Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: PROTOKÓŁ nr 3/2019 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 25 lutego 2019 roku o godz. 16.30 w Sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr  3/2019

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu  25 lutego 2019 roku o godz. 16.30 w Sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Jarosław Łatka. Przewodniczący stwierdził, że na 10 członków Komisji w obradach bierze udział 8 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków. (radny S.Kupidura dotarł o godz. 16.35, radna K.Erenc – Szpek dotarła o godz. 17.00)  Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Przystapiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, sprawdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KSSOiK VIII kadencji.
 4. Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii za rok 2018
  • omówienie sprawozdania,
  • dyskusja.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2018
  • Omówienie sprawozdania,
  • dyskusja.
 6. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
 7. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.
 8. Zakończenie.

 

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.

Porządek posiedzenia komisji został zaopiniowany – jednogłośnie.

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.

Protokół został przyjęty – jednogłośnie.

 

Ad. 4 Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii za rok 2018.

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających

1.1 W ramach prowadzonego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób z problemem uzależnienia i przemocy w rodzinie udzielono pomocy 212 osobom w tym:

 • 50 osobom uzależnionym (od leków, narkotyków, hazardu, gier hazardowych, komputera, alkoholu. sterydów)
 • 29 porad osobom współuzależnionym
 • 27 porad osobom z przemocy domowej, po wypadkach, pobicia
 • 26 porad osobom chorym psychicznie (w tym depresja paranoidalna, problemy lękowe zaburzenia odżywiania, próby samobójcze, samouszkodzenia, stan otępienny) z kryzysów rodzinnych - małżeńskich, po wypadkach, dla celów rentowych. Przebadano psychologicznie 8 osób,   wydano 8 opinii dla celów rentowych, były to osoby o niskim statusie materialnym. Skierowano 6 osób  na leczenie odwykowe w zakładzie zamkniętym – Charcice, Piecewo, Gniezno, Klinika Psychiatrii Poznań , Markot  Rożnowice, Wierzenica)
 • 26 interwencji kryzysowych (pożar, wypadek samochodowy, próby samobójcze, śmierć  członka rodziny.)
 • 3 terapie rodzinne
 • 8 porad lub interwenci w sytuacji trudności wychowawczych (rozpad rodziny, ustalenie opieki nad dziećmi, kradzieże)
 • 3 rodzinom udostępniano w ramach postanowień sądu rodzinnego pomieszczenia na widzenia rodzica, dziadków z dziećmi
 • 10 spotkań z kuratorami, nauczycielami w sprawach profilaktyki
 • 30 osób skorzystało z 48 dyżurów AA (wolontariat)

oraz

 • Udzielano  porad prawnych w liczbie 1221 przez 2 prawników dotyczących następujących problemów: prawa pracy, kodeksu rodzinnego i cywilnego, problemów rozkładu życia małżeńskiego, świadectw pracy i niezdolności do pracy, alimentacji na rzecz najbliższych członków rodziny, (sporządzono 195 pism) - nie były finansowane ze środków GKRPA

 

Od stycznia do grudnia 2018 roku działały następujące grupy samopomocowe i terapeutyczne:

 • Poniedziałek -  Rodzinna Grupa Wsparcia – 20 osób (dyżur psychologa )
 • Wtorek –  Grupa Terapeutyczna dla dzieci małych – 14 osób, grupa ALANON – 20 osób, grupa DDA - 10
 • Środa –  Grupa AA Przemysław, Grupa terapeutyczna zapobiegająca trudnościom szkolnym – 55 uczniów z różnych typów szkół, grupa edukacyjna „Motywowanie do leczenia odwykowego – 80
 • Czwartek –Grupa Wsparcia dla Młodzieży z Rodzin Dysfunkcyjnych – 8 osób. Grupa AA Odnowa,
 • Piątek – dyżur psychologa , dyżur AA,  
 • Sobota - otwarte mityngi AA, udostępnianie pomieszczeń na spotkania rodzin,  Grupa Wsparcia dla Młodzieży Niepełnosprawnej – 26 osób,

