacji zachodzącej między wykonanymi dochodami a wydatkami na dzień 30.06.2009 roku jest nadwyżka budżetu wynosząca 3.434.273,51 zł.

Wydatki zostały wykonane  w 38,64% w  tym wydatki bieżące w 47,09 % czyli na prawidłowym poziomie. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 5,11%.  Na 2009 rok zaplanowano, aż 50 zadań inwestycyjnych, część z nich jest kontynuacją z roku 2008, część to zadania nowe.

Skarbnik Gminy powiedziała, że z budżetu 2009 roku Gmina realizuje bądź uczestniczy w współfinansowaniu następujących inwestycji:

 • przyznano dofinansowanie do dróg powiatowych w wysokości 295.000 zł,

 • przyznano dofinansowanie do zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Obornikach w wysokości 100.000 zł. Środki na realizację w/w zadań zostaną przekazane do powiatu po otrzymaniu zawiadomienia o rozpoczęciu realizacji, zgodnie z zawartymi umowami.

 • Udzielono dofinansowania do zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  - Stowarzyszenia 400.000 zł

 1. OSP Gościejewo 300.000,-

 2. OSP Pruśce 100.000,-

 • Dofinansowano również zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Rogoźnie -20.000 zł

 • Własne zadania inwestycyjne zaplanowano na kwotę 8.338.209 zł, wykonano 148.010,58 zł zł tj. 1,78%. Zaplanowane własne zadania inwestycyjne stanowią 18,33% ogólnej kwoty wydatków 2009 roku (45.481.954,-)

Przeznaczono na :

 1. Drogi gminne plan 5.909.350, wykonano 56.942,-

 2. Turystyka plan 45.000, -

 3. Zakład budżetowy plan 162.220, wykonano 40.000,00

 4. Gospodarkę mieszkaniową 40.000, -

 5. Administrację publiczną 181.000, wykonano 42.909,58

 6. Oświata i wychowanie 4.609, wykonano 4.609,00

 7. Oświetlenie drogowe 214.000, wykonano 2.900,00

 8. Gospodarkę komunalną 1.737.030, wykonano 650,00

 9. Kulturę fizyczną i sport 45.000, -

Skarbnik Gminy stwierdziła, że ważnymi zadaniami w budżecie są zaplanowane remonty:

 • Dróg gminnych zaplanowano na kwotę 605.000,- wykonano na 30.06.09 75.535,48zł,

 • budynków oświatowych zaplanowano na kwotę ……….(§4270- 255.780,-),

 • budynku administracji publicznej – plan 102.500,- wykonano 36.016,88 zł.


Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 17.105.726,18 zł tj.47,09% planowanych wydatków (36.328.745,-) z tego przeznaczono na:

 1. Oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wykonano w 50,22%, (stanowi 39,40% planowanych wydatków ogółem budżetu)

 2. Opiekę społeczną wykonano w 48,22% (stanowi 16,84% planowanych wydatków ogółem budżetu),

 3. Pozostałe zadania własne wykonano w 41,05% (stanowi 23,63% planowanych wydatków ogółem budżetu):

- Rolnictwo plan 325.900,- wykonano 308.030,34 tj. 94,52%

      - Rybołówstwo plan 16.000,-„-2.174,45 tj. 13,59%

      - Drogi gminne plan 642.387,-„- 140.536,50 tj. 21,88%

      - Gospodarkę mieszkaniową plan 619.150, -„-276.728,66 tj. 41,98%

      - Działalność usługowa plan 268.676, -„-90.452,88 tj. 33,67%

      - Administrację publiczną plan 3.233.471,-„- 1.481.855,40 tj. 45,83%

      - Bezpieczeństwo publiczne plan 653.643, -„- 385.133,99 tj. 58,92%

      - Obsługa długu plan 218.000,-„-38.497,21 tj. 17,66%

      - Gospodarka Komunalna plan 1.511.435,-„- 511.917,19 tj. 33,87%

      - Kulturę fizyczną i sport plan 1.500.423,--„-775.078,88 tj. 51,66%

      - ochronę zdrowia plan 382.630, -„- 91.311,73 tj. 23,86%

      - wydatki związane z poborem podatkówplan157.700, -„-75.371,89 tj. 47,79%

      - prowadzenie rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego plan 32.696,-„- 28.781,87 tj. 88,03%

