Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 Grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok

Uchwały Nr XLVIII/357/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia  30 grudnia 2009 roku

 

w sprawie:  uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok

 

        Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku      o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) oraz art.166, 184 ust.1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4 - 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

 

Rada Miejska uchwala co następuje:

 

 

§ 1.1.      Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości                36.879.105 zł

                z tego:

                                1)     dochody bieżące w kwocie     35.984.158 zł

                                2)    dochody majątkowe w kwocie      894.947 zł

                                        w tym:

                        a)   środki na finansowanie wydatków na realizację zadań

                               finansowych z udziałem środków, o których mowa

                                w art. 5 ust.1 pkt 2 w kwocie  288.947 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

 

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości   47.176.868 zł

                zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.                   

                z tego:

       

        1.     Wydatki bieżące w wysokości        36.919.712 zł

                z tego:

                                1)    Wydatki jednostek budżetowych w kwocie    25.452.028 zł

                                        w tym:

                                        a)    wynagrodzenia i składki od nich naliczone     16.745.569 zł

                                        b)    wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8.706.459 zł

                                2)    dotacje na zadania bieżące       3.464.716 zł

                                3)    świadczenia na rzecz osób fizycznych    7.447.668 zł

                                4)    obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego    555.300 zł

                               

        2.     Wydatki majątkowe w wysokości 10.257.156 zł

                                        w tym:

                1)    dotacje przekazane z budżetu na zadania inwestycyjne  w kwocie 855.204 zł                                                                                                                                                                                                       2)    wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 470.020 zł

               

        zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.


 

§ 3.1.  Deficyt budżetu w kwocie 10.297.763 zł zostanie sfinansowany z kredytów i pożyczek  na rynku krajowym

 

        2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 11.990.000 zł

 

        3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.692.237 zł

            zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

 

§ 4.     Tworzy się rezerwy:

            1. ogólną w wysokości           48.000 zł

            2. celowe w wysokości           30.000 zł, z tego:

                    1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 30.000 zł

 

§ 5. Określa  się na lata 2010 – 2013 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

            zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

 

§ 6. Określa się na lata 2010-2011 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2

            zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

 

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.169.712 zł

            zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

 

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zdań gmin

            w kwocie 490.001 zł

            zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

 

§ 9. Określa się plan wydatków na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

            zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

 

§ 10.   Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 4.319.920 zł w tym:

                    1)        dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.718.004 zł z tego:

                               a) na zadania bieżące       2.902.800 zł

                               b) na zadania majątkowe     15.204 zł

 

                    2)        dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 601.916 zł z tego:

                               a) na zadnia bieżące                         561.916 zł

                               b) na zadania majątkowe                  40.000 zł

 

            zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

 

§11.    Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:

            1)    przychody        1.631.856 zł

            2)    wydatki        1.636.542 zł

            zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.


 

§ 12.   Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

            1)    przychody        200.000 zł

            2)    wydatki        200.000 zł

            zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

 

§ 13.   Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 252.000 zł  przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 237.000 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 15.000 zł

            zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

 

§ 14.   1.     Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę 196.373 zł

        zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

             

§ 15.   Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych  papierów wartościowych w wysokości 12.490.000 zł, w tym na:

            1)   pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie    500.000 zł.

 

§ 16.   Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do zaciągania zobowiązań:

1)       na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku     Nr 5;

 

2)       na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych                   w załączniku Nr 6;

                              

3)       z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

 

§ 17.   Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do:

1)       zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego  w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 500.000 zł;

 

2)       przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

 

3)       lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.


 § 18.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 19.   Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVIII/357/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 grudnia 2009 roku

 

w sprawie budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok

 

I.      Wstęp.

 

Projekt budżetu został opracowany przy założeniu, że średnioroczna inflacja w 2010 roku wyniesie 1%. Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń został przyjęty w wysokości 2% za wyjątkiem wynagrodzeń dla nauczycieli, dla których przyjęto wskaźnik wzrostu 2,3%.

 Budżet Gminy Rogoźno opracowano w pełnej szczegółowości na podstawie Uchwały

Nr XXIX/191/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 11 października 2008 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury jej uchwalania oraz rodzaju    i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

                Dochody budżetu zaplanowane zostały wg działów, rozdziałów i paragrafów zgodnie

z otrzymanymi pismami od dysponentów:

1.       Pismo Ministra Finansów z dnia 08.10.2009 r. Nr ST3-4820-19/2009

o projektowanej subwencji ogólnej w kwocie  - 14.379.176 zł

                z tego:

a)       część wyrównawcza                                                             4.050.165,- w tym:

- kwota podstawowa                                                             2.842.868,-

- kwota uzupełniająca                                                         1.207.297,-

b) część równoważąca                                                                    227.452,-

c) część oświatowa                                                                  10.101.559,-

oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2010 rok                                                                                     5.724.664,-

 

2.       Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2009r. nr pisma FB.I-3.3010-27/09  o wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych na 2010 rok           6.656.801,-

 

3.       Pismo Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Pile z dnia 08.10.2009r.
nr pisma DPL3101-29/09 o kwocie dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2010 r.      2.912,-

 

               

Projekt budżetu został opracowany w działach, rozdziałach, paragrafach na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących

ze źródeł zagranicznych. (Dz.U. Nr 107, poz. 726 ze zmianami).

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale – 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i rozdziale – 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, dochody zaplanowano z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów  i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2009r. w stosunku do pierwszego półrocza 2008r., które wzrosły o 3,5% (Komunikat Prezesa GUS z dnia 14.07.2009r. M.P. Nr 47 poz.702). Stawki  z 2009 r. zostały przeliczone tym samym wskaźnikiem wzrostu, co zostało przedstawione   w projektach uchwał o podatkach i opłatach lokalnych na 2010 rok, które zostały uchwalone        na Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 28 października 2009 roku.


 

 

                  II.      Dochody

 

Plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok przyjęto na kwotę          – 36.879.105,- zł

w tym dochody:

1) majątkowe           894.947 zł

z tego:

·               Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności    6.000 zł

·         Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości -  600.000 zł

·         Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych

z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności    288.947 zł

(zgodnie z zawartą umową w dniu 18.09.2009r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego)

 

2) bieżące                            35.984.158 zł

        w tym w szczególności:

·         dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

gminie ustawami – 6.169.712 zł

·         dotacje na realizację własnych zadań bieżących – 490.001 zł

 

W poszczególnych działach plan dochodów przedstawia się następująco:

                W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano kwotę –   18.500 zł.
Kwota ta obejmuje dochody z dzierżawy gruntów rolnych i rekreacyjnych oraz dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Wykonanie na dzień 30 września 2009 roku wynosiło 15.103,61 zł oraz należności 1.592 zł, nadpłaty 407,57 zł.

