Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: PROTOKÓŁ nr 38/2018 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 19 kwietnia 2018 roku o godz. 16.30 w Szkole SP w Budziszewku

PROTOKÓŁ nr 38/2018

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu  19 kwietnia 2018 roku o godz. 16.30 w Szkole SP w Budziszewku.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Łukasz Zaranek. Przewodniczący Ł. Zaranek stwierdził, że na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 7 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Przystąpiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.
 4. Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Budziszewku.
 5. wystąpienie zaproszonych gości,
 6. dyskusja
 7. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
 8. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.
 9. Zakończenie.

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.

Posiedzenie rozpoczął przewodniczący komisji pan Łukasz Zaranek, po powitaniu gościu stwierdził, że komisja jest władna do podejmowania decyzji i wydawania opinii.

 

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący komisji przedstawił zaplanowany porządek obrad, do którego nie została wniesiona zmiana.

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.

Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji członkowie przyjęli – 7 głosami „za”.

 

Ad. 4. Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Budziszewku.

Pani dyrektor Mirosława Niemier przedstawiła pokrótce członkom komisji sytuację w szkole. Poinformowała, że w szkole jest 8 oddziałów z oddziałem przedszkolnym – łącznie 91 uczniów w tym 16 z Rogoźna. Dużym plusem jest to, że jest jednozmianowość. Dzieci zaczynają lekcje o godz. 7.30, kończą o godz. 14.30 w tym odbywają się zajęcia dodatkowe jak SKS-y. Kadra nauczycielska liczy 12 nauczycieli pełnozatrudnionych, a pani dyrektor czyni starania o pozyskanie z nowym rokiem szkolnych nowych nauczycieli na vacaty, które są w tej chwili w szkole. Pani Mirosława Niemier dodała, że nauczyciele nie są zbyt chętni na etat w tej szkole, dlatego iż szkoła jest na uboczu.

Do sukcesów szkoły należy wygrana w konkursie matematycznym, ortograficznym oraz osiągnięcia sportowe tj. ping – pong.

Problemem w szkole na obecną chwile pani dyrektor wymieniła organizację bezpieczeństwa (zakup monitoringu), awarie w toaletach, dziury w tynkach i niszczejące schody, wymiana pozostałych okien od strony podwórka.

Pan radny Zbigniew Chudzicki zapytał czy nadal funkcjonuje Izba Tradycji? Pani dyrektor poinformowała, że oczywiście tak, jest osoba która izbą się opiekuje i jest bardzo dużo chętnych.

Pan radny Łatka zapytał o konieczne remonty?

Pani dyrektor wskazała, że do najpilniejszych spraw należą:

 • schody,
 • toalety,
 • kanalizacja,
 • część okien.

 

Ad. 6 Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

 1. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr 1846, położonej w Rogoźnie przy ul. Mała Poznańska,
 2. wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1346/2, położonej w Rogoźnie przy ul. Orzeszkowej, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz udzielenie bonifikaty od ceny ww. nieruchomości gruntowej,
 3. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym działki nr 71, 95, 96 w Rogoźnie,
 4. nadania nazwy ulicy w miejscowości Owczegłowy,
 5. pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego,
 6. zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2018,

 

DOCHODY

 1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo dochody zwiększa się o kwotę 613.472,95 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone związane z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów wypłaty.
 2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się dochody o kwotę 130.635,04 zł w tym:
  • zwiększa się dochody z tytułu wpływu dywidendy (zysku) za 2017 rok od spółki gminnej Megawat – 207.600,46 zł;
  • zmniejsza się środki pozyskane z BGK o kwotę (-) 338.235,50 zł na przebudowę  wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku usługowego położonego przy ul. Fabrycznej, w wyniku którego powstaną 32 lokale socjalne. Zmniejszenie planowanych środków związane jest z zakończonym postępowaniem zamówień publicznych na wykonanie tego zadania.
 3. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 5.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.110.2018.4 z dnia 06 kwietnia 2018r.
 4. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dochody o kwotę 68.519 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów.
 5. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się dochody o kwotę 200,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone związane z realizacją zadań związanych z przyznawaniem  Karty Dużej Rodziny.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 556.556,91 zł

 