 1. Wydatki majątkowe stanowią 20,12% planowanych wydatków budżetu ogółem.

W 2009 roku zaplanowano 9.153.209 zł, wykonano w I półroczu 468.010,58 zł co stanowi 5,11%

Skarbnik Gminy poinformowała, że na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30/06/2009 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Stan kredytów długoterminowych wynosiły 3.047.054,06 zł. Stan środków na rachunku bieżącym budżetu łącznie z lokatami terminowymi wyniósł 4.755.229,20 zł.

Nadmieniła, że został ogłoszony przetarg na zaciągnięcie kredytu w bieżącym roku. Ofarcie ofert nastąpi 12 października br.

Radny K. Lis zapytał o wykonanie dochodów w dz.700, rozdz. 70005, § 0770 na roczny plan 600.000zł wykonano za I półrocze 1.354.016zł. Stwierdził, że są to dochody ze zbycia majątku Gminy, czyli dochody jednorazowe i majątek nie będzie mógł być odzyskany. Zapytał, jak będzie wyglądało II półrocze w tym zakresie?

Następnie zapytał o dz.756, rozdz.75621 – udział gminy w podatkach stanowiących dochodów własny państwa. Wykonanie kształtuje się na poziomie ok.40%, a upłynęło już prawie 9 miesięcy od początku roku. Poprosił o informacje w tej sprawie na dzień dzisiejszy i o prognozę do końca br.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że co do rozdz. 70005 – sprzedaż majątku, to prognozowane dochody będą wynosiły 1.379.000zł, na miesiąc sierpień wykonane było 1.369.000zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, ma się kształtować na 15,4%.

Radny Z. Nowak powiedział, że niepokoją do wypowiedzi Burmistrza odnośnie inwestycji związanej z budową ul. Seminarialnej, Nowej i Długiej, która w tym roku nie będzie realizowana, podobnie jak zadanie związane z KŻ „Kotwica”. Wyraził żal nad niewykonaniem zadania , które sam zgłosił, związanego z zwalczaniem szrotówka kasztanowcowiaczka w I półroczu br.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że radny Z. Nowak nie do końca rozumie jak przebiega proces inwestycji. Powiedział, że nie ma żadnych zaniedbań i Kierownik Wydziału RGiP szczegółowo na ostatniej Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa, wyjaśniał kwestie poszczególnych zadań inwestycyjnych. KŻ Kotwica powinna sama wskazać co chce wykonać, gdyż wnioskodawca nie określił co ma być zrobione. Burmistrz stwierdził, że propozycja zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka była była chybiona, gdyż nie przynosi to oczekiwanych skutków. Zadanie nie zostalo wykonane nie dlatego, że to radny Z. Nowak je zgłosił.XII. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a/ likwidacji Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego – projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Rogoźno Iwona Sip – Michalska.

Uwag nie było.


Uchwała Nr XLIV/300/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009 roku w sprawie likwidacji Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.


b/ Programu Współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2010 – projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Rogoźno Iwona Sip – Michalska.

Uwag nie było.Uchwała Nr XLIV/301/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009 roku w sprawie Programu Współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2010 została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.c/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – projekt uchwały przedstawił p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Uwag nie było.Uchwała Nr XLIV/302/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.
d/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek o nr ewid.38/3 i 38/4 położnych w miejscowości Kaziopole – projekt uchwały przedstawił p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Uwag nie było.
Uchwała Nr XLIV/303/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek o nr ewid.38/3 i 38/4 położnych w miejscowości Kaziopole została podjęta 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 14 radnych.e/ zmieniająca Uchwałę Nr XL/270/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ w Obornikach – projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej R. Szuberski.