Zaplanowaną kwotę ujęto w informacji o stanie mienia.

 

                W dziale 050 - Rybołówstwo i rybactwo dochody zaplanowano w wysokości –  17.000 zł

Dotyczą one dochodów z tytułu zezwoleń na połów ryb na jeziorach gminnych. Zostały zaplanowane na poziomie wykonania za 3 kwartały 2009 r., które wynosiło 17.430 zł.

Cennik opłat za wędkowanie na Jeziorach Nienawiszcz Duży i Mały ustalony został Zarządzeniem Nr 1 Burmistrza Rogoźna z dnia 3 stycznia 2005 r. ze zmianą.

               

W dziale 600 – Transport i łączność dochody  zaplanowano  w  wysokości 500,- zł. Zaplanowana kwota dotyczy wpływów za zajęcie pasa drogowego ustalana na podstawie  ustawy o drogach publicznych.

               

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dochody zaplanowano na kwotę  649.500 zł.
Na w/w kwotę składają się:

Ø  Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości –   32.000

 

Ø  Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów  publicznych  oraz  innych  umów  o   podobnym  charakterze – 8.500 zł.

Zaplanowaną kwotę ujęto w informacji o stanie mienia.

Ø  Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 6.000 zł

Wykonanie za 3 kwartały 2009 roku wynosiło 23.142,61 zł w związku z przekształceniem w/w prawa przez Spółdzielnię Mieszkaniową.

Ø  Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   600.000 zł

W 2010 roku planuje się sprzedaż 15 działek budowlanych od 800 do 1000 m2 przy ul. Południowej. Do planu przyjęto wartość szacunkową nieruchomości.

Zaplanowaną kwotę ujęto w informacji o stanie mienia.

Ø  Wpływy z różnych dochodów            3.000 zł

dotyczą planowanych dochodów z tytułu zwrotu kosztów wycen ponoszonych w związku ze złożonymi wnioskami o wykupy nieruchomości.

 

                W dziale 750 - Administracja publiczna dochody zaplanowane w kwocie -130.700 zł.          w tym:

Ø  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przyznane przez dysponenta – 118.700- zł.

Ø  Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  7.000 zł

Wykonanie za 3 kwartały wyniosło 1.339 zł, należności wymagalne  7.607,60 zł.

Ø  Wpływy z różnych opłat   5.000,- zł

-          obciążenia za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników,

-          sprzedaż specyfikacji,

wykonanie dochodów za 3 kwartały 2009 roku wynosi 4.647,02 zł.

 

                W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
przyjęto kwotę - 2.912 zł – dotacja celowa przekazana              z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

 

                W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano kwotę – 13.951.581 zł, w tym:

1.             Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej - 40.000,-zł.
Wykonanie na dzień 30.09.2009r. wynosiło – 33.867,92 zł, należności wymagalne 41.687,45 zł.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Przyjęto do planu 2010 r. prognozowane wykonanie dochodów za 2009 rok.

2.             Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 3.462.213 zł w tym:

·         podatek od nieruchomości                  -            2.697.469 zł

Do przeliczenia podatku od nieruchomości na 2010 rok zastosowano uchwalone stawki podatku przez Radę Miejską w Rogoźnie w dniu 28 października 2009 roku, Uchwała Nr XLV/314/2009

Obliczenia podatku od nieruchomości od osób prawnych dokonano na podstawie symulacji tj. wszystkie elementy składowe podatku pomnożono przez uchwaloną stawkę na 2010 rok oraz umniejszono o ulgi. Po wyliczeniu podatek od nieruchomości przyjęto w ww. kwocie, która jest niższa o 16.131 zł od planowanych dochodów           w 2009 roku.

·         podatek rolny                           106.740

Uchwalono obniżenie średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2010 rok do kwoty 30 zł. Hektary przeliczeniowe wynoszą 1.561,7741 (Wyliczenie stawki: 30,- x 2,5q = 75 zł za ha przeliczeniowy.

Obliczenie planowanego podatku: 1.561,7741 ha x 75 zł = 117.133,06 zł minus ulgi     z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie, 10.396,00 zł). Podatek zaplanowano w wysokości 106.740 zł.

 

·         podatek leśny                                91.804

(Wyliczenie:

Obowiązująca stawka 30,04 na 2010 rok

-          Lasy pozostałe powierzchnia 2.152,1412 x 30,04 =  64.650,32 zł

-          Lasy ochronne powierzchnia 1.807,8207 x ½ stawki w/w   27.153,47 zł

Razem            91.803,79 zł

Podatek leśny przyjęto w kwocie 91.804 zł.

·         podatek od środków transportowych                             12.300 zł

(przyjęto do planowania ilość zarejestrowanych pojazdów oraz uchwalone stawki         na 2010 rok)

·         podatek od czynności cywilnoprawnych                           10.000,- zł

Kwota zaplanowanych dochodów jest niższa od planu 2009 r. o 110.000,- zł. Wykonanie do 30.09.2009 r. wynosi 3.037zł, oraz nadpłata 800 zł. Dochody otrzymywane od Urzędów Skarbowych.

·         rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 543.900 zł ustalono na podstawie wniosku o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych za I półrocze 2009r. i prognozowanych dochodów  z tego tytułu w 2010 roku.

3.             Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 4.241.704 zł w tym:

·         podatek od nieruchomości                    2.966.301 zł

Obliczenia podatku od nieruchomości w osobach fizycznych dokonano na podstawie symulacji tj. wszystkie elementy składowe podatku pomnożono przez uchwalone stawki na 2010 rok.

·         podatek rolny                              493.235

(Wyliczenie: 7670,3980 ha przeliczeniowych powyżej 1 ha x 75 zł = 575.279,85 

 149,9979 ha przeliczeniowych do 1 ha x 150 zł       =   22.499,69

                                                                                                                                           =   597.779,54

minus ulgi i zwolnienia w podatku w wysokości                                          –104.544,00

                                                                                                                                           =  493.235,54

zaplanowano  kwotę 493.235zł

·         podatek leśny                                   5.468 zł

(Wyliczenie: powierzchnia 182,0181 x 30,04 = 5.467,82 zł. Przyjęto do planu 5.468 zł. Ww. podatek nie obejmuje lasów ochronnych.)

·         podatek od środków transportowych                      221.700,- zł

(przyjęto do planowania ilość zarejestrowanych pojazdów oraz uchwalone stawki         na 2010 rok)

·         podatek od spadków i darowizn                     75.000,- zł

(przyjęto w wysokości wykonanie za 3 kwartały 2009 roku, które wynosi 70.998,50 zł oraz prognozowanego wykonania na koniec 2009 roku.

Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

·         wpływy  z opłaty targowej                        100.000,- zł

·         podatek od czynności cywilnoprawnych                  380.000,- zł

Podatek od czynności cywilno - prawnych został przyjęty do projektu budżetu na podstawie obowiązujących ustaw oraz wykonania za 3 kwartały 2009 roku, które wynosi 307.356,47 zł oraz prognozowanych dochodów do końca 2009 roku.

Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.


 

4.             Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

            terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w wysokości 313.000,- zł,

w tym:

·         wpływy z opłaty skarbowej                   50.000 zł

Wykonanie za 3 kwartały 2009 roku wynosi 40.738 zł.

·         wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 252.000 zł, tj.           na poziomie wykonania za 3 kwartały 2009 roku, które wynosi 252.093,35 zł, należności pozostałe do zapłaty  50 zł.

·         wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  11.000 zł

Zaplanowana kwota dotyczy opłat planistycznych w wysokości należności pozostałych do zapłaty wg stanu na dzień 30.09.2009r. tj. 11.045,34 zł. Nie przewidziano na 2010 rok nowych należnych opłat z tego tytułu, nie jest prowadzone postępowanie w sprawie wydania decyzji.

5.             Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano                   w wysokości 5.824.664 zł, w tym:

·         podatek dochodowy od osób fizycznych            5.724.664 zł

wg pisma dysponenta z Ministerstwa Finansów,

·         podatek dochodowy od osób prawnych na poziomie 100.000. Wykonanie             za 3 kwartały w/w podatku wynosi 111.358 zł, przekazane 98.553,57 zł. Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

6.       Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w wysokości 70.000,- zł, w tym:

·         Wpływy z różnych opłat          10.000 zł

·         Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat         60.000 zł

Wykonanie do 30.09.2009 r. wynosiło 44.140,59 zł.

 

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowana jest kwota 14.529.176 zł.

Ø  subwencja oświatowa – 10.101.559 zł

Ø  subwencja wyrównawcza – 4.050.165 zł, która składa się z dwóch części - podstawowej w kwocie 2.842.868,-

-  uzupełniającej. 1.207.297,-

Ø  subwencja równoważąca – 227.452 zł.

Przyjęte kwoty subwencji zostały podane przez dysponenta – Ministerstwo Finansów.

Ø  różne rozliczenia finansowe  – 150.000 zł

(dochody dotyczą pozostałych odsetek – bankowych wykonanie za 3 kwartały 2009 roku wynosi 101.692,12 zł).

 

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę 723.188 zł

 Dotyczą one:

·         Wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w przedszkolach        w wysokości 186.550 zł

·         Dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego  w wysokości 31.796 zł.

Zaplanowaną kwotę ujęto w informacji o stanie mienia.

·         Wpływów z różnych dochodów w wysokości 22.434 zł

·         Wpływy z usług w wysokości 464.408 zł

·         Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 18.000 zł, tj. w wysokości podpisanej umowy darowizny z przeznaczeniem na sfinansowanie posiłków dla dzieci z najuboższych rodzin.

-          Osiągnięte dochody dotyczą szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjów i stołówek szkolnych z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze, wpływów z różnych dochodów, odpłatności za obiady, zwrotu części kosztów eksploatacyjnych w przedszkolach wpłacanych przez rodziców (opłata stała) oraz wpływów     z usług .

 

W dziale 852 – Pomoc społeczna – dochody zaplanowano w kwocie – 6.567.101 zł.          w tym przyjęto kwoty dochodów wskazanie przez dysponenta tj. Wojewodę Wielkopolskiego         w kwocie 6.538.101 zł. Są to dotacje na:

·         świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne      i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.047.200 zł

·         składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 11.602 zł

w tym na:

– zadania  zlecone     900,-

– własne zadania bieżące 10.702,-

·         zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 157.505

·         zasiłki stałe – 132.090 zł

·         ośrodki pomocy społecznej 189.704 zł

oraz dochody własne z tytułu:

·         usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 29.000 zł

 

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dochody zaplanowano   w kwocie 288.947 zł.

 

Dochody zaplanowano na podstawie podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu w dniu 18 września 2009 roku na realizację zadania inwestycyjnego „Remont świetlicy wiejskiej wraz z budową boiska do piłki nożnej w miejscowości Słomowo” w ramach Programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”.

Pomoc będzie wypłacana w dwóch transzach w wysokości:

1)       288.947 zł, termin złożenia wniosku przypada na dzień 01.09.2010 roku zgodnie     z harmonogramem za wykonanie pierwszego etapu tj. „Remont świetlicy wiejskiej    w Słomowie”. Termin wypłaty środków finansowych winien nastąpić w okresie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

2)       119.262 zł, termin złożenia wniosku przypadnie na dzień 30.08.2011 roku zgodnie   z harmonogramem za realizację drugiego etapu pn. „Budowa boiska sportowego   w Słomowie”

Dofinansowanie wyniesie nie więcej niż 75% kosztów kwalifikowanych.

 

Szczegółowy plan dochodów został przedstawiony w załączniku nr 1, 7 i 8 w części planu dotacji otrzymanych do budżetu gminy.


 

 

               III.      Wydatki

 

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę – 47.176.868 zł.

W zakresie wydatków zaplanowano wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  i inne zlecone ustawami 6.169.712 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień 1.619.000 zł, zadania własne 29.131.000 zł, oraz wydatki majątkowe 10.257.156 zł.

1. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości – 36.919.712 zł, w tym:

 1)   Wydatki jednostek budżetowych         25.452.028 zł

                    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone         16.745.569 zł

                    b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań      8.706.459 zł

 2)   Dotacje na zadania bieżące           3.464.716 zł

 3)   Świadczenia na rzecz osób fizycznych         7.447.668 zł

 4)   Obsługę długu Gminy     555.300 zł      

2. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 10.257.156 zł w tym:

1)     dotacje przekazane z budżetu na zadania inwestycyjne w kwocie 855.204 zł

            2)    wydatki na programy finansowane ze środków funduszy strukturalnych

                    w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 470.020 zł

 

W poszczególnych działach wydatki zaplanowano następująco:

 

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano kwotę – 165.000 zł
w tym:

Ø Melioracje wodne       150.000 zł

-       pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na „Udrożnienie i oczyszczenie

         rzeki Wełny od mostu na ul. Wągrowieckiej do mostu kolejowego”. Uchwała

        Nr XLVIII/351/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku.

Ø  Izby rolnicze   14.000 zł

-          2% planowanych wpływów z podatku rolnego przekazywanego Izbie Rolniczej (wyliczenie 599.975,- x 2% = 11.999,50 zaplanowano w wysokości wyższej uwzględniając zobowiązania z 2009 r. oraz zapłacone odsetki od nieterminowych wpłat podatku rolnego uwzględniane przy odprowadzaniu 2% wpływów zgodnie z art.35 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych j.t. Dz.U z 2002 r. Nr 101 poz. 927 ze zmianami).

