Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: PROTOKÓŁ nr 36 /2018 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 22 lutego 2018 roku o godz. 16.30 wSali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 36 /2018

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 22 lutego 2018 roku o godz. 16.30 wSali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Łukasz Zaranek. Przewodniczący Ł. Zaranek stwierdził, że na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 6 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Przystąpiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii za rok 2017
 4. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2017
 5. Sprawozdanie z działań zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie.
 6. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
 7. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.
 8. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.
 9. Zakończenie.

 

Ad. 2 i 3 Przyjęcie porządku obrad i przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie po zmianach jakie wniósł pan Przewodniczący Łukasz Zaranek, (zamiana pkt 7 na 3) oraz protokół również został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 4 i 5 Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii za rok 2017. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2017.

Materiały ze względu na ich obszerność, stanowią załącznik do protokołu.

Pan radny Jarosław Łatka zapytał panią Stachowiak ile punktów sprzedających alkohol zostało skontrolowanych i ile mandatów zostało wystawionych, ponieważ w tym temacie jest wielki bałagan. Pani przewodnicząca odpowiedziała, że kontrole odbyły się i jest to 90h, które przeprowadziła straż miejska i jest to w formie protokołów. Pan radny Łatka zapytał, ile zostało wydanych pozytywnych opinii ? Pani Maria Stachowiak poinformowała radnego, że wszystkie były pozytywne. Radny dopytał, czy komisja przewiduje zmniejszenie ilości punktów sprzedających alkohol? Pani przewodnicząca odpowiedziała, że w tej chwili do mogących istnieć 100 punktów w Rogoźnie jest ich 70 i dodała, że jeśli komuś wygasa koncesja i nie chce dalej prowadzić sprzedaży, to lepiej żeby nowych koncesji innym nie wydawać. Pani Maria Stachowiak poinformowała radnych, że ważniejsze jest prowadzenie profilaktyki, a rada w każdej chwili może ograniczyć otwieranie sklepów oferujących alkohol. Pan radny Jarosław Łatka złożył ustny wniosek w sprawie przeprowadzania większej liczby kontroli. Pan radny Zbigniew Chudzicki zauważył, że w sprawozdaniu pojawiły się nowe uzależnienia (sterydy i komputer) i poprosił o wyjaśnienie jak wygląda terapia. Pani przewodnicząca powiedziała, że polega to przede wszystkim na uświadamianiu „co osoba robi źle”, odseparowaniu komputerów i innych od osoby uzależnionej, w najtrudniejszych przypadkach terapia w ośrodkach zamkniętych.

 

Ad. 5 Sprawozdanie z działań zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie.

Informacje zostały przygotowane i przedstawione przez panią kierownik GOPS-u Ewelinę Kowalską.

W ramach wykonania Programu realizowane są następujące cele:

Cel I Prowadzenie poradnictwa i interwencji kryzysowej w zakresie przeciwdziałania przemocy

  1. wywiad środowiskowy - liczba przeprowadzonych wywiadów: 6;
  2. oględziny ofiary - liczba oględzin ogółem: 0;
  3. informacja środowiska szkolnego - ilość zgłoszonych przypadków przemocy w szkole: 7;
  4. badania psychologiczne - liczba ogółem: 2, w tym:
   • liczba kobiet: 0;
   • liczba mężczyzn : 0;
   • liczba dzieci: 2;
 1. porady prawne - liczba ogółem: 2, w tym:
  1. liczba kobiet: 2;
   • liczba mężczyzn : 0;
  1. porady psychologiczno-pedagogiczne - liczba ogółem: 40, w tym:
   • liczba kobiet: 15;
   • liczba mężczyzn: 9;
   • liczba dzieci: 12;
  2. porady medyczne - liczba ogółem: 2, w tym:
   • liczba kobiet: 2;
   • liczba mężczyzn: 0;
   • liczba dzieci: 0;
  3. porady socjalne - liczba ogółem: 22, tym:
   • liczba kobiet: 19;
   • liczba mężczyzn: 3;
 2. zapewnienie bezpieczeństwa ofierze - liczba ogółem: 9, w tym:
   • liczba kobiet: 0;
   • liczba dzieci: 9;
  1. ustalenie programu pomocy i wsparcia - liczba ogółem: 32, w tym:
   • liczba kobiet: 20;
   • liczba mężczyzn: 3;
   • liczba dzieci: 13.

