Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr XLVI/330/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok

Uchwała Nr XLVI/330/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 25 listopada 2009 roku

 

w sprawie:  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok.

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z poźn.zm.) oraz art. 166, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1.         W Uchwale Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/246/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 lutego 2009 roku,                Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVI/253/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVII/255/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 kwietnia 2009 roku, Zarządzeniem Nr 59/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 kwietnia 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, Zarządzeniem Nr 98/2009  Burmistrza Rogoźna z dnia 05 czerwca 2009 roku, Uchwałą Nr XLI/275/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie  z dnia 16 czerwca 2009 roku, Zarządzeniem Nr 108/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2009 roku, Uchwałą Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku, Uchwałą Nr XLIV/308/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009 roku i Uchwałą Nr XLV/318/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009 roku,

 

                wprowadza się następujące zmiany:

 

1.    Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę     268.469 zł

                i ustala się je na kwotę           38.619.908 zł

 

2.    Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi    38.619.908 zł

               

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie          37.113.708

2) dochody majątkowe w kwocie     1.506.200

     w tym:

         a)   dotacje otrzymane z funduszy celowych na

                finansowanie lub dofinansowanie kosztów

                realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

                jednostek sektora finansów publicznych

                w kwocie  120.000 zł.

 

3.       Dochody, o których mowa w ust.2 pkt 1 obejmują w szczególności:

 

1)       dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

 zadań zleconych gminie ustawami w kwocie          5.836.010 zł

 

2)       dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

        własnych zadań bieżących gmin w kwocie           1.001.124 zł

3)       dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie

Wspólnej Polityki Rolnej             470.603 zł

 

 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

 

4.    Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę      268.469 zł

        i ustala się je na kwotę           45.712.834 zł

5.    Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi    45.712.834 zł

        zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

        w tym:

 

        1)    Wydatki bieżące               37.002.088 zł                 

        z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.906.612 zł                                

b) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 218.000 zł

c) dotacje przekazane z budżetu                3.575.188 zł

       

2)    Wydatki majątkowe               8.710.746 zł              

z tego:

               

a) dotacje przekazane z budżetu na zadania inwestycyjne    1.010.220 zł

                zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2.         Dokonuje się zmiany § 4 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVI/253/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, Zarządzeniem Nr 108/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2009 roku, Uchwałą Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku, Uchwałą Nr XLIV/308/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009 roku i Uchwałą Nr XLV/318/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009 roku,

który otrzymuje brzmienie:

 

§ 4 Tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości      -              5.000 zł

2. Celową w wysokości     -         250.813 zł

z tego:

 

1)       na realizację z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie   40.000 zł

2)       na realizację własnych zadań z zakresu oświaty w kwocie   210.813 zł

      w tym na:

 

a)       odprawy emerytalne kwota  16.880 zł

b)      wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i inne wydatki oświaty 193.933 zł.”

 

§ 3.         Dokonuje się zmiany § 5 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie   z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Uchwałą Nr XXXVI/253/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVII/255/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 kwietnia 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, Uchwałą Nr XLI/275/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 czerwca 2009 roku, Uchwałą Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku,   Uchwałą Nr XLIV/308/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009 roku  i  Uchwałą Nr XLV/318/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009 roku,  dotyczącego wydatków związanych z Wieloletnim Programem Zadań Inwestycyjnych

                zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

 

§ 4.         Dokonuje się zmiany § 5a do Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Uchwałą Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku i Uchwałą Nr XLV/318/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009 roku, który otrzymuje brzmienie:

               

                § 5a Określa się wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych  i Funduszu Spójności”

                zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

 

§ 5. Dokonuje się zmiany § 6 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, i Uchwałą Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku, który otrzymuje brzmienie:

 

                § 6 Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego gminy na 2009 rok         w wysokości:

 

                PRZYCHODY                    -              1.608.028 zł

                WYDATKI                          -              1.612.714 zł”

                zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6.         Dokonuje się zmiany § 8 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku, Zarządzeniem Nr 59/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 kwietnia 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, Zarządzeniem Nr 98/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 czerwca 2009 roku, Uchwałą Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku, Uchwałą Nr XLIV/308/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009 roku i Uchwałą Nr XLV/318/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009 roku, który otrzymuje brzmienie:

 

§ 8 Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:

 

DOCHODY                         -                72.637 zł

                WYDATKI                         -          5.836.010 zł

               

                zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

 

§ 7.         Dokonuje się zmiany § 9 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku,         Zarządzeniem Nr 59/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 kwietnia 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, Zarządzeniem Nr 98/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 czerwca 2009 roku, Zarządzeniem Nr 108/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2009 roku, Uchwałą Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku, Uchwałą Nr XLIV/308/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009 roku i  Uchwałą Nr XLV/318/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009 roku,  który otrzymuje brzmienie:

               

 

                § 9 Uchwala się dotacje otrzymane do budżetu w kwocie    7.427.737 zł

                i dotacje przekazane z budżetu w wysokości                             4.585.408 zł”