Uwag nie było.Uchwała Nr XLIV/304/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009 roku zmieniająca Uchwałę Nr XL/270/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ w Obornikach została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.f/ trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Rogoźno dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkół publicznych – projekt uchwały wraz z 2 autopoprawkami przedstawił Dyrektor ZEAPO Wiktor Jaworski.

Uwag nie było.

Autopoprawka nr 1 została przyjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Autopoprawka nr 2 została przyjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.
Uchwała Nr XLIV/305/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Rogoźno dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkół publicznych została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.g/ określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogoźno, sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Uwag nie było.


Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.Uchwała Nr XLIV/306/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogoźno, sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.h/ wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych z budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok dla Powiatu Obornickiego – projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Uwag nie było.


Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.Uchwała Nr XLIV/307/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych z budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok dla Powiatu Obornickiego została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.


i/ wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok – projekt uchwały wraz z autopoprawkami przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.


Autopoprawka nr 1 została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.


Radny Z. Nowak poprosił o zapewnienie, że jeszcze w tym roku kwota 620.000zł zostanie wydatkowana na zadanie związane z budową targowiska.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że na dzień dzisiejszy może zapewnić, iż kwota ta zostanie wydana. Na jedną z działek jest już gotowy akt notarialny, druga działka po nieżyjącej właścicielce została skomunalizowana w 1 dzień, kolejna działka jeszcze wymaga ustaleń z drugim właścicielem. Poinformował, że projekt jest gotowy, pozostaje wykup działek. Nie wiadomo też jaka będzie w najbliższych miesiącach pogoda itd., jest dużo czynników, które wpływają na realizację zadania. Nadmienił, że po uporaniu się z własnościami działek, będzie ogłoszony przetarg i jeśli nie uda się wykonać wszystkiego, co jest zaplanowane na ten rok, to nie ma przeszkód, żeby zrobić to w przyszłym roku.

Radny Z. Nowak stwierdził, że jest to sztuczne zawyżanie deficytu budżetowego.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nic się nie stanie jeśli część pieniędzy będzie się znajdować w środkach niewygasających. Dodał, że nie jest jego winą, iż w ewidencji gruntów figuruje jeden właściciel z którym są podpisane uzgodnienia i porozumienia co do ceny, a przy wypisie z ksiąg wieczystych, okazało się figuruje w nich jeszcze jedna osoba. Należy teraz wyjaśnić tą kwestię.


Autopoprawka nr 2 została podjęta 10 głosami „za” przy 4 głosach „wstrzymujących” w obecności 14 radnych.

Autopoprawka nr 3 została podjęta jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

Autopoprawka nr 4 została podjęta jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

Autopoprawka nr 5 została podjęta 12 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 13 radnych.

Autopoprawka nr 6 została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Radny K. Lis złożył wniosek, aby zmniejszyć kwotę, która ma zostać przekazana na doposażenie samochodu rozpoznania chemicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach, z 50.000zł na 29.000zł, z przeznaczeniem 21.000zł na remont dachu na budynkach gminnych, zagospodarowanych przez KŻ „Kotwica”. Dodał, że przez ostatni miesiąc dokonano analizy budżetów gmin i starostwa, wysłuchano wyjaśnień Burmistrza w tej sprawie na ostatniej Komisji i Klub Radnych doszedł do wniosku, aby dokonać zmiany polegającej na zmniejszeniu środków dla KPPSP w Obornikach.

Radny Z. Hinz poprosił o opinię w tej sprawie Burmistrza Rogoźna.

Burmistrz Rogoźna wyraził zdziwienie dlaczego akurat taki podział środków 29.000zł i 21.000zł? Poprosił o odpowiedź w tej sprawie. Powiedział, że jeśli środki dla PPSP zostaną zmniejszone, to wyposażenie samochodu będzie również mniejsze. Zauważył, że uchwała w tej sprawie była już przedmiotem obrad na poprzedniej sesji, ale została przesunięta do ponownego rozpatrzenia przez radnych. Przez miniony miesiąc nic się nie zmieniło, radni na Komisję GFiR, ani na dzisiejszą sesję nie zaprosili Komendanta Z. Spychały, aby wyjaśnić swoje wątpliwości.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że na poprzedniej sesji zdjęto z porządku obrad tą uchwałę, aby wszystkie gminy partycypowały w kosztach sprawiedliwie. Dodał, że z tego co wiadomo to Gmina Oborniki, która ma prawie dwa razy większy budżet od Gminy Rogoźno, ma przekazać 30.000zł, a Gmina Ryczywół tylko 10.000zł. Nadmienił, że koszty zakupu samochodu są do dnia dzisiejszego nieznane.