Cel II Oddziaływania korekcyjno-edukacyjno-terapeutyezne

 1. prowadzenie rodzinnej grupy wsparcia - liczba uczestników ogółem: 22, w tym:
  • liczba kobiet: 11;
  • liczba mężczyzn: 11;
 2. prowadzenie terapii grupowej dla dzieci ofiar przemocy - liczba uczestników: 0;
 3. terapia indywidualna dla osób dorosłych i dzieci - liczba uczestników ogółem: 0, w tym:
  • liczba kobiet: 0;
  • liczba dzieci: 0.

Cel III Prowadzenie zajęć korekcyjno-terapeutycznych dla sprawców przemocy (dzieci i dorosłych)

 1. zajęcia warsztatowe - nie prowadzono;
 2. zajęcia terapeutyczne - nie prowadzono;
 3. seminaria - nie prowadzono.

Cel IV Pomoc rodzinom w których występuje przemoc

 1. „Szkoła dla rodziców" - liczba uczestników ogółem: 14, w tym:
  • liczba kobiet: 12;
  • liczba mężczyzn: 2;
 2. pomoc socjalna - liczba rodzin: 20, w tym:
  • liczba kobiet: 17;
  • liczba mężczyzn: 3;
  • pomoc finansowa: 6 rodzin;
  • pomoc pozafmansowa (poradnictwo): 20;
 3. monitorowanie i wsparcie medyczne - liczba ogółem: 0, w tym:
  • liczba kobiet: 0;
  • liczba mężczyzn: 0;
 4. zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w placówkach oświatowych w tym promowanie zajęć trening zastępowania agresji - ilość przeprowadzonych zajęć: 50;
  • ilość uczestników: 500;
  • ilość przeprowadzonych treningów ART: 0;
  • ilość uczestników: 0;
 5. pomoc prawna - dane zawarte w celu I
 6. monitorowanie przez policję i sądy
  • ilość rodzin monitorowanych przez dzielnicowych w ramach procedury NK: 23;
  • ograniczenie władzy rodzicielskiej w związku z przemocą i oddanie pod nadzór kuratora: 6.

Cel V Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa

 1. wyprowadzenie sprawcy
  • ilość interwencji Policji w związku z przemocą: 13;
  • ilość wyprowadzonych sprawców ogółem: 13;
  • ilość zatrzymanych: 9;
  • ilość przewiezionych na izbę wytrzeźwień: 4;
 2. ewentualne zabezpieczenie ofiary, umieszczenie w ośrodkach wsparcia - najbliższej rodzinie;
  • ilość ofiar umieszczonych w ośrodkach wsparcia: 5
  • ilość ofiar umieszczonych u najbliższej rodziny: nie wymagało.

Cel VI Informowanie środowiska lokalnego o formach pomocy da osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc

 1. ulotka - w 3 placówkach wydano ulotki w związku z tematem przemocy w rodzinie;
 2. informacja w gazecie lokalnej - w roku sprawozdawczym ukazała się;
 3. umieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta - umieszczono w roku sprawozdawczym.

 

Cel VII Poszerzanie i aktualizowanie wiedzy wśród różnych grup zawodowych i społecznych na temat przemocy

 1. szkolenia na temat przemocy dla nauczycieli, rodziców, służby zdrowia, komisji interdyscyplinarnej, pracowników socjalnych, policji (warsztaty, konferencje, wykłady)
  • ilość szkoleń: 7;
  • liczba uczestników: 180;
 2. opracowanie i przekazywanie materiałów: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozdysponował opracowaną ulotkę i plakat na temat przemocy w rodzinie oraz miejsc udzielana pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

 

Pozostałe działania na rzecz rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny i Grupa Robocza

Liczba założonych Niebieskich Kart A w roku 2017 to 23, w tym założonych przez funkcjonariuszy Policji 18, przez uprawnionych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie 4, przez psychologa Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Wągrowcu 1.

Ogólna liczba osób dotknięta przemocą w rodzinie: 24, w tym

 1. liczba kobiet: 17;
 2. liczba mężczyzn: 4;
 3. liczba dzieci: 3.

