Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr XLVIX/358/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie przystąpienia Gminy Rogoźno do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka 7 RYB”

Uchwała Nr XLIX/358/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 20 stycznia 2010 roku

 

w sprawie przystąpienia Gminy Rogoźno do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka 7 RYB”

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591ze zm.), w związku z art. 16 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619, Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się wolę przystąpienia Gminy Rogoźno do Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Rybacka 7 RYB” z siedzibą w Wągrowcu w charakterze członka zwyczajnego.

 

§ 2.Do reprezentowania Gminy Rogoźno w ww. Stowarzyszeniu  upoważnia się Burmistrza Rogoźna.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLIX/358/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 20 stycznia 2010 roku

 

w sprawie przystąpienia Gminy Rogoźno do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka 7 RYB”

 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego wraz z pozostałymi 15 samorządami w kraju został instytucją pośredniczącą dla czwartej osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” - PO RYBY.

Realizacja programu ma doprowadzić do poprawy warunków życia na obszarach zależnych od rybactwa oraz wpłynąć na rozwój inicjatyw i przedsiębiorczości wśród społeczności lokalnych w ramach wspólnych projektów. W skali kraju na te cele przeznaczono ponad 313 mln euro.

Program RYBY ma być realizowany na podobnych zasadach, na jakich w ramach PROWu działa LEADER. Pierwszym krokiem do zdobycia funduszy było powołanie do życia lokalnej grupy rybackiej (LGR), której zadaniem jest stworzenie lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR). LGR – podobnie jak LGD w LEADERze – powinna zostać zawiązana jako partnerstwo trójsektorowe. Oznacza to, że w skład grupy wchodziliby: przedstawiciele szeroko rozumianego sektora rybackiego, gminy i inne podmioty publiczne oraz przedstawiciele sektora społecznego i gospodarczego, czyli dobrowolne zrzeszenia działające na obszarach zależnych od rybactwa.

Po zawiązaniu LGRu i stworzeniu lokalnej strategii, grupy rybackie wezmą udział w konkursie przeprowadzonym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Instytucja zarządzająca PO RYBY). W wyniku konkursu zostaną wyłonione najlepsze lokalne grupy rybackie, które przygotowały najlepszą lokalną strategię rozwoju obszarów rybackich.

Kilka tygodni temu została podjęta inicjatywa utworzenia takiego stowarzyszenia obejmującego swym działaniem obszar gmin: Oborniki, Rogoźno, Skoki, gminę wiejską Wągrowiec, Margonin, Szamocin i Wyrzysk. Ze względu na liczbę uczestniczących gmin i charakter programu zaproponowano dla stowarzyszenia nazwę „Lokalna Grupa Rybacka 7 RYB”. Stowarzyszenie o ile wygra konkurs, który niebawem ogłosi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, otrzyma do swej dyspozycji znaczne środki finansowe, które będzie przeznaczać na wspieranie projektów przyczyniających się do poprawy warunków życia na naszym obszarze oraz do rozwoju przedsiębiorczości. 

W ramach kryteriów oceny LGR oceniane będą następujące elementy: liczba członków LGR, liczba gmin wchodzących w skład LGR, liczba członków LGR prowadzących działalność rybacką, reprezentatywność składu komitetu tj czy w komitecie zasiadają przedstawiciele wszystkich sektorów, czy mieszkańcy wszystkich gmin, gęstość zaludnienia obszaru, potencjał administracyjny LGR, kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład komitetu itp.

 Z wybranymi w ten sposób grupami podpisana zostanie umowa na realizację strategii.

Wykaz przedsięwzięć możliwych do sfinansowania w ramach osi 4 programu Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” zawiera między innymi przedsięwzięcia przyczyniające się do:