Ø  Pozostała działalność                                                                                                         1.000 zł

-          zakup usług pozostałych         1.000 zł

na wydatki związane z koniecznością opracowania ekspertyz związanych                    ze zdarzeniami losowymi w rolnictwie.

 

W dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo, kwota wynosi                                                              20.000 zł:

Ø  wynagrodzenia bezosobowe         -           3.900,-

Ø  zakup materiałów (zarybianie jezior)        -         15.000,-

Ø  zakup energii              -               600,-

Ø  zakup usług pozostałych (utrzymanie strażnicy rybackiej)        -               500,-

 

W dziale 600 – Transport i łączność, kwota wynosi                                                                 6.600.409 zł:

 

Ø  w rozdziale Infrastruktura kolejowa                   20.204,-

        pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na „Przygotowanie techniczne        uruchomienia linii kolejowej nr 206 Wągrowiec – Rogoźno”. Uchwała Nr XLVIII/350/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30.12.2009r.

 

Ø  w rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie      250.000,-

        -       pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na podstawie Uchwały    Nr XLVIII/349/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku    z przeznaczeniem na „Przebudowę chodników na ulicy Kotlarskiej – Kościuszki –   II Armii WP do ul. Polnej”  200.000,-

        -       pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na podstawie Uchwały   Nr XLVIII/356/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku    z przeznaczeniem na „Wykonanie sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych   na ulicy Kościelnej” 50.000,-

       

Ø  w rozdziale Drogi publiczne powiatowe           395.000,-

          przyznano pomoc finansową dla powiatu na 2010 rok z przeznaczeniem na:

-       dofinansowanie „Przebudowy dróg powiatowych Ryczywół – Zawady – Gościejewko   – Karolewo – Gościejewo „  – 130.000,- na podstawie Uchwały Nr XLIV/307/2009  Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009 roku,

-       „Remont drogi nr 2031P w Siernikach od skrzyżowania w stronię bramy pałacowej po jednej stronie z chodnikiem i zatoczką przystankową”  120.000,- na podstawie

         Uchwały Nr XLVIII/353/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30.12.2009r.

-       „Wykonanie parkingu przy cmentarzu w Pruścach wzdłuż drogi powiatowej nr 1605P  w stronę rzeki Wełny” – 60.000 zł  na podstawie Uchwały Nr XLVIII/354/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku.

-       „Utwardzenie drogi powiatowej nr 2031P Owczegłowy – Wojciechowo”  – 50.000,- na podstawie Uchwały Nr XLVIII/355/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia     30 grudnia 2009 roku.

-       „Poszerzenie drogi powiatowej w miejscowości Parkowo od posesji nr 141   do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Józefinowa” – 35.000,- na podstawie Uchwały Nr XLVIII/352/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku.


 

 

Ø  w rozdziale Drogi publiczne gminne          5.935.205,- na:

·         zakup materiałów                       87.405,-

w tym:

- zakup znaków pionowych                                                                28.000,-

- zakup soli i piasku na akcję zima 2010/2011                              40.000,-

- zakup kratek ulicznych                                                                     10.000,-

w tym: środki jednostek pomocniczych – 9.405,- (fundusz sołecki)

·         zakup usług remontowych                                                                                           -   145.000 ,-

-       remonty cząstkowe dróg bitumicznych       110.000,-                  

-       remont przepustów na drogach gminnych                     15.000,-

-       utwardzenie drogi na odcinku od drogi powiatowej Nienawiszcz – Studzieniec        w kierunku osiedla Nienawiszcz 1                                                                                                   20.000,-

·         zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych                                               376.000,-

w tym:

           - środki jednostek pomocniczych – 11.000,- (fundusz sołecki)

        - wydatki na  utrzymanie dróg w okresie zimy 40.000,-,

        -  oznakowanie poziome ulic 20.000,-,

-  profilowanie dróg gruntowych 80.000,-,

- naprawa i regulacja kratek ulicznych 15.000,-,

- desykacja krzewów i koszenie poboczy 30.000,-

- czyszczenie kanalizacji deszczowej    50.000,-

- utwardzenie płytami  ul. Kochanowskiego, Norwida, Różanej, Miodowej, Reja

  100.000,-

- utwardzenie ulicy Leśnej 30.000,-

·         różne opłaty i składki dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska odprowadzane         do Urzędu Marszałkowskiego i opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz ubezpieczenie dróg gminnych („OC”)                              20.000,-

·         wydatki inwestycyjne                                5.303.000,-

szczegółowo przedstawione w załączniku nr 4.

·         Wydatki na zakupy inwestycyjne                            3.800,-

na realizację przedsięwzięcia sołectwa Parkowo z przeznaczeniem na zakup wiaty przystankowej.

 

        W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie
– 487.696 zł na:

Ø  zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami   487.696 zł

z tego na:

-   wyceny, podziały, ogłoszenia o przetargach, koszty notarialne – 100.000,-

- podatek od nieruchomości 74.000,-

-   odszkodowania za grunty przejęte pod drogami na podstawie decyzji

    podziałowych  – 159.796,-

-   odszkodowania za brak dostarczenia lokali socjalnych dla osób fizycznych

    i prawnych  – 110.000,-

-   pozostałe podatki i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów od skarbu

    państwa  – 3.900

-   zakup gruntów – 40.000,-

 

W dziale 710 – Działalność usługowa wydatki w kwocie – 69.000 zł dotyczą:

Ø  opracowań geodezyjnych i kartograficznych           57.000 zł

 w tym na:

-   wynagrodzenia bezosobowe dla komisji urbanistycznej 7.000,-

-  sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego – 40.000,-

-  opracowanie projektów zmian planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Rogoźno 10.000,-

Ø  opieki nad mogiłami i grobami wojennymi 12.000 zł

 

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowana kwota wynosi
- 3.474.938 zł. Kwota dotyczy wydatków na zadania bieżące i majątkowe  związane                       z  funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej i promocji Gminy. W tym zaplanowano:

Ø  wydatki na zadania zlecone                                 118.700 zł

Ø  diety, bieżące i majątkowe wydatki Rady Miejskiej                      336.500 zł

Ø  wydatki na administrację (Urzędy Gmin)                     2.954.238 zł

        w tym:

-       wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  2.289.414,-

-       odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54.824,-

-       świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.200,-

-       wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 38.000.-

-       wydatki remontowe 66.500,- (w tym remont dachu 45.000,-)

-       wydatki rzeczowe  483.300 (w tym leasing za zakup komputerów 40.000,-)

-       wydatki na zakupy inwestycyjne 18.000 zł (zakup kolorowego ksera)

Ø  promocja  jst                       65.500 zł

w tym:

