Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr LXIII/556/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2018 rok

Uchwała nr LXIII/556/2018

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 24 maja 2018 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2018 rok

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.   W Uchwale nr LII/491/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2018 rok, zmienionej Zarządzeniem nr OR.0050.1.3.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 8 stycznia 2018 roku, Uchwałą nr LVI/518/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 stycznia 2018 roku, Uchwałą nr LVII/530/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2018 roku, Uchwałą nr LIX/543/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 marca 2018 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.73.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 marca 2018 roku i Uchwałą nr LXII/552/2018 Rada Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 kwietnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1.                  Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 165.675,71 zł i ustala się na kwotę 75.239.362,34 zł Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 75.239.362,34 zł z tego:

 1. dochody bieżące w kwocie 72.869.534,22 zł w tym:
  1. dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 1.160.939,17 zł
 2. dochody majątkowe w kwocie 2.369.828,12 zł w tym:
  1. dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 171.793,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2.      Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 407.875,71 zł i ustala się na kwotę 89.897.572,60 zł Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 89.897.572,60 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

 1. wydatki bieżące w wysokości 73.444.509,08 zł w tym:
  1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 2.033.137,05 zł
 2. wydatki majątkowe w wysokości 16.453.063,52 zł w tym:
  1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 8.493.025,55 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.        

3.      § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „1. Uchwala się deficyt w kwocie 14.658.210,26 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką, kredytem zaciągniętym na rynku krajowym oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 16.472.010,26 zł
 2. Określa się łączna kwotę planowanych rozchodów 1.813.800,00 zł”.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.        

4.      § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

5.      § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań własnych”

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.        

6.      § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

 1. Przychody 3.552.855,35 zł
 2. koszty 3.554.855,35 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.        

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

       


 


 

Uzasadnienie

 

DOCHODY

 1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się dochody o kwotę 138.500,00 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego do:
  • przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych – obręb Pruśce – 118.500 zł. Umowę nr 98/2018 zawarto w dniu 05 kwietnia 2018 roku;
  • zakupu sadzonek drzew miododajnych – 20.000 zł. Umowę nr 289/2018 zawarto w dniu 6 kwietnia 2018 roku.
 2. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody zwiększa się o kwotę 2.332,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację zadania zleconego w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców. Pismo Krajowego Bura Wyborczego nr DPZ-3120-3/18 z dnia 05 maja 2018 roku.
 3. W dziale 758 – Różne rozliczenia  wprowadza się dochody w kwocie 19.843,71 zł z tytułu:
  • zwrotu do budżetu środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasały z upływem 2017 roku 11.882 zł;
  • dotacji na celowej z budżetu państwa  na realizację zadań zleconych w związku ze zwrotem za 2017 rok zrealizowanych zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 7.961,71 zł.
 4. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 5.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zdań bieżących z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze 75+. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.113.2018.4 z dnia 02 maja 2018 roku.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 165.675,71 zł

 

WYDATKI

 1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki o kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych, które zostaną sfinansowane z dotacji w wysokości 20.000 zł oraz udział własny gminy w tym przedsięwzięciu  wyniesie 3.000 zł.
 2. W dziale 600 – Transport i łączność dokonano podziału na etapy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Seminarialnej i Długiej” – etap IV  na odcinku 516mb; etap V na odcinku 1010mb (bez zwiększenia środków).
 3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 80 zł.
 4. W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się dochody o kwotę 7.961,71 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do sali USC – zadanie zlecone.
 5. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki zwiększa się o kwotę 2.332,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone).
 6. W dziale 754 – dokonano przeniesienia wydatków na kwotę +/- 500 zł w związku ze zmianą asortymentu dofinansowania zakupów dla PPSP w Obornikach. Po zmianie dofinansowanie do zadań bieżących  będzie wynosiło 3.800 zł (hełmy strażackie, bosak i hooligan dielektryczny), do zadania majątkowego w wysokości 5.500 zł (ciężkie ubranie gazoszczelne).
 7. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 360.700,00 zł z przeznaczeniem na:
  • wykonanie w budynku SP nr 3 przy ul. Kościuszki 28 remontu, zakupu wyposażenia oraz placu zabaw w którym od września 2018 roku będą uczyły się dzieci klas od I-III – 220.700 zł;
  • wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynkach SP w Gościejewie – 140.000 złoraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami, rozdziałami na kwotę +/- 63.435,20 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora SP w Parkowie, SP w Budziszewku.
 8. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze 75+.
 9. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa  się wydatki o kwotę 8.882,00 zł z przeznaczeniem na  zagospodarowanie - wykonanie nowych skwerów zieleni.
 10. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza  się wydatki o kwotę 1.025,00 zł w związku z przeniesieniem wydatków do działu Kultura fizyczna.
 11. W dziale 926 –  Kultura  Fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę 1.025,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków z budżetu na „Budowę wiaty biesiadnej wraz z budynkiem przyległym – etap II” w m. Garbatka.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 407.875,71 zł

 

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

 • nr 3 „Plan przychodów i rozchodów związany z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2018 roku” zwiększono przychody o kwotę 242.200 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
 • nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych Gminy ujętych w planie budżetu na rok 2018” zwiększono o kwotę 76.525 zł.
 • nr 5 „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok” zwiększono plan dotacji i wydatków o kwotę 10.293,71 zł
 • nr 6 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2018 rok” zwiększono o kwotę 5.000 zł.
 • nr 7 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Rogoźno na 2018 rok”  zwiększono plan przychodów i kosztów Centrum Integracji Społecznej o kwotę 50.000 zł.

 

drukuj pobierz pdf