Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2009: Zarządzenie Nr 199/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 199/2009

Burmistrza Rogoźna

z dnia 18 grudnia 2009 roku

 

w sprawie:  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok

 

                Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz na podstawie § 15 pkt. 2 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku,

 

Burmistrz Rogoźna zarządza co następuje:

 

 

§ 1.         W Uchwale Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/246/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 lutego 2009 roku, Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVI/253/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVII/255/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 kwietnia 2009 roku, Zarządzeniem Nr 59/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 kwietnia 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, Zarządzeniem Nr 98/2009  Burmistrza Rogoźna z dnia 05 czerwca 2009 roku, Uchwałą Nr XLI/275/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie  z dnia 16 czerwca 2009 roku, Zarządzeniem Nr 108/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2009 roku, Uchwałą Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku, Uchwałą Nr XLIV/308/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009 roku, Uchwałą Nr XLV/318/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009 roku, Uchwałą Nr XLVI/330/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009 roku i Uchwałą Nr XLVII/334/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 08 grudnia 2009 roku

 

                wprowadza się następujące zmiany:

 

1.    Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę        468.860 zł

                i ustala się je na kwotę            39.221.409 zł

 

2.    Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi         39.221.409 zł

               

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie          37.715.209

2) dochody majątkowe w kwocie     1.506.200

     w tym:

         a)   dotacje otrzymane z funduszy celowych na

                finansowanie lub dofinansowanie kosztów

                realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

                jednostek sektora finansów publicznych

                w kwocie  120.000 zł.

 

3.       Dochody, o których mowa w ust.2 pkt 1 obejmują w szczególności:

 

1)       dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

 zadań zleconych gminie ustawami w kwocie        6.428.735 zł

 

2)       dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

        własnych zadań bieżących gmin w kwocie        1.001.124 zł

3)       dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie

Wspólnej Polityki Rolnej           470.603 zł

 

 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

 

4.    Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę       468.860 zł

        i ustala się je na kwotę          46.314.335 zł

5.    Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi         46.314.335 zł

        zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

        w tym:

 

     1)   Wydatki bieżące           37.596.589 zł

                z tego:

                a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń       15.845.707 zł  

               b) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego  218.000 zł

                c) dotacje przekazane z budżetu              3.575.188 zł

       

2)    Wydatki majątkowe              8.717.746 zł

         z tego:

               

a) dotacje przekazane z budżetu na zadania inwestycyjne                   1.010.220 zł

               

§ 2.         Dokonuje się zmiany § 8 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku, Zarządzeniem Nr 59/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 kwietnia 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, Zarządzeniem Nr 98/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 czerwca 2009 roku, Uchwałą Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku, Uchwałą Nr XLIV/308/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009 roku, Uchwałą Nr XLV/318/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009 roku, Uchwałą Nr XLVI/330/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009 roku i Uchwałą Nr XLVII/334/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 08 grudnia 2009 roku, który otrzymuje brzmienie:

 

§ 8 Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:

 

DOCHODY                                    72.637 zł

                WYDATKI                         -        6.428.735 zł

               

                zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

 

§ 3.         Dokonuje się zmiany § 9 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku, Zarządzeniem Nr 59/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 kwietnia 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, Zarządzeniem Nr 98/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 czerwca 2009 roku, Zarządzeniem Nr 108/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2009 roku, Uchwałą Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku, Uchwałą Nr XLIV/308/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009 roku,  Uchwałą Nr XLV/318/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009 roku, Uchwałą Nr XLVI/330/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009 roku i Uchwałą Nr XLVII/334/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 08 grudnia 2009 roku, który otrzymuje brzmienie:

               

 

                § 9 Uchwala się dotacje otrzymane do budżetu w kwocie    8.020.462 zł

                i dotacje przekazane z budżetu w wysokości                          4.585.408 zł”

 

                zgodnie z załącznikiem nr 4  do zarządzenia.

 

§ 4.         Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 


 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 199/2009

Burmistrza Rogoźna

z dnia 18 grudnia 2009 roku

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok:

 

 

DOCHODY

 

1.     W dziale Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale Pozostała działalność zwiększa się

        dochody o kwotę         152.725

        z tytułu otrzymanej dotacji na zadania zlecone związanej ze zwrotem podatku

        akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego

        do produkcji rolnej.

        Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-435/09 z dnia 18.12.2009r.

 

2.     W dziale Pomoc społeczna, rozdziale Świadczenie rodzinne, świadczenia

        z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

        z ubezpieczenia społecznego zwiększa się dochody o kwotę         316.135 zł

        zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-430/09 z dnia

        13.12.2009r.

