Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: PROTOKÓŁ nr 1/2018 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 13 grudnia 2018 roku o godz. 16.30 w Urzędzie Miejskim

PROTOKÓŁ nr 1/2018

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 13 grudnia 2018 roku o godz. 16.30 w Urzędzie Miejskim.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Jarosław Łatka. Przewodniczący stwierdził, że na 8 członków Komisji w obradach bierze udział 8 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, sprawdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Praca nad budżetem Gminy Rogoźno na rok 2019.
  • wystąpienia zaproszonych gości,
  • dyskusja nad projektem budżetu,
  • wyrażenie opinii przez komisję.
 4. Praca nad planem pracy KSSOiK na rok 2019.
  • przedstawienie planu przez przewodniczącego,
  • dyskusja.
 5. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
 6. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.
 7. Zakończenie.

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.

Posiedzenie rozpoczął przewodniczący komisji pan Jarosław Łatka, po powitaniu gościu stwierdził, że komisja jest władna do podejmowania decyzji i wydawania opinii.

Następnie przewodniczący poprosił o powstanie i uczczenie chwilą ciszy ofiary stanu wojennego.

 

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący komisji przedstawił zaplanowany porządek obrad, do którego radni nie wnieśli zmian.

 

Ad. 3 Praca nad budżetem Gminy Rogoźno na rok 2019.

 1. wystąpienia zaproszonych gości,
 2. dyskusja nad projektem budżetu,
 3. wyrażenie opinii przez komisję.

W związku z tym, iż radni nie wnieśli żadnych uwag ani pytań do projektu budżetu na 2019 rok, komisja przyjęła jednogłośnie pozytywna opinię w tej sprawie.

 

Ad. 4 Praca nad planem pracy KSSOiK na rok 2019.

 1. przedstawienie planu przez przewodniczącego,
 2. dyskusja.

Pan przewodniczący Jarosław Łatka przedstawił członkom komisji zaproponowany przez siebie projekt planu pracy komisji na 2019 rok. Radni po przeprowadzonej dyskusji, uwagach i propozycjach wypracowali plan, który przedstawia się następująco:

 

Lp.
Miesiąc
Temat
Forma pracy
Odpowiedzialni za przygotowanie materiałów
Współdziałający
1
Styczeń
 • Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.
 • Informacja o zasobach mieszkaniowych Gminy Rogoźno.
 • Opiniowanie materiałów na najbliższą sesję.
 • Sprawy bieżące.
Komisja wyjazdowa (Ośrodek ŚDS)
Kierownik ŚDS
Dyrektor ZAMK
Burmistrz Rogoźna
Skarbnik Gminy
Kierownicy wydziałów
2
Luty
 • Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii za rok 2018.
 • Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2018.
 • Sprawozdanie z działań zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie.
 • Opiniowanie materiałów na najbliższą sesję.
 • Sprawy bieżące.
Komisja
Przewodnicząca GKRPA
Kierownik GOPS
Członkowie zespołu interdyscyplinarnego
Burmistrz Rogoźna
Skarbnik Gminy
Kierownicy wydziałów
3
Marzec
 • Działalność Centrum Integracji Społecznej.
 • Działalność Spółdzielni Socjalnej „Opus”.
 • Ocena działań promocyjnych Gminy Rogoźno.
 • Opiniowanie materiałów na najbliższą sesję.
 • Sprawy bieżące.
Komisja wyjazdowa   (CIS)
Kierownik „CIS”
Prezes Spółdzielni „OPUS”
Burmistrz Rogoźna
Skarbnik Gminy
Kierownicy wydziałów
4
Kwiecień
 • Działalność Ośrodka rekreacyjno-sportowego za jeziorem.
 • Opiniowanie materiałów na najbliższą sesję.
 • Sprawy bieżące.
Komisja wyjazdowa      (Ośrodek za jeziorem)
Dyrektor SP Parkowo
 