 

                zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

 

 

§ 8.         Dokonuje się zmiany § 11 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie  z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVI/253/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, Zarządzeniem Nr 98/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 czerwca 2009 roku, Zarządzeniem Nr 108/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2009 roku, Uchwałą Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku, Uchwały Nr XLIV/308/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009 roku i  Uchwałą Nr XLV/318/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009 roku,

który otrzymuje brzmienie:

 

                „ § 11 Uchwala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie 132.243 zł”

               

                zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

 

 

§ 9.         Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

 

§ 10.       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVI/330/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 25 listopada 2009 roku

 

Dokonuje się następujących zmian w budżecie:

 

DOCHODY

 

1.     W dziale Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się dochody o kwotę     147.039 zł

        z tytułu otrzymanego zawiadomienia o przyznaniu dotacji na wypłatę

        zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

        wykorzystanego do produkcji rolnej.

        Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-320/09 z dnia 27.10.2009r.

 

2.     W dziale Rybołówstwo i rybactwo zwiększa się o kwotę                 5.000 zł

        do wysokości wykonanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń

        na połów ryb na jeziorach gminnych.

       

 

3.     W dziale Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę   116.430 zł

        z tytułu:

Ø  dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczonej na wypłatę

                świadczeń rodzinnych 115.000,-

                Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-346/09 z dnia 29.10.2009r.

Ø  dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczonej na opłacenie składki

        zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

        i niektóre świadczenia rodzinne 220 zł

        Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-377/09 z dnia 13.11.2009r

Ø  dotacji celowej na własne zadania bieżące 1.210 zł

        Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-377/09 z dnia 13.11.2009r

 

 

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 268.469 zł.

 

WYDATKI         

 

1.     W dziale Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki o kwotę      147.039 zł

        na wypłatę części należnego zwrotu podatku akcyzowego zawartego

        w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

 

2.     W dziale Rybołówstwo i rybactwo zwiększa się wydatki o kwotę                5.000 zł

        na zakup materiału zarybieniowego na jeziorach Nienawiszcz Duży i Mały.

 

3.     W dziale Transport i łączność zmniejsza się wydatki o kwotę       106.996 zł

        w tym:

Ø  w rozdziale Drogi publiczne powiatowe na wniosek radnych zwiększono

dotację celową o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie odwodnienia

skrzyżowania ulicy Boguniewskiej z ul. Południową

Ø  w rozdziale Drogi publiczne gminne dokonano zmniejszenia wydatków

         o kwotę 110.996 zł dotyczących:

-       zadań bieżących o kwotę – 996 zł (przeniesienie środków jednostek

pomocniczych Owczegłowy – 500,-; Owieczki –1.000,-; Kaziopole + 504,-)

-       zadań inwestycyjnych o kwotę – 110.000 z n/w zadań:

-       „Budowa drogi gminnej nr 272522P w Dziewczej Strudze

        łączącej się z drogą krajową nr 11 na odcinku ok. 1000 mb” – 30.000,-

 

-       „Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Słomowo” – 40.000,-

-       „Modernizacji Placu Karola Marcinkowskiego (projekt)” – 40.000,-

 

4.     W dziale Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę    13.000 zł

Ø  w rozdziale Urzędy gmin dokonano przesunięcia wydatków

         miedzy paragrafami na kwotę +/– 2.000,-

Ø  w rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonano

        przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/– 9.000,-

     oraz zwiększono wydatki o kwotę 13.000,- z przeznaczeniem na wykonanie

    „witaczy” na granicach gminy.

       

5.     W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa

        się wydatki  o kwotę  12.500 zł

        w tym:

Ø  przeznaczono kwotę 2.000,-  na pomoc rzeczową w formie paliwa

      do samochodów Komisariatu Policji w Rogoźnie

Ø  przeznaczono kwotę 10.000,- na dotację celową dla KPPSP w Obornikach

        na doposażenie w sprzęt i urządzenia do rozpoznania zagrożeń

        chemiczno – ekologicznych

Ø  dokonano przeniesień między paragrafami na kwotę +/– 6.500,-

         oraz działami na kwotę +500,- środków wyodrębnionych w budżecie

        dla jednostki pomocniczej Owieczki

       

6.     W dziale Różne rozliczenia zmniejsza się wydatki o kwotę       10.000 zł

        z tytułu rozwiązania rezerwy celowej z zakresu oświaty na wypłatę zasiłków

        na zagospodarowanie w SP w Budziszewku.                                                                                                                        

 

7.     W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę       24.395

        w tym:

Ø                  wprowadzono wydatki z rezerwy celowej + 10.000 zł,

Ø  wprowadzono dotację celową na zakup kserokopiarki dla Gimnazjum Nr 2

        w Rogoźnie, które wchodzi w skład Zespołu Szkół prowadzonego

        przez Zarząd Powiatu + 10.000,-

Ø  dokonano przesunięć wydatków między rozdziału i paragrafami

na kwotę +/– 84.061 zł (SP nr 2, SP Nr 3, ZS Parkowo, ZS Gościejewo,

                SP Budziszewko, SP Pruśce, Przedszkole nr 2, ZEAPO)

Ø  dokonano przeniesień między działami + 4.395,-

                                              

8.     W dziale Pomoc społeczna zwiększa się wydatki  o kwotę     84.430

        na:

Ø  realizację zadań zleconych +115.220,-

Ø  dokonano przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału

        na kwotę +/– 2.780 zł.

