Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała Nr LXIII/554/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania Statutu Rogozińskiemu Centrum Kultury z siedzibą w Rogoźnie

Uchwała Nr LXIII/554/2018

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 24 maja 2018 r.

 

w sprawie nadania Statutu Rogozińskiemu Centrum Kultury z siedzibą w Rogoźnie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Nadaje się Rogozińskiemu Centrum Kultury z siedzibą w Rogoźnie Statut w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Uchyla się uchwałę nr LXI/546/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Rogozińskiemu Centrum Kultury z siedzibą w Rogoźnie.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 


 

 


 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.), instytucje kultury działają na podstawie statutu nadanego przez organizatora.

W myśl art. 13 ust. 2 ww. ustawy, statut instytucji kultury zawiera:

  1. nazwę, teren działania i siedzibę instytucji kultury;
  2. zakres działalności;
  3. organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania;
  4. określenie źródeł finansowania;
  5. zasady dokonywania zmian statutowych;
  6. postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna, jeżeli instytucja zamierza działalność taką prowadzić.

Z uwagi na powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

drukuj pobierz pdf