Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 23/2009 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 15 września 2009 roku, o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

Protokół nr 23/2009
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 15 września 2009 roku, o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Ryszard Dworzański.

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Radna Wanda Wiśniewska brała udział w posiedzeniu Komisji od godz. 16.15.

Ponadto w obradach udział wzięli goście, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Proponowany porządek posiedzenia:

 

1.       Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

2.       Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

3.       Informacja o działalności Gimnazjum Społecznego im. Przemysława II w Rogoźnie.

4.       Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku.

5.       Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał oraz pozostałych materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

6.       Wolne głosy i wnioski.

7.       Zakończenie.

 

 

Do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag. Porządek został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

 

 

 

Członkowie Komisji, bez uwag, jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji przyjęli protokół z ostatniego posiedzenia Komisji.

 

Następnie przystąpiono do realizacji pkt.3 porządku obrad.

Jako pierwszy głos zabrał Dyrektor Społecznego Gimnazjum im. Przemysława II w Rogoźnie Pan Robert Kornobis. Poinformował, że z dniem 1 września br. Gimnazjum rozpoczęło formalnie swoje funkcjonowanie i zgodnie z ustawą o systemie oświaty zostały jej przypisane uprawnienia szkoły publicznej. Gimnazjum jest prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie i jest placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Warunkiem koniecznym było zatrudnienie kadry, która ma uprawnienia określone przez Ministra Edukacji Narodowej. Cykl kształcenia, siatka godzin oraz prowadzona dokumentacja muszą być takie same jak dla szkół publicznych. Prace nad utworzeniem gimnazjum rozpoczęły się już 1,5 roku wcześniej. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty, szkoła została wpisana do rejestru placówek niepublicznych. Nadmienił, że szkoła utworzona przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół LO im. Przemysława II, tworzy szkołę tak, aby wzmocnić LO w swojej programowej ofercie. Po ostatniej reformie oświatowej w liceach zmieniono liczbę lat z 4 na 3, a program się nie zmienił.  Szybkie tempo, ogrom obowiązków i stawiane wymagania pokazały, że nie jest to do końca trafiony pomysł. Dlatego też zrodził się pomysł wydłużenia programowego i taka jest też idea działania gimnazjum. W założeniach programowych uczeń powinien widzieć pewną ciągłość. Aby nauczyciele przygotowujący młodzież do matury, mogli z nimi pracować już od gimnazjum. Ponadto uczeń powinien w jak najmniejszym stopniu odczuć skok związany ze zmianą programową szkoły. Matura jest teraz również egzaminem wstępnym na studia i dlatego rodzice oraz dzieci mogli mieć większy komfort przygotowywania się do tych testów.

R. Kornobis poinformował, że pomysł funkcjonowania Gimnazjum i Liceum im. Przemysława II doskonale wpisuje się w zapowiadany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projekt zmiany podstawy programowej dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, wchodzącej do gimnazjów od roku szkolnego 2009/2010

R. Kornobis poinformował, że szkoła składa się na razie z 1 oddziału (12 chłopców i 12 dziewczynek). Zwiększona jest ilość godzin języków obcych. Dodał, że wszystkie wymagania zostały spełnione, kurator oświaty został powiadomiony i zapewne w przeciągu pół roku skontroluje placówkę. Nadmienił, że Burmistrz otrzymał informację ze szczegółowymi danymi uczniów, którzy uczęszczają do szkoły. Dodał, że zgodnie z ustawą zostały wysłane informacje do szkół gimnazjalnych o dzieciach, które powinny realizować w ich obwodzie obowiązek szkolny.

Radny Z. Hinz zapytał, na jakie trudności napotkano w procesie przygotowawczym? Jak kształtuje się współpraca Dyrektora Gimnazjum Społecznego z administracją samorządową m.in. finansowo.

