Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 33/2010 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 19 stycznia 2010 roku, o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

Protokół nr 33/2010

z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 19 stycznia 2010 roku, o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa otworzył i posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Zbigniew Nowak.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Ponadto w obradach udział wzięli: Zastępca Burmistrza Rogoźna Sylwia Biała, Skarbnik Gminy Maria Kachlicka, Sekretarz Gminy Iwona Sip – Michalska, p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

1.       Otwarcie posiedzenia.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.       Przyjęcie porządku obrad.

4.       Przyjęcie protokołu z 31 posiedzenia Komisji.

5.       Omówienie uchwał i materiałów przygotowanych na XLIX Sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

6.       Wolne wnioski i informacje.

7.       Zakończenie.

Przewodniczący Komisji zaproponował, aby w punkcie 5a/ omówić projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.

Porządek został przyjęty.

Protokół z 31 posiedzenia został przyjęty, bez uwag, 6 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym”w obecności 7 członków Komisji.

Następnie przystąpiono do realizacji pkt.4 porządku posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak poinformował, że na najbliższą sesję zostało opracowany projekt sprawozdania z działalności Komisji GFiR w 2009r. Poprosił radnych, aby się z nim zapoznali i nanieśli ewentualne poprawki. Dodał, że tematem sesji będzie również sprawozdanie Gminy z udziału w związkach i Stowarzyszeniach, ale nie będzie przygotowywał pisemnej informacji o swoim udziale w Stowarzyszeniu „Dolina Wełny”, ponieważ otrzymał tylko jedno zaproszenie w marcu 2009r.

Radny K. Lis poprosił o pisemną informację o działalności w Stowarzyszeniu. Przypomniał, że w jednym z pism ze Stowarzyszenia była mowa o styczniu, jako miesiącu, w którym obiecano naprawić błędy związane z reprezentowaniem Gminy Rogoźno w tym Stowarzyszeniu. Zapytał, czy coś wiadomo w tej sprawie?

Sekretarz Gminy poinformowała, że Stowarzyszenie funkcjonuje w zakresie pozyskiwania środków i są sukcesywnie składane wnioski m.in. POM Parkowo i POM Słomowo. Co do sprawy związanej z reprezentowaniem Gminy Rogoźno w Stowarzyszeniu to Przewodniczący powinien dostać pismo od Prezes Stowarzyszenia.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak poinformował, że do dnia dzisiejszego nie otrzymał żadnego zaproszenia.

Sekretarz Gminy poinformowała, że nie posiada informacji o walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia.

Radny K. Lis stwierdził, że jeśli obecny Prezes Stowarzyszenia chciałby dotrzymać słowa, to jeszcze w styczniu musiałby zwołać posiedzenie, co jest małe realne z zachowaniem terminów.

Radny H. Janus poinformował, że rozmawiał z Przewodniczącym Rady R. Szuberskim, który telefonicznie kontaktował się z Prezesem J. Woźniakiem i do końca stycznia miało się odbyć walne zgromadzenie.

 

Radny H. Janus zauważył, że w sprawozdaniu przygotowanym przez radnego A. Olenderskiego z udziału w Radzie Społecznej SP ZOZ jest informacja o uruchomieniu działalności oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii. Zapytał, czy będzie utworzony nowy oddział OIOM?

Radny A. Olenderski wyjaśnił, że jest nadal ten sam oddział. Odbył się przetarg na wyposażenie go w odpowiedni sprzęt i wiąże się to z bardzo dużymi wydatkami. Wszystko musi być zgodne z wymogami rozporządzeń itd.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał o sprawę prywatyzacji szpitala w sposób samorządowy, gdzie Gmina Rogoźna miałaby być również współwłaścicielem. Czy ten temat był poruszany na Radzie Społecznej?

Radny A. Olenderski zaprzeczył. Dodał, że w pierwszych miesiącach 2009r.temat został tylko raz poruszony i więcej do niego nie wrócono.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał czy Rada Stowarzyszenia jest „za” prywatyzacją?