Zespół Interdyscyplinarny w roku 2017 zbierał się 23 razy. Podczas posiedzeń omówiono problem przemocy w 20 rodzinach, łączna liczba osób, którym udzielono pomocy 25:

 1. liczba kobiet ogółem: 20, w tym 2 starsza;
 2. liczba mężczyzn ogółem: 20; w tym 4 starszych;
 3. liczba dzieci: 3.

Grupa Robocza zbierała się 19 razy, udzielono pomocy 33 osobom, w tym:

 1. kobiety ogółem: 13;
 2. mężczyźni ogółem: 11;
 3. liczba dzieci: 9,

Podczas posiedzeń Grupy Roboczej wypełniono 13 formularzy Niebieskich Kart C oraz 11 formularzy Niebieskich Kart D.

We wszystkich rodzinach, w których założono Niebieską Kartę pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzili comiesięczny monitoring, z którego sporządzali notatki służbowe.

W ramach dodatkowych działań w roku sprawozdawczym 1 rodzina współpracowała z asystentem rodziny.

Zarówno pracownicy socjalni jak i asystenci rodziny świadczą poradnictwo rodzinne, zawodowe i socjalne.

W ramach oddziaływań specjalistycznych osoby doświadczające jak i podejrzane o stosowanie przemocy mogły korzystać z pomocy psychologicznej i terapeutycznej w ramach Projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie Obornickim". Ze wsparcia psychologa korzystała 1 kobieta, a ze wsparcia terapeuty 1 kobieta i 2 mężczyzn.

Finansowanie działań

Podmioty realizujące działania w związku z przemocą w rodzinie realizują je w ramach budżetu ustawowego oraz środków z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Działania członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej nie są wynagradzane, co wynika z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Diagnoza stanu występowania zjawiska przemocy

Diagnoza stanu występowania zjawiska przemocy została sporządzona na podstawie analizy Niebieskich Kart A.

 

Tabela 1. Analiza Niebieskich Kart część A

 

Lp.
Liczba czynności lub osób
 
1
Liczba Niebi
eskich Kart
23
w tym:
miasto
16
wieś
7
2
Liczba osób pokrzywdzonych w wyniku przemocy w rodzinie
24
w tym:
kobiety
17
mężczyźni
4
nieletni
3
3
Liczba sprawców przemocy domowej
21
w tym:
kobiety
1
mężczyźni
20
nieletni
0
4
Korelacje rodzinne - ofiary
24
w tym:
żona
11
konkubina
5
ojciec
2
mąż
1
córka (nieletnia)
3
matka
1
syn (pełnoletni)
1
5
Korelacje rodzinne - sprawcy
21
w tym:
mąż
10
konkubent
5
ojciec
3
syn
3
żona
1
6
Liczba sprawców przemocy nadużywający alkoholu
15
w tym:
kobiety
0
mężczyźni
15
nieletni
0
7
Liczba sprawców przemocy spożywający środki psychoaktywne
2
w tym:
kobiety
0
mężczyźni
2
nieletni
0
8
Formy przemocy
w tym:
psychiczna
3
fizyczna
0
psychiczna i fizyczna
16
seksualna
0
psychiczna, fizyczna, seksualna
1
groźby karalne/znieważenie
18

Źródło: opracowanie własne

 

Analizując tabelę 1. można zauważyć, że zjawisko przemocy w rodzinie znacznie częściej występowało na obszarach miejskich, aż 69,6%, na wsi 30,4% (wykres 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

Pani radna Katarzyna Erenc – Szpek

 

Pani radna Katarzyna Erenc – Szpek zapytała, kto obecnie jest psychologiem i terapeutą w GOPS-ie? Pani kierownik odpowiedziała, że jest to firma z Wągrowca, która przystąpiła do przetargu w zeszłym roku i go wygrała, a psychologiem i jednocześnie terapeutą jest pan Piotr Kaczmarek. Pani radna Longina Kolanowska zapytała, czy podana liczba „niebieskich kart”, to ta sama co w zeszłym roku? Pani Kowalska poinformowała, że jest różnie, niektóre są zamknięte, inne są nowe, takie karty są zakładane przez policję, przez GOPS, na wniosek jednego z małżonków. Pani radna Katarzyna Erenc – Szpek zapytała, czy kiedy kończy się „zła historia”, to czy zawsze następuje rozwód? Pani kierownik powiedziała, że jest to różnie a GOPS nie jest od form oceny.

