Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała Nr LXIII/555/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 maja2018 r. w sprawie wyrażenia zgod na zawarcie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Uchwała Nr LXIII/555/2018

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 24 maja2018 r.

 

w sprawie wyrażenia zgod na zawarcie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 w zw. z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie realizacji przez Gminę Rogoźno zadania polegającego na rekultywacji Jeziora Budziszewskiego i Jeziora Rogoźno, zgodnie z pozwoleniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. znak sprawy DSR-II-1.7322.174.2017.

 

§ 2. Szczegółowe zasady współpracy określone zostaną w porozumieniu zawartym przez strony.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2018 r.

 


Uzasadnienie

 

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566 ze zm.). Ww. ustawa przeniosła wykonywanie praw właścicielskich nad wodami Skarbu Państwa istotnymi dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, służących polepszeniu zdolności produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy z marszałków województw na nowopowstały podmiot Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Do dnia 31 grudnia 2017 r. prawa właścicielskie nad wodami rzeki Mała Wełna oraz jeziorami: Rogoźno i Budziszewskim wykonywał Marszałek Województwa Wielkopolskiego. W ubiegłym roku, z uwagi na istotność rzeki i jezior dla mieszkańców Gminy oraz dla turystyki, Gmina Rogoźno zintensyfikowała działania mające na celu poprawę jakości tych wód. W tym celu uzyskano pozwolenie wodnoprawne wydane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego (decyzja z dnia 29 grudnia 2017 r. znak sprawy DSR-II-1.7322.174.2017).

Gmina Rogoźno uzyskała również zgodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego na przeprowadzenie prac rekultywacyjnych Jeziora Budziszewskiego i Jeziora Rogoźno.

Na dzień dzisiejszy, ze względu na zmianę podmiotu wykonującego prawa właścicielskie nad tymi wodami, zasadne jest informowanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o kolejnych czynnościach związanych z poprawą jakości wód, przeprowadzanych zgodnie z ww. pozwoleniem wodnoprawnym.

Z uwagi na powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

drukuj pobierz pdf