Ø  realizacje własnych zadań bieżących + 1.210,-

Ø  zmniejszono wydatki przeznaczone na dodatki mieszkaniowe o kwotę – 32.000,-

 

9.     W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się wydatki o kwotę  4.395 zł

        dokonano przeniesienia wydatków między działami na wniosek SP Nr 2

        i SP nr 3  w Rogoźnie.

       

10.  W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki

        o kwotę  100.000 zł

        z przeznaczeniem na :

Ø  „Budowę oświetlenia drogowego w m. Owczegłowy

        przy ul. Świerkowej” + 80.000,-

Ø  Zakup kosiarek samobieżnych dla sołectwa Karolewo

         i Gościejewo +20.000,-

11.  W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki

        o kwotę         2.122 zł

Ø  dokonano przeniesienia środków wyodrębnionych w budżecie

                dla n/w jednostek pomocniczych:

                - Owczegłowy + 1.169,-

                - Gościejewo +1.267,- / –310,-

                - Kaziopole –504,-

                - Owieczki +500,-

Ø  dokonano przeniesienia środków między paragrafami dotyczące

        wykonania toalet w świetlicy Karolewo na kwotę +/– 12.000,-

12.  W dziale Kultura fizyczna i sport zwiększa się wydatki o kwotę   1.374 zł

        zmiana dotyczy:

Ø   przeniesienia środków wyodrębnionych w budżecie

                dla n/w jednostek pomocniczych:

                -   Owczegłowy – 879,-; + 210,-

                -   Gościejewo -957,-         

Ø  przeniesienia wydatków między działami na kwotę – 13.000,-

Ø  wprowadzenia nowych zadań za ogólną  kwotę 16.000 zł, przeznaczoną

        na wykonanie ogrodzenia boiska sportowego, montaż dwóch siatek

         za bramkami o wysokości 4,5 m i szerokości 9 m oraz zakup

        karuzeli „Bąk”, huśtawki „Koniki” i ławek na plac zabaw przy ulicy Różanej.

         

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 268.469 zł

 

 

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

1)       Załącznik Nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2009” dokonano zwiększenia nakładów do poniesienia oraz wydatki roku 2009 o kwotę 14.000 zł

w n/w pozycjach załącznika:

·         nr 6 wprowadzono kwotę + 4.000,-

·         nr 13 o kwotę –  30.000,-

·         nr 17 o kwotę – 40.000,-

·         nr 19 o kwotę – 40.000,-

·         nr 33 o kwotę + 10.000,-

·         nr 39 wprowadzono kwotę + 10.000,-

·         nr 43 o kwotę + 80.000,-

·         nr 50 o kwotę + 20.000,-

 

2)      Załącznik Nr 4 „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji zadań” dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych   i wydatków roku 2009 o kwotę 30.000zł w poz. 18 załącznika.

 

3)      Załącznik Nr 5 „Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych  i Funduszu Spójności” dokonano wyszczególnienia z całej wartości  projektu, części projektu finansowanego z budżetu Gminy Rogoźno. Zgodnie ze wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej pismem nr WA-0903/160/2/2009 z dnia 12.11.2009r.

 

4)      Załącznik Nr 6 „Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego gminy na 2009 rok” dokonano zwiększenia przychodów i wydatków o kwotę 92.000 zł.

 

 

5)      Załącznik Nr 7 „Plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2009 rok” dokonano zwiększenia wydatków      o kwotę 262.259 zł

 

 

6)      Załącznik nr 8 „Plan dotacji otrzymanej do budżetu gminy i przekazanych z budżetu gminy w 2009 roku” dokonano:

 zwiększenia planu:

 

Ø  dotacji otrzymanej do budżetu na zadania zlecone o kwotę  262.259 zł

Ø  dotacji otrzymanej do budżetu na własne zadania bieżące o kwotę 1.210 zł

                        zmniejszenia plan:

Ø  dotacji przekazanych z budżetu na zadania bieżące o kwotę     4.500 zł

zwiększenia planu:

Ø  dotacji przekazanych z budżetu na zadania inwestycyjne o kwotę 24.000 zł

 

7)      Załącznik Nr 9 „Szczegółowy plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2009 rok” dokonano przesunięcia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na ogólną kwotę +/– 4.150zł w tym:

-       Owieczki +/– 1.000,-

-       Gościejewo +/– 1.267,-

-       Kaziopole +/– 504,-

-       Owczegłowy +/– 1379,-

 

 

drukuj pobierz pdf