 

Ogółem dochody zwiększono o kwotę         468.860 zł

 

WYDATKI         

 

1.     W dziale Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale Pozostała działalność zwiększa się

        wydatki o kwotę                  152.725 zł

        z tytułu realizacji zadania zleconego związanego ze zwrotem podatku

        akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego

        do produkcji rolnej.

2.     W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano przeniesienia

        wydatków miedzy paragrafami na kwotę +/ –  30.000 zł

3.     W rozdziale Urzędy gmin dokonano przeniesienia wydatków miedzy paragrafami

        na kwotę +/ –  2.000 zł

4.     W rozdziale Ochotnicze straże pożarne dokonano przeniesienia wydatków miedzy

        paragrafami na kwotę +/ –  1.400 zł

5.     W rozdziale Obrona cywilna dokonano przeniesienia wydatków miedzy

        paragrafami na kwotę +/ –  50 zł

6.     W rozdziale Szkoły podstawowe dokonano przeniesienia wydatków miedzy

         paragrafami na kwotę +/ –  3.500 zł

7.     W dziale Pomoc społeczna, rozdziale Świadczenie rodzinne, świadczenia

        z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

        z ubezpieczenia społecznego zwiększa się wydatki o kwotę        316.135 zł

8.     W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano przeniesienia

        wydatków w ramach rozdziałów i paragrafów na kwotę +/– 4.710 zł

 

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 468.860 zł


 

 

Dokonano zmian w załącznikach:

 

1.       Załącznik Nr 3 „Plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2009 rok”  zwiększono wydatki o kwotę 468.860 zł.

2.     Załącznik Nr 4 „Plan dotacji otrzymanych do budżetu gminy i przekazanych z budżetu gminy w 2009 roku” dokonano zwiększenia dotacji otrzymanej do budżetu na realizację zadań zleconych o kwotę 468.860 zł.

 

 

 


 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 199/2009
Burmistrza Rogoźna
z dnia 18 grudnia 2009 roku
PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  GMINIE USTAWAMI NA 2009 ROK
Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
        w zł
Dział Rozdział   Treść Stan na 08.12.2009r. Zmiana Stan na 18.12.2009r.
750     Administracja publiczna 40 000,00 0,00 40 000,00
  75011   Urzędy wojewódzkie 40 000,00 0,00 40 000,00
    0690 Wpływy z różnych opłat 40 000,00 0,00 40 000,00
852     Pomoc społeczna 32 637,00 0,00 32 637,00
  85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 32 637,00 0,00 32 637,00
    0970 Wpływy z różnych dochodów 32 637,00   32 637,00
      Razem 72 637,00 0,00 72 637,00
Wydatki
w zł
Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na 08.12.2009r. Zmiana Stan na 18.12.2009r.
010     Rolnictwo i łowiectwo 448 439,00 152 725,00 601 164,00
  01095   Pozostała działalność 448 439,00 152 725,00 601 164,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   4 997,00 4 997,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   759,00 759,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy   123,00 123,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 910,00   5 910,00
    4430 Różne opłaty i składki 442 529,00 146 846,00 589 375,00
750     Administracja publiczna 118 700,00 0,00 118 700,00
  75011   Urzędy wojewódzkie 118 700,00 0,00 118 700,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 050,00   100 050,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 198,00   16 198,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 2 452,00   2 452,00
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 32 496,00 0,00 32 496,00
  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 780,00 0,00 2 780,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 934,00   1 934,00
    4270 Zakup usług remontowych 846,00   846,00
  75113   Wybory do Parlamentu Europejskiego 29 716,00 0,00 29 716,00
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 730,00   15 730,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 548,00   548,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 69,00   69,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 350,00   6 350,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 519,00   4 519,00
    4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00   2 500,00
852     Pomoc społeczna 5 360 240,00 316 135,00 5 676 375,00
  85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 264 691,00 316 135,00 5 580 826,00
    3110 Świadczenia społeczne 5 075 488,00 316 135,00 5 391 623,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 109 340,00   109 340,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 994,00   5 994,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 569,00   47 569,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 2 826,00   2 826,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 400,00   3 400,00
    4270 Zakup usług remontowych 244,00   244,00
    4300 Zakup usług pozostałych 11 555,00   11 555,00
    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej 1 800,00   1 800,00
    4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej 1 200,00   1 200,00
    4410 Podróże służbowe krajowe 150,00   150,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 925,00   2 925,00
    4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00   0,00
    4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 700,00   700,00
    4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 500,00   1 500,00
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7 720,00 0,00 7 720,00
    4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 720,00   7 720,00
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  78 829,00 0,00 78 829,00
    3110 Świadczenia społeczne 78 829,00   78 829,00
  85295   Pozostała działalność 9 000,00 0,00 9 000,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 800,00   8 800,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00   200,00
      Razem 5 959 875,00 468 860,00 6 428 735,00