Ad. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

 1. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej, tj. działki nr 388/4, położonej w Studzieńcu, gm. Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, projekt przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski,
 2. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym części działki nr 1474/14 w Rogoźnie, projekt przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski,
 3. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym części działki nr 1494/5 w Rogoźnie, projekt przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski,
 4. nadania nazw ulicy, projekt przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski,
 5. nadania nazwy ulicy w Rogoźnie, projekt przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski,
 6. określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego, punktów przyznawanych za poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na terenie Gminy Rogoźno, projekt uchwały przedstawiła pani z-ca burmistrza Renata Tomaszewska. Radni po krótkiej dyskusji zmienili punktację kryteriów branych pod uwagę przy postępowaniu rekrutacyjnym dając szansę tym dzieciom, które wcześniej takiej szansy nie miały, zmiana kryteriów w paragrafie 1 została przyjęta – jednogłośnie,
 7. wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rogoźno w 2018 roku,
 8. zmiany uchwały nr LII/486/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2018 rok,
 9. pomocy finansowej dla Gminy Oborniki,
 10. pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego, po przedstawieniu tego projektu przez panią skarbnik, pan radny Chudzicki zapytał, czy prace są daleko zaawansowane? Pani z-ca burmistrza odpowiedziała jedynie, że prace za Jeziorem będą realizowane. Pan radny Łatka zapytał, jaki jest zakres robót? Pani Tomaszewska poinformowała radnego, że będzie to przełożenie chodnika, utwardzenie, wycinka drzew łącznie z wyfrezowaniem korzeni. Pan Chudzicki dopytał, co z chodnikiem na Wojska Polskiego? Burmistrz powiedział, że właściwie tą sprawą powinien zając się marszałek, ale jak wiadomo wszystko idzie obecnie na obwodnicę, dlatego gmina planuje zrobić odcinek ze swojego budżetu.
 11. zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2018 - projekt uchwały przedstawiła pani skarbnik, Maria Kachlicka, informując o zmianach w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2018,

DOCHODY

 1. W dziale 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się dochody o kwotę 122.006,00 zł z tytułu należnej subwencji oświatowej na 2018 rok na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018.
 2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonano przeniesienia zaplanowanych dochodów między rozdziałami  i paragrafami na kwotę +/- 16.000 zł.
 3. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się dochody o kwotę 46.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego  wraz z odsetkami .

Ogółem dochody zmniejszono o kwotę 76.006 zł

WYDATKI

 1. W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 647.000,00 zł z przeznaczeniem :
 • udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu obornickiego w wysokości 27.000 zł do „Przebudowy drogi powiatowej nr 2030P na odcinku ul. Za Jeziorem w Rogoźnie na długości 0,7km”;
 • na bieżące utrzymanie dróg gminnych 600.000 zł;
 • na zadanie majątkowe 20.000 zł w celu „Wykonania dokumentacji budowy chodników i dróg na terenie gminy”.
 1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki o kwotę 237.188,15 zł w celu zwiększenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Administracyjnego Mienia Komunalnego:
 • kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych  o kwotę (+) 149.258,43 zł;
 • kosztów eksploatacji lokali socjalnych w kwocie 14.709,29 zł;
 • kosztów eksploatacji lokali z wyrokami eksmisyjnymi w kwocie 73.220,43 zł.
 1. W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę 30.140,00 zł z przeznaczeniemna zadania związane z promocją gminy:
 • publikację biuletynu informacyjnego (+) 20.000 zł;
 • opracowania materiałów promocyjnych (+) 10.140 zł:
  • „Smaki i uroki Rogoźna”
  • „Szlak Piastowski w Rogoźnie”
  • „Nazw ulic – patronów”
  • „Los moich bliskich w latach II wojny  Światowej”
  • „Działania prokulturowe i proekologiczne”
 1. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniemna obsługęi zapewnieniebezpieczeństwa na plaży Za Jeziorem w okresie letnim.
 2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 658.300,57 zł na n/w zadaniach:
 • „Pokaż mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno” – projekt  finansowany ze środków europejskich, w wysokości środków niewykorzystanych w 2017 roku w kwocie 648.300,57 zł;
 • „Zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży” (+) 10.000 zł

oraz dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę +/- 5.611 zł.