Burmistrz Rogoźna
Pełnomocnik     ds. oświaty
Skarbnik Gminy
Kierownicy wydziałów
5
Maj
 • Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Parkowie.
 • Projekty organizacyjne szkół.
 • Informacja z wykonania budżetu za rok 2018.
 • Opiniowanie materiałów na najbliższą sesję.
 • Sprawy bieżące.
Komisja wyjazdowa      (SP Parkowo)
Burmistrz Rogoźna
Pełnomocnik ds. oświaty
Skarbnik Gminy
Kierownicy wydziałów Przedstawiciele Związków Zawodowych ZNP i NSZZ Solidarność
6
Czerwiec
 • Letni wypoczynek dzieci i młodzieży.
 • Informacja o realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
 • Opiniowanie materiałów na najbliższą sesję.
 • Sprawy bieżące.
Komisja
Burmistrz Rogoźna
Pełnomocnik ds. Oświaty
Kierownik GOPS
Przewodnicząca GKRPA
Skarbnik Gminy
Kierownicy wydziałów
7
Lipiec
 • Przerwa wakacyjna
-
-
-
8
Sierpień
 • Działalność Centrum Usług Wspólnych.
 • Analiza kosztów dowozów uczniów w roku szkolnym 2018/2019.
 • Informacja szczegółowa       o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2019/2020.
 • Opiniowanie materiałów na najbliższą sesję.
 • Sprawy bieżące.
Komisja
(Przedszkole nr 1)
Burmistrz Rogoźna
Pełnomocnik ds. Oświaty
Dyrektor CUW
Skarbnik Gminy
Kierownicy jednostek oświatowych         i wydziałów
9
Wrzesień
 • Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok 2018/2019.
 • Informacja z wykonania budżetu za I półrocze     2019 r.
 • Opiniowanie materiałów na najbliższą sesję.
 • Sprawy bieżące.
Komisja
Burmistrz Rogoźna
Pełnomocnik ds. Oświaty
Skarbnik Gminy
Kierownicy jednostek oświatowych         i wydziałów
10
Październik
 • Działalność sportowa           w Gminie Rogoźno.
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
 • Opiniowanie materiałów na najbliższą sesję.
 • Sprawy bieżące.
Komisja
Organizacje propagujące sport     i kulturę fizyczną.
Organizacje pozarządowe
Burmistrz Rogoźna
Skarbnik Gminy
Kierownicy wydziałów
11
Listopad
 • Stan bezrobocia w Gminie Rogoźno.
 • Praca nad budżetem Gminy Rogoźno na rok 2020.
 • Opiniowanie materiałów na najbliższą sesję.
 • Sprawy bieżące.
Komisja
Burmistrz Rogoźna
Dyrektor PUP
Skarbnik Gminy
Kierownicy wydziałów
12
Grudzień
 • Funkcjonowanie niepublicznych jednostek oświatowych na terenie Gminy Rogożno.
 • Praca nad planem pracy KSSOiK na rok 2020.
 • Opiniowanie materiałów na najbliższą sesję.
 • Sprawy bieżące.
Komisja
Dyrektorzy niepublicznych jednostek oświatowych
Przewodniczący KSSOiK
Członkowie KSSOiK
Burmistrz Rogoźna
Skarbnik Gminy
Kierownicy wydziałów

 

 • W zależności od potrzeb odbywać się będą posiedzenia Komisji zwołane przez przewodniczącego Komisji, jego członków, Burmistrza Rogoźna.

Ad. 6. Zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesje Rady Miejskiej:

Poszczególne osoby odpowiedzialne za przygotowanie projektów uchwał omówiły i przedstawiły potrzebę ich podjęcia.

 1. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 2. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 3. określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych,
 4. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego działek nr: 230/2 i 606/3 – obręb PARKOWO na mienie Gminy Rogoźno,
 5. nadania nazwy skwerowi na terenie miasta Rogoźna, do tej uchwały pan radny Hubert Kuszak miał wątpliwości, ponieważ wspomniał o złożonym kiedyś podobnym wniosku od pana Bartosza Tomczaka i dodał, że nie jest dobrym pomysłem dzielenie i nadawanie nazw kolejnym odcinkom Promenady, natomiast pani z-ca burmistrza poparła zdanie pana Kuszaka i stwierdziła, że uchwała ta powinna zostać wykreślona z porządku obrad, Radni jednogłośnie poparli wniosek radnego skierowany do Burmistrza Rogoźna.
 6. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Rogoźna,
 7. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Oborniki w zakresie objęcia mieszkańców tej Gminy usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie,
 8. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Ryczywół w zakresie objęcia mieszkańców tej Gminy usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie,
 9. wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie w tym punkcie po dłuższej dyskusji radni nie doszli do konsensusu i postanowili dokończyć rozmowy na sesji nadzwyczajnej.

 

Ad.7. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.

Radni zgłosili następujące wnioski:

 • pani Longina Kolanowska obcięcie gałęzi na ul. Polnej,
 • pan przewodniczący Jarosław Łatka – usunięcie drzew przy przepompowni na ul. Nowej
 • pan Zbigniew Chudzicki zgłosił wniosek dotyczący objęcia patronatem zakończenie sezonu morsów, który został jednogłośnie poparty  przez członków KSSOiK oraz drugi wniosek w sprawie wyprostowanie lampy na ul. Seminarialnej.

Następnie radni na zakończenie dyskutowali na temat e-sesji, który będzie ustawowo wprowadzony od stycznia 2019 roku.

 

Ad. 8. Zakończenie.

Posiedzenie komisji zostało zakończone o godz. 19:00, protokołowała Anna Mazur.

 

drukuj pobierz pdf