R. Kornobis wyjaśnił, że realizując procedurę tworzenia szkoły niepublicznej, której organem prowadzącym jest stowarzyszenie, ma się świadomość ogromu pracy jaką trzeba będzie wykonać. Na samym początku przeprowadzono analizę celowości tworzenia gimnazjum. Utworzono stowarzyszenie, które musiało uzyskać osobowość prawną.  Dodał, że dużym zainteresowaniem rodziców cieszyło się tworzenie szkoły. Co do współpracy z Urzędem, to nie może być żadnych problemów, gdyż wszystkie podejmowane działania są zgodne z prawem. Powiedział, że jest pełen wiary i optymizmu, że szkoła która chce coś tworzyć i odpowiada na pewne zapotrzebowanie, będzie funkcjonowała sprawnie. Dodał, że Gmina nie jest organem prowadzącym szkołę. Poinformował, że wiele razy rozmawiał również z radnymi i wiadomo było, że pomysł utworzenia gimnazjum krążył od dawna. Zaprosił na stronę internetową Stowarzyszenia, której link można znaleźć bezpośrednio na stronie LO. Zarząd Stowarzyszenia jest czteroosobowy , jego Prezesem jest Przemysław Jarocki, Wiceprezesem Sylwia Krzyśka, Skarbnikiem Izabela Wielgosz, a Sekretarzem Irena Rybczyńska. R. Kornobis poinformował, że zajęcia w Gimnazjum są prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych w LO. Pierwsze dni funkcjonowania pokazują, że rodzice, nauczyciele i dzieci mają pozytywne opinie. Przejście młodzieży z Gimnazjum do LO, ma tchnąć nowe pomysły do Liceum. Środowisko, które jest dość mocno wpisane w tradycje miasta, jest elementarnym wyznacznikiem kultury. Nadmienił, że ostatni egzamin maturalny zdało 100% uczniów. Oferta dla gimnazjalistów jest taka, aby windować poziom.

 

Radna R. Tomaszewska zapytała o wpisowe.

 

R. Kornobis powiedział, że wpisowe jest na poziomie 200zł, a miesięczne czesne od września do czerwca, też wynosi 200zł.

 

Radny M. Kuszak zapytał, czy są dodatkowe opłaty za posiłki?

 

R. Kornobis powiedział, że praktycznie codziennie gimnazjalista ma po 7 lekcji i padła propozycja korzystania z obiadów i gościnności szkoły sąsiadującej. Jest zorganizowana godzinna przerwa śródlekcyjna.`poinformował, że Gimnazjum posiada statut na bazie Liceum. Istnieje możliwość pozyskiwania środków z zewnątrz przez stowarzyszenie i jest ona większa niż przy szkołach publicznych.

 

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy Gimnazjum funkcjonuje w oparciu o kadrę pedagogiczna LO? Czy zostało zwiększone zatrudnienie?

 

R. Kornobis powiedział, że w obu placówkach uczy ta sama kadra i nie zwiększono zatrudnienia.

Radna R. Tomaszewska zapytała o ofertę zajęć pozalekcyjnych. Wyraziła chęć na podjęcie współpracy ze szkołą.

 

R. Kornobis wyjaśnił, że p. D. Jesiak i studenci z Torunia zaprosili młodzież Liceum i Gimnazjum do współpracy. Wyjaśnił, że powstanie nowego Gimnazjum, nie jest skierowane przeciwko czemuś, lub komuś. Dodał, że zapraszając rodziców do dyskusji w momencie tworzenia Gimnazjum, punktem wyjścia była szkoła publiczna, jaką jest Liceum. Informowano ich, że na początku nie będą realizowane wymyślne zajęcia. W podstawie programowej wprowadzono olbrzymie zmiany „tylnymi drzwiami”. Niestety dyrektorzy szkół będą się z tym borykać. Są zamiary organizowania wyjazdów na basen w ramach zajęć wychowania fizycznego. Dodał, że trzeba pamiętać iż ogrom zajęć nałożony na ucznia przy 35 godz. tygodniu, jest teżistotny. Młodzież również potrzebuje trochę odpoczynku. Wyraził nadzieje na pozyskiwanie środków z różnych źródeł.

 

Burmistrz Rogoźna zapytał o siatkę godzin w Gimnazjum.

 

R. Kornobis powiedział, że stowarzyszenie nigdy nie będzie zatrudniać nauczyciela na podstawie Karty Nauczyciela.

 

Radny M. Kuszak zapytał, czy z nauczycielami zostały zawarte dodatkowe umowy o pracę?

