Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: PROTOKÓŁ nr 42/2018 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego 20 września 2018 r. o godzinie 16:30 w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 42/2018

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego 20 września 2018 r. o godzinie 16:30 w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie

 

Dnia 20 września 2018 r. o godzinie 16:30 w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie rozpoczęło się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie (dalej „Komisja”). Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji p. Łukasz Zaranek, który przywitał zebranych radnych i gości, oraz stwierdził quorum, tj. stwierdził, że na 7 członków Komisji obecnych jest 5 radnych. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

Proponowany porządek obrad Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury:

 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.
 4. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018:
  • wystąpienia,
  • dyskusja.
 5. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku:
  • wystąpienia,
  • dyskusja.
 6. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
 7. Wolne głosy, wnioski i komunikaty.
 8. Zakończenie.

 

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.

Po punkcie 7. Wolne głosy, wnioski i komunikaty, Przewodniczący Komisji zaproponował wprowadzić punkt 8. Sprawozdanie z realizacji zadań Komisji w roku 2018. Numeracja następnych punktów uległa przesunięciu o 1. Porządek obrad wraz ze zmianą został przyjęty jednogłośnie, w obecności 5 członków Komisji.

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie, w obecności 5 członków Komisji.

 

Ad. 4. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.

Przewodniczący Komisji p. Łukasz Zaranek otworzył punkt sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018 i udzielił głosu Dyrektorowi Społecznej Szkoły Muzycznej w Rogoźnie p. Tomaszowi Barańskiemu, który przedstawił działalność Społecznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Rogoźnie. Szkoła powstała w 2016 roku z inicjatywy obecnego Burmistrza Rogoźna. Organem prowadzącym szkołę jest Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna.

Od tego momentu Komisja obradowała w pełnym, 7-dmio osobowym składzie.

Dyrektor Społecznej Szkoły Muzycznej Tomasz Barański przedstawił zakres kształcenia dzieci i młodzieży w Szkole, w tym wskazał, w jakich przedmiotach kształcone są dzieci oraz w jakich instrumentach wiodących. Dyrektor poinformował, że każdy z nauczycieli w Szkole musi mieć dyplom Akademii Muzycznej. Szkoła ma statut, wydawane są świadectwa dla uczniów. Nauczycieli jest obecnie siedmiu oraz dwie osoby w administracji. Dyrektor podziękował również za dotację z Gminy na działalność Szkoły.

Przewodniczący Komisji udzielił głosu p. Renacie Tomaszewskiej – Pełnomocnikowi Burmistrza Rogoźna ds. Oświatowych, która przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018. Renata Tomaszewska przedstawiła członkom Komisji pisemne sprawozdanie w ww. zakresie oraz przedstawiła szczegółowo dane dotyczące w szczególności ilości dzieci w przedszkolach niepublicznych, kosztów dowozów uczniów do szkół, w tym uczniów niepełnosprawnych, kwestie dokształcania nauczycieli, a także pomocy materialnej dla uczniów. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018 znajduje się w materiałach przedłożonych na niniejsze posiedzenie Komisji. Pełnomocnik Burmistrza Renata Tomaszewska poinformowała o ilości awansów zawodowych nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 oraz szczegółowe informacje dot. m.in. sukcesów uczniów oraz wyposażenia szkół. Pełnomocnik Renata Tomaszewska przedstawiła również informacje na temat wyników egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych szkołach gminnych.

 

Ad. 5. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.

Przewodniczący Komisji p. Łukasz Zaranek otworzył przedmiotowy punkt i udzielił głosu Marii Kachlickiej – Skarbnikowi Gminy Rogoźno.

Skarbnik Maria Kachlicka poinformowała, że sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Skarbnik M. Kachlicka wskazała, że dochody zrealizowano w I półroczu na poziomie 54%, a wydatki 46%, dochody majątkowe zostały zrealizowane w 51%, a dochody bieżące 54%, wydatki majątkowe wykonano w 30%. Skarbnik wskazała, że na bardzo dobre wskaźniki w zakresie wykonania budżetu Gminy wpływ miała przede wszystkim priorytetowa inwestycja, jaką jest remont Muzeum w Rogoźnie oraz przebudowa placu Karola Marcinkowskiego.

 

Ad. 6. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Przewodniczący Komisji otworzył punkt zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej oraz o przedstawienie projektów uchwał.

