Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała Nr LIV/506/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2018 rok

UCHWAŁA NR LIV/506/2017

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 27 grudnia 2017 r.

 

w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2018 rok

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 poz. 1875 z póź. zmianami) oraz § 47 ust. 4 w związku z § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie, stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Rogoźno (Dz. U. Woj. Wlkp. Z 2010 r. Nr 166, poz. 3143), Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1.  Uchwala się plan pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na rok 2018, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa.

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Załącznik do Uchwały Nr LIV/506/2017
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 27 grudnia 2017 roku

 

PLAN PRACY

Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2018rok

Lp.
Miesiąc
Temat
Forma realizacji
Odpowiedzialnyzaprzygotowaniemateriałów
Uwagi
1.
 
Styczeń
 
1.Realizacja usług w zakresie oświetlenia dróg i miejsc
publicznych oraz konserwacji urządzeń elektrycznych na
terenie Gminy Rogoźno.
2.Sprawy bieżące
 
Posiedzenie Komisji w UM
 
 
- // -
Prezes Zarządu ENEA w Poznaniu
Burmistrz Rogoźna
Dyrektor ZDP w Obornikach
 
2.
 
Luty
 
1. Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na terenie    
    Gminy Rogoźno
2. Sprawy bieżące
 
Posiedzenie Komisji w UM
 
- // -
 
Zarządcy dróg i Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna w Obornikach
Burmistrz Rogoźna
Przychodnie lekarskie
 
3.
 
Marzec
 
1. Stan dróg w Gminie Rogoźno i informacja o realizacji budowy obwodnicy Rogoźna.
2. Sprawy bieżące
Posiedzenie Komisji w UM
 
- // -
 
 
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
 Dyrektor GDDKiA w Poznaniu
Dyrektor WZDW w Poznaniu
Dyrektor ZDP w Obornikach
Burmistrz Rogoźna
 
 
4.
 
Kwiecień
 
1.Ocena działalności finansowej podległych jednostek: GOPS,
   ZAMK, CUW, RCK.
2. Sprawy bieżące
Posiedzenie Komisji w UM
 
- // -
Kierownik GOPS
Dyrektor ZAMK
Dyrektor CUW
Dyrektor RCK
Burmistrz Rogoźna
Skarbnik Gminy
 
5.
 
Maj
1.Sytuacja i stan leśnictwa na terenie Gminy Rogoźno w
nadleśnictwach: Durowo, Łopuchówko i Oborniki oraz
Szkody łowieckie na terenie Gminy Rogoźno
2.Stan czystości jezior, rzek i wód gruntowych na terenie
Gminy Rogoźno
3.Wykonanie budżetu Gminy Rogoźno za 2017 rok –
absolutorium dla Burmistrza Rogoźna.
4. Sprawy bieżące
 
Posiedzenie Komisji w UM
 
 
- // -
Nadleśniczy Durowo
Nadleśniczy Łopuchówko
Nadleśnictwo Oborniki
Burmistrz Rogoźna
Skarbnik Gminy
Burmistrz Rogoźna
 
6.
 
Czerwiec
 
1.Informacja o działalności finansowej spółek gminnych
Aquabellis i Megawat.
2.Służba zdrowia w Gminie Rogoźno.
3. Sprawy bieżące.
 
Posiedzenie Komisji w UM
 
- // -
Burmistrz Rogoźna
Prezes Zarządu Sp. z.o.o „Aquabellis”
Prezes Zarządu Sp. z.o.o „Megawat”
 
7.
 
Lipiec
 
Przerwa wakacyjna
 
 
 
 
8.
 
Sierpień
 
1. Funkcjonowanie Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej
w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na
terenie Gminy Rogoźno.
2.Funkcjonowanie Policji i Straży Miejskiej na terenie Gminy
Rogoźno. 
3.Sprawy bieżące
 
Posiedzenie Komisji w UM
Burmistrz Rogoxna
Komendant Powiatowy PSP w Obornikach
Prezes Zarządu OSP Oddziału
 Miejsko-Gminnego w Rogoźnie
Komendant Komisariatu Policji w Rogoźnie
Komendant Straży Miejskiej w Rogoźnie
 
9.
 
Wrzesień
 
1.Analiza wykonania budżetu Gminy Rogoźno za I półrocze
   2017 roku.
2. Informacja o działalności schroniska „Azorek”
3. Sprawy bieżące
 
PosiedzenieKomisji w UM
 
- // -
BurmistrzRogoźna
SkarbnikGminy
 
 
10.
 
Październik
 
1.Sytuacja i stan rolnictwa na terenie Gminy Rogoźno.
2.Ocena działalności inwestycyjnej w Gminie Rogoźno za 2017
   rok.
3. Sprawy bieżące
 
PosiedzenieKomisji w UM
Burmistrz Rogoźna
Inspektor ODR w Obornikach
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR
 w Obornikach
Pozostałe podmioty związane z rolnictwem
 
11.
 
Listopad
 
1.Podsumowanie prac komisji i sprawy organizacyjne.
2. Sprawy bieżące.
 
Posiedzenie Komisji w UM
 
- // -
Burmistrz Rogoźna
Skarbnik Gminy
 
12.
 
Grudzień
 
1.Praca nad budżetem Gminy Rogoźno na 2019 rok.
2.Analiza i zatwierdzenie planu pracy Komisji Gospodarki,
Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej  na 2019 rok.
3. Uchwały okołobudżetowe.
4. Sprawy bieżące
 
Posiedzenie Komisji w UM
 
- // -
Burmistrz Rogoźna
Skarbnik Gminy
Przewodniczący KGFiR
 

 


 UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, komisie podlegają radzie gminy, przedkładają iei plan pracy i sprawozdania z działalności. Zgodnie z § 3 ust. 1 załącznika nr 5  Statutu Gminy Rogoźno, komisje działają zgodnie z rocznym planem zatwierdzonym przez radę. Projekty rocznych planów pracy komisji Rady Gminy zostały opracowane przez poszczególne komisje Rady.

 

drukuj pobierz pdf