-           witacze na granicach gminy                  15.000,-

-           gadżety reklamowe                                10.000,-

-           gminne spotkanie noworoczne               4.000,-

-           druk ulotki promocyjnej o gminie i widokówek 2.000,-

-           nagrody, upominki, wyróżnienia wręczane na uroczystościach gminnych  7.000,-

-           publikacje artykułów promocyjnych o gminie w prasie regionalnej, ogólnopolskiej  5.000,-

-           koszty wyjazdów delegacji do zaprzyjaźnionych gmin Czorsztyn, Mariampole, Tulczyn, Wustow, Wiehl La Trimouille,  5.000,-

-           druk plakatów, ulotek  2.000,-

-           druk życzeń świątecznych i noworocznych 1.500,-

-           koszt zakwaterowania delegacji z zaprzyjaźnionych miast 10.000,-

-           zakup materiałów technicznych do drukowania dyplomów, zaproszeń, listów gratulacyjnych, podziękowań itp. 4.000,-

 

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony  prawa oraz sądownictwa
– wydatki w kwocie – 2.912 zł stanowią wydatki na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców na zakup materiałów                         i wyposażenia.

 

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano kwotę – 674.733 zł, z czego przypada na:

Ø  Komendy wojewódzkie Policji                            15.000,-

Na realizację zadań z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi                      na rekompensatę pieniężną za pełnienie dodatkowych patroli na terenie gminy.

Ø  Ochotnicze straże pożarne                        416.776,-

w tym:

-  środki jednostek pomocniczych – 3.000-zł (przedsięwzięcia funduszu sołeckiego)

-  dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji  stowarzyszeniom 95.000 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla jednostek niezaliczanych do finansów publicznych – 40.000,-

Ø  Obrona cywilna              13.200,-

Ø  wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej           229.757,-

-  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 193.457,-

- świadczenia na rzecz osób fizycznych  1.550,-

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.050,-

- wydatki rzeczowe  30.700,- (łącznie z utrzymaniem i eksploatacją samochodu specjalnego - służbowego)

                      

                W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano kwotę  168.300tj.:

-       wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne        -             90.000,-

-       zakup materiałów i wyposażenia             -              5.000,-

-       zakup usług pozostałych             -                 50.000,-               

-       różne opłaty i składki        -               300,-

-       koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego           -            15.000,-

-       szkolenia pracowników         -       5.000,-

-       zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego                 3.000,-

 

                W dziale 757 – Obsługa długu publicznego ujęto wydatki z tytułu spłaty odsetek   od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 555.300 zł, w bankach:

-              Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

-              Bank Spółdzielczy w Czarnkowie

-              ING Bank Śląski w Poznaniu

-              od kredytu w rachunku bieżącym budżetu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego,

-              od planowanego kredytu na pokrycie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach roku 2010.

 

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną i celową w wysokości – 78.000 zł  w tym:

Ø     Rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane 48.000 zł

Ø     Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30.000 zł (rezerwa na w/w cel winna wynosić zgodnie z art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym do 1 % wg następującego wyliczenia:

- wydatki bieżące 36.469.116 zł minus wydatki inwestycyjne 10.707.752 zł, minus wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.745.569 zł,  minus wydatki  na obsługę długu 555.300 zł = 8.460.495 x 1%= 84.604,95 zł – przyjęto do budżetu kwotę 30.000 zł).

 

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie –19.091.729 zł         z tego:

Ø  szkoły podstawowe         -           8.258.485,-

Ø  oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych           -        723.999,-

Ø  przedszkola            -          3.246.659,-

Ø  gimnazja          -          4.845.158,-

w tym:

-          dotacja celowa przekazywana dla powiatu w kwocie – 1.579.000 zł. W dniu     10 lutego 2000r. podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Rogoźno a Zarządem Powiatu Obornickiego. Zgodnie z §3 porozumienia gmina Rogoźno przekazuje środki na utrzymanie Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie. Podstawą podpisania porozumienia jest fakt, że Gimnazjum Nr 2 wchodzi w skład Zespołu Szkół, którego organem prowadzącym jest Powiat Obornicki,

-          dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  w kwocie 177.416.000 zł. Od września 2009 roku w społecznym gimnazjum prowadzonym przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie naukę rozpoczęło  24   uczniów. Od września 2010 roku planuje się, że naukę podejmie 50 uczniów.  

   W związku z powyższym zgodnie z art.90 ust. 2a zaplanowano środki na ten cel   w wysokosci oświatowej subwencji ogólnej przypadającej na jednego ucznia danego typu szkoły.

Ø  dowożenie uczniów do szkół                                                          -   699.000,-

Ø  zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół             -   596.239,-

Ø  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                   -     76.176,-

W/w kwota została obliczona zgodnie z art.70a ustawy Karta Nauczyciela w wysokości 1% od wynagrodzeń po umniejszeniu wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji.

Ø  Stołówki szkolne            -   524.283,-

Ø  pozostała działalność w kwocie                  -   121.730,-  tj.:

- zakup materiałów i wyposażenia                   5.500,-

w tym: środki jednostek pomocniczych – 5.500,- (przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego)

        - zakup usług pozostałych                   116.230,-

-   odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów 110.027,- (obliczony na podstawie obowiązujących zasad zgodnie z Kartą Nauczyciela)

 

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowana kwota wydatków – 242.000,-zł

Ø  Zwalczanie narkomanii – 15.000,- zł

Ø  Przeciwdziałanie alkoholizmowi na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu   w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości – 222.000,-. W przypadku nie wykorzystania w 2009 roku środków, różnica zostanie wprowadzona do budżetu    po zakończeniu roku sprawozdawczego po stronie wydatków, zgodnie z art.182 Ustawy      o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zaplanowano dotacje:

·                     dotacje w kwocie 20.000 (podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert w ramach konkursu na dane zadanie, złożonych przez organizacje). Zaplanowano następujące zadania:

                                        -    ogólnorozwojowe zajęcia dla młodych atowników       3.000,-

-       szkolenie żeglarskie  dzieci i młodzieży       3.000,-

                                        -     organizacja imprez „Dzień Dziecka”     1.000,-

-      nieobozowa akcja letnia dla harcerzy           4.000,-

-       wakacyjne warsztaty twórczości            4.000,-

-       wakacyjne warsztaty dla dzieci z rodzin wielodzietnych    3.000,-

-       program wsparcia rodziny            2.000,-

·         na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń       124.810 zł

·         zakupy materiałów do realizacji programów          14.440 zł

·         zakup środków żywności        11.600 zł

·         zakup energii                        8.000 zł

·         zakup usług remontowych              11.000 zł

·         zakup usług pozostałych     27.550 zł

·         zakup usług dostępu do sieci internet          600 zł

·         opłaty z tytułu usług telefonicznych (telefon zaufania)        1.500 zł

·         podróże służbowe krajowe                   2.500 zł

Ø  Pozostała działalność                     - 5.000,-

dotyczy:

organizacji badań profilaktycznych dla mieszkańców naszej gminy.