Radny K. Lis powiedział, że Burmistrz powinien zapoznać się z protokołem z poprzedniej sesji i jej przebiegiem. Nadmienił, że radni i Burmistrz powinni się nawzajem szanować, a Burmistrz zapomina o tym m.in. używając słowa „widzimisię”.

Radny Z. Hinz poprosił o podanie przyczyny, dla której wycofano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznania chemiczno – ekologicznego wraz z przyczepą.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że nie jest to pomoc finansowa dla powiatu, ponieważ finansowanie KPPSP nie jest zadaniem własnym powiatu, tylko zadaniem zleconym przez budżet państwa. Jeżeli nie jest to pomoc finansowa, a tylko dotacja celowa, to uchwała nie jest potrzeba. Wystarczy, że środki są zabezpieczone w budżecie. Później będzie sporządzona umowa.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że użył słowa „widzimisie”, gdyż nie radni nie potrafią mu wyjaśnić, dlaczego akurat taki podział 50.000zł. Powiedział, że nie ma pretensji, że radny chce zmniejszyć pieniądze dla KPPSP, ale chciałby wiedzieć skąd podział na 21.000zł i 29.000zł.

Radna W. Wiśniewska zapytała, co znajduje się w budynku KŻ „Kotwica”?

Przewodniczący Rady odpowiedział, że znajdują się tam pomieszczenia magazynowe. Dodał, że dach jest dziurawy i remont jest konieczny, aby dalsze zniszczenia nie nastąpiły.

Radny Z. Nowak zapytał Burmistrza Rogoźna, czy dysponuje jakimś tajnym kosztorysem, skoro ujął w budżecie kwotę 50.000zł?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że radni mają w swoich dokumentach pismo Komendanta PPSP w Obornikach, gdzie zwraca się z prośbą o 50.000zł.

Wiceprzewodniczący H. Janus powiedział, że projekt uchwały został przeniesiony na późniejszy miesiąc, aby mieć rozeznanie w decyzjach jakie podjęły inne samorządy. Okazało się, że ani Ryczywół, ani Oborniki nie podjęły tematu na swoich sesjach.

Radny K. Lis powiedział, że Komisja zapoznała się z projektem uchwały, pismem Komendanta PPSP i wysłuchała uwag Burmistrza, po czym dokonała analizy budżetu Gminy Rogoźno, Gminy Oborniki i Gminy Ryczywół oraz Starostwa. Z tej analizy wyszło, że można zaproponować taki podział.

Wniosek radnego K. Lisa został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.


Skarbnik Gminy zapytała jak ma ująć kwoty w budżecie? Poinformowała, że przekazanie dotacji dla KŻ „Kotwica”, musi być wniosek w tej sprawie od użytkownika pomieszczeń, który będzie się musiał z tego rozliczyć. Inaczej się postępuje, jeśli wykonawcą ma być Gmina.

Radna R. Tomaszewska poprosiła o 5 minut przerwy, aby sprecyzować wniosek.

Przewodniczący Rady R. Szuberski przychylił się do propozycji.


Po przerwie radny K. Lis poinformował o doprecyzowaniu treści wniosku w czasie przerwy. Mianowicie 21.000zł przeznaczyć na zwiększenie wydatków dz.926 – Kultura i sport, rozdz.92695 – pozostała działalność §2820 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Poprawka do zapisu wcześniej przyjętego wniosku, została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.Uchwała Nr XLIV/308/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.


XIII. Wolne wnioski i informacje.

Radny Z. Nowak zapytał o sprawę składowiska odpadów za Urzędem Miejskim. Gdzie usunięto płyty eternitu i jaki był tego koszt?