 

Razem więc w Punkcie Konsultacyjnym działało 7 grup samopomocowych

 

Z danych Komisariatu Policji w Rogoźnie wynika, że od stycznia do grudnia  2018 r. Policja wykonała czynności pod kątem działań przeciwko alkoholizmowi:

- doprowadzono do Izby  65 osób nietrzeźwych,

- 9 odwieziono do miejsca zamieszkania

- 11 doprowadzono do pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

 

Ujawnione wykroczenia związane z problemem alkoholowym – 60 w tym :

- zastosowano postępowanie mandatowe za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym -19

- zastosowano pouczenia 28

- skierowano wniosków do sądu 13 w tym : kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu 11 , spożywanie alkoholu -2

 

Ujawnione przestępstwa - 11 w tym:

- zatrzymano nietrzeźwych kierowców 15

- ujawnienie przemocy w rodzinie wszczęto 23 procedury w ramach „Niebieskiej Karty” , rozpoczęte na podstawie ustaleń, zawiadomień przyjętych przez funkcjonariuszy policji lub pracowników GOPS w tym: 10 procedur rozpoczętych podczas interwencji policji w rodzinie. 4 osoby osadzone w izbie wytrzeźwień, 7 przypadków gdzie stwierdzono stosowanie przemocy przez osobę będącą pod wpływem alkoholu.

 

W ramach realizacji programu „Lepiej zapobiegać niż leczyć” realizowanego przez Straż Miejską w Rogoźnie podjęto działania mające na celu kontrolowanie sklepów.

 

Z danych GOPS  w Rogoźnie :

W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. odbyło się 6 posiedzeń Grup Roboczych do spraw przemocy. W ramach grup roboczych udzielono pomocy 4 osobom doświadczającym przemocy jak i podejrzanym o stosowanie przemocy. Kwota wydana na usługi (I półrocze) wyniosła 720 zł

 

1.2 Orzekanie przez GKRPA o konieczności leczenia, motywowanie do leczenia, ustalenie miejsca i terminu leczenia

 

Komisja spotkała się 12 razy  , zaproszono 93 osoby , przeprowadzono rozmowy motywacyjne z 62 osobami zgłaszanymi przez rodzinę, sąsiadów, policję, prokuraturę. 11 osób zostało skierowanych na leczenie zamknięte (Charcice, Złotów, Piecewo, Gniezno, Markot Rożnowice ).

Skierowano wnioski do sądu w związku z przemocą domową i uzależnieniem – 7 wniosków. Pozostałe osoby skorzystały z oferowanej przez Komisję pomocy w miejscu zamieszkania.

 

Komisja opiniowała również wnioski (42) o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

 • Sprzedaż detaliczna 20
 • Gastronomia 10
 • Jednorazowe 12

 

Wygaszono 2 zezwolenia ze względu na likwidacje punktów.

 

Przedmiotem spotkań ( 6 spotkań) GKRPA było również omawianie spraw bieżących w tym spotkanie z realizatorami programu, sporządzanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Wojewódzkiego , opracowywanie materiałów dla Rady Miejskiej w Rogoźnie, opracowanie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Przedmiotem spotkań GKRPA było również omawianie spraw bieżących w tym spotkanie z realizatorami programu, podsumowanie realizacji GPPiRPA za I i II półrocze 2018r.  w tym sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Wojewódzkiego , opracowywanie materiałów dla Rady Miejskiej w Rogoźnie, opracowanie GPRPA

 