WYDATKI

 1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wydatki zwiększa się o kwotę 613.472,95 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów jego wypłaty.
 2. W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 1.000,00 zł w związku ze zmianą przedsięwzięć funduszu sołeckiego wsi Parkowo.
 3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się wydatki o kwotę 479.235,50 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej na lokale socjalne” w tym:
  • z udziału Funduszu dopłat (budżet państwa) – (-) 338.235,50 zł;
  • z udziału własnego – (-) 141.000 zł.
 4. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę 11.300,00 zł z przeznaczeniem na:
  • wpłaty na państwowy fundusz wsparcia na dofinansowanie zakupu: - hełmów strażackich wraz z latarkami 4.300 zł (wydatek bieżący);
  • podpór ratowniczych 5.000 zł (wydatek majątkowy) dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach.
  • oraz dokonano zmiany w przedsięwzięciach funduszu sołeckiego wsi Parkowo na kwotę (+) 2.900 zł ; (-) 3.900 zł;
  • zwiększono dotację celową o kwotę (+) 3.000 zł udzielaną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych organizacji pożytku publicznego w zakresie obsługi plaż w okresie letnim.
 5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki o kwotę 11.699,54 zł z tytułu:
  • dodatków mieszkaniowych o kwotę (-) 32.699,54 zł;
  • udziału własnego w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli  w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica” (+) 21.000 zł (po 3.500 zł dla 6 szkół).
 6. W dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonano zmian w planie wydatków na kwotę +/- 25.000 zł.
 7. W dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się wydatki o kwotę37.500,00 zł z tytułu:
  • przeniesienia części wydatków do rozdziału Rodzina (-) 42.500 zł;
  • wypłaty dodatków energetycznych (+) 5.000 zł;
 8. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki o kwotę 68.519,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.
 9. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się wydatki o kwotę42.700,00 zł z przeznaczeniem na:
  • wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone (+) 42.500 zł (środki własne) związane z wydatkami na obsługę funduszu alimentacyjnego;
  • wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny (+) 200 zł.
 10. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
 11. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę 327.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  • dotację podmiotową dla ośrodka kultury (+) 327.000 zł. Zwiększenie dotacji związane jest z przejęciem – użytkowaniem  Ośrodka Za Jeziorem oraz wykupem wyposażenia od dotychczasowych dzierżawców,
  • oraz dokonano zmiany wartości przedsięwzięć funduszu soleckiego wsi Owczegłowy na kwotę +/- 1.390 zł i wsi Parkowo na kwotę +/- 500 zł.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 556.556,91 zł

 

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

 • nr 3 Wykaz wydatków majątkowych Gminy ujętych w planie budżetu na rok 2018” zmniejszono o kwotę 450.335,50 zł.
 • nr  4 „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok” zwiększono plan dotacji i wydatków o kwotę 618.672,95 zł oraz dokonano zmiany poprzez przeniesienie  zaplanowanych dochodów między paragrafami na kwotę +/- 112.500 zł.
 • nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2018 rok” zwiększono o kwotę 68.519 zł.
 • nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2018 roku”  zwiększono o kwotę 351.000 zł z tego:
  • dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 327.000 zł w tym:
   • na zadaniach bieżących o kwotę 327.000 zł;
  • dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 24.000 zł w tym:
   • na zadaniach bieżących 3.000 zł
   • na zadaniach majątkowych 21.000 zł.
 • nr 7 „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok” dokonano zmiany przedsięwzięć  funduszu wsi Parkowo na kwotę +/- 4.400 zł; wsi Owczegłowy +/- 1.390 zł.

Pan burmistrz Roman Szuberski wyjaśnił, że 120 tys zł + Vat to cena za jaką będzie wykupiony sprzęt „za jeziorem”, następnie jest zamiar zatrudnienia recepcjonistki, osoby do obsługi kuchni. Baza musi być przygotowana ponieważ w najbliższym czasie Klub AZS-u zgłosił 47 osób.

Pan Jarosław Łatka zapytał burmistrza, czy to prawda że tama zostanie wyburzona ? Burmistrz Szuberski odpowiedział, że na obecną chwile nie. Radny Hubert Kuszak zapytał, w jaki sposób są monitorowane ścieki od strony skoków? Pan Roman Szuberski odpowiedział radnemu, że wpływ do jeziora Budziszewskiego jest badany cztery razy do roku i jest to stan cały czas monitorowany. Na tą chwilę burmistrz Skoków podjął działania i będzie budowana oczyszczalnia rzeczna.

Radny Kuszak zapytał o „Aktywne tablice” dla szkół, czy można wnioskować o większą liczbę? Pani z-ca burmistrza Renata Tomaszewska powiedziała, że jest to projekt rządowy i nie można nic z tym zrobić.

 

Ad. 7 Wolne głosy, wnioski, komunikaty.

W tym punkcie została przyjęta przez radnych negatywna opinia dotycząca nabycia prawa własności części działki gminnej wchodzącej w skład Pl. Karola Marcinkowskiego oznaczonej jako nr ewid 1803.

Radni zapoznali się z  pismem z WIOŚ-u w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych. Pani z-ca burmistrza poinformowała z przykrością, że zabrakło obecności radnych na spotkaniu w sprawie strategii rozwoju podmiotów ekonomii społecznej. Następnie pan radny Hubert Kuszak zasygnalizował sprawę zawierania umów na wyjazdy szkolne pomiędzy przewoźnikiem a nauczycielami. Pani Tomaszewska z własnego doświadczenia powiedziała, że taki wzór umowy każdy nauczyciel organizujący wycieczkę powinien posiadać. Pani burmistrz obiecała sprawę poruszyć na spotkaniu z dyrektorami.

Na zakończenie pan radny Zbigniew Chudzicki czy prawdą jest, że na miejscu wyburzonego budynku za urzędem powstanie centrum aktywności? Pani Renata Tomaszewska poinformowała wszystkich, że jest plan by powstało w tym miejscu centrum rekreacji. W tym celu został złożony wniosek o pozyskanie środków z Doliny Wełny, natomiast z pozostałego terenu zostanie wydzielony parking.

 

Ad. 8 Zakończenie.

Zakończenie posiedzenia miało miejsce o godz. 18.00 – protokołowała Anna Mazur.

 

 

drukuj pobierz pdf