Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: PROTOKÓŁ nr 38/2018 z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 23 kwietnia 2018 roku o godz. 16:15 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 38/2018

z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 23 kwietnia 2018 roku o godz. 16:15 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Adam Nadolny. Przewodniczący A. Nadolny stwierdził, że na 8 członków Komisji w obradach bierze udział 7 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KGFiR.
 5. Ocena działalności finansowej podległych jednostek GOPS, ZAMK, ZEAPO, RCK.
 6. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 7. Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
 8. Zamknięcie obrad. 

 

 

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KGFiR

Protokół został przyjęty przez członków komisji – jednogłośnie.

 

Ad. 5. Ocena działalności finansowej podległych jednostek GOPS, ZAMK, ZEAPO, RCK.

W związku z takim samym punktem porządku obrad na sesji w dniu 25 kwietnia, pan przewodniczący komisji Adam Nadolny odstąpił od obowiązku referowania tego tematu na posiedzeniu komisji.

 

Ad. 7. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 1. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr 1846, położonej w Rogoźnie przy ul. Mała Poznańska,
 2. wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1346/2, położonej w Rogoźnie przy ul. Orzeszkowej, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz udzielenie bonifikaty od ceny ww. nieruchomości gruntowej,
 3. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym działki nr 71, 95, 96 w Rogoźnie,
 4. nadania nazwy ulicy w miejscowości Owczegłowy,
 5. zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2018,

 

DOCHODY

 1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo dochody zwiększa się o kwotę 613.472,95 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone związane z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów wypłaty.
 2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się dochody o kwotę 130.635,04 zł w tym:
  • zwiększa się dochody z tytułu wpływu dywidendy (zysku) za 2017 rok  od spółki gminnej Megawat – 207.600,46 zł;
  • zmniejsza się środki pozyskane z BGK o kwotę (-) 338.235,50 zł na  przebudowę  wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku usługowego położonego przy ul. Fabrycznej, w wyniku którego powstaną 32 lokale socjalne. Zmniejszenie planowanych środków związane jest z zakończonym postępowaniem zamówień publicznych na wykonanie tego zadania.
 3. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 5.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem  na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.110.2018.4 z dnia 06 kwietnia 2018r.
 4. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dochody o kwotę 68.519 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów.
 5. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się dochody o kwotę 200,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone związane z realizacją zadań związanych z przyznawaniem  Karty Dużej Rodziny.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 556.556,91 zł

 

WYDATKI

 1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wydatki zwiększa się o kwotę 613.472,95 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów jego wypłaty.
 2. W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 1.000,00 zł w związku ze zmianą przedsięwzięć funduszu sołeckiego wsi Parkowo.
 3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się wydatki o kwotę 479.235,50 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej na lokale socjalne” w tym:
  • z udziału Funduszu dopłat (budżet państwa) – (-) 338.235,50 zł;
  • z udziału własnego – (-) 141.000 zł.
 4. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  zwiększa się wydatki o kwotę 11.300,00 zł z przeznaczeniem na:
  • wpłaty na państwowy fundusz wsparcia na dofinansowanie zakupu: - hełmów strażackich wraz z latarkami 4.300 zł (wydatek bieżący);
  • - podpór ratowniczych 5.000 zł (wydatek majątkowy)dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach.
  • oraz dokonano zmiany w przedsięwzięciach funduszu sołeckiego wsi Parkowo na kwotę (+) 2.900 zł ; (-) 3.900 zł;
  • zwiększono dotację celową o kwotę (+) 3.000 zł udzielaną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych organizacji pożytku publicznego w zakresie obsługi plaż w okresie letnim.
 5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki o kwotę 11.699,54 zł z tytułu:
  • dodatków mieszkaniowych o kwotę (-) 32.699,54 zł;
  • udziału własnego w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli  w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica” (+) 21.000 zł (po 3.500 zł dla 6 szkół).
 6. W dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonano zmian w planie wydatków na kwotę +/- 25.000 zł.
 7. W dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się wydatki o kwotę37.500,00 zł z tytułu:
  • przeniesienia części wydatków do rozdziału Rodzina (-) 42.500 zł;
  • wypłaty dodatków energetycznych (+) 5.000 zł;
 8. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki o kwotę 68.519,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.
 9. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się wydatki o kwotę42.700,00 zł z przeznaczeniem na:
  • wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone (+) 42.500 zł (środki własne) związane z wydatkami na obsługę funduszu alimentacyjnego;
  • wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny (+) 200 zł.
 10. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
 11. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki  o kwotę 327.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  • dotację podmiotową dla ośrodka kultury (+) 327.000 zł. Zwiększenie dotacji związane jest z przejęciem – użytkowaniem  Ośrodka Za Jeziorem oraz wykupem wyposażenia od dotychczasowych dzierżawców,
  • oraz dokonano zmiany wartości przedsięwzięć funduszu soleckiego wsi Owczegłowy na kwotę +/- 1.390 zł i wsi Parkowo na kwotę +/- 500 zł.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 556.556,91 zł

 

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

 • nr 3 Wykaz wydatków majątkowych Gminy ujętych w planie budżetu na rok 2018” zmniejszono o kwotę 450.335,50 zł.
 • nr  4 „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok” zwiększono plan dotacji i wydatków o kwotę 618.672,95 zł oraz dokonano zmiany poprzez przeniesienie  zaplanowanych dochodów między paragrafami na kwotę +/- 112.500 zł.
 • nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2018 rok” zwiększono o kwotę 68.519 zł.
 • nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2018 roku”  zwiększono o kwotę 351.000 zł z tego:
  • dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 327.000 zł w tym:
   • na zadaniach bieżących o kwotę 327.000 zł;
  • dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 24.000 zł w tym:
   • na zadaniach bieżących 3.000 zł
   • na zadaniach majątkowych 21.000 zł.
 • nr 7 „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok” dokonano zmiany przedsięwzięć  funduszu wsi Parkowo na kwotę +/- 4.400 zł; wsi Owczegłowy +/- 1.390 zł.