1.3. Komisja współdziałała z następującymi instytucjami:

 • Prokuraturą (Wągrowiec, Oborniki)
 • Sądami (Wągrowiec, Oborniki)
 • Kuratorami sądowymi, społecznymi i biegłymi
 • Ośrodkami Pomocy Społecznej
 • Policją
 • Placówkami służby zdrowia
 • Placówkami oświatowymi
 • Parafiami
 • PARPA
 • Krakowską Akademią Profilaktyki
 • Interdyscyplinarnym Zespołem ds. Przeciwdziałania Przemocy
 • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Rogoźnie
 • Caritas
 • Dar Rogoźna
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
 • WOPR
 • WTZ Wiardunki
 • Klub Żeglarski Kotwica
 • Parkowianka
 • UKS Dwójka

 

II. Udzielanie pomocy rodzinom, w których występował problem uzależnień i przemocy domowej.

 

Wskaźnikami realizacji tego zadania były:

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 • Pomoc prawna
 • Inicjowanie pomocy finansowej w GOPS w Rogoźnie oraz organizacjach pozarządowych w tym: Caritas TPD, itd.
 • Pomoc medyczna .
 • Pomoc osób duchownych
 • Kierowanie dzieci do świetlic opiekuńczo-wychowawczych oraz grup wsparcia

 

III. Prowadzenie zajęć profilaktycznych, alternatywnych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży

Zajęcia prowadzono w ramach działalności świetlic opiekuńczo wychowawczych w szkołach  z programem ART. Działało 9 świetlic dla  285 dzieci (zgodnie z GPRPA). Pracowało 21 nauczycieli.

 
nr
          
                    Świetlica
Ilość nauczycieli prowadzących zajęcia
Ilość dzieci uczestniczących w zajęciach
 
1.
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich 64-610 Rogoźno ,ul. Mała Poznańska 1
 
4
 
50
 
2.
Zespół Szkół w Parkowie Gimnazjum im. Józefa Wybickiego 64-610 Parkowo
 
4
 
40
 
3.
 
Świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Garbatce
 
Brak danych
 
 
Brak danych
 
4.
 
Świetlica opiekuńczo- wychowawcza  w Owczegłowach
 
1
 
42
 
5.
 
Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Budziszewku 64-612
 
2
 
25
 
6.
 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruścach 64-610 Rogoźno
 
4
 
 
53
 
7.
Zespół Szkół w Gościejewie 64-611 Gościejewo 14
Tarnowo –Gościejewo
 
1
 
 
 
24
 
8.
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich 64-610 ul. Seminarialna 16
 
3
 
23
9.
Świetlica opiekuńczo- wychowawcza  w Słomowie
2
28

 

 Ze środków GKRPA zaplanowano Akcję letnią w szkołach dla  452  dzieci.

 

IV  Wspieranie instytucji i stowarzyszeń

W programie przeznaczono 42 312 zł na dofinansowanie stowarzyszeń
i fundacji, min:

- TPD  - 2650 zł

- Dar Rogoźna 6000 zł

- Stowarzyszenie „ Baranek” 5662 zł

- UKS „Dwójka” 11000 zł

- ZHP – 5000 zł

- Sekcja Tenisa Stołowego GAMAJA 7000 zł

- WOPR – 5000 zł

 

V. Inne zadania

         - Zorganizowano  Konferencję : ,,Młodzi kierowcy- bohaterowie czy ofiary?" (300 osób w młodzież szkół ponadgimnazjalnych)

- zorganizowano szkolenie dla sołtysów i radnych na temat ograniczania dostępności do alkoholu na podstawie zmian w  Ustawie o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi

- zorganizowano szkolenie dla członków GKRPA  radnych  oraz pedagogów szkolnych na temat zmian w Ustawie.

- GKRPA kontynuowała współpracę z Krakowskim Ośrodkiem Profilaktyki ciąg dalszy kampanii –zakupiono materiały dot. przemocy

- dofinansowanie balu dla osób chorych i niepełnosprawnych

-współpracowano z sądem w zakresie ustalania widzeń rodziców
z dziećmi ( udostępnianie pomieszczeń  , obserwacja psychologa)

- udział w przesłuchaniach w sądzie

- Konferencja z księdzem L. Woźnicą „Budowanie dojrzałej wolności”- 50 osób

- dofinansowano  warsztaty muzyczne dla dzieci

- prowadzono „Szkołę dla rodziców” (1 edycja) z których skorzystało 6 osób

- dofinansowano  bal dla osób chorych i niepełnosprawnych 1000 zł

- Trzeźwościowe Dni Skupienia w Gostyniu  wrzesień 2018 r.