 

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki zaplanowano na kwotę
- 8.090.541 zł, na następujące zadania:

Ø  Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne     i rentowe z ubezpieczenia społecznego         -  6.047.200,-

(w tym dotacja na zadania zlecone 6.047.200,-)

Ø  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                                                                                                                                                     -   11.602,-

(w tym dotacja na zadania zlecone 900,-, dotacja na zadania bieżące 10.702,-)

Ø  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

Emerytalne i rentowe                                                                                      - 257.505,-           

(w tym:  dotacja na zadania własne 157.505,-)                                           

Ø  Dodatki mieszkaniowe                   - 420.000,-

Ø  Zasiłki stałe                                                                                                       - 132.090,-

(w tym: dotacja na zadania własne)

Ø  Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie)                - 901.599,-

(z tego dotacja na zadania własne 189.704,-)

Ø  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze                     -  214.412,-

Ø  Pozostała działalność                - 106.133,-           

w tym:

·         Dożywianie dzieci            -  90.000,-

·         Utrzymanie Klubu Seniora           -  16.133,-

 

Ogółem wydatki na zadania zlecone i własne w ww. dziale przyznane przez dysponenta wynoszą 6.538.101 zł (zadania zlecone – 6.048.100,- , zadania własne 490.001,-), pozostała kwota to wydatki ze środków własnych gminy w wysokości – 1.552.440,- w tym:

·         wypłaty dodatków mieszkaniowych - 420.000,- /środki własne/

·         wydatki z budżetu gminy dla jednostki budżetowej GOPS – 1.132.440,-
(ze środków budżetu Gminy).


 

 

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, wydatki wynoszą
 443.022 zł,  w tym:

Ø  Wydatki na zadania związane z utrzymaniem świetlic szkolnych 440.014 zł.

Ø  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3.008 zł obliczone zgodnie z art. 70a Karty  Nauczyciela od wynagrodzeń po umniejszeniu wynagrodzeń pracowników obsługi               i administracji.

 

Wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą – 19.534.751 zł w tym sfinansowane:

·                     Subwencja oświatowa      - 10.101.559,-

·                     Środki własne            -   9.427.692,-

·                     Fundusz sołecki          -         5.500,- środki jednostek pomocniczych

               RAZEM:                                             - 19.534.751,-

 

 

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zaplanowana kwota wynosi        - 3.021.285 zł, w tym:

Ø  Oczyszczanie miast i wsi                         299.740,-

w tym: środki jednostki pomocniczej 240,- na przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego

Ø  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach      122.000,-

w tym: środki jednostki pomocniczej  2.000,- na przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego

Ø  Schroniska dla zwierząt                                                       40.000,-

Ø  Oświetlenia ulic, placów i dróg                                          844.200,-

w tym: środki jednostek pomocniczych – 19.200,- na przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego

·         zakup energii zaplanowano na kwotę     520.000,-

·         zakup usług pozostałych                  244.200,-

-       przedsięwzięcia funduszu sołeckiego związanego z wykonaniem dodatkowych punktów oświetlenia drogowego  oraz wykonanie projektu 19.200,-

-       konserwację urządzeń oświetleniowych, naprawy bieżące 190.000,-

-       montaż i wymiana oświetlenia świątecznego 8.000,-

-        dodatkowych punktów oświetlenia drogowego i ulicznego 27.000,-

(w tym ul. Biskupskiego 5.000,-)

·         Wydatki inwestycyjne – 80.000,- na zadania wymienione w poz. 27 i 28 załącznika

nr 4 do uchwały.

                       

Ø  Pozostała działalność                     -  1.715.345,-

w tym:

·         Zakup energii ( woda zdroje uliczne)     19.500,-

·         Wydatki inwestycyjne                 1.681.200,-   

-       budowa nowego targowiska miejskiego 308.200,-

-       budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów       na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno 1.373.000,-

·         Zakupy inwestycyjne        14.645 zł

 dotyczą środków jednostki pomocniczej  na przedsięwzięcie określone w funduszu sołeckim – zakup drewnianej podłogi do namiotu.

 

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota wydatków wynosi – 2.485.255 zł. Obejmuje ona:

Ø  Dotację dla Rogozińskiego Centrum Kultury, ogółem  - 1.283.800,-

z tego:

·         Dotacja dla Ośrodka Kultury          703.800,-

·         Dotacja dla Biblioteki     -      254.000,-

·         Dotacja dla Muzeum      -      326.000,-

Ø  Dotacja celowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami  - 120.000,-

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/185/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac restauracyjnych lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zostaną rozpatrzone indywidualnie wnioski, które wpłynęły do dnia 30 września 2009 roku. Dotację przyznała Rada Miejska w Rogoźnie zgodnie z § 7 w/w uchwały.

Ø  Pozostałe środki zatwierdzone przez zebrania wiejskie na przedsięwzięcia określone         w funduszu sołeckim na ogólną kwotę 68.835 zł, (bieżące 64.148,-; 4.687 majątkowe)

     oraz środki na bieżące utrzymanie świetlic  z budżetu zaplanowano:

Ø  Zakup energii               -              15.000,-

Ø  Zakup materiałów     2.000,-

Ø  Zakupie usług pozostałych      23.000,-

w tym na rozbudowę małej architektury w Parku Zwycięstwa 20.000,-

Ø  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       977.307 zł

w tym środki funduszu sołeckiego 4.687,-

z przeznaczeniem na:

-       Modernizację i remont świetlicy wiejskiej w Parkowie z wyposażeniem  oraz zagospodarowaniem otoczenia    402.600,-

-       Wykonanie dokumentacji oraz budowa świetlicy wiejskiej z płyty warstwowej          w m. Boguniewo  104.687,-

-       Remont świetlicy wiejskiej w Słomowie (współfinansowany w ramach Programu „Rozwój obszarów wiejskich na lata 2007-2013” 470.020,- ( udział środków UE – 288.947,- oraz środki własne – 181.073,-)


 

 

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowano kwotę – 1.506.748 zł,
w tym:

Ø  Na budowę obiektu sportowego     1.200.000,-

-       Budowa boiska sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”

Ø  dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji, - 149.500,-     na następujące zadania:

-       organizacja zajęć żeglarskich                        36.000,-

-       organizacja zajęć sportowych w piłkę nożną              36.000,-

-       organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu

patriotyczno - obronnego wychowania młodzieży              6.000,-

-       zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy             24.000,-

-       prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych          29.000,-

-       organizowanie zajęć o charakterze profilaktycznym,

szkolenia ratownicze, upowszechnianie nauki pływania      18.500,-

        (podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert w ramach            konkursu na dane zadanie, złożonych przez organizacje)

Ø  na przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 50.748,-

Ø  na bieżące wydatki związane z zakupami materiałów, energii i usług pozostałych zaplanowano na kwotę ogółem 56.500 zł w tym zaplanowano wydatki związane    z organizacją rozgrywek gminnej ligi piłki nożnej o Puchar Burmistrza oraz zakup elementów na plac zabaw w Międzylesiu 9.000,-

Ø  na wydatki inwestycyjne 50.000,-

- Budowa płyty asfaltowej na boisku sportowym w Budziszewku

 

Szczegółowe zestawienie wydatków stanowi załącznik nr 2, nr 4, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10            w części „Dotacje udzielone z budżetu Gminy”, oraz nr 12, 13, 14 do uchwały oraz załączona tabela nr 2 do uzasadnienia.