R. Kornobis potwierdził.

 

 

 

W dalszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Rogoźno dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz autopoprawkę przedstawił Dyrektor ZEAPO W. Jaworski.

 

Radny Z. Hinz zapytał o opinię Dyrektora R. Kornobisa nt. projektu uchwały.

 

R. Kornobis powiedział, że na pierwszy rzut oka, nie ma uwag, ale do sesji zapozna się szczegółowo z uchwałą i zgłosi ewentualne poprawki.

 

 

W dalszej kolejności przystąpiono do realizacji pkt.4 porządku obrad.

Jako pierwszy głos zabrał Dyrektor RCK M. Galczewski. Wyjaśnił, że RCK złożyło sprawozdanie finansowo – merytoryczne za I półrocze br w terminie. Poinformował, że stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2009r. nie uległ zmianie. Wykonanie planu prawie we wszystkich działach kształtuje się na poziomie 50%. dodał, że środki przekazane na działalność RCK i przez nie pozyskane, zostały spożytkowane zgodnie z przedstawionymi wcześniej propozycjami. Poinformował, że wszystkie zadania dotyczące I półrocza zostały w pełni zrealizowane. Pracownicy pozytywnie zaakceptowali zaproponowany program działań. Nadmienił, że w sprawozdaniu dodatkowo umieścił szczegółowy rozpiskę wszystkich działań merytoryczne przeprowadzonych przez RCK.

 

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poprosił o uszczegółowienie przychodów Muzeum.

 

M. Galczewski wyjaśnił, że Muzeum w swojej działalności statutowej może również prowadzić działalność gospodarczą, głównie jest to handel m.in. kolekcją kamieni szlachetnych, sprzedaż wydawnictw oraz biletów wstępu do Muzeum.

 

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy kwota którą radni na majowej sesji przeznaczyli, na „Kurier Rogoziński” została spożytkowana i wystarczyła na zaspokojenie potrzeb?

 

M. Galczewski powiedział, że wydanie „Kuriera Rogozińskiego” przy udziale pracowników RCK, zmieściła się w kwocie 2.000zł. Sprzedaż pierwszego rocznika, to kwota 45zł, jest wpływem tylko z  zaksięgowanej faktury. Głównie jest tak, że w momencie dostarczenia nowego numeru, księgowane  jest sprzedaż. Dodał, że przekazana RCK kwota zostanie w całości przeznaczona na wydanie „Kuriera Rogozińskiego”.

 

Radna R. Tomaszewska zapytała o koszt remontu sceny.

 

M. Galczewski odpowiedział, że ok 14.000zł.

 

Radna R. Tomaszewska zapytała o plany remontowe ośrodka kultury.

 

M. Galczewski wyjaśnił, że w październiku ruszą przy remoncie tarasu i wejścia do Ośrodka Kultury. Dodał, że zadanie realizuje Gmina.

 

 

 

W dalszej kolejności głos zabrała Kierownik GOPS E. Kowalska. Poinformowała, że przez ostatni miesiąc, do 2 jest dużo anonimowych zgłoszeń, dotyczących pobicia dzieci, niedożywienia, niewłaściwej opieki. Powiedziała, że każdy taki sygnał jest sprawdzany.

 

Przewodniczący Rady R. Szuberski podziękował Kierownik GOPS za kilka skutecznych interwencji dotyczących przemocy w rodzinie.

 

Następnie głos zabrał Dyrektor ZAMK M. Mysłek. Wyjaśnił, że przychody na poziomie 60% z najmu lokali użytkowych, wynikają z uzyskania za jeden lokal z przetargu bardzo dobrą cenę 18zł/m². Ponadto podniesiono ceny za m² w lokalach służby użytkowych zdrowia. Nadmienił, że wykonanie  wydatków na poziomie 23,3% w dz. usługi remontowe, wynika ze z tego, że remonty są realizowane w II półroczu. Poinformował, że odbył się przetarg na windę w ośrodku zdrowia, ale został unieważniony. Ogłoszono II przetarg, którego rozstrzygnięcie odbędzie się 24 września. Dodał, że jest już gotowa dokumentacja na modernizację budynku komunalnego zajmowanego przez służbę zdrowia na ul. Fabrycznej, celem dostosowania pomieszczeń do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia. W tej chwili trwa opracowanie kosztorysu.