( wykłady, warsztaty, mityngi) - 18 osób

- sfinansowano wycieczkę do Kołobrzegu, Torunia,  Fabryki czekolady w Poznaniu, kina w Wagrowcu,  dla dzieci z grup wsparcia; 50 osób

-przeprowadzono następujące szkolenia:

Szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego

szkolenie dla Komisji, Radnych Rady Miejskiej i sprzedawców „ Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych” -  dr. Teresa Kobrzyńska

- dofinansowano Jarmark Bożonarodzeniowy

- współorganizowano spotkania integracyjne osób uzależnionych i współuzależnionych (spotkania opłatkowe, Sierpień miesiącem trzeźwości, spotkania wielkanocne i inne)

 

PODSUMOWUJĄC

Podsumowując stwierdzić należy, że program został zrealizowany zgodnie  z przyjętymi i zatwierdzonymi przez Radę Miejską w Rogoźnie na rok 2018 zadaniami.

 Zadania były realizowane  przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, pracownicy socjalni, wolontariusze z odpowiednimi kwalifikacjami).

 

Pan przewodniczący Jarosław Łatka zapytał, kto prowadzi zajęcia na ul. Fabrycznej?

Pani dyrektor przedstawiła, że:

 

l.
Dyżur psychologa
106
Maria Stachowiak
2.
Grupa Terapeutyczna dla dzieci małych
14
Alicja Rutkowska
3
Grupa terapeutyczna zapobiegająca trudnościom szkolnym
55
Anna Nowak
4.
Grupa edukacyjna „Motywowanie do leczenia odwykowego
80
Barbara Gajewska
5.
Grupa Wsparcia dla Młodzieży z Rodzin Dysfunkcyjnych
8
Sławomir Stanicki
6
Grupa Wsparcia dla Młodzieży Niepełnosprawnej
26
Agata Pasternak

 

 

LP.
Nazwa grupy
Liczba
uczestników
l.
Grupa ALANON
20
2.
Grupa AA ODNOWA
14
3
Grupa AA Przemysław
20
4.
Grupa DDA
10
5.
Rodzinna Grupa Wsparcia
20
6
Otwarte mityngi AA Raz w miesiącu
30-50
7.
Dyżur AA
 

Ad. 5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2018.

Pani dyrektor Małgorzata Kasprzak przedstawiła radnym poniższy materiał.

Komisja obejmuje swoim działaniem teren  Miasta i Gminy Rogoźna i działała w 2018 r. w następującym składzie:

 

 1. Maria Stachowiak - przewodnicząca Komisji- psycholog, specjalista ds. psychoprofilaktyki i psychoterapii, kursy i szkolenia doskonalące wiedzę w zakresie psychoprofilaktyki, uzależnienia, motywowania do leczenia, przemocy itp. 
 • nadzorowanie ustawowych zadań Komisji,
 • planowanie i organizowanie pracy Komisji i zespołów problemowych,
 • reprezentowanie Komisji na zewnątrz,
 • współpraca z GOSP, Policją i innymi instytucjami,
 • prowadzenie posiedzeń Komisji,
 • udział w interwencjach kryzysowych,
 • opiniowanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
 • kierowanie Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym,
 • podejmowanie wszelkich innych czynności zapewniających sprawne i zgodne z przepisami działanie Komisji.