Radny A. Olenderski poinformował, że temat był tylko omawiany i nie wypracowano żadnej opinii w tej sprawie.

Sekretarz Gminy poinformowała, że ostatnie pismo jakie otrzymała ze Stowarzyszenia „Dolina Wełny” jest datowane na wrzesień 2009r. i dotyczyło naboru na stanowisko pracownika ds. organizacyjno – administracyjnych oraz wdrażania lokalnej strategii. Dodała, że walne zebranie musi się odbyć do końca marca, aby uchwalić sprawozdanie, zatwierdzić rozliczenie itd.

Radny A. Olenderski zauważył, że temat związany ze sprawozdaniem przedstawicieli Gminy z udziału w związkach i Stowarzyszeniach jest omawiany zbyt wcześnie. Jak już było wspomniane walne zebrania odbywają się w marcu i podobnie jest z SP ZOZ. Najbardziej optymalnym terminem jest marzec/kwiecień. Sprawozdanie mogłoby zawierać informację o finansowych aspektach itd., ale Przewodniczący pomimo próśb nie przesunął omawiania tego tematu ze stycznia.

Radny H. Janus stwierdził, że plany pracy przyjmowano w grudniu i nie pamięta, żeby była mowa o przesunięciu tego terminu. Dodał, że sprawozdanie nie ma mówić o finansach, tylko ma być merytoryczne.

Radny A. Olenderski poinformował, że Przewodniczący Rady wiedział o zmianie terminu.

Radny H. Janus zauważył, że Rada przyjęła taki plan pracy i dyskusja na temat przesunięcia tego tematu jest teraz zbędna.

Radny K. Lis przypomniał, że chodzi o udział przedstawicieli w związkach i stowarzyszeniach, dlatego nikt z radnych nie domaga się informacji szczegółowej nt. stanu finansowego SP ZOZ.

 

W dalszej kolejności głos zabrał Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski. Poinformował, że projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami – ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, będzie wycofany z porządku obrad, gdyż radca prawny jeszcze nie zatwierdził jego treści.

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Rogoźno do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka 7 RYB” - projekt przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip – Michalska. Wyjaśniła, że w związku z ustawą z 2009r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem europejskiego funduszu rybackiego, istnieje możliwość pozyskania środków unijnych na określone zadania. Środki te można pozyskać na podstawie Osi IV, która mówi o zrównoważonym rozwoju obszarów zależnych od rybactwa i obejmuje m.in. Wielkopolskę. Wiosną 2009r. Odbyło się spotkanie w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie gmin sąsiednich, które były zainteresowane tym Programem i przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego.

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

Sekretarz Gminy poinformowała, że odbyło się kolejne spotkanie w Urzędzie Miejskim w Obornikach. Dodała, że istnieje możliwość pozyskania znacznych środków unijnych. Gmina mogłaby pozyskać środki z zakresu 1 i 4. Podjęta została inicjatywa utworzenia takiego stowarzyszenia obejmującego swym działaniem obszar gmin: Oborniki, Rogoźno, Skoki, gminę wiejską Wągrowiec, Margonin, Szamocin i Wyrzysk. Ze względu na liczbę uczestniczących gmin i charakter programu zaproponowano dla stowarzyszenia nazwę „Lokalna Grupa Rybacka 7 RYB”. Wyjaśniła, że konieczne było utworzenie stowarzyszenia 7 gmin, ponieważ za udział właśnie 7 jednostek są dodatkowe 4 punkty dla stowarzyszenia przy rozpatrywaniu strategii. W ramach kryteriów oceny LGR oceniane będą następujące elementy: spójność przestrzenna (gminy sąsiadujące ze sobą), liczba mieszkańców, gęstość zaludnienia obszaru. Dodała, że istnieje możliwość pozyskania środków na jednego mieszkańca w wysokości 566zł. Wyjaśniła, że najważniejszym elementem, aby zakwalifikować się na środki unijne jest ilość rybaków na terenie. Na terenie Gminy Rogoźno jest ich niewielu, ale na obszarze Margonina, Skoków i Wągrowca, jest ich o wiele więcej. Nadmieniła, że również radny R. Kinach bierze czynny udział w tworzeniu Stowarzyszenia, był nawet w komitecie założycielskim.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał o wysokość składki członkowskiej.