Radny K. Lis zapytał o sprawy wysypiska śmieci w Studzieńcu i przebiegu spotkania w tej sprawie z p. H. Siwińskim.

Radny Z. Hinz zapytał o nowy termin zakończenia prac przy budowie ronda w Rogoźnie.

Pani Urszula Strzelecka, zamieszkała w Parkowie 76, poinformowała o trudnościach z wjazdem na swoją posesję, przy nowo wybudowanej drodze (od Vitamex G. Rozalczyka, do lasu). Poinformowała o zwężeniu tej drogi przy wcześniej wspomnianej posesji. Dodała, że na początku budowy tej drogi, dnia 1 czerwca br. w rozmowie z Burmistrzem w Urzędzie Miejskim, przedstawiła wraz z mężem, zastrzeżenia co do przyszłych trudności z wjazdem na posesje, jeśli droga zostanie wybudowana wg opracowanej dokumentacji. U. Strzelecka powiedziała, że otrzymała zapewnienie od Burmistrza, że zainteresuje się tą sprawą, jednak przebieg spraw wskazywał, że nic w sprawie nie robiono. Dnia 10 czerwca wraz z mężem wystosowała pismo do Burmistrza Rogoźna, na które nie otrzymała odpowiedzi. Powiedziała, że sprawdzono w geodezji jak wygląda mapa matka i okazało się, że szerokość drogi nie jest zgodna. O tym fakcie w połowie czerwca został poinformowany projektant i Burmistrz. Droga została wybudowana i oddana do użytku. U. Strzelecka powiedziała, że napisała skargę do Burmistrza, na która otrzymała odpowiedź, że droga jest budowana zgodnie z mapą 1:1000 i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wskutek tych błędów, tzn. niezgodności z mapą matką i na tej podstawie wykonywanych robót, obawy okazały się słuszne. Poinformowała, że 20 lipca br. karetka zespołu ratowniczego p. A. Obsta, przewożąc ciężko chorego brata, wjechała pod dom dopiero po kilku, podpowiadanych manewrach. W dniu 15 września wezwana karetka pogotowia, która miała udzielić pilnej pomocy ciężko choremu, w ogóle nie wjechała pod dom. Chorego przeniesiono do pojazdu na krześle. Powiedziała, że jej brat po przewiezieniu do szpitala zmarł. Stwierdziła, że podczas kompletowania podstawowej dokumentacji nie uwzględniono mapy matki, a przyjęto stan faktyczny. U. Strzelecka powiedziała, że Burmistrzowi było wiadome iż sąsiedzi po drugiej stronie ulicy są wysunięci w drogę. Poprosiła o wyczerpującą i pisemną odpowiedź wyjaśniająca w tej sprawie. Powiedziała, że na zebraniu wiejskim w Parkowie dn.28.09.2009r. Przedstawił wiele innych wątków związanych z przebudową drogi. Fakt zwężenia drogi na tym odcinku utrudnia również parkowanie, sąsiadów z przeciwna, na chodniku. Nadmieniła, że wcześniej nie mogła zająć się tą sprawą, gdyż wraz z mężem przebywała w innym województwie.

Radna L. Kolanowska zwróciła się do Komendanta Komisariatu Policji z prośbą o postawienie patroli policyjnych, badających prędkość w m. Garbatka. Dodała, że problem poruszających się z nadmierną prędkością, poruszyli mieszkańcy Sołectwa Garbatka, na ostatnim zebraniu wiejskim.

Radny R. Kinach zapytał o dokumentację na ul. Topolową o ul. Słoneczną.

Burmistrz Rogoźna odnośnie pytania radnego Z. Nowaka odpowiedział, że płyty eternitu do transportu przygotowała firma p. Muszyńskiego, a transport wykonała firma p. Siwińskiego na wysypisko śmieci.