 

 1. Małgorzata Kasprzak - z-ca przewodniczącej Komisji - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rogoźnie, pedagog, kursy i szkolenia doskonalące wiedzę w zakresie psychoprofilaktyki, uzależnienia, motywowania do leczenia, przemocy itp.
 • nadzór nad realizacją zadań przeznaczonych dla szkół i placówek oświatowych w okresie realizacji programów profilaktycznych w tym świetlice opiekuńczo-wychowawcze,
 • uczestniczenie w zespole motywującym do leczenia
 • kontrola realizacji programów profilaktycznych w szkołach i placówkach oświatowych,
 • sporządzenie programów, sprawozdań półrocznych, rocznych z realizacji GKRPA,
 • opiniowanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

 

 1. Małgorzata Filipiak - członek Komisji ds. finansowych - pracownik Urzędu Miejskiego w Rogoźnie (księgowość), kursy i szkolenia doskonalące
 • wypełnienie zadań ustawowych wynikających z wydatkowania środków na realizację gminnych programów w oparciu o Rekomendację Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • planowanie budżetu,
 • sprawozdania, analizy kwartalne, półroczne, roczne,
 • opisywanie rachunków, faktur dotyczących Komisji.

 

 1. Lidia Kapczyńska – sekretarz - pracownik administracyjno-biurowy w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie (działalność gospodarcza i zezwolenia), kursy i szkolenia w zakresie resocjalizacji, profilaktyki społecznej, psychoprofilaktyki, uzależnienia, motywowania do leczenia, przemocy, zagadnień prawnych związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi itp.
 • sporządzenia protokołów z posiedzeń Komisji,
 • przygotowywanie opinii i pism,
 • zapewnienie obsługi administracyjno-technicznej pracy Komisji,
 • opiniowanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
 • kontrola realizacji opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
 • kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych zgodnie z ustawą,
 • współpraca z Urzędem Miejskim w Rogoźnie w sprawach związanych z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • uczestniczenie w zespole motywującym do leczenia.

 

 1. Ewelina Kowalska - członek Komisji - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, kursy i szkolenia doskonalące wiedzę w zakresie psychoprofilaktyki, uzależnienia, motywowania do leczenia, przemocy itp.
 • zawiadomienie członków Komisji o terminach posiedzeń Komisji,
 • zapraszanie osób na posiedzenia Zespołu Motywującego,
 • przygotowanie dokumentacji i wywiadów dotyczących osób zaproszonych na posiedzenia,
 • opiniowanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
 • kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych zgodnie z ustawą,
 • uczestniczenie w zespole motywującym do leczenia.

 

 1. Piotr Warnke - członek Komisji - Komendant Komisariatu Policji w Rogoźnie, kursy i szkolenia doskonalące wiedzę w zakresie psychoprofilaktyki, uzależnienia, motywowania do leczenia, przemocy itp.
 • monitorowanie przestrzegania przepisów prawa przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż ma terenie miasta i gminy Rogoźno,
 • udział w interwencjach kryzysowych,
 • uczestniczenie w zespole motywującym do leczenia,
 • opiniowanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

 

 1. Iwona Nowak - członek Komisji - pracownik administracyjno-biurowy – szkolenia dot. Przemocy wobec dzieci, diagnozowania, profilaktyki i pomocy osobom uzależnionym, rola władz samorządowych w kształtowaniu lokalnej polityki, kursy i szkolenia doskonalące wiedzę w zakresie psychoprofilaktyki itp.
 • uczestniczenie w zespole motywującym do leczenia,
 • opiniowanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
 • kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych zgodnie z ustawą,
 • opiniowanie wniosków podmiotów realizujących zadania gminnych programów,
 • kontrola realizacji opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

 

2. Zakres działania Komisji.

Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych.

Celem działań jest ograniczanie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi.

Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych.

Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu.