 


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 199/2009  
Burmistrza Rogoźna
z dnia 18 grudnia 2009 roku
PLAN  DOTACJI OTRZYMANYCH DO BUDŻETU
GMINY I PRZEKAZANYCH  Z BUDŻETU GMINY W 2009 ROKU
Plan dotacji otrzymanych do budżetu Gminy na zadania bieżące
Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na
08.12.2009
Zmiana Stan na 18.12.2009
I.  Dotacje otrzymane na zadania zlecone 5 959 875,00 468 860,00 6 428 735,00
010     Rolnictwo i łowiectwo 448 439,00 152 725,00 601 164,00
  01095   Pozostała działalność 448 439,00 152 725,00 601 164,00
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 448 439,00 152 725,00 601 164,00
750     Administracja publiczna 118 700,00 0,00 118 700,00
  75011   Urzędy wojewódzkie 118 700,00 0,00 118 700,00
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 118 700,00   118 700,00
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 32 496,00 0,00 32 496,00
  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 780,00 0,00 2 780,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 780,00   2 780,00
  75113   Wybory do Parlamentu Europejskiego 29 716,00 0,00 29 716,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 29 716,00   29 716,00
852     Pomoc społeczna 5 360 240,00 316 135,00 5 676 375,00
  85212   Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 264 691,00 316 135,00 5 580 826,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 264 691,00 316 135,00 5 580 826,00
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7 720,00 0,00 7 720,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 720,00   7 720,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na
08.12.2009
Zmiana Stan na 18.12.2009
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 78 829,00 0,00 78 829,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 78 829,00   78 829,00
  85295   Pozostała działalność 9 000,00 0,00 9 000,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 000,00   9 000,00
II.  Dotacje otrzymane na zadania własne 1 001 124,00 0,00 1 001 124,00
801     Oświata i wychowanie 38 503,00 0,00 38 503,00
  80101   Szkoły podstawowe 37 975,00 0,00 37 975,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 37 975,00   37 975,00
  80195   Pozostała działalność 528,00 0,00 528,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 528,00   528,00
852     Pomoc społeczna 683 281,00 0,00 683 281,00
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 5 963,00 0,00 5 963,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 5 963,00   5 963,00
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 306 334,00 0,00 306 334,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 306 334,00   306 334,00
  85219   Ośrodki pomocy społecznej 243 484,00 0,00 243 484,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 243 484,00   243 484,00
  85295   Pozostała działalność 127 500,00 0,00 127 500,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 127 500,00   127 500,00
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 279 340,00 0,00 279 340,00
  85415   Pomoc materialna dla uczniów 279 340,00 0,00 279 340,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 279 340,00   279 340,00
III. Dotacje rozwojowe 470 603,00 0,00 470 603,00
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 470 603,00 0,00 470 603,00
  85395   Pozostała działalność 470 603,00 0,00 470 603,00
    2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 446 941,00   446 941,00
    2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 23 662,00   23 662,00
      Razem 7 431 602,00 468 860,00 7 900 462,00
Plan dotacji otrzymanych do budżetu Gminy na zadania inwestycyjne
Dział Rozdział paragraf Treść Stan na
08.12.2009
Zmiana Stan na 18.12.2009
I. Dotacje z funduszu celowego 120 000,00 0,00 120 000,00
600     Transport i łączność 120 000,00 0,00 120 000,00
  60016   Drogi publiczne gminne 120 000,00 0,00 120 000,00
    6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 120 000,00   120 000,00
      Razem 120 000,00 0,00 120 000,00
Plan dotacji przekazywanych z budżetu Gminy na zadania bieżące
Dział Rozdział paragraf Treść Stan na
08.12.2009
Zmiana Stan na 18.12.2009
I.  Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 1 220 000,00 0,00 1 220 000,00
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 220 000,00 0,00 1 220 000,00
  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 668 000,00 0,00 668 000,00
    2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 668 000,00   668 000,00
  92116   Biblioteki 241 000,00 0,00 241 000,00
    2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 241 000,00   241 000,00
  92118   Muzea 311 000,00 0,00 311 000,00
    2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 311 000,00   311 000,00
II.  Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 35 000,00 0,00 35 000,00
801     Oświata i wychowanie 35 000,00 0,00 35 000,00
  80110   Gimnazja 35 000,00 0,00 35 000,00
    2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 35 000,00   35 000,00