Odnośnie spotkania z p. Siwińskim, to nadal nie wiadomo czy zbiornik jest dziurawy, czy też nie. Jeden fizometr wskazuje na podwyższone wartości i jest takie domniemanie. Powiedział, że w ubiegłym roku p. Siwiński pokleił folię w zbiorniku. Pierwsze wyniki fizometru po wykonaniu napraw wskaźniki przy odcieku były niższe, ale następne znowu się podwyższyły. Nikt nie potrafi odpowiedzieć, jaka jest tego przyczyna. Kontrolerzy z BIOŚ z Urzędu Wojewódzkiego stwierdzili, że trzeba zbiornik przebudować, ale nikt nie wie czy jest on zły. Kwota oszacowana przez firmę Abrys to w przybliżeniu 400.000zł. Najpierw trzeba wykonać badania geofizyczne, później geologiczne. Później należy zlecić wykonanie projektu na budowę nowego zbiornika odcieków. W tej chwili zostaną zlecone firmie Abrys badania geologiczne i geofizyczne. Koszt tego będzie ok. 23.000zł i zostanie sfinansowany z GFOŚ. Poinformował, że przygotowane jest też porozumienie z p. Siwińskim, że do końca 2015r. kwotę, którą zainwestuje Gmina, spłaci. Oczekuje się na podpisanie umowy z firmą Abrys. Nadmienił, że będą występować do Urzędu Marszałkowskiego o przesunięcie terminu realizacji zaleceń, gdyż jest groźba zamknięcia wysypiska do końca roku, jeśli nie przystąpi się do prac. Powiedział, że p. Siwiński zarzucał brak zainteresowania ze strony Gminy, ale sam od 1995r. ma wysypisko nieodpłatnie i osiąga z tego przychody.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał jak koszty przebudowy przełożą się na ceny wywozu śmieci?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że cena za tonę to ok 15-17zł, a średnio miesięcznie jest składowane 300ton, mnożąc tę liczby wychodzi szacunkowa spłata miesięczna.

Odnośnie budowy ronda, to pojawiły się problemy przy budowie kanalizacji deszczowej. Odkryto kabel 15tyś.V niezinwentaryzowany na mapach. Główny Inspektor Nadzoru wstrzymał budowę i zwrócił się do projektanta o naniesienie poprawek. Przyznał, że na Wszystkich Świętych miasto będzie zakorkowane. Dodał, że nieprawdą są zarzuty o braku pozwoleń itd. opóźnienie nie jest zależne od Urzędu. Osoby pracujące przy budowie drogi od ul. Kościuszki musieli zejść z placu budowy, bo nie mieli prądu.

Co do zarzutów p. U. Strzeleckiej Burmistrz wyjaśnił, że na drugi dzień po wizycie Państwa Strzeleckich w Urzędzie, udał się na miejsce wraz z kierownikiem budowy, projektantem, wykonawcą. Dokonano pomiarów itd. fachowcy zgodnie stwierdzili, że droga jest dobrze budowana. Powiedział, że po zebraniu wiejskim, wedle obietnic z zebrania wiejskiego, wjechał passatem combi w bramę za pierwszym razem. Stwierdził, że druga karetka pogotowia ratunkowego, nie wjechała na posesję ze względu na wąską bramę wjazdową.

Kierownik Wydziału RGiP T. Zygmunt powiedział, że każda inwestycja rozpoczyna się od wykonania wszystkich formalności, czyli wykonania map geodezyjnych przez uprawnionych geodetów. Zanim trafią do Urzędu, są weryfikowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – kartograficznej w Obornikach. Prace są wykonywane zawsze na aktualnych podkładach geodezyjnych. W dalszej kolejności podkłady geodezyjne trafiają do projektanta. Powiedział, że mapy nie odzwierciedlają stanu faktycznego. Akurat od strony Państwa Strzeleckich jest wysoka skarpa i praktycznie nic nie zostało zwężone. W pasie drogowym zaznaczonym na mapach, nowa droga została umieszczona. Wykonawca inwestycji jest zobowiązany do wykonania mapy inwentaryzacyjnej i została wykonana przez kolejnego geodetę, która również została zweryfikowana przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – kartograficznej. Nikt nie zgłosił nieprawidłowości wykonanych map. T. Zygmunt powiedział, że droga została wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną. Co do parkowania na chodniku to, w czasie jego obecności na miejscu, nie widział takiego zjawiska.