Sekretarz Gminy powiedziała, że uchwała ws. składki będzie podejmowana później na walnym zebraniu Stowarzyszenia, które zostało zarejestrowane w KRS i jest na etapie przygotowywania strategii.

Radny R. Kinach zapytał o współczynnik rybackości.

Sekretarz Gminy powiedziała, że nie zna współczynnika, ale Gmina Rogoźno jest właścicielem 2 jezior: Nienawiszcz Duży i Nienawiszcz Mały. Do współczynnika zaliczają się również rybacy, którzy posiadają powyżej 1 ha gruntów pod wodą. Mogą to być również firmy takie jak np. spółka Maj, która gospodaruje na jeziorach i ma zawarte umowy o pracę z pracownikami. Wówczas stosowany jest specjalny przelicznik. Następny przelicznik dotyczy rybaków, którzy mają powyżej 1 ha, ale nie więcej niż 2 osoby. Realizacja programu ma doprowadzić do poprawy warunków życia na obszarach zależnych od rybactwa oraz wpłynąć na rozwój inicjatyw i przedsiębiorczości wśród społeczności lokalnych w ramach wspólnych projektów. W skali kraju na te cele przeznaczono ponad 313 mln euro. Dodała, że mimo iż budżet jest napięty, zaprzepaszczenie szansy jaką daje Stowarzyszenia i zrezygnowanie ze środków unijnych jest grzechem. Nadmieniła, że wszystkie zadania, które przewiduje Program mają służyć rybackości, ale nie może spowodować zwiększenia produkcji.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, kto będzie reprezentantem Gminy w tym Stowarzyszeniu?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że jej zdaniem powinien być to Burmistrz, zgodnie z art. 31 ustawy o samorządzie gminnym. Ewentualnie Burmistrz może upoważnić swojego pracownika do prowadzenia prac wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu.

Radny J. Witt zapytał, czy do Stowarzyszenia można zgłosić Burmistrza Rogoźna bez podawania nazwiska?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że tak i było by to najbardziej wskazane.

Radny H. Janus zauważył, że Gmina Rogoźno jest członkiem 9 stowarzyszeń, a w niektórych reprezentant jest podany z nazwiska i z funkcji np. Zastępca Burmistrza K. Głów, radny A. Pierwoła, Przewodniczący Rady Z. Hinz.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że w świetle art. 31 ustawy o samorządzie gminnym, Gminę na zewnątrz reprezentuje burmistrz. Nie powinno się podawać osób z imienia i nazwiska, tylko z pełnionej funkcji, aby pomimo zmian samorządów pozostałą pewna płynność funkcjonowania dalej w danym stowarzyszeniu.

Radny K. Lis zapytał, czy w takim razie przez cały czas Rada nie robiła błędu upoważniając w każdej uchwale Burmistrza, skoro gminę na zewnątrz reprezentuje właśnie burmistrz. Czy w ogóle jest potrzebny zapis mówiący o reprezentancie?

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że w dotychczasowej praktyce wskazywano konkretne osoby i organ nadzoru nie dopatrzył się w tym procederze nieprawidłowości, chociaż jest to dziwne.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, czy powinny być przygotowane uchwały zmieniające treści uchwał odnośnie reprezentanta?

Sekretarz Gminy potwierdziła. Dodała, że radni powinni wyrazić wolę podjęcia takich uchwał, a Urząd podejmie się ich przygotowania.