 

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, jakiej wielkości środków potrzeba, aby budynek był w pełni dostosowany do wymogów.

 

M. Mysłek powiedział, że najważniejsze jest umożliwienie dostępu niepełnosprawnym do wszystkich pomieszczeń, kolejne to gabinet higieniczny oraz m. wentylacje. Dodał, że być może 500.000zł by wystarczyło. Dodał, że w projekcie ujęto również wymianę okien i ocieplenie budynku wraz ze zmianą elewacji. Powiedział, że przy załatwianiu formalności największe problemy były w Starostwie z mapami geodezyjnymi. Okazuje się, że na niektórych terenach nie ma dokładnej inwentaryzacji.

 

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że często jest coś budowane i nie zostaje to zgłoszone. Odtworzenie stanu faktycznego jest trudne, gdyż na bieżąco nie są dokonywane zgłoszenia do Starostwa.

 

M. Mysłek poinformował, że przekazana dla ZAMK środki, zostaną wydatkowane na remonty dachów na ul. Gościnnej 6 i ul. W. Poznańską 56, wykonanie elewacji budynku na ul. II Armii Wojska Polskiego 5 i 7, ale tylko od ulicy. W planach jest jeszcze budynek do ponownego zamieszkania na ul. Czarnkowskiej 31, W. Poznańska 16 i Owczegłowy 5 ( łącznie 24.000zł).

 

Radna R. Tomaszewska zauważyła, że na ul. Gościnnej 6, połowa budynku jest mieniem komunalnym, a pozostała cześć należy do osoby prywatnej i rażąco różnią się wyglądem elewacji. Część prywatna jest bardzo ładna i zadbana, w przeciwieństwie do mienia komunalnego.

 

Radna W. Wiśniewska zapytała, czy w planach remontowych jest brana pod uwagę przychodnia w Parkowie?

 

M. Mysłek potwierdził oraz dodał, że położono papę, a w dalszej kolejności będą wymieniane grzejniki w pozostałych gabinetach.

 

Radny Z. Hinz zapytał o wydatkowanie środków na szkolenia pracowników.

 

M. Mysłek powiedział, że szkolenia są teraz bardzo drogie, w granicach 500zł, ale pracownicy korzystają tylko z takich, które są potrzebne.

 

 

 

Następnie głos zabrał Dyrektor ZEAPO W. Jaworski. Poinformował, że z rezerwy budżetu będą wykorzystane na płace i pochodne z tyt. awansów zawodowych. W. Jaworski powiedział, że w Gimnazjum Nr 11, konserwator zabytków wydał zgodę na plastikowe okna, mimo iż jest to budynek zabytkowy, ale przy zachowaniu łuków. Ogłoszono konkurs ofert na to zadanie i ceny kształtowały się od 60.499,80zł do 133.766zł. Wystąpiono o dodatkową kwotę 10.500zł, aby od razu zrobić wszystkie 33 okna. Przetarg wygrała firma OKNO- BROS z Chodzieży, ale został on zawieszony, gdyż w budżecie było tylko 50.000zł i dlatego wystąpiono o zmianę, polegającą na przesunięciu środków z rezerwy. Kwota 60.500zł obejmuje demontaż i montaż nowych okien w godzinach popołudniowych oraz w weekendy, na całym budynku szkoły. Dopuszczenie okien plastikowych jest dużym ułatwieniem, gdyż okna klejone, drewniane kosztują 4 razy więcej. Mając tak korzystną ofertę, na 30 dni zawieszono postępowanie, aby uzupełnić brakujące środki.

Poinformował, że przystąpiono do programu Radosna Szkoła i na 6 złożonych wniosków, 5 ma opinię pozytywną weryfikację i przyznane środki. Na wyposażenie, pomoce dydaktyczne i miejsce zabaw wewnątrz szkoły jest  37.975zł I środki te wpłyną jeszcze do końca roku.

