Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała Nr XXXII/214/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie: określenia zasad używania herbu, barw i hejnału Gminy Rogoźno, insygniów władz oraz pieczęci urzędowej

Uchwała Nr XXXII/214/2008

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 listopada 2008 roku.

 

w sprawie: określenia zasad używania herbu, barw i hejnału  Gminy Rogoźno, insygniów władz oraz pieczęci urzędowej.

 

          Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i § 4 ust.5 Statutu Gminy Rogoźno, uchwalonego Uchwałą Nr XXXV/315/2001 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 112, poz 2145 ze zmianami),

Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. 1. Herb, flaga, pieczęć i hejnał Gminy Rogoźno są znakami prawnie chronionymi.

       2. Herb, flaga, i hejnał mogą być używane wyłącznie w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą prawem dla tego rodzaju insygniów przez wszystkich mieszkańców Gminy Rogoźno oraz osoby prawne, inne podmioty gospodarcze, instytucje charytatywne i społeczno- kulturalne prowadzące działalność leżącą w interesie Gminy, szczególnie jej promocji i wyłącznie w celach  niekomercyjnych.

       3. Używanie bądź rozpowszechnianie herbu, flagi i hejnału Gminy w celach

           komercyjnych  wymaga pisemnej zgody Burmistrza Rogoźna.

 

 

§ 2. Herb Gminy umieszczony jest na stałe:

1.  na budynku stanowiącym siedzibę Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego,

2.  w gabinecie Przewodniczącego Rady Miejskiej i w sali obrad Rady Miejskiej,

3.  w gabinecie Burmistrza,

4.  w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego,

5.   na gminnych budynkach użyteczności publicznej,

6.     przy głównych drogach dojazdowych na granicy administracyjnej Gminy.

 

 

§ 3.  Pieczęć urzędowa Gminy zawiera pośrodku herb Gminy, a w otoku napis „Gmina Rogoźno”. Pieczęci używa się na drukach zaproszeń okolicznościowych wysyłanych  przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, Burmistrza i Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

 

 

§ 4.1.  Barwami Gminy są kolory biały złoty i czerwony.

 1. Flagę Gminy stanowi płat tkaniny o barwach Gminy ułożonych w poziomych pasach -biały-złoty-czerwony. Górny biały i dolny czerwony mają jednakową szerokość. Środkowy złoty ma szerokość dwukrotnie większą od górnego.
 2. Flagę Gminy wywiesza się:
  1. na stałe na budynku stanowiącym siedzibę Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego.
  1. w miejscu i w dniu odbywania posiedzeń Rady Miejskiej,
  2. z okazji oficjalnych świąt i uroczystości gminnych w miejscach zwyczajowo przyjętych.
 1. Flaga może być wywieszana na gmachach instytucji, przedsiębiorstw, organizacji społecznych a także w innych miejscach dla podkreślenia doniosłego charakteru uroczystości, rocznic i innych wydarzeń.

 

§ 5. 1.  Hejnał może być grany podczas uroczystości gminnych i państwowych 

            oraz innych ważnych wydarzeń o charakterze lokalnym i ponadlokalnym.

 1. Hejnał odgrywany jest  o godz. 12.00 z  wieży zegarowej budynku Muzeum Regionalnego w Rogoźnie.

 

§ 6. 1. Przewodniczący Rady Miejskiej i Burmistrz używają ozdobnych łańcuchów z herbem Gminy podczas obrad Rady Miejskiej, uroczystości państwowych oraz

           samorządowych.

 1. Przewodniczący Rady Miejskiej i Burmistrz mogą używać łańcuchów podczas innych ważnych wydarzeń o charakterze lokalnym.

 

§ 7. Przy otwarciu i zamknięciu  Sesji  Rady  Miejskiej  Przewodniczący  trzykrotnie uderza Laską Przewodniczącego zwieńczoną herbem Gminy.

 

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

 

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XXXV/316/2001 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 23 sierpnia  2001 roku w sprawie określenia zasad używania herbu i barw Gminy, insygniów władz oraz pieczęci urzędowej ( Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 112, poz. 2146).

 

 

§10.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

       

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie

(-) mgr Roman Szuberski

 

 

drukuj pobierz pdf