Radny H. Janus stwierdził, że ze słów Pani Sekretarz wynika, że uchwała jest niepotrzebnie podejmowana, ponieważ ustawa mówi o tym, że burmistrz reprezentuje Gminę na zewnątrz. Dodał, że skoro organ nadzoru nie stwierdził nieprawidłowości we wcześniejszych uchwałach, to prawidłowym było wskazanie innych osób niż burmistrz. Jeśli we wszystkich uchwałach reprezentantem miałby być tylko burmistrz, to okazałoby się, że reprezentuje on gminę w 15 stworzeniach. Zasadnym jest reprezentowanie Gminy przez inne osoby.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że najbardziej bezpiecznie dla spójności działania danej gminy jest wyznaczenie burmistrza.

Radny H. Janus zauważył, że ograniczanie się do jednej tylko osoby jest nie do końca będzie spełniało swoje zadanie. Lepiej jest dać możliwość działania kilku osobom, zarówno radnym jak i pracownikom.

Sekretarz Gminy powiedziała, że odpowiedzialności zbiorowej nie ma. Jest odpowiedzialność w stosunku do pojedynczej osoby i dlatego odpowiedzialności radny z tytułu działań w stowarzyszeniu nie ponosi.

Radny H. Janus powiedział, że przedstawiciel gminy, czy to burmistrz, czy radny odpowiada tak samo.

Radny K. Lis powiedział, że zgadza się z Panią Sekretarz. Niezależnie od stowarzyszenia, do którego Gmina przystępuje reprezentantem powinien być burmistrz, który wie znacznie więcej o sprawach gminy niż radny. Jednak jeśli burmistrz byłby reprezentantem np. w 15 stowarzyszeniach, mogło by zaistnieć niebezpieczeństwo, że burmistrza nie było by w pracy, ponieważ ciągle by musiał jeździć na spotkania, zebrania członków stowarzyszenia itp. Burmistrz może delegować np. swojego zastępcę, bądź sekretarza gminy do reprezentowania gminy na określonych posiedzeniach. Stwierdził, że obawy radnych są bezzasadne tym bardziej, że kwestię reprezentowania gminy na zewnątrz reguluje ustawa.

Radny H. Janus zapytał, czy uchwała jest w takim razie w ogóle potrzebna?

Radny K. Lis powiedział, że uchwała jest potrzeba, ponieważ mówi o przystąpieniu Gminy do Stowarzyszenia.

Sekretarz Gminy potwierdziła. Dodała, że wskazanie osoby do reprezentowania Gminy jest również niezbędne. Burmistrz może swojego pracownika upoważnić do reprezentowania w stowarzyszeniu, ale nie Rada, bo nie posiada ku temu kompetencji.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak stwierdził, że uchwała o przystąpieniu do Stowarzyszenia „Dolina” w kontekście dzisiejszych wyjaśnień jest błędna, ponieważ wskazywała reprezentanta z imienia i nazwiska.

Radny K. Lis złożył wniosek dotyczący zweryfikowania i uporządkowania zapisów uchwał Rady Miejskiej w Rogoźnie, dotyczących przedstawicieli Gminy Rogoźno w związkach i stowarzyszeniach. Powinno się imiennie dotrzeć do osób wskazanych do reprezentowania i zapytać, czy chcą dalej reprezentować Gminę. Jeśli dana osoba wyrazi chęć pozostania przedstawicielem Gminy, to powinno się przygotować uchwałę, która zmieniła by dotychczasowy zapis np. z Skarbnik Jadwiga Pijanowska, na Jadwiga Pijanowska. Dodał, że obecna Rada jest to winna zrobić przed upływem kadencji, podobnie jak uchwalić tekst jednolity Statutu Gminy i zostawić po sobie porządek.

Wniosek został przyjęty 5 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 7 członków Komisji.

Radny H. Janus powiedział, że to Urząd miał przygotować projekt nowego statutu i taki był wniosek. Dodał, że miał pomysł, aby przepisać tekst statutu, następnie omówić go na komisjach i sesji i nanieść ewentualne zmiany, a nie że ma robić Statut sam z Panią Sekretarz, bo i tak projekt będzie musiał trafić na komisje i sesję. Nadmienił, że Pani Sekretarz może mu przesłać na maila statut i sam może nanieść swoje zmiany i zaprezentować na komisjach.

Sekretarz Gminy poinformowała, że projekt nowego Statutu ma gotowy od sierpnia.

Radny H. Janus stwierdził, że nie rozumie dlaczego w takim razie jeszcze Pani Sekretarz na niego czeka.

Sekretarz Gminy przypomniała, że radny mówił o tym, że ma zmiany do Statutu i czekała na nie.

Radny H. Janus powiedział, że nie tylko on ma zmiany do obecnej treści Statutu.

Sekretarz Gminy poprosiła radnego, aby dostarczył jej zmiany, bo chciałaby je skonsultować z radcą prawnym.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak przypomniał, że w tej chwili jest omawiany projekt w sprawie przystąpienia Gminy Rogoźno do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka 7 RYB”.

Radny R. Kinach zapytał o składkę członkowską.

Sekretarz Gminy poinformowała, że są zamiary aby składka wynosiła ok. 1zł za mieszkańca.

Radny H. Janus zapytał, z czego wynika możliwa do pozyskania kwota 566zł na jednego mieszkańca?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że wynika to z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który mówi, że wysokość środków finansowych przeznaczona jest na operacje objęte osią priorytetową 4 (zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w Programie Operacyjnym)wynosi nie więcej niż iloczyn liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały, wg stanu na dzień 31 grudnia 2008r. na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju obszarów rybackich i kwoty:

- 269zł – jeżeli na tym obszarze liczba osób, o których mowa w §2 ust. 1 , przypadająca na 1000 mieszkańców tego obszaru zameldowanych na pobyt stały, wg stanu na dzień 31 grudnia 2008r wynosi od 0,5 do 1,2,

- 384 zł - jeżeli na tym obszarze liczba osób, o których mowa w §2 ust. 1 , przypadająca na 1000 mieszkańców tego obszaru zameldowanych na pobyt stały, wg stanu na dzień 31 grudnia 2008r wynosi od 1,2 do 1,6,

- 566 zł - jeżeli na tym obszarze liczba osób, o których mowa w §2 ust. 1 , przypadająca na 1000 mieszkańców tego obszaru zameldowanych na pobyt stały, wg stanu na dzień 31 grudnia 2008r wynosi od 1,6 do 4.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał ilu rybaków jest w Gminie Rogoźno?

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że ilość rybaków liczy się w skali całej grupy, czyli w skali 7 gmin. Margonin, Skorki, Wągrowiec mają więcej rybaków, dlatego tak jakby pracują na gminy, gdzie nie ma wielu rybaków. W Gminie Rogoźno jest 3 rybaków, ale Gmina jako właściciel 2 jezior może być również uznana jako za rybaka. Stowarzyszenie ma okazję załapać się na kwotę 566zł.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak stwierdził, że do 566zł, a nie na, ponieważ może się zdarzyć, że pieniędzy nie starczy na całą Polskę i wtedy grupa dostanie mniej.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że na podstawie opracowanej strategii, które będzie podlegała ocenie będą przyznawane środki.

Radny H. Janus zapytał o kwotę 313 mln euro przeznaczoną na realizację programu w skali kraju.

Sekretarz Gminy powiedziała, że kwota nie została jeszcze naruszona i dopiero po ocenie strategii i wyborze lokalnych grup rybackich będzie podział środków.

Radny H. Janus zapytał, czy w całej Polsce?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” obejmował wybrzeże, Bałtyk i Mazury. Dopiero w kwietniu zostało to rozszerzone o czwartą oś, do której zaliczono Wielkopolskę.

Radny H. Janus zapytał, czy inne województwa, które były wcześniej dopuszczone do Programu już korzystają z kwoty 313 mln euro?

Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że Program rozpoczął się w 2007r., ale z powodu niewykorzystania środków jakie zaplanowano przez poszczególne województwa z wybrzeża, zdecydowano się dopuścić do Programu również inne województwa, które nie są stricte związane z rybołówstwem. Głównie chodzi o to, żeby pieniądze ze UE nie przepadły i do 2013r. wykorzystać jak najwięcej.

Radny H. Janus stwierdził, że od 2007r. Być może w puli nie znajduje się już 313 mln euro.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Rogoźno, na rzecz dotychczasowych najemców wraz z zastosowaniem bonifikaty – projekt przedstawił p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski. Wyjaśnił, że treść uchwały jest nawiązaniem do sprawy, która była przyczyną wcześniejszych prób wprowadzenia zmian w zasadach gospodarowania nieruchomościami. Pojawił się przypadek wyjątkowy, który nie znajdował odzwierciedlenia w przepisach uchwały obowiązującej. Jest osoba, która chciałaby nabyć lokal za gotówkę w budynku, w którym sprzedaży jeszcze nie było. Natomiast inni mieszkańcy tego budynku nie są zainteresowani nabyciem lokali i nie jest możliwe zastosowanie bonifikaty 90%. Dotychczasowy zapis mówiący o tym, że 60% bonifikaty może być udzielone w momencie, kiedy sprzedaż w budynku miała już miejsce również nie jest możliwy do zastosowania osobie, która ubiega się o nabycie lokalu. Po konsultacjach z radcą prawnym zdecydowano się przygotować uchwałę doraźną w tej sprawie i na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami możliwe jest zbycie lokalu za bonifikatą, która znajduje swoje odzwierciedlenie w treści uchwały ogólnej, ale nie w tym konkretnym przypadku.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał z jakiej w takim razie bonifikaty może na dzień dzisiejszy skorzystać najemca?

R. Piątkowski odpowiedział, że właściwie z żadnej. Dodał, że wnioskodawca zamierza nabyć lokal za gotówkę i w obowiązującym stanie prawnym jest kilka bonifikat, przy sprzedaży lokalu mieszkalnego za gotówkę. Jest to wariant 90 % w momencie gdy do nabycia lokali w budynku przystąpiliby wszyscy najemcy. Jednak w tym przypadki inni najemcy nie wyrażają takiej chęci. Bonifikata w wysokości 60 % przy kupnie za gotówkę również nie ma zastosowania, ponieważ jeszcze żaden z lokali w budynku nie został nabyty.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy lokal musiałby zostać zakupiony za 100% wartości?

R. Piątkowski odpowiedział, że zasadniczo tak. Dodał, że pozostaje ewentualnie opcja 40% bonifikaty jeśli nabywca zobowiąże się wpłacić 50% ceny, a pozostała kwota zostanie rozłożona na raty. Z tym, że wnioskodawca chce nabyć lokal za gotówkę. Dlatego nie ma instrumentu, aby udzielić bonifikaty.

Radny K. Lis zauważył, że Zastępca Burmistrza w piśmie przewodnim do projektu uchwały dotyczącym wprowadzenia przedmiotowej uchwały do porządku obrad powołuje się § 15 pkt. Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie, co jest błędem.

R. Piątkowski przyznał, że nastąpiła pomyłka, ale z jego strony, gdyż przygotowywał pismo, pod którym podpis złożyła Zastępca Burmistrza i chodziło o § 29 pkt. 5.

Radny K. Lis zauważył, że art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym mówi, że rada gminy określa zasady gospodarowania mieniem gminy, ale nie decyduje o pojedynczych przypadkach i nie można podjąć uchwały opierając się na tej podstawie prawnej.

R. Piątkowski wyjaśnił, że rada gminy ustala zasady w drodze odrębnej uchwały z tym, że ta uchwała w tym wypadku nie znajduje zastosowania i powołują się na art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami, rada może zastosować tryb doraźny.

Radny K. Lis zapytał, zapis pkt. 3 mówi, że można dać 40% bonifikaty jeśli nabywca zobowiąże się wpłacić 50% ceny, a pozostała kwota zostanie rozłożona na raty.

R. Piątkowski powiedział, że w pewnym sensie tak, jednak taka koncepcja byłaby poniekąd krzywdząca, ponieważ każdy następny nabywca będzie mógł już skorzystać z bonifikaty 60%.

Radny K. Lis zapytał, czy wnioskodawca nie może poczekać do przyszłego miesiąca, kiedy ma być przygotowana nowa uchwała w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami?

R. Piątkowski odpowiedział, że wnioskodawcy oczekują już od listopada, a nie można mieć pewności, że uchwała o zasadach gospodarowania nieruchomościami zostanie podjęta w lutym.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, w jaki sposób skontrolowano nakłady poniesione przez najemców?

R. Piątkowski odpowiedział, że w momencie przygotowywania lokalu do zbycia, rzeczoznawca majątkowy określa jego wartość na podstawie oględzin i stwierdza co w danym lokalu się znajduje. Osoby zainteresowane nabyciem mogą sporządzić oświadczenie, w którym wykażą jakie nakłady poczynili samodzielnie. Jest ono następnie akceptowane, bądź nie przez zarząd administracyjny, który stwierdza, że nie wykonywał wskazanych w oświadczeniu czynności w danym lokalu. Jest to podstawą dla rzeczoznawcy do wyceny wartości poniesionych nakładów. Najemca nie może kupować od Gminy wartości, które sam do niego wniósł.

Radny H. Janus zapytał, czy podejmując przedmiotową uchwałę, nie postąpi się wbrew obowiązującej uchwale z 2003r. ws. zasad gospodarowania nieruchomościami?

R. Piątkowski zaprzeczył. Radca prawny stwierdził, że nie będzie kolizji między tymi dwoma aktami, ponieważ uchwała z 2003r. nie reguluje przypadku, o którym jest mowa w przedmiotowej uchwale i można się opierać na akcie wyższej rangi, czyli ustawie.

Radny H. Janus powiedział, że podjęcie przedmiotowej uchwały będzie krzywdzące dla osób, które kupiły lokal za 100% wartości i nie miały możliwości skorzystania z bonifikaty.

R. Piątkowski powiedział, że nie było wcześniej takiego przypadku.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak stwierdził, że jest to projekt uchwały, który naraża budżet na straty.

R. Piątkowski powiedział, że zainteresowani nie zdecydują się kupić lokalu, jeśli nie zostanie udzielona im bonifikata i będą czekać aż to nastąpi.

 

Następnie przystąpiono do omawiania projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu – projekt przedstawił radny H. Janus.

Wyjaśnił, że obecnie numeracja jest sześciocyfrowa . Wcześniej w 2000r. Urząd zmienił kategorię niektórych dróg i nadał nową numerację, ponieważ stara numeracja była z roku 1985. Zmiany zostały dokonane bez uchwały Rady i część dróg została ujęta w katalogu dróg, część nie i zostały nadane nowe numery, o których informację przekazano do Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Nie jest to zgodne z ustawą o drogach publicznych, ponieważ kategorię dróg gminnych nadaje rada gminy. Nie było również opinii Zarządu Powiatu o projekcie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Wykaz dróg na terenie Gminy Rogoźno, zaliczanych do kategorii dróg gminnych kończył się na pozycji nr 39 oraz na pozycji nr 45 w wykazie ulic w Rogoźnie. Nadmienił, że na posiedzeniu Komisji z maju 2007r. przyjęto wniosek o wysłaniu nowego spisu wraz mapami, aby poszczególne sołectwa miały możliwość zapoznania się z dokumentami i wypowiedzenia się na ten temat. Do dnia dzisiejszego tylko Sołectwo Gościejewo odpowiedziało na pismo. Nadmienił, że droga w Gościejewie o nr 5 w nowym wykazie była błędnie ponumerowana, ponieważ nadano jej taki sam numer jak droga w Gminie Ryczywół, w Wiardunkach.

Radny K. Lis zapytał, czy projekt uchwały będzie podejmowany na następnej sesji?

Radny H. Janus odpowiedział, że w lutym, bądź marcu. Dodał, że każda zmiana musi nastąpić najpóźniej do 30 września danego roku.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak stwierdził, że pod projektem uchwały widnieje podpis radcy prawnego i w związku z tym projekt jest zgodny z prawem?

