Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół Nr 47/2009 z XLVII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 8 grudnia 2009r. o godz.15.00.

PROTOKÓŁ Nr 47/2009  

 

z XLVII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 8 grudnia 2009r. o godz.15.00.

  

    XLVII Sesja zwołana została w trybie nadzwyczajnym, na pisemny wniosek Burmistrza Rogoźna- załącznik nr 1 do protokołu, przez Przewodniczącego Rady na dzień 8 grudnia 2009 roku , na godz. 15.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Roman Szuberski, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych - Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

II. Przyjęcie porządku obrad.

1.Otwarcie obrad sesji oraz sprawdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Interpelacje i zapytania radnych.

4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009.

5.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały.

6.Wolne wnioski i informacje.

7.Zamknięcie obrad.

 

 

Radny K. Lis zapytał, co było powodem zwołania w trybie nadzwyczajnym dzisiejszej sesji.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że Rada musi podjąć decyzję odnośnie budowy chodnika na ul. Lipowej do ul. Wójtostwo, ponieważ został już wyłoniony wykonawca, ale nie można podpisać umowy, gdyż brakuje 7.100zł. Dodała, że tryb nadzwyczajny odnosi się także do budowy oświetlenia drogowego w Budziszewku i w m. Ruda, które muszą być zadaniem inwestycyjnym.

 

Porządek obrad został przyjęty.

 

 

III. Interpelacje i zapytania radnych.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zwrócił uwagę na niskie progi zwalniające na ul. Gościnnej. Zapytał, czy zostanie wykonany jeszcze jeden spowalniacz (bo wnioskowano o 2 stopnie), czy ten, który jest obecnie, zostanie poprawiony?

Radny M. Połczyński zwrócił uwagę, że w zestawieniu wniosków do budżetu na 2010r. brakuje wniosku Sołectwa Owczegłowy w sprawie budowy drogi na Cieśle i oświetlenia boiska w Siernikach.

Skarbnik Gminy poinformowała, że sprawdzała i taki wniosek do Wydziału Finansowego nie wpłynął. Jeśli sołtys twierdzi, że go złożył to prosi o ksero potwierdzenia wpływu.

Zastępca Burmistrza powiedziała, że z tego co wie, to próg został wykonany zgodnie z projektem i na pewno nie było w nim 2 progów.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus stwierdził, że projekt był nieodpowiedni do sytuacji.

Zastępca Burmistrza poinformowała, że projektant postępuje zgodnie z przepisami.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że to rozumie, ale spowalniacz jest za niski i jadąc w ogóle się go nie odczuwa i można jeździć z taką samą prędkością jak poprzednio.

Zastępca Burmistrza powiedziała, że próg powstał na drodze lokalnej i zgodnie z przepisami, jest on wystarczający.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że tak samo drogą lokalną jest droga w Parkowie i w Studzieńcu.

 

 

IV. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2009.

Projekt uchwały wraz z autopoprawkami przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

 

V. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały.

Radny Z. Nowak zapytał, czy autopoprawka nr 2, dotycząca placówek oświatowych, jest już ostatnią?

Skarbnik Gminy poinformowała, że wierzy iż są to ostatnie poprawki chyba, że zabraknie dyrektorom środków.

Radny Z. Nowak zapytał o oświetlenie w Budziszewku i w m. Ruda. Ile ma powstać lamp? Jaki jest tego koszt? Dlaczego zadanie ma być w wydatkach inwestycyjnych, bo z tego co wie lampy miały  być instalowane na starych słupach?

Skarbnik Gminy powiedziała, że same opłaty za dodatkowe punkty oświetlenia kosztują 1.650zł (I rata).

Radny Z. Nowak zapytał, czy jest to realizowane?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że aby móc cokolwiek realizować, to najpierw trzeba do ENEII uiścić opłatę przyłączeniową. Pierwsza rata opłaty przyłączeniowej w Budziszewku wynosi 1.650zł, a całość 35.000zł. Powiedziała, że nie wie o ile lamp chodzi.

Radny Z. Nowak powiedział, że w budżecie na oświetlenie w Budziszewku było już 12.000zł.

Skarbnik Gminy powiedziała, że w Budziszewku oprócz tego zadania inwestycyjnego, które ma być realizowane, są złożone o dodatkowe jeszcze punkty oświetlenia i na zleceniu ENEII są dwa numery podłączeniowe.

Radny Z. Nowak powiedział, że z tego co wie, było co innego ustalane.

Skarbnik Gminy poinformowała, że wystąpiono z wnioskiem do Rady o podjęcie decyzji, czy zadanie ma być robione.