U. Strzelecka zapytała, dlaczego wjechano na jej posesję podczas jej nieobecności? Powiedziała, że należało to zrobić w jej obecności.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie wjeżdżał na posesję, tylko podjechał do bramy wjazdowej.

U. Strzelecka powiedziała, że może kiedyś będzie konieczna interwencja straży pożarnej, która na pewno nie wjedzie.

Burmistrz Rogoźna przyznał, że nie wjedzie i przypomniał, że już na zebraniu wiejskim mówił o tym, że układ bramy na to nie pozwala.

U. Strzelecka powiedziała, że dokładnie było wiadomo Burmistrzowi iż sąsiedzi z przeciwka są w drodze i droga na tym odcinku się zwęża, co widać gołym okiem. Poprosiła o sprawdzenie przez inne osoby, czy wszystko było wykonane prawidłowo. Poinformowała, że sołtys o problemie ze zwężoną drogą, również wiedział.

Burmistrz Rogoźna zapytał, kto jeszcze ma przyjechać na miejsce? Powiedział, że nie wszedł na działkę Państwa Strzeleckich, a sama droga mogła mieć nawet 4m szerokości. Byli projektanci, geodeci i wiedzieli co robią, a Pani U. Strzelecka wszystko neguje.

U. Strzelecka powiedziała, że droga została wykonana zgodnie ze stanem faktycznym, a nie zgodnie mapką, na której droga jest szersza.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie ma innego wyjścia niż zmiana układu bramy. Powiedział, że przeszkadza ok. 1m chodnik przy furtce, do tego podjazd jest jeszcze po górkę i kąt ostry przy wjeździe.

U. Strzelecka poinformowała, że jej brama jest już cofnięta w posesję. Przypomniała, że droga została wybudowana ze stanem faktycznym, a nie z mapą matką. Nadmieniła, że na pierwsze pismo nie uzyskała odpowiedzi, dopiero po złożeniu skargi się doczekała i nikt z nią nie rozmawiał. Stwierdziła, że Gmina jest tak bogata, że za darmo daruje działki.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nieprawdą jest to, że z Panią U. Strzelecką nie rozmawiał. Przypomniał, że po zgłoszeniu przez nią wątpliwości , następnego dnia udał się na miejsce budowy z kierownikiem budowy, projektantem, wykonawcą, kierownikiem Wydziału RGiP. Dodał, że nie jest jego winą, że Państwa Strzeleckich nie było na miejscu, tylko przebywali w innym województwie. Powiedział, że myślał iż rozmowy z Panią U. Strzelecką dały odpowiedź na pismo, na które rzekomo nie było odpowiedzi. Burmistrz powiedział, że jego zdaniem droga została wykonana prawidłowo i nic więcej w tym temacie nie ma do powiedzenia.

U. Strzelecka poprosiła o pisemną odpowiedź w związku z zaistniałą sytuacją.

Burmistrz Rogoźna, zapytał kto ma udzielić takiej odpowiedzi?

U. Strzelecka wskazała Przewodniczącego Rady Miejskiej R. Szuberskiego.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski powiedział, że również był na miejscu i faktycznie dojazd do posesji znajduje się pod kątem ostrym i mieszkańcy mówili, że dużym pojazdem lepiej zjechać w dół drogi i nawrócić, aby dojechać na posesję pod kątem rozwartym. Przyznał, że są trudności z dojazdem. Dodał, że musiałoby nie być chodnika, aby swobodnie wjeżdżać na posesję. Nadmienił, że mieszkańcy informowali go o już wcześniejszych problemach z dojazdem, kiedy droga nie była jeszcze wybudowana.

U. Strzelecka powiedziała, że po wybudowaniu nowej drogi dojazd został jeszcze bardziej utrudniony. Dodała, że nie zawsze samochody sąsiadów stoją na chodniku np. wczoraj ok. godz. 21.30 na tym chodniku stały 3 samochody.