Ponadto, Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:

1.                  Podejmowanie działań mających na celu zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, współuzależnionych:

 

 A) dokonywanie analizy potrzeb w tym zakresie, w tym:

 

 • Zbieranie i opracowywanie danych statystycznych dotyczących problemów alkoholowych, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Policja, GOPS, GKRPA)
 • Dokonanie diagnozy opartej na cyklicznych, rzetelnych badaniach problemów  i zjawisk związanych z nadużywaniem alkoholu przez dzieci, młodzież gminy Rogoźno,  realizują podległe Gminie  szkoły w ramach szkolnego programu profilaktyki
 • Gromadzenie bazy danych o miejscach i formach pomocy dla osób z problemem alkoholowym (zasoby na terenie gminy  Rogoźna)
 • Pozyskiwanie danych nt. liczby interwencji domowych, liczby przestępstw, danych dotyczących przestępczości nieletnich oraz liczby wypadków drogowych spowodowanych przez „nietrzeźwych” i ich ofiar za pośrednictwem Komisariatu Policji w Rogoźnie
 • Współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w celu pozyskiwania przydatnych danych do diagnozy problemów alkoholowych w gminie

Analizę opracowuje się na potrzeby własne, zawarta jest w Gminnym  Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

 

2.                  Udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

 • przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia lub objęcie terapią - Komisja spotkała się 12 razy  , rozpatrzono  93 wnioski
 • motywowanie i zobowiązywanie do podjęcia leczenia odwykowego – Komisja przeprowadziła rozmowy wstępne  motywacyjne z 62 osobami, ponadto komisja realizuje, w ramach działania Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego, program edukacyjny „Motywowanie do leczenia odwykowego” – skorzystało 80 osób
 • spraw do sądu o wydanie orzeczenia o zastosowaniu wobec osóbuzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego- – 7 wniosków
 • współdziałanie w zakresie procedury „Niebieska Karta – 23  Niebieskie Karty
 • inicjowanie i organizacja szkoleń, debat i konferencji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie, - Trzeźwościowe Dni Skupienia w Gostyniu  wrzesień 2018 r. ( wykłady, warsztaty, mityngi) - 18 osób
 • sfinansowano wycieczkę do Kołobrzegu, Torunia,  Fabryki czekolady w Poznaniu, kina w Wągrowcu,  dla dzieci z grup wsparcia; 50 osób
 • następujące szkolenia: Szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, szkolenie dla Komisji, Radnych Rady Miejskiej i sprzedawców „ Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych” -  dr. Teresa Kobrzyńska
 • organizowanie pomocy dzieciom ze środowisk zagrożonych marginalizacją, ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych - Prowadzenie 4 grup wsparcia dla dzieci i młodzieży: „Grupa terapeutyczna zapobiegająca trudnościom szkolnym”, Grupa Wsparcia dla Młodzieży z Rodzin Dysfunkcyjnych, „ Grupa Terapeutyczna dla dzieci małych”, „Grupa Wsparcia dla Młodzieży Niepełnosprawnej”

 

Przedmiotem spotkań ( 6 spotkań) GKRPA było również omawianie spraw bieżących w tym spotkanie z realizatorami programu, sporządzanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Wojewódzkiego , opracowywanie materiałów dla Rady Miejskiej w Rogoźnie, opracowanie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

3.      Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy:

 

 • podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym ze szczególnym naciskiem na promocję zdrowego stylu życia, kierowanych do dzieci i młodzieży,- Zorganizowano Konferencję : ,,Młodzi kierowcy- bohaterowie czy ofiary?" (300 osób w młodzież szkół ponadgimnazjalnych,  - dofinansowano Jarmark Bożonarodzeniowy, - dofinansowano  bal dla osób chorych i niepełnosprawnych
 • wspieranie realizacji pozalekcyjnych programów sportowych, opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych - dofinansowanie 9 świetlic opiekuńczo wychowawczych w szkołach:
 
nr
          
                    Świetlica
Ilość nauczycieli prowadzących zajęcia
Ilość dzieci uczestniczących w zajęciach
 
1.
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich 64-610 Rogoźno ,ul. Mała Poznańska 1
 
4
 
50
 
2.
Zespół Szkół w Parkowie Gimnazjum im. Józefa Wybickiego 64-610 Parkowo
 
4
 
40
 
3.
 
Świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Garbatce
 
Brak danych
 
 
Brak danych
 
4.
 
Świetlica opiekuńczo- wychowawcza  w Owczegłowach
 
1
 
42
 
5.
 
Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Budziszewku 64-612
 
2
 
25
 
6.
 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruścach 64-610 Rogoźno
 
4
 
 
53
 
7.
Zespół Szkół w Gościejewie 64-611 Gościejewo 14
Tarnowo –Gościejewo
 
1
 
 
 
24
 
8.
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich 64-610 ul. Seminarialna 16
 
3
 
23
9.
Świetlica opiekuńczo- wychowawcza  w Słomowie
2
28

 

 1. Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu:

- Komisja opiniowała  wnioski (42) o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

 • Sprzedaż detaliczna 20
 • Gastronomia 10
 • Jednorazowe 12

Wygaszono 2 zezwolenia ze względu na likwidacje punktów

 • prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych - zorganizowano szkolenie dla sołtysów i radnych na temat ograniczania dostępności do alkoholu na podstawie zmian w  Ustawie o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi
 • zorganizowano szkolenie dla członków GKRPA  radnych  oraz pedagogów szkolnych na temat zmian w Ustawie
 1. Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie:

  -dofinansowano stowarzyszenia i fundacje, min:

TPD  Dar Rogoźna Stowarzyszenie „ Baranek” UKS „Dwójka” ZHP, Sekcja Tenisa Stołowego GAMAJA , WOPR 

współorganizowano spotkania integracyjne osób uzależnionych i współuzależnionych (spotkania opłatkowe, Sierpień miesiącem trzeźwości, spotkania wielkanocne i inne)

 

 • organizacja i współorganizacja szkoleń, debat, konferencji i imprez profilaktycznych- - Konferencja z księdzem L. Woźnicą „Budowanie dojrzałej wolności”- 50 osób, prowadzono „Szkołę dla rodziców” (1 edycja) z których skorzystało 6 osób
 • prowadzenie działań o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków problemów uzależnień i przemocy. GKRPA kontynuowała współpracę z Krakowskim Ośrodkiem Profilaktyki ciąg dalszy kampanii –zakupiono materiały dot. przemocy

 

Pan radny Zbigniew Chudzicki zapytał ile jest wydanych pozwoleń na alkohol? Pani dyrektor poinformowała, że są 42 wnioski złożone w 2018 roku, a w 2019 jest kontynuacja wydanych pozwoleń na alkohol.

Pani radna Katarzyna Erenc – Szpek zapytała, czy jest możliwość przeprowadzenia zajęć profilaktyki w szkołach ponadgimnazjalnych? Pani Kasprzak poinformowała, że w takim wypadku pani dyrektor, nauczyciel lub organizacja składają wniosek o dofinansowanie do września każdego roku.

Pan przewodniczący zapytał, czy TPD wnioski może też składać? Pani dyrektor odpowiedziała, że jak najbardziej. Pan radny Chudzicki zauważył, że pewne dochody są niezrealizowane i zapytał z jakiego powodu? Pani skarbnik poinformowała, że po prostu niektórych zadań nie wykonano.

 

Ad. 6. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

W tym punkcie zostały omówione następujące projekty uchwał:

 • wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – części działki nr 1413/13, 1712/2 i 1712/3, obręb Rogoźno,
 • wyrażenia  zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym, części działki nr 509, obręb Gościejewo,
 • Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno,
 • zmiany Uchwały Nr IV/45/2018 z dnia 29 grudnia 2018r., w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na rok 2019,
 • wyrażenia woli na przystąpienie przez Gminę Rogoźno do opracowania dokumentacji aplikacyjnej do uzyskania dofinansowania.

