Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała Nr XXXIII/237/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2008 rok

Uchwała Nr XXXIII/237/2008

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 grudnia 2008 roku

 

w sprawie:  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2008 rok.

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z poźn.zm.) oraz art.166 i art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),

 

Rada Miejska uchwala co następuje:

 

 

§ 1.         W Uchwale Nr XIX/141/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2008 rok, zmienionej Uchwałą Nr  XXIII/163/2008  Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 marca 2008 roku,  Zarządzeniem Nr 61/2008 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 maja 2008 roku, Uchwałą Nr XXV/171/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 maja 2008 roku, Zarządzeniem Nr 86/2008 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2008 roku, Zarządzeniem Nr 105/2008 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 lipca 2008 roku, Uchwałą Nr XXVII/186/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2008 roku, Zarządzeniem Nr 124/2008 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 września 2008 roku, Uchwałą Nr XXIX/190/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 11 października 2008 roku, Uchwałą Nr XXX/204/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 października 2008 roku, Zarządzeniem Nr 137/2008 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 listopada 2008 roku i Uchwałą Nr XXXII/212/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 listopada 2008 roku,

 

wprowadza się następujące zmiany:

 

1.        Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2008 rok o kwotę                          31.039 zł

                i ustala się je na kwotę                                                              37.942.165 zł

2.     Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi                                           37.942.165 zł

                z tego:

1) dochody bieżące w kwocie                35.506.265 zł

2) dochody majątkowe w kwocie      2.435.900 zł

                         w tym:                   

                         a)                                dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub

                                dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

                                                        w kwocie 287.500 zł;

b)       dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje

             i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz

             innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4.500 zł

 

 

3.       Dochody, o których mowa w ust.2 pkt 1 obejmują w szczególności:

 

1)       dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

 zadań zleconych gminie  ustawami w kwocie          6.897.701 zł


 

 

2)       dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

        własnych zadań bieżących gmin w kwocie           1.391.796 zł

 

3)       dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie

        Wspólnej Polityki Rolnej                                69.666 zł

 

 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

 

4.        Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę                                                       31.039 zł

                i ustala się je na kwotę                                                                                                38.501.593 zł

  1. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi                                                       38.501.593 zł

                zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

                w tym:

 

1) Wydatki bieżące                                                                                                          33.171.256 zł

         z tego:

        a)  wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                               13.661.488 zł

        b)  wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego                       112.817 zł

        c)  dotacje przekazane z budżetu                                                                           2.433.116 zł

 

2) Wydatki majątkowe                                                                                                      5.330.337 zł

        zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

        z tego:

        a)  dotacje przekazane z budżetu na zadania inwestycyjne                        909.000 zł

 

§ 2. Dokonuje się zmiany § 5 Uchwały Nr XIX/141/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie              z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2008 rok, zmienionego  Uchwałą Nr XXV/171/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 maja 2008 roku, Uchwałą Nr XXVII/186/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXIX/190/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 11 października 2008 roku, Uchwałą  Nr XXX/204/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 października 2008 roku i Uchwałą Nr XXXII/212/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 listopada 2008 roku dotyczącego wydatków związanych z Wieloletnim Programem Zadań Inwestycyjnych,

                zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

 

§ 3.                 Dokonuje się zmiany § 9 Uchwały Nr XIX/141/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2008 rok, zmienionego Uchwałą Nr XXIII/163/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 marca 2008 r., Zarządzeniem Nr 61/2008 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 maja 2008 roku, Uchwałą Nr XXV/171/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 maja 2008 r., Zarządzeniem Nr 86/2008 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2008 r., Zarządzeniem Nr 105/2008 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 lipca 2008r., Uchwałą Nr XXVII/186/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2008 roku, Zarządzeniem Nr 124/2008 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 września 2008 roku, Uchwałą Nr XXX/204/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 października 2008 roku, Zarządzeniem Nr 137/2008 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 listopada 2008 roku i Uchwałą Nr XXXII/212/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 listopada 2008 roku, który otrzymuje brzmienie:

 

                „§ 9 Uchwala się dotacje otrzymane do budżetu w kwocie         8.651.163 zł

                i dotacje przekazane z budżetu w wysokości                                             3.342.116 zł”

                zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

 

§ 4. Dokonuje się zmiany § 10 Uchwały Nr XIX/141/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2008 rok, zmienionego Uchwałą Nr XXV/171/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 maja 2008 roku, który otrzymuje brzmienie:

                „§ 10 Ustala się dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 215.000 zł i wydatki  na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w wysokości 226.962 zł”

        zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

 

§ 5.                 Dokonuje się zmiany § 11 Uchwały Nr XIX/141/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2008 rok, zmienionego Uchwałą Nr XXIII/163/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 marca 2008 r., Zarządzeniem Nr 61/2008 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 maja 2008 roku, Uchwałą Nr XXV/171/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 maja 2008 r., Zarządzeniem Nr 86/2008 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2008 r., Uchwałą Nr XXVII/186/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXX/204/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 października 2008 roku i Uchwałą Nr XXXII/212/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 listopada 2008 roku,

                który otrzymuje brzmienie:

                „§ 11 Uchwala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie      104.100 zł”,

                zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

 

§ 6.    Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 7.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zalaczniki do Uchwaly Nr XXXIII/237/2008

 

drukuj pobierz pdf