 1. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się wydatki o kwotę 149.954,49 zł na projekcie dofinansowanych ze środków europejskich niewykorzystanych w 2017 roku „Aktywniej w Rogoźnie” 149.354,49 zł oraz dotację udzielaną w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego 600 zł (wsparcie osób niepełnosprawnych).
 2. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się wydatki o kwotę 46.000,00 zł z tytułu zwrotu przez beneficjentów opieki społecznej nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w latach poprzednich.
 3. W dziale 900 – Gospodarka komunalna zwiększa się wydatki o kwotę 94.458,05 zł  z przeznaczeniem:
 • na zwiększenie pomocy finansowej dla Gminy Oborniki o kwotę 91.466,05 zł do „Budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch istniejących części budynków na cele schroniska wraz z przyległą infrastrukturą techniczną i zbiornikiem p.poż”. Całkowity koszt ma wynosić 1.972.032.43 zł, który zostanie sfinansowany przez dziewięć gmin zgodnie z zawartym porozumieniem z 2016 roku,
 • na zwiększenie wydatków związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych o kwotę 2.992 zł.
 1. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę 22.360,00 zł z przeznaczeniem na:
 • opracowanie dokumentacji i broszury „Powstanie Wielkopolskie w Rogoźnie” (100 rocznica) (+) 4.346 zł;
 • przygotowanie kolejnej części projektu Martyrologia pn. „Rogozińskie Martyrologium” (+) 3.114 zł;
 • remont podłogi w świetlicy w Nienawiszczu  (+) 12.000 zł;
 • remont szamba przy świetlicy w Tarnowie (+) 3.500 zł

oraz dokonano przeniesienia kwoty (-) 600 zł między działami, rozdziałami i paragrafami.

 

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę        1.903.401,26 zł

 

Przychody

Wprowadzono wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.979.407,26 zł – zgonie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

 

Dokonano zmian w /n wymienionych załącznikach:

nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych Gminy ujętych w planie budżetu na rok 2018” zwiększono o kwotę 138.466,05 zł.

nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2018 roku”  zwiększono o kwotę 471.654,20 zł z tego:

 • dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 355.654,20 zł w tym:
  • na zadaniach bieżących o kwotę 237.188,15 zł;
  • na zadaniach majątkowych  o kwotę 118.466,05 zł
 • dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 116.000 zł w tym:
  • na zadaniach bieżących 116.000 zł.

nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Rogoźno na 2018 rok” zwiększono dotację przedmiotowa o kwotę 237.188,15 zł.

 

Pan radny Łatka zapytał, czy przewiduje się nową dokumentację na ten rok na terenie miasta? Pani skarbnik powiedziała, że taka dokumentacja jest. Pan Łatka dopytał, czy w związku z tym jest brana pod uwagę ul. Boguniewska, ponieważ powiat podał propozycję dla tej drogi? Pan burmistrz odpowiedział, że nie powiat jest pomysłodawcą tej drogi, tylko pan radny Ostrowski, który sobie o niej przypomniał, natomiast wiele jest takich miejsc wymagających interwencji, gorzej jest jednak ze środkami na wszystkie potrzeby, droga Boguniewska – to zadanie powiatu.

 

Ad. 10 Wolne glosy i wnioski.

Radni wydali opinię w sprawie dofinansowania karetki dla SP ZOZ w Obornikach w kwocie 25 tys zł – opinia została przyjęta jednogłośnie. Pan radny Zbigniew Chudzicki zasygnalizował dwie prośby, pierwsza dotyczyła wycięcia krzewów przy ul. Seminarialnej obok rurociągu, druga dotyczyła zakupu elektrycznej patelni dla przedszkola nr 1. Następnie radny Maciej Kutka poprosił o ponowne złożenie wniosku do WZDW o wycięcie lip przy ul. Wojska Polskiego. Pan Hubert Kuszak poprosił o zajęcie się uporządkowaniem wypalonych zniczy i kwiatów przy tablicy pamiątkowej na budynku dworca PKP w Rogoźnie i na koniec zaproponował przyjrzenie się bliżej prowadzonej akcji Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego, który skierowany jest dla małych przedsiębiorców.

 

Ad.11 Zakończenie.

Komisja swoje obrady zakończyła o godz. 19.30, protokołowała Anna Mazur.

 

drukuj pobierz pdf