Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2019: Zarządzenie Nr 155/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 5 lipca 2019 r w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.155.2019

Burmistrza Rogoźna

 z dnia 05 lipca 2019 r.

 

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

 

 

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.506), w związku z §3 ust.1 i ust. 2 pkt 4 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz.3114 z późn. zm.) oraz art.285 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1145),

 

 

Zarządzam, co następuje:

 

§1.

Ustanawiam odpłatną i na czas nieoznaczony służebność gruntową na części gminnej działki oznaczonej ewidencyjnie nr 109, położonej w obręb ewidencyjnym BOGUNIEWO, KW PO1O/00028706/4, na rzecz każdoczesnego właściciela/-li działek gruntu oznaczonych ewidencyjnie nr: 114/5, 114/6, 114/7 i 110/3 polegającą na prawie swobodnego przechodu i przejazdu celem zapewnienia ww. działkom dostępu do drogi publicznej, tj. do drogi powiatowej nr KD 2028P, w pasie o powierzchni 2.000m2.

 

§2.

Zakres wykonywania służebności na gminnej działce nr 109 został określony na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.

 

§3.

Za ustanowienie powyższej służebności ustala się jednorazowe wynagrodzenie w kwocie 3.207,84zł brutto (słownie: trzy tysiące dwieście siedem złoty 84/100), która to kwota opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług w stawce 23%.

 

§4.

Wysokość opłaty za ustanowienie służebności została ustalona w oparciu o sporządzony operat szacunkowy.

 

§5.

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ustanowienia służebności gruntowej wraz z wpisem wieczysto-księgowym pokrywa właściciel działek nr: 114/5, 114/6, 114/7 i 110/3.

 

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik nr 1

 

drukuj pobierz pdf