 

 

 

 

IV. Przychody i rozchody

 

1. Przychody

W załączniku Nr 3 do uchwały zaplanowano przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 11.990.000 .               

 

2. Rozchody

        Po stronie rozchodów ujęto kwotę                                      -      1.692.237 zł:

Pożyczka WFOŚ i GW P-ń                                                     -                        253.325- 

Umowa pożyczki Nr 189/P/Po/OW/04 z dnia 3.12.2004 r. na zadanie pn. „Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny – etap Ia” na kwotę 868.500,-

Spłatę pożyczki zaplanowano od 2005 roku do 2010 roku.

Rata 36.200,- x 4 kwartały = 144.800,-

 

Pożyczka WFOŚ i GW P-ń                                                     -                         42.000,-

Umowa pożyczki Nr 188/P/Po/OW/04 z dnia 3.12.2004 r. na zadanie pn. „Sieć kanalizacji   sanitarnej  z   przyłączami  w  Parkowie,  gm.  Rogoźno”  na  kwotę 144.000,-

Spłatę pożyczki zaplanowano od 2005 roku do 2010 roku.

Rata 6.000,- x 1 do 20.02.2010r. =   6.000,-

Rata 36.000 x 1 do 20.05.2010r. = 36.000,-

Razem:                                                               42.000,-

 

Pożyczka WFOŚ i GW P-ń                  -                      561.512,-

Umowa pożyczki Nr 114/P/OW/I/05 z dnia 2.11.2005 r. na zadanie pn. „Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny – etap I” (z wyłączeniem etapu Ia) na kwotę 3.351.487,06 w tym:

2005 r. – 1.364.261,17

2006 r. – 1.987.225,89

 

 

                            3.351.487,06

Spłatę pożyczki zaplanowano od 2006 roku do 2012 roku.

Rata 140.378,- x 4 kwartały = 561.512,-

 

Kredyt BS Czarnków O/Rogoźno                            103.400,-

W roku 2008 zaciągnięto kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w wysokości 620.000 zł. Spłatę kredytu zaplanowano na okres 6 lat tj. od 2009- 2014.


 

 

Kredyt ING Bank Śląski w Poznaniu                732.000,-

W 2009 roku zaciągnięto kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w wysokości 7.320.000 zł. Spłatę kredytu zaplanowano na okres 10 lat tj. od 2010 -2019 roku.

 

3. Deficyt budżetu

Na 2010 rok zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie     10.297.763.

Dochody ustalono na kwotę                                36.879.105 zł

Wydatki ustalono na kwotę                                47.176.868 zł

Różnica                                                              - 10.297.763 zł


 

V. Informacje dodatkowe

1.  Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan funduszu na 2010 rok przyjęto po stronie przychodów w wysokości – 200.000 zł.      Są to wpływy z różnych opłat. Głównym źródłem przychodów funduszu będą wpływy   z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

Plan wydatków funduszu na 2010 rok przyjęto po stronie wydatków w wysokości – 200.000 zł  i zostaną przeznaczone na:

 

                Dotację na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie     20.000 zł

z przeznaczeniem na kontynuację realizacji z Powiatem Obornickim wspólnego przedsięwzięcia związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest           z terenu gminy zgodnie z opracowanym programem na lata 2008-2032.

 

Zakupy materiałów i wyposażenia                                                             100.000 zł

w tym:

-       edukacja ekologiczna oraz propagowanie zasad

zrównoważonego rozwoju ( organizacja konkursów ekologicznych, organizacja cyklicznych akcji ekologicznych)

-       zakup pojemników do selektywnej zbiórki  odpadów komunalnych

-       urządzanie i utrzymanie terenów zieleni

-       realizacja przedsięwzięć  związanych z gospodarką odpadami

-       propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju i działań proekologicznych, ulotki i informatory promujące ochronę środowiska

Zakup usług pozostałych                    80.000 zł

w tym:

-       edukacja ekologiczna oraz propagowanie zasad

zrównoważonego rozwoju ( organizacja konkursów ekologicznych, organizacja cyklicznych akcji ekologicznych)

-       urządzanie i utrzymanie terenów zieleni

-       realizacja przedsięwzięć  związanych z gospodarką odpadami

-       propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju i działań proekologicznych, ulotki i informatory promujące ochronę środowiska,

-       realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód.


 

 

2.     Zakład budżetowy

Gmina Rogoźno posiada jeden zakład budżetowy tj.

Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego.

·         Planowane przychody w wysokości          1.631.856 zł

Są to przychody z następujących wpływów:

-       z najmu i dzierżawy lokali użytkowych         298.895 zł

-       wpływy z usług dotyczący lokali mieszkalnych      1.312.961 zł

-       pozostałe odsetki             6.000 zł

-       wpływy z różnych dochodów     14.000 zł

 

·         Planowane wydatki w wysokości –    1.636.542

dotyczące:

- wynagrodzeń i pochodnych        323.618 zł

- wydatki majątkowe        8.500 zł

                   na zakupy sprzętu informatycznego

- pozostałe wydatki bieżące   1.304.424 zł

                   z tego dotyczy:

                                               zakup energi         342.523,-

                                               zakup usług remontowych      311.821,-

                                               zakup usług pozostałych    485.367,-

                                               pozostałe wydatki     164.713,-

Różnica  pomiędzy przychodami a wydatkami wynosi minus 4.686,- o którą zostały zmniejszone planowane  środki obrotowe na koniec roku.

 


 

 

3.  Fundusz sołecki

 

Po stronie wydatków zaplanowano środki na przedsięwzięcia jednostek pomocniczych
(sołectwa) w kwocie –       196.373 zł

Na podstawie Uchwały XL/274/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku sołectwa złożyły wnioski do projektu budżetu w ustawowym terminie tj. do 30.09.2009r. Rozdysponowanie w/w środków na przedsięwzięcia w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik Nr 12 do projektu uchwały.