Szkoła w Parkowie, Gościejewie i Pruścach – 6.000zł, SP Nr 2 – 8.000zł, SP Nr 3 – 11.975zł. Dodał, że na wysokość przyznanej kwoty ma wpływ liczba dzieci. W. Jaworski powiedział, że najbardziej trzeba monitorować wydatki związane z nośnikami energetycznymi.

 

Radna L. Kolanowska zapytała, dlaczego w Przedszkolu Nr 1 w kuchni pracownice muszą gotować na prąd i już od godz.6.00 muszą czekać.

 

W. Jaworski wyjaśnił, że kiedyś był tam gaz, ale decyzją gazowni został on całkowicie odcięty od budynku. Zmuszałoby to do zaprojektowania i wykonania nowej instalacji.

 

Radna R. Tomaszewska zapytała jak udało się w Przedszkolu Parkowie zakończyć inwestycje?

 

W. Jaworski poinformował, że wszystko zostało uruchomione z dniem 1 września.

 

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy w Przedszkolu w Parkowie została przeprowadzona inwentaryzacja?

 

W. Jaworski poinformował, że jest ona w trakcie. Jest osoba wyznaczona z ZEAPO, która tego dokonuje.

 

Następnie przystąpiono do realizacji pkt.4 – analiza wykonania budżetu za I półrocze 2009r. - prezentacji dokonała Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

 

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zwrócił uwagę na opinię pozytywną Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. wykonania budżetu Gminy Rogoźno.

 

Skarbnik Gminy powiedziała, że jest trochę zaniepokojona udziałem podatków dochodowym, aby na koniec roku, nie było to więcej jak 10% niewykonanych dochodów.  Dodała, że dużo właścicieli zapłaciło podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty z góry, za cały rok i być może dobre wykonanie I półrocza wynika właśnie z tego.  Poinformowała, że otrzymano dzisiaj dokumentację i kosztorysy na budowę targowiska. Sam tylko kosztorys robót budowlanych wynosi 1.555.000zł.

 

 

 

 

W dalszej kolejności przystąpiono do realizacji pkt.5 – omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał oraz pozostałych materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej  - przedstawił p.o. Kierownik Wydziału GNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

 

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek o nr ewid.38/3 i 38/4 położonych w m. Kaziopole – przedstawił Kierownik Wydziału GNRiOŚ R. Piątkowski.

Szczegółowo wyjaśniono położenie przedmiotowych działek.

Uwag nie było.

 

 

 

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XL/270/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ w Obornikach - projekt przedstawił Przewodniczący Rady R. Szuberski. Wyjaśnił, że p. Ludzkowska zwróciła się z prośbą o zmianę treści uchwały, w której pierwotnie był wyszczególniony sprzęt na jaki przeznaczono środki. Okazało się jednak, że część sprzętu została już wcześniej zakupiona, bądź w inny sposób pozyskana i środki będzie można wykorzystać na inną aparaturę, ale potrzebna jest zmiana treści uchwały. Dodał, że kwota w uchwale pozostaje bez zmian.

Uwag nie było.

 

 

 

Projekt uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogoźno, sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku - projekt uchwały wraz z

autopoprawką przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych z budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok dla Powiatu Obornickiego - projekt przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zauważył, że Starosta Obornicki w piśmie z datą dzisiejszą zwraca się o kwotę 130.000zł, a w uchwale jest mowa o kwocie 120.000zł.

 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że projekt uchwały został przygotowany zanim wpłynęło pismo.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że samorządy powinny przekazać 20%, czyli Gmina Rogoźno 120.000zł i Gmina Ryczywół też 120.000zł. W dniu dzisiejszym Starosta wrócił się z prośbą, aby przekroczyć próg 20%wartości kosztorysowej, aby pozyskanie środków zewnętrznych było bardziej pewne i dlatego Gmina Rogoźna ma przekazać 130.000zł, a Ryczywół ok.125.000zł.

 

Przewodniczący Rady R. Szuberski dodał, że za współpracę i wsparcie samorządów są dodatkowe punkty przy składaniu wniosku.

 

 

 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009rok - projekt wraz  autopoprawką nr 1 i 2 przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

Następnie przystąpiono do realizacji pkt. 6 – wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poprosił Burmistrza Rogoźna o ustosunkowanie się do pisma p. D. Mikołajczyk w sprawie składowania odpadów budowlanych za Urzędem Miejskim.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie widział jeszcze tego pisma. Eternit miała usunąć firma Pana Muszyńskiego, a płytki chodnikowe, granity, krawężniki mogą powodować wrażenie bałaganu.

 

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy to prawda, że pracownicy interwencyjni wykonują tam prace przy azbeście?

 

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie wie nic na ten temat. Dodał, że nie wie dlaczego p. D. Mikołajczyk nie zgłosiła się bezpośrednio do niego.

 

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że zamierza udać się na rozprawę sądową dotyczącą stwierdzenia nieważności Uchwały „Mój piękny dom”, przez Wojewodę Wielkopolskiego. Dodał, że szanse wygranej są niewielkie, ale jedna z uchwał w sprawie konkursu „Moja piękna zagroda” zyskała aprobatę organu kontrolującego, a druga nie.

 

Radna R. Tomaszewska zapytała o kwestię progów zwalniających na ul. Gościnnej.

 

Burmistrz Rogoźna powiedział, że wydaje mu się iż nie ma jeszcze gotowych podkładów geodezyjnych, ale dokładniej może na to pytanie odpowiedzieć na sesji.

 

Radna R. Tomaszewska zapytała o utwardzenie drogi na ul. Chabrowej.

 

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że na razie nie będzie ona utwardzana, ewentualnie równiarką.

 

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że mieszkańcy są ciekawi, kto wybrał projekt lamp na ul. Rynkowej i dlaczego odbiegają wyglądem od lamp przy Muzeum.

 

Burmistrz Rogoźna powiedział, że wzór wybrali pracownicy Urzędu Miejskiego i jest on strzałem w „10”. dodał, że nie spotkał jeszcze osoby, której by się one nie podobały.

 

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że opinie są różne i nie chodzi o to, że się jej nie podobają.

 

Burmistrz Rogoźna powiedział, że wspólnie wybrano wzór lampy, aby pasował do tej części miasta. Dodał, że nie widząc lamp na żywo, trudno jest powiedzieć jak będą świecić. W katalogach czasami klosze wyglądają na mniejsze. Przyznał, że wybrano żarówki 100 i są trochę za jasne.

 

Radny Z. Hinz zapytał co z nieestetycznymi budynkami w kilku miejscach miasta.

 

Burmistrz Rogoźna powiedział, że jeden z budynków zahaczyła koparka i zawaliła się część muru. Na kolejny budynek przy byłych GS,  w przyszłym tygodniu będzie sporządzony akt notarialny z użytkowania wieczystego na własność. Przy kościele pw. św. Wita rozbiórki dokonuje właściciel.

 

Radny Z. Hinz zapytał, czy nie można zmobilizować właścicieli do uporządkowania swoich posesji? Dodał, że słyszał iż straż miejska wystawia sukcesywnie coraz wyższe mandaty, a dochodzi nawet do spraw sądowych.

 

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował o częstych wizytach p. E. Kempy na dyżurach radnych. Dodał, że dzisiaj zgłoszono mu również brak oświetlenia na ul. Orzeszkowej.

 

Burmistrz Rogoźna powiedział, że być może jest to wynik awarii związanej z budową ronda.

 

Radna L. Kolanowska poruszyła problem z bezpieczeństwa ruchu pojazdów na ul. W. Poznańskiej i ul. M. Poznańskiej, przy byłym internacie. Poprosiła, aby znak który stoi przy toaletach umieścić również nad znakiem nakazującym kierunek jazdy, jaki jest zrobiony od ul. W. Poznańskiej. Samochody nie widzą, że jest tam również droga dwukierunkowa.

 

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że konieczne jest też rozwiązanie lewoskrętu przy wyjeździe z Biedronki.

 

Burmistrz Rogoźna powiedział, że WZDW miał dokonać pomiarów, ale nadal nie przysłano odpowiedzi.

 

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 19.00.

 

Protokół sporządziła Adriana Potocka

 

Rogoźno, dnia 9 października 2009r.

 

 

drukuj pobierz pdf