Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała Nr XXXIII/226/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające zakres podstaw programowych wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych pr

UCHWAŁA  Nr XXXIII/226/ 2008
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 29 grudnia 2008r.

w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia  przekraczające zakres podstaw programowych wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Rogoźno.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), oraz art. 14 ust.5  w związku z art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r Nr 256, poz.2572 ze zmianami) oraz § 10 ust. 2 pkt. 1 i 4 załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 oraz Dz. U. z 2005r. Nr 10, poz. 75), Rada  Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:


§ 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogoźno w zakresie podstawy programowej określonej w rozporządzeniu z dnia 26 lutego 2002r, w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458 z późniejszymi zmianami) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2.1. Za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogoźno wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, ustala się opłatę miesięczną w wysokości:
1) 70,-zł – za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 6godzin,
2) 55,-zł - za pobyt dziecka w przedszkolu do 6godzin,
3) 22,-zł – za pobyt do 6 godzin w oddziałach przedszkolnych przy szkołach.

2.  Za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu w czasie dyżurów przedszkoli w okresie wakacyjnym ustala się dodatkową opłatę w wysokości – 5,-zł.

§ 3. Miesięczną opłatę za wyżywienie dziecka stanowi iloczyn liczy dni i  dziennej stawki wyżywieniowej. Dzienną stawkę wyżywieniową ustala dyrektor przedszkola na poziomie kosztów zakupu surowców do przyrządzania posiłków. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień  pomniejszona o pierwszy dzień nieobecności.

§ 4. 1. Opłata, o której mowa w § 2, nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych.
2.Opłaty, o których mowa w § 2 i 3 wnoszone są do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący. Brak wpłat w wyżej ustalonym terminie równoznaczny jest z rezygnacją z uczestnictwa dziecka w przedszkolu, lecz nie zwalnia z obowiązku uiszczenia należności za okres już wykorzystany.
3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola na wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka może wyznaczyć inny niż określony w ust. 2 termin uiszczenia opłaty.
4. Opłata, o której mowa w § 2, nie podlega zwrotowi i obniżeniu z tytułu czasowej nieobecności z wyjątkiem:
a. ciągłej nieobecności dziecka powyżej 30 dni spowodowanej chorobą – odpłatność nie jest pobierana za okres nieobecności,
b. okresowego zawieszenia przez przedstawicieli ustawowych  uczestnictwa dziecka w przedszkolu trwającego dłużej niż 1 miesiąc kalendarzowy.

§ 5. Tracą moc:
1. Uchwała Nr XLVII/442/98 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 28 maja 1998 roku w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkoli samorządowych na terenie Gminy Rogoźno.

2. Uchwała Nr XXVI / 175 / 2008 Rady Miejskiej w Rogoźniez dnia 25 czerwca 2008r.w sprawie: ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogoźno.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna i dyrektorom przedszkoli i szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogoźno.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

 

drukuj pobierz pdf