Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2018: Zarządzenie Nr 126/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przekazania w użyczenie części nieruchomości gminnej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.126.2018

Burmistrza Rogoźna

z dnia 23 maja 2018 r.

 

w sprawie przekazania w użyczenie części nieruchomości gminnej

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1875 z późn. zm.), art. 35 ust.1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.121 z późn. zm.), §3 ust.1 i 2 pkt 5 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urzęd Woj. Wlkp. poz.3114 z dn. 02.05.2016 r.) oraz art.710-art.719 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.459 z późn. zm.), Zarządzam, co następuje:

 

§1

Przekazać Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju i Aktywizacji Społecznej, Gospodarczej, Kulturalnej i Sportowej Sołectwa Pruśce „DO PRZODU” z siedzibą w Pruścach w użyczenie na czas oznaczony do 3 (trzech) miesięcy, tj. od dnia 23 maja 2018 r. do dnia 23 sierpnia 2018 r. część gminnej nieruchomość położonej w Pruścach, gm. Rogoźno (obręb PRUŚCE) ewidencyjnie oznaczona działką nr 219/2 o pow.200m2, zgodnie z załącznikiem graficznym, objęta księgą wieczystą KW PO1O/00025353/3 z przeznaczeniem na pozyskanie grantu: „rozbudowanie siłowni zewnętrznej wraz z montażem elementów małej architektury w miejscowości Pruśce”.

 

§2.

Szczegółowe warunki użyczenia części gminnej nieruchomości zostaną określone w umowie użyczenia zawartej pomiędzy Gminą Rogoźno zwaną użyczającą, a Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju i Aktywizacji Społecznej, Gospodarczej, Kulturalnej i Sportowej Sołectwa Pruśce „DO PRZODU” zwanego biorącym do używania.

 

§3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Dokumenty do pobrania:
załącznik graficzny do zarządzenia nr 126 i 127.
(wprowadził: Klaudia Mruk 2018-05-24 14:55:29)
rozmiar pliku: 1.1Mb

drukuj pobierz pdf