T. Zygmunt przypomniał, że inicjatywa budowy drogi wyszła od samych mieszkańców Parkowa, którzy zwracali uwagę na niebezpieczeństwo na drodze. Dokumentacja miała rozwiązać wszystkie problemy zgłaszana wcześniej przez mieszkańców, a dotyczyły m.in. budowy chodnika, oświetlenia, progów zwalniających itd. Oświadczył, że dokumentacja została zatwierdzona przez Starostwo i zgodnie z tym wykonana. Powiedział, że rozmawiał z wcześniej z p. Strzelecką i mówione było, że jeśli samochody nadal będą się tam pojawiać, to zostanie umieszczony tam znak zakazu postoju i zatrzymywania. Droga znajduje się w pasie drogowym i żadna z działek nie została naruszona. Nadmienił, że na wysokości Państwa Strzeleckich szerokość chodnika została ograniczona do minimum.

Radna W. Wiśniewska potwierdziła, że samochody nagminnie stoją na chodniku i najczęściej jest to pora wieczorna. Powiedziała, że chodnik nie jest od parkowania samochodów. Nadmieniła, że piesi muszą zejść chodnika, aby ominąć przeszkodę. Złożyła wniosek o postawienie znaku zakaz postoju w przedmiotowym miejscu.

Kierownik Wydziału RGiP T. Zygmunt odnośnie pytania radnego R. Kinacha (w sprawie ul. Topolowej i ul. Słonecznej) wyjaśnił, że jeszcze nie jest gotowa cała dokumentacja, ani podkłady geodezyjne, ale do końca roku są jeszcze 3 miesiące.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał o dokumentację na ul. Nową, ul. Długą i ul. Seminarialną.

Kierownik Wydziału RGiP T. Zygmunt wyjaśnił, że dokumentacja jest opracowana przez Pana Piedosiuka łącznie z budową łącznika z ul. Paderewskiego i drogą na targowisko. Problemy z tą inwestycją są natury własnościowej, aby w ogóle wystąpić o pozwolenie na budowę, gdyż nie ma tytułu zagospodarowania gruntem. W tej chwili geodeta na podstawie posiadanej dokumentacji dokonuje podziału. Nadmienił, że projekt i kosztorysy są gotowe. Wartość całego przedsięwzięcia to ok.7.000.000zł.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, czy podczas prac nad dokumentacją, były opóźnienia ze strony geodezji?

Kierownik Wydziału RGiP T. Zygmunt wyjaśnił, że podkłady geodezyjne do celów projektowych wykonuje geodeta na zlecenie Gminy i ewentualnie on może mieć problemy. W tym przypadku żadnych zgłoszeń geodety o wartości uzyskanych materiałów nie było.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że jest to opinia odmienna od zdania Burmistrza.

Radna A. Pasternak zapytała o oświetlenia na ul. Świerkowej w Owczegłowach.

Kierownik Wydziału RGiP T. Zygmunt wyjaśnił, że projektant złożył wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej celu publicznego, gdyż na ulica znajduje się w sąsiedztwie obszaru chronionego. Projekt decyzji podlega uzgodnieniom z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu i został im przekazany. Termin uzgodnienia to 21 dni i w tej chwili oczekuje na opinię.

Radny Z. Nowak wyraził zdziwienie, że eternit został usunięty na wysypisko śmieci w Studzieńcu. Zapytał, czy każdy może tam wywieźć azbest? Poprosił o podanie kosztów tych robót.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że firma p. M. Muszyńskiego przygotowała eternit do transportu i zostało to wywiezione na wysypisko p. Siwińskiego. Są wydane decyzje, upoważnienia w tej sprawie, p. Siwińskie posiada odpowiednią zgodę na przechowywanie eternitu. Kosztów nie pamięta.XIV. Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Szuberski trzykrotnym uderzeniem „Laską Przewodniczącego” zakończył obrady XLIV Sesji V Kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.


Posiedzenie zakończono o godz. 20.45.


Protokół sporządziła Adriana Potocka.


Rogoźno, dnia 21 października 2009 roku.


 

drukuj pobierz pdf