Pan kierownik Paweł Andrzejczak  w kilku zdaniach przedstawił, że planowane jest dofinansowanie na dwa zadania – pierwsze dotyczy remontu szatni RKS Wełna (planowany jest remont budynku na plaży pod kajaki), drugie zadanie to na odcinku od Kotwicy do Promenady postawienie wiatek przeciwdeszczowych, ławek i koszy. Pan kierownik dodał, że opinia jest potrzebna do wkładu własnego ze środków gminnych.

Pan Hubert Kuszak zapytał, czy w tych zadaniach możliwe jest ujęcie kamer? Pan kierownik poinformował, że koszt przewyższyłby całą inwestycję, dodał że jest jedna kamera jednak na ta chwilę brakuje zasilania, jednak w ciągu roku będzie trzeba zrobić wszystko by srodki na to pozyskać.

Pan radny Kupidura powiedział, że przy braku monitoringu wiaty zostaną zdewastowane.

Pan Paweł Andrzejczak wskazał, że wiaty są jedynie chroniące przed deszczem i tam nie ma czego zdewastować.

Wniosek dotyczący odwołania dotychczasowej pani skarbnik i powołania nowej przedstawił pan burmistrz Roman Szuberski.

 

Ad. 7 Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie radni wydali opinię dotyczącą:

 • nadania nazwy skwerowi części Promendady im. Księdza Pomorskiego – radni wydali pozytywna opinię,
 • służebności przesyłu linii KV – radni jednogłośnie opowiedzieli się za dalszymi negocjacjami,
 • strefy ciszy – pan przewodniczący RM Maciej Kutka zaproponował spotkanie wszystkich zainteresowanych w najbliższym czasie – spotkanie zostanie zorganizowane przez BR a o terminie wszyscy zostaną powiadomieni telefonicznie,
 • wniosku działkowców o dofinansowanie 34 tys zł – pan radny Sebastian Kupidura wyjaśnił w kilku słowach problem. Powiedział, że sprawa dotyczy starych słupów energetycznych, które zagrażały życiu, a w  miejsce starych powinny być postawione nowe wraz z lampami doświetlającymi, dlatego też prezes ROD otrzymał pożyczkę z banku, która jest niewystarczająca na pokrycie inwestycji. Pan Hubert Kuszak przedstawił pani skarbnik, przepis dzięki któremu będzie można taką pomoc przekazać, jednak komisja po wątpliwościach pani Kachlickiej zwróciła się o przeanalizowanie możliwości dofinansowania.
 • aportu - wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki Aquabellis, radni jednogłośnie wydali opinie pozytywną,
 • OSP – dofinansowanie ogrodzenia – radni postanowili wystosować pismo do OSP Pruśce, celem powzięcia informacji o kosztach ogrodzenia, ilości metrów itp.,
 • ustanowienia pomnika przyrody – radni jednogłośnie postanowili temt do weryfikacji przekazać panu kierownikowi Romanowi Piątkowskiemu,
 • petycji pana  – radni postanowili skierować pismo do radcy prawnego z prośba o wyjaśnienie konkretnego problemu dotyczącego terminu odpowiedzi na wniosek i petycję,

 

W dalszej części tego punktu radny Chudzicki podjął temat zanieczyszczonego powietrza wokół SP 3 – radni postanowili wystosować pismo do burmistrza upoważniające straż miejską do przeprowadzenia kontroli stosowanych materiałów opałowych przez mieszkańców. Kolejny wniosek radnego dotyczył nawiezienia ziemi i posiania trawy przy ul. Kościuszki 51 przy wjeździe do H. Cegielskiego.

Ostatnia kwestia poruszona przez pana Łatkę dotyczyła gniazda na Rudzie, które do tej chwili nie zostało przywrócone na słupie przez ENEA. Radny dodał, że jeżeli sprawa nie zostanie dokończona, to nagłośni sprawę w mediach.

 

Ad. 7 Zakończenie.

Posiedzenie komisji zakończono o godz. 19.00 protokół sporządziła – Anna Mazur.

 

drukuj pobierz pdf