Sekretarz Gminy Marek Jagoda przedstawił projekt uchwały dot. zmiany uchwały w sprawie regulaminu ścieżki pieszo-rowerowej „Promenada” w Rogoźnie, a także projekty uchwał: w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Rogoźnie oraz nadania mu statutu, a także dot. zmiany uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.

Kierownik Roman Piątkowski przedstawił projekty uchwał: w sprawie odstąpienia od trybu przetargowego zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego oraz nadania nazwy dla ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Wąską z ul. Nową w Rogoźnie, a także wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – części działki nr 1443/12 obręb Rogoźno, oraz projekt uchwały dot. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Garbatki.

Skarbnik Maria Kachlicka – przedstawiła treść autopoprawek do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rogoźno na rok 2018 oraz uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2037 oraz treść tych uchwał.

W zakresie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Rogoźno – Komisja zaproponowała, aby ten projekt uchwały przedyskutować na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Ad. 7. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.

Przewodniczący Komisji otworzył punkt wolne głosy, wnioski, komunikaty.

Radna Longina Kolanowska zwróciła się o postawienie kosza przy ul. Polnej w stronę działek, obok sklepu Żabka. Zastępca Burmistrza wskazała, że to właściciele sklepów powinny mieć kosze i umowę na wywóz odpadów stałych.

Radny Maciej Kutka wskazał, żeby dwa kosze zamontować przy boisku i ławkach przy placu na ul. Różanej. Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że w nowym budżecie trzeba przewidzieć zakup koszy.

Radny Hubert Kuszak wskazał na postawienie koszy przy Szkole Podstawowej nr 2 w Rogoźnie oraz wycięcie krzewów przy lustrze na skrzyżowaniu ul. Seminarialna z ul. Długą.

Radny Hubert Kuszak zapytał się o bariery ochronne wokół fontanny na placu Karola Marcinkowskiego, żeby tam nie wjeżdżali rowerzyści. Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że jest przygotowywany regulamin Placu Karola Marcinkowskiego, w którym będzie zakaz jazdy rowerami.

Radny Hubert Kuszak wskazał, aby przy placu Karola Marcinkowskiego postawić stojaki na rowery. Burmistrz odpowiedział, że w późniejszym czasie przewiduje się montaż stojaków na rowery. Ponadto zaproponował, żeby w szkołach uczulić dzieci, żeby nie jeździli po placu rowerami.

Radny Jarosław Łatka zwrócił się, żeby zdemontować reklamę stojącą na placu Karola Marcinkowskiego na terenie prywatnym. Radny Hubert Kuszak odpowiedział, że widział, jak dzisiaj ta reklama była demontowana. Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że budynek na placu Karola Marcinkowskiego szpeci i od ponad roku trwają próby nawiązania kontaktu z właścicielką nieruchomości, które są bezskuteczne. Burmistrz odpowiedział, że podejmowane są rozmowy z właścicielami budynków przy placu Karola Marcinkowskiego, aby doprowadzić do remontów elewacji tych budynków.

Radny Jarosław Łatka złożył wniosek o ponowienie wniosku do Zarządu Dróg Powiatowych o zamontowanie drugiego lustra na drodze powiatowej – ul. Wielka Poznańska na wyjeździe z ul. Długiej. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Radny Jarosław Łatka zgłosił równanie dróg: Długa, Diamentowa i Południowa.

Radny Maciej Kutka podziękował Przewodniczącemu Komisji, w imieniu członków Komisji, za sprawne prowadzenie obrad.

Radna Katarzyna Erenc-Szpek zwróciła się o postawienie kosza między ul. Polną, a Biskupskiego oraz nakierowanie Centrum Integracji Społecznej, żeby wysprzątać tam rów.

Przewodniczący Komisji Łukasz Zaranek poinformował o złożeniu wniosków o przyznanie tytułu „Zasłużony dla ziemi Rogozińskiej” dla trzech byłych nauczycielek: Gertruda Nadolińska, Wanda Ciszewska, Jadwiga Zawiasa. Wniosek przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 8. Sprawozdanie z realizacji zadań Komisji w roku 2018.

Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań Komisji w roku 2018. Ponadto wskazał, że w obecnej kadencji były 42 posiedzenia Komisji, a frekwencja członków Komisji wyniosła 98,7% na posiedzeniach.

 

Ad. 9. Zakończenie.

W tym miejscu Przewodniczący Komisji zamknęła posiedzenie.

Posiedzenie Komisji zakończono o godzinie 17:50.

Protokołował Marek Jagoda

 

drukuj pobierz pdf