Radny Z. Nowak stwierdził, że zadanie zostało przyjęte w budżecie i nie ma teraz możliwości się z tego wycofania. Wyraził zdziwienie, że aż + 35.000zł, a już 12.000zł tam jest.

Skarbnik Gminy powiedziała, że wartość kosztorysowa ma wynosić 26.000zł do tego doliczono nadzór nad budową, mapy do celów projektowych i sam projekt. Dodała, że dopiero po dzisiejszej sesji zostanie ogłoszony przetarg i realizacja tego zadania nie będzie możliwa w tym roku, tylko zostanie umieszczona w wydatkach niewygasających.

Radny Z. Nowak zapytał, czy ENEA zezwoliła na instalację lamp na starych słupach?

Skarbnik Gminy powiedziała, że mówi o zadaniu inwestycyjnych.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus stwierdził, że jak lampy miały być montowane na starych słupach, to nigdy nie robiono projektów i nadzoru, bo wykonywała to energetyka.

Skarbnik Gminy powiedziała, że w Budziszewku są 3 miejsca. Dwa na zlecenie i jedno, gdzie ENEA będzie robiła na starych słupach, a przedmiotem uchwały jest oświetlenie, które jest zadaniem inwestycyjnym.

Radny Z. Nowak powiedział, że teraz już wszystko rozumie. Zapytał, kiedy to będzie realizowane?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w 2010r. ze środków budżetu 2009r.

Radna W. Wiśniewska zapytała o oświetlenie w Parkowie na ul. Brzozowej.

Skarbnik Gminy powiedziała, że ma informację iż oświetlenie jest już zrobione, ale nie wpłynęła jeszcze faktura.

 

Autopoprawka nr 1 została przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

Autopoprawka nr 2 została przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

Autopoprawka nr 3 została przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

                                                                                    

                Uchwała Nr XLVII/334/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 08 grudnia 2009 roku w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radych.

 

 

VI. Wolne wnioski i informacje.

Radny A. Olenderski odczytał treść pisma, które następnie złożył na ręce Sekretarz Gminy. Dotyczyło ono przeprowadzenia pełnej analizy prawnej pod względem zgodności z przepisami prawa, projektów uchwał wprowadzonych przez radnych, do porządku obrad na XLVI sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Radny Z. Nowak zapytał o wysypisko śmieci w Studzieńcu (remont zbiornika).

Zastępca Burmistrza Rogoźna odpowiedziała, że podpisano  umowę z firmą „Abrys”, która ma m.in. przeprowadzić badania geofizyczne na wysypisku. Termin przedstawienia wyników badań upływa 15 grudnia i na ich podstawie będzie można podjąć decyzję co dalej z wysypiskiem.

Radny Z. Nowak zapytał, kto poniesie koszty tego badania?

Zastępca Burmistrza Rogoźna odpowiedziała, że środki będą pochodzić z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Radny K. Lis poprosił o sporządzenie zestawienia uchwał, które zostały poddane procedurze uchylenia, na jakie błędy zwrócono uwagę itd. Dodał, że idąc tropem radnego A. Olenderskiego, do listy 5 uchwał,  należałoby dołączyć uchwały z 2007r., kiedy odwoływano radnego M. Kuszaka z funkcji wiceprzewodniczącego i na to miejsce powołano H. Janusa, uchwały o zwiększeniu liczby wiceprzewodniczących i powołaniu radnego A. Olenderskiego funkcję kolejnego wiceprzewodniczącego. Powiedział, że może warto do tego wrócić i zrobić porządek w uchwałach. Sytuacja była by jasna i czytelna. Radny K. Lis zauważył, że na wniosek KGFiR w sprawie przestawienia wiaty przystankowej w m. Wełna, ZDP odpisał, że należy to do ZEAPO.

Radna W. Wiśniewska powiedziała, że nieprawdą jest, iż przystanek stoi w osi drogi. Dodała, że również zwróciła uwagę na położenie wiaty zaraz po jej zainstalowaniu. Nadmieniła, że stoi ona na zakręcie, a nie w osi drogi.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że na przedłużeniu środka drogi.

Radny K. Lis zapytał, czy wiadomo coś na temat uchwał, którym Prokurator zarzucił naruszenie prawa? Na jakim etapie jest postępowanie?