III.  Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i stowarzyszeń 231 500,00 0,00 231 500,00
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 57 500,00 0,00 57 500,00
  75412   Ochotnicze straże pożarne 57 500,00 0,00 57 500,00
    2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 57 500,00   57 500,00
851     Ochrona zdrowia 13 000,00 0,00 13 000,00
  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 13 000,00 0,00 13 000,00
    2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 13 000,00   13 000,00
926     Kultura fizyczna i sport 161 000,00 0,00 161 000,00
  92695   Pozostała działalność 161 000,00 0,00 161 000,00
    2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 161 000,00   161 000,00
    2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 0,00   0,00
IV.  Dotacje dla funduszy celowych 15 000,00 0,00 15 000,00
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15 000,00 0,00 15 000,00
  75404   Komendy wojewódzkie Policji 15 000,00 0,00 15 000,00
    2430 Dotacja z budżetu dla funduszu celowego 15 000,00   15 000,00
V. Dotacje celowe przekazane gminie 40 000,00 0,00 40 000,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40 000,00 0,00 40 000,00
  90013   Schroniska dla zwierząt 40 000,00 0,00 40 000,00
    2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)  między jednostkami samorządu terytorialnego 40 000,00   40 000,00
VI. Dotacje celowe przekazane do powiatu 1 486 583,00 0,00 1 486 583,00
801     Oświata i wychowanie 1 466 583,00 0,00 1 466 583,00
  80110   Gimnazja 1 466 583,00 0,00 1 466 583,00
    2320 Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)  między jednostkami samorządu terytorialnego 1 466 583,00   1 466 583,00
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 20 000,00 0,00 20 000,00
  85311   Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 20 000,00 0,00 20 000,00
    2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 20 000,00   20 000,00
VII. Dotacje celowe przekazane na ochronę zabytków 100 000,00 0,00 100 000,00
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100 000,00 0,00 100 000,00
  92120   Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 100 000,00 0,00 100 000,00
    2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinasnowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 100 000,00   100 000,00
VIII. Dotacja przedmiotowa z budżetu do zakładu budżetowego
5,62 zł x 17783,9m2= 99945,52 w zaokrągleniu 100.000zł
100 000,00 0,00 100 000,00
700     Gospodarka mieszkaniowa 100 000,00 0,00 100 000,00
  70001   Zakład gospodarki mieszkaniowej 100 000,00 0,00 100 000,00
    2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 100 000,00   100 000,00
IX. Dotacje rozwojowe 347 105,00 0,00 347 105,00
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 347 105,00 0,00 347 105,00
  85395   Pozostała działalność 347 105,00 0,00 347 105,00
    2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 329 652,00   329 652,00
    2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 17 453,00   17 453,00
      Razem 3 575 188,00 0,00 3 575 188,00
Plan dotacji przekazanych z budżetu Gminy na zadania inwestycyjne
Dział Rozdział   Treść Stan na
08.12.2009
Zmiana Stan na 18.12.2009
I.  Dotacje celowe na na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego 162 220,00 0,00 162 220,00
700     Gospodarka mieszkaniowa 162 220,00 0,00 162 220,00
  70001   Zakład gospodarki mieszkaniowej 162 220,00 0,00 162 220,00
    6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 162 220,00   162 220,00
II. Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 400 000,00 0,00 400 000,00
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400 000,00 0,00 400 000,00
  75412   Ochotnicze straże pożarne 400 000,00 0,00 400 000,00
    6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 400 000,00   400 000,00
III. Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego 448 000,00 0,00 448 000,00
600     Transport i łączność 299 000,00 0,00 299 000,00
  60014   Drogi publiczne powiatowe 299 000,00 0,00 299 000,00
    6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną  między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  299 000,00   299 000,00
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 39 000,00 0,00 39 000,00
  75411   Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 39 000,00 0,00 39 000,00
    6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstwie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  39 000,00   39 000,00
801     Oświata i wychowanie 10 000,00 0,00 10 000,00
  80110   Gimnazja 10 000,00 0,00 10 000,00
    6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstwie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  10 000,00   10 000,00
851     Ochrona zdrowia 100 000,00 0,00 100 000,00
  85111   Szpitale ogólne 100 000,00 0,00 100 000,00
    6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną  między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  100 000,00   100 000,00
      Razem: 1 010 220,00 0,00 1 010 220,00

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf