Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprzedaż/najem/dzierżawa nieruchomości: Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna o trzech przetargach nieograniczonych ustnych na sprzedaż nieruchomości gminnych

Burmistrz Rogoźna ogłasza III przetargi nieograniczone ustne

na sprzedaż nieruchomości gminnych

 

1. prawa własności 2 (dwóch) niezabudowanych działek gruntu, położonych w Rogoźnie przy ul. Kasztelańskiej, - w ewidencji geodezyjnej oznaczonychnr: 138/41 o pow.0,1070ha i 138/44 o pow. 0,1000ha, objętych księgą wieczystą KW PO1O/00026122/2.

W oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno – rejon „Wójtostwo” uchwalonego Uchwałą Nr XXXI/289/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2016 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. z dnia 31.10.2016 r., poz.6316) działki gruntu objęte są symbolem 14MN o przeznaczeniu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działki położone są w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka”.

W dziale III księgi wieczystej wpisane są służebności gruntowe przechodu i przejazdu oraz służebności przesyłu, które nie dotyczą i nie mają wpływu na sprzedawane działki.

Lp.

Nr ew. działki

Powierzchnia działki w [ha]

Cena wywoławcza netto

Wysokość wadium

termin przetargi/ godzina

1.

138/41

0,1070

31.000,00zł

3.100,00zł

 

 

20 sierpnia 2019 r.

godz. 10:00

2.

138/44

0,1000

32.000,00zł

3.200,00zł

 

 Ustalone w oparciu o operat szacunkowy ceny są cenami netto.

Opis terenu:

- działka nr 138/41 stanowi teren dotychczas użytkowany rolniczo, południowa część działki znacznie zaniżona oraz porośnięta samosiewami drzew i krzewów, przy wschodniej granicy działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna SN,

- działka nr 138/44 stanowi teren dotychczas użytkowany rolniczo.

Przy zbywaniu działek zostanie dla nich ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej, której koszty ponosi nabywca (-y) działki.

Oznaczenie użytku zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Obornikach: RVI i RV – grunty orne.

 

2. prawa własności niezabudowanej działki gruntu, położonej w Rogoźnie przy ul. Skrajnej, - w ewidencji geodezyjnej oznaczonejnr 2408/10 o pow. 0,1891ha, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00025563/8.

W oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźno w rejonie ulic: Boguniewskiej, Południowej, Długiej i Nowej uchwalonego Uchwałą Nr IX/62/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. z 2007 r. Nr 98, poz.2406) działka objęta jest symbolem 52MNr o przeznaczeniu – teren zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej,

W dziale III księgi wieczystej wpisane są służebności gruntowe przechodu i przejazdu, które nie dotyczą i nie mają wpływu na sprzedawane działki.

Lp.

Nr ew. działki

Powierzchnia działki w [ha]

Cena wywoławcza netto

Wysokość wadium

termin przetargi/ godzina

1.

2408/10

0,1891

49.500,00zł

4.950,00zł

20 sierpnia 2019 r.

godz. 10:30

 Ustalone w oparciu o operat szacunkowy ceny są cenami netto.

Opis terenu:

- działka stanowi teren nieużytkowany, w znacznej części porośnięty samosiewami brzozy.

 

Przy zbywaniu działki zostanie dla niej ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej, której koszty ponosi nabywca działki.

Oznaczenie użytku zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Obornikach: RV – grunty orne.

 

3. prawa własności 7 (siedmiu) niezabudowanych działek gruntu, położonych w Rogoźnie przy ul. Słonecznej i Hetmańskiej, - w ewidencji geodezyjnej oznaczonych nr: 197/3 o pow.0,1149ha, 197/20 o pow.0,0828ha, 197/21 o pow.0,0840ha, 197/24 o pow.0,0809ha, 197/26 o pow.0,0941ha, 197/27 o pow.0,0825ha i 197/32 o pow.0,0932ha, objętych księgą wieczystą KW PO1O/00026122/2.

W oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno – rejon „Wójtostwo” uchwalonego Uchwałą Nr XXXI/289/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2016 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. z dnia 31.10.2016 r., poz.6316) przedmiotowe działki gruntu objęte są symbolem 17MN i 18MN o przeznaczeniu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działki położone są w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka”.

W dziale III księgi wieczystej wpisane są służebności gruntowe przechodu i przejazdu oraz służebności przesyłu, które nie dotyczą i nie mają wpływu na sprzedawane działki.

 

Lp.

Nr ew. działki

Powierzchnia działki w [ha]

Cena wywoławcza netto

Wysokość wadium

termin przetargi/ godzina

1.

197/3

0,1149

38.500,00zł

3.850,00zł

 

20 sierpnia 2019 r.

godz. 11:00

2.

197/20

0,0828

28.500,00zł

2.850,00zł

3.

197/21

0,0840

29.000,00zł

2.900,00zł

4.

197/24

0,0809

28.000,00zł

2.800,00zł

5.

197/26

0,0941

31.000,00zł

3.100,00zł

6.

197/27

0,0825

28.000,00zł

2.800,00zł

7.

197/32

0,0932

31.500,00zł

3.150,00zł

 Ustalone w oparciu o operat szacunkowy ceny są cenami netto.

Opis terenu:

- działki niezabudowane, teren nieużytkowany porośnięty samosiewami drzew. Wzdłuż zachodniej granicy działek nr: 197/3, 197/26, 197/27 i 197/32 przebiega nieczynna podziemna sieć elektroenergetyczna, a przez teren działki nr 197/32 wzdłuż zachodniej granicy przebiega nieczynny podziemny wodociąg. Na działce 197/27 zlokalizowana jest część ogrodzenia zbudowanego z siatki na słupach metalowych w słabym stanie technicznym od sąsiedniej nieczynnej studni.

Przy zbywaniu działek zostanie dla nich ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej, której koszty ponosi nabywca (-y) działki.

Oznaczenie użytku zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Obornikach: RV i RVI – grunty orne.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie przy ul. Nowej 2, sala nr 20, w godzinach podanych w powyższej tabeli

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranej działki na konto Urzędu Miejskiego w Rogoźnie - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie, Oddział w Rogoźnie nr konta 56 8951 0009 3900 0114 2000 0020 do dnia 14 sierpnia 2019 r. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego(ych) oraz oznaczenie numeru działki. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto.

 

Nabywca na podstawie art.1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz.2392) ponosi 23% podatku od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.2024 z późn. zm.) upłynął z dniem 19 listopada 2018 r.

W sprawie zbycia przedmiotowych działek przeprowadzono ustne przetargi nieograniczone w dniu: 12 lutego 2019 r. i 24 kwietnia 2019 r., które zakończyły się wynikami negatywnymi.

 

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:

a)     podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie stosownego pełnomocnictwa,

b)    małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

c)     pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenia stosownego pełnomocnictwa.

Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo nie później niż na trzy dni przed zawar­ciem umowy przenoszącej własność.

 

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie wliczone w poczet ceny na­bycia.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.

Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Jednocześnie informuje się na podstawie art. 28 ust.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.2204 z późn. zm.), że jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy notarialnej może to spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu przed licytacją winien złożyć pisemne oświadczenie:

- o zapoznaniu się:

a) z przedmiotem sprzedaży i, że w związku z tym nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży,

b) z warunkami przetargu, położeniem i granicami nieruchomości oraz, że przyjmuje je bez zastrzeżeń,

Nieruchomość sprzedawania jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej gruntów, tj. w oparciu o wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, a Kupujący nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanych nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach właściwego Starostwa Powiatowego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.

- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Mapy poglądowe działek dostępne w siedzibie tut. Urzędu (biuro nr 19b).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Rogoźna z siedzibą przy ulicy Nowej 2 w Rogoźnie (64-610). Z administratorem można skontaktować się mailowo: um@rogozno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora,

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@rogozno.pl ,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z organizowanego przetargu nieograniczonego,

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny, w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora,

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych,

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia,

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrywania oferty złożonej w przetargu. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia złożonej oferty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rogoźno, dnia 09 lipca 2019 r.

 

drukuj pobierz pdf