Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Wykazy nieruchomości na sprzedaż / dzierżawę / użyczenie: Wykaz nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w miejscowości Studzieniec

Wykaz

nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Lp.

Położenie

Przedmiot zbycia 
(nr działki,
pow. w m2) nr KW

Przeznaczenie nieruchomości

Cena i warunki sprzedaży

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1.

STUDZIENIEC

 gm. Rogoźno

/ obręb STUDZIENIEC

388/4

o pow.83m2

KW PO1O/00025344/7

- na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno uchwalony Uchwałą Nr XII/61/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Rogoźno z dnia 24.04.1990 r., ogłoszoną                   w Dz. Urzęd. Woj. Pilskiego Nr 15, poz.164 z dnia 16.05.1990 r. dla działki 388/4 obowiązywał do dnia  31.12.2003 r.,

- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna uchwalonym Uchwałą Nr XXIV/165/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie dnia 30.04.2008 r. ze zmianąz dnia 25.11.2009 r. uchwaloną Uchwałą Nr XLVI/324/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie działka 388/4 położona jest na terenie oznaczonym symbolem: M/RM/U            – tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowej / tereny o wiodącej funkcji zabudowy zagrodowej / tereny o wiodącej funkcji usługowej, w tym usług o charakterze publiczny,

- w kierunkach ochrony walorów kulturowych ww. studium działka 388/4 zlokalizowana jest w granicach obszaru występowania stanowisk archeologicznych,

 - działka 388/4 zlokalizowana jest w strefie zewidencjowanego stanowiska archeologicznego objętego ochroną konserwatorską,

 

sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, tj. działek nr: 388/1 i 389/44

 

cena sprzedaży przed udzieleniem bonifikatywynosi 6.500,00zł netto

cena po zastosowaniu 50% bonifikaty                   wynosi

 3.250,00zł brutto

 

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy           z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1221 z późn. zm.).

 

 

- bonifikata od ceny sprzedaży udzielona  na podstawie Uchwały Nr LVII/520/2018 Rady Miejskiej              w Rogoźnie z dn. 28.02.2018 r.,

- przeznaczona do sprzedaży działka 388/4 stanowi zaplecze posesji Studzieniec 26, na której posadowiony jest bezodpływowy zbiornik na ścieki bytowe zbudowany z trzech zestawów kręgów betonowych połączonych ze sobą w łącznej pojemności 12m3 wybudowany około 1970 r., bezodpływowy zbiornik obsługuje wyłącznie budynek mieszkalny Studzieniec 26,

 

 

Wykaz niniejszy sporządzono zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.121 z późn. zm.) i podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. od dnia 15 marca 2018 r. do dnia 06 kwietnia 2018 r.

 

Termin złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ww. ustawy upływa z dniem

 27 kwietnia 2018 r.

 

 

 

Rogoźno, dnia 15 marca 2018 r.

 

drukuj pobierz pdf