 

Ad. 11. Wolne głosy i wnioski.

W wolnych głosach i wnioskach radni komisji przyjęli opinię pozytywną w spr, udzielenia spółce wodno – melioracyjnej dotacji.

Została przyjęta przez radnych negatywna opinia dotycząca nabycia prawa własności części działki gminnej wchodzącej w skład Pl. Karola Marcinkowskiego oznaczonej jako nr ewid 1803.

Pan radny Paweł wojciechowski zapytał, czy grunt na którym stoi tzw ”dom chleba” ma wydzielona działkę ? Pan kierownik Piątkowski odpowiedział, że nie. Pan Sebastian Kupidura poinformował, że dla miasta i ogólnego wizerunku nowego rynku dobrze byłoby gdyby tego budynku w ogóle tam nie było. Następnie pan Krzysztof Nikodem zapytał jaka jest dzierżawa? Pan kierownik poinformował, że dzierżawa jest bezterminowa, ale w każdej chwili można ją wypowiedzieć. Następnie radni dyskutowali o kolorystyce domów wokół Pl. Karola Marcinkowskiego.

W tym punkcie pan Wojciechowski poprosił o kilka informacji o rozbiórce budynku za urzędem. Pani z-ca burmistrza powiedziała, że wykonuje to CIS za kwotę 37 tys zł, natomiast wywozu dokonuje pan Siwiński za kwotę 8 tys zł. Pani radna Ewa Wysocka zapytała do czego będzie sluzyło kruszywo pozyskane z rozbiórki? Pani Tomaszewska odpowiedziała, że będzie to spodnia warstwa na podbudowę. Radny Wojciechowski zapytał, na jakim etapie sa równiarki? Pani z-ca burmistrza powiedziała, że równiarki jeżdżą non stop, są skończone Owczegłowy i miasto a w tej chwili prace trwają w Parkowie.

Pan Henryk Janus wskazał, że kolejność równiarek jest identyczna jak w zeszłym roku, a miało być odwrotnie. Pan burmistrz Szuberski odniósł się do tej kwestii i powiedział, że ten harmonogram jest ustalony przez pana kierownika Andrzejczaka. Pan Janus zapytał burmistrza ile gruzu jest na wszystkie sołectwa, a ile zostało wykorzystane w samych Owczechglowach? Pan Nadolny wtrącił, że w ubiegłym roku w Słomowie w ogóle nie było równania z gruzem. Pan Roman Szuberski powiedział, że gruz kosztował 670 tys zł, a na same Owczegłowy przeznaczono gruzu za 200 tys zł. Dodał, że gmina nie jest w stanie zapewnić tyle gruzu by zaspokoić potrzeby wszystkich sołectw, dlatego prace prowadzone są w newralgicznych miejscach.

Radna Ewa Wysocka zapytała dlaczego nie ma oświetlenia w zmianach do budżetu? Pan burmistrz wyjaśnił, że jest to spowodowane rozstrzygnięciem przetargu na Długą i Seminarialną, natomiast pan Janus dodał, że  zdecydowali o tym radni, którzy w podziale oświetlenia nie mieli żadnej lampy.

Radny Nikodem złożył wniosek o zamontowanie koszy na śmieci na drodze do Dziewczej Strugi. Argumentując to zaznaczył, że samochody jadące drogą nr 11 zjeżdżają tam na parking i z powodu braku koszy pozostawiają śmieci na ziemi zanieczyszczając pobocze i las. Problem ten był poruszony już wcześniej przez mieszkańców Dziewczej Strugi na zebraniu wiejskim w Garbatce.

Radni zapoznali się z pismem z WIOŚ-u w sprawie  podjęcia uchwały dotyczącej przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.

Paweł Wojciechowski zapytał jak wygląda sprawa stacji uzdatniania wody w Gościejewie ? Pan Szuberski odpowiedział, że będzie podjęta uchwala zgromadzenia wspólników i na sesji w środę ta sprawa zostanie przedstawiona.

Na zakończenie radny Nikodem złożył wniosek dotyczący montażu progu zwalniającego na Rudzie, naprzeciwko świetlicy argumentując to tym, że mieszkańcy od dłuższego czasu na zebraniach domagają się tego progu, ponieważ obawiają się szybko przejeżdżających tam samochodów. Pani Burmistrz stwierdziła, że próg jest tam zbędny i że jest ogólnie przeciwko montowaniu jakichkolwiek progów zwalniających . Radny Nikodem zarzucił Pani Burmistrz, że co innego mówiła na ostatnim zebraniu w Rudzie, a co innego mówi teraz. Mianowicie stwierdziła na zebraniu, że jak najbardziej próg zwalniający tam jest wskazany i radny z tego okręgu powinien taki wniosek złożyć, a na komisji gospodarki  stwierdziła, że nie jest potrzebny. Pani Burmistrz na zarzuty radnego odpowiedziała, że nie ma się jej czepiać. Radny Nikodem odparł, że jest to wniosek mieszkańców Rudy i on jako radny tego okręgu na ich prośbę składa taki wniosek. Ostatecznie po głosowaniu wniosku pana Krzysztofa Nikodema – za budową progu głosowało 5 radnych, przeciw – 2 glosy, wstrzymujących się – 0 głosów. Wniosek został zaakceptowany.

 

Ad. 12 Zakończenie.

Posiedzenie komisji zakończono o godz. 18:15, protokołowała Anna Mazur.

 

 

drukuj pobierz pdf