Sekretarz Gminy powiedziała, że uchwała dotycząca pobierania opłat za przedszkole została przekazana do sądu administracyjnego. Co do drugiej, zaskarżonej uchwały to radca prawny ma jutro przedstawić opinię prawną

Radny A. Olenderski zauważył, że idąc tropem myślenia radnego K. Lis, to pominął on uchwałę w sprawie odwołania radnego Z. Hinza ze stanowiska przewodniczącego Rady.

Radny K. Lis przeprosił za swoje przeoczenie.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poprosił o sporządzenie zestawienia uchwał, które wnosił radny A. Olenderski przez całą kadencję.

Radny A. Olenderski poprosił, aby tak samo przygotować zestawienie uchwał wniesionych przez Przewodniczącego Rady R. Szuberski i pozostałych radnych z Klubu.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zwrócił się do radnej W. Wiśniewskiej. Powiedział, że jest radnym całej gminy i ma prawo zgłaszać wniosek z każdego rejonu, bo czuje się odpowiedzialny za inwestycje z całego terenu. Dodał, że wiata jest źle ustawiona i nawet Dyrektor ZEAPO nie jest za tym, aby wiata stała tam, gdzie teraz, bo jest niebezpiecznie. Poprosił, żeby radna nie mówiła mu, że nie ma się wtrącać.

Radny W. Wiśniewska wyjaśniła, że zaraz po zainstalowaniu wiaty zgłaszała problem bezpieczeństwa i później odbyła się komisja, na której również był Pan Jaworski. Odpowiedziano radnej, że przystanek może być w miejscu w którym teraz się znajduje i nie zagraża bezpieczeństwu. Dodała, że mieszkańcy zgłaszali, że autobus nawraca w Wełnie i dzieci przechodzą przez drogę. Zostało to natychmiast zgłoszone również Panu Jaworskiemu, ale okazało się nieprawdą. Radna W. Wiśniewska powiedziała, że nie ma innego miejsca na usytuowanie wiaty.

Wiceprzewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że jest miejsce po prawej stronie przed przystankiem.

Radna W. Wiśniewska powiedziała, że nie wie czy będzie to bardziej bezpieczne, poza tym tam jest rów.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że radna nie powinna mieć pretensji, iż Komisja GFiR zajęła się tematem.

Radna W. Wiśniewska stwierdziła, że radni mogli najpierw mogli się dowiedzieć, czy już jest coś robione w tej sprawie.

Zastępca Burmistrza Rogoźna powiedziała, że pracownicy Urzędu udali się dzisiaj na ul. Rożaną, na której ma zostać zainstalowany plac zabaw i nie zmieści się tam Bąk, który został ujęty we wniosku, ze względu na strefę bezpieczeństw (5,5m). Pracownicy przygotowali inny zestaw z huśtawką, konikiem, piaskownicą i 2 huśtawkami na sprężynach i 2 ławkami z oparciem. Dałoby to sumę 6.000zł z transportem i montażem gratis.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, co się dzieje z chirurgią i ortopedią w Rogoźnie? Czy rehabilitacja zostanie przeniesiona?

Zastępca Burmistrza Rogoźna powiedziała, że Burmistrz zajmuje się tą sprawą osobiście i z tego co wie, to rehabilitant jeszcze się nie przeniósł, a pytanie radnego przekaże Burmistrzowi.

Radny K. Lis zapytał Sekretarz Gminy, z jakiego powodu Rogoźno stało się obiektem zainteresowania Prokuratora Rejonowego w Obornikach?

Sekretarz Gminy powiedziała, że w tej chwili w całej Polsce jest odgórnie narzucany temat i jakie uchwały w poszczególnych powiatach mają być kontrolowane. Najpierw Prokurator prosi o uchwałę, później ją analizuje.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, czy coś wiadomo nt. POM Gościejewo, o którego sporządzenie wnioskowano po posiedzeniu Rady Sołeckiej?

Zastępca Burmistrza Rogoźna powiedziała, że następny konkurs będzie ogłoszony w I kwartale 2010r. Dodała, że na razie oczekują za rezultatem złożonego wniosku w sprawie Parkowa, czy było wszystko dobrze przygotowane i kompletne.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że jak będzie ogłoszony termin składania wniosków, to żeby plany miejscowości były już gotowe.

Zastępca Burmistrza Rogoźna powiedziała, że dopiero po nowym roku, będzie można się podjąć prac na nowym POM.

 

 

 

XIII. Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Szuberski trzykrotnym uderzeniem „Laską Przewodniczącego” zakończył obrady XLVII Sesji V Kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 16.00.

 

Protokół sporządziła Adriana Potocka.

 

Rogoźno, dnia 23 grudnia 2009 roku.

 

 

drukuj pobierz pdf