                Na terenie Gminy Rogoźno znajduje się 17 sołectw. Zestawienie kwot oraz przedsięwzięć dla poszczególnych sołectw na 2010 rok przedstawiono w tabeli Nr 1 do objaśnień.

Kwoty zostały ustalone na podstawie wyliczenia kwoty bazowej wg poniższego wzoru:

 

36.198.334 (dochody bieżące z 2008 roku)

Kb =                                                                                                    = 2.064,47

                                17.534 (liczba mieszkańców gminy na 31.12.2008r.)

Kwota funduszy nie jest:

1)       mniejsza niż dwukrotność kwoty bazowej

2)        większa niż dziesięciokrotność kwoty bazowej

w pozostałych przypadkach wysokość funduszu została obliczona

Fundusz = (2 + liczba mieszkańców danego sołectwa na 30.06.2009 / 100) x kwota bazowa

 

W sołectwach Parkowo i Pruśce ograniczono naliczenie funduszu do dziesięciokrotności kwoty bazowej tj. 20.645 zł.


 

 

 

VI.      Zmiany w budżecie Gminy 2010 roku w stosunku do projektu budżetu

 

        1.     Uwzględniono uwagi opisane w pkt V opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

                o projekcie budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok.

 

        2.     W celu przejrzystości uchwały budżetowej dokonano zmian w numeracji paragrafów  i danych prezentowanych w załącznikach do uchwały według wymogów ustawy                 o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

 

        3.     Dokonano przeniesień planowanych wydatków między działami, rozdziałami     

                i paragrafami na ogólną kwotę +/– 1.529.004 zł w tym:

Ø na podstawie wniosków Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie na kwotę +/1.308.800 zł,

dotyczących:

 

·        Zadań majątkowych dokonano zmniejszenia na łączną kwotę 470.800 zł

       w tym na n/w zadaniach:

-      „Budowa nowego targowiska miejskiego”  – 1.291.800 zł

-      „Budowa ul. Żurawiej wraz z chodnikiem – etap I projekt +20.000 zł

-      „Budowa parkingów przed blokami nr 17 przy ul. Czarnkowskiej i nr 48   przy ul. Kościuszki” + 200.000 zł

-      „Zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania DSP z modułem powiadamiania na telefony komórkowe dla OSP Owieczki” + 6.000 zł

-      „Budowa oświetlenia na ulicy Działkowej od ul. Mickiewicza do ulicy       Al. Piłsudskiego” + 50.000 zł

-      „Wykonanie oświetlenia wraz ze skrzynką energetyczną na boisku sportowym     w Siernikach” + 30.000 zł

-      „Budowa płyty asfaltowej na boisku sportowym w Budziszewku” + 50.000 zł

-      Pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na zadania wymienione w pozycji nr 1 i 4 na łączną kwotę + 200.000 zł   załącznik Nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych ujętych w planie budżetu na 2010 rok”

-      Pomoc finansową dla Powiatu Obornickiego na zadania wymienione w pozycji    nr 6, 7, 8, 9 na łączną kwotę +265.000    załącznik Nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych ujętych w planie budżetu na 2010 rok”

 

·        Zadań bieżących dokonano zwiększenia na łączną kwotę 470.800 zł                          z przeznaczeniem na:

-      Zarybianie zbiorników wodnych będących własnością Gminy + 3.000 zł

-      Utwardzenie drogi na odcinku od drogi powiatowej Nienawiszcz – Studzieniec     w kierunku osiedla Nienawiszcz 1  + 20.000 zł

-      Utwardzenie płytami ul. Kochanowskiego, Norwida, Różanej, Miodowej, Reja      + 100.000 zł

-      Utwardzenie ulicy Leśnej + 30.000 zł

-      Dofinansowanie obozu szkoleniowego dla członków MDP z Gminy Rogoźno +10.000 zł

-      Ocieplenie i położenie nowej elewacji budynku Przedszkola Nr 2 + 100.000 zł

-      Wymianę okien w Przedszkolu Nr 1 + 50.000 zł

-      Rozbudowę boiska oraz remont i wyposażenie sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie + 100.000 zł (zgodnie z zawartym porozumieniem, organem prowadzącym jest Powiat Oborniki – dotacja celowa)

-      Montaż dwóch lamp oświetleniowych przy ul. Biskupskiego + 5.000 zł

-      Zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury + 3.800 zł

(zakup strojów dla chóru „Echo” +3.000,- oraz zakup garniturów dla członków zespołu śpiewaczego „Przemysław” + 800,-)

-       zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych    i konserwacyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych + 20.000 zł

        (dla parafii rzymsko – katolickiej w Parkowie i parafii p.w. Ducha Świętego     w Rogoźnie)

-       Rozbudowę małej architektury w Parku Zwycięstwa + 20.000 zł

-       Zakup elementów na plac zabaw w Międzylesiu + 9.000 zł

-       Zwiększenie wydatków na nagrody za udział w konkursach „Moja piękna zagroda” i „Mój piękny dom” + 2.000 zł

-       Organizację uroczystej Sesji z okazji XX Rocznicy Odrodzonego Samorządu        + 15.000 zł

-       Zmniejszono wydatki Urzędu gmin o kwotę  – 17.000 zł z zakupu materiałów    i wyposażenia

 

Ø na podstawie autopoprawek Burmistrza Rogoźna +/ 220.204 zł dotyczących:

·        Zadań majątkowych – dokonano zwiększenia o kwotę 20.204 zł

 

-      z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego    na „Przygotowanie techniczne uruchomienia linii kolejowej nr 206 Wągrowiec Rogoźno” + 20.204 zł na podstawie Uchwały Nr XLVIII/350/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku

-      dokonano przeniesienia między rozdziałami i paragrafami zaplanowanych środków w projekcie uchwały na „Przebudowę chodników na ulicy Kotlarskiej – Kościuszki – II Armii WP do ulicy Polnej” +/- 200.000 zł. Zadanie zostało zaplanowano w drogach gminnych. Po podjęciu Uchwały Nr XLVIII/349/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku o pomocy finansowej zadanie przeniesiono do dróg wojewódzkich.

 

·         Zadań bieżących    dokonano zmniejszenia o kwotę 20.204 zł

-       z kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych – 20.204 zł

       

                Po w/w zmianach uległa zmianie treść załączników:

 

Nr    2     „Plan wydatków Gminy Rogoźno na 2010 rok”

Nr    4    „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na 2010 rok”

Nr    5     „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji zadań”

Nr    7     „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010 rok”

Nr    8     „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2010 rok”

Nr    9     „Zestawienie wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku”

Nr    10   „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2010 roku”.

 

 

 

załączniki do Uchwały Nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku

 

 

drukuj pobierz pdf