Sekretarz Gminy powiedziała, że projekt uchwały jest prawidłowy, ale zarządcą drogi gminnej jest Burmistrz i to w jego kompetencji leży nadanie kategorii drogom gminnym. Zaproponowała, aby skontaktować się w tej sprawie z Burmistrzem Rogoźna, bo jako organ wykonawczy będzie musiał się zwrócić do Zarządu Powiatu o opinię. Nadmieniła, że projekt uchwały powinien być podpisany przez Burmistrza. Sekretarz Gminy poinformowała, że art. 19 ustawy , który wskazuje zarządcę danej drogi, został zmieniony 27 lutego 2009r.

Zastępca Burmistrza poinformowała, że projekt uchwały jest zgodny z prawem.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, czy nadane numery drogom są poprawne?

Zastępca Burmistrza powiedziała, że Gmina ma nadane 1000 numerów i zaproponowana numeracja mieści się w przedziale. Jednak numery dróg faktycznie musi nadać burmistrz , po zaciągnięciu opinii Zarządu Powiatu.

Radny H. Janus zauważył, że numery dróg nadaje nie Zarząd Powiatu, tylko Zarząd Województwa Wielkopolskiego, ale gmina może wyjść z propozycją nadania numerów.

Sekretarz Gminy powiedziała, że Zarząd nie nadaje numerów, tylko je ustala.

Radny H. Janus zauważył, że art. 20 ust. 9 mówi, że do zarządcy drogi należy również prowadzenie ewidencji dróg, a termin minął już w 2007r. Czyli w jednym miejscu Gmina nie wywiązuje się z zapisów ustawy i jest dobrze, a w innym przypadku nie pasuje coś komuś. Zapisy ustawy interpretuje się wybiórczo.

Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że Gmina nie wywiązuje się z zapisów ustawy do końca i nie ma jeszcze ewidencji dróg. W przypadku kontroli jakiegoś organu Gmina będzie płaciła kary z tego tytułu.

Radny K. Lis powiedział, że lista dróg i ich numerów jest w jakimś sensie ewidencją. Złożył wniosek następującej treści: Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa przyjmuje projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu, przygotowany przez radnego Henryka Janusa i wnosi do Burmistrza Rogoźna o przeprowadzenie procedury, zmierzającej do uchwalenia ww. projektu.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 członków Komisji.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak poprosił, aby zaznaczyć w protokole, iż 2 radnych wyszło z obrad komisji i nie brało udziału w głosowaniu.

Radny K. Lis złożył kolejny wniosek, aby sporządzonym w wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu, dodatkowo umieścić ul. Biskupskiego w Rogoźnie i nadać jej numer 2725619 P.

Radny H. Janus zauważył, że na stronie internetowej Rogoźna jest odnośnik do mapy miasta dostępnej na zumi.pl, która jest dość niespójna i nie wskazuje prawidłowych nazw ulic. Szczególnie w odniesieniu do ul. Kościuszki.

R. Piątkowski powiedział, że sprawy własnościowe ulic toczyły się bardzo długo ze Spółdzielnią Mieszkaniową, ale w tej chwili z całego zestawu 12 działek w użytkowaniu wieczystym i 2 własnościowych, wszystkie użytkowania zostały rozwiązane.

Radny K. Lis powiedział, że powinno się również uporządkować nazewnictwo uliczek w rejonie ul. Paderewskiego i Kościuszki przy blokach koło banku. Można by nadać temu odcinkowi inną nazwę niż Kościuszki?

Radny H. Janus powiedział, że w ubiegłej kadencji chciano nadać inną nazwę, ale mieszkańcy nie wyrazili na to zgody, ze względu na koszty. Poza tym procedura nadania nazwy ulic jest dłuższa niż nadanie kategorii dróg i zapewne w tej kadencji nie zdąży się tego zrobić.

Wniosek został przyjęty 6 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 7 członków Komisji.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 18.30

Protokół sporządziła A. Potocka

Rogoźno, dnia 12 lutego 2010r.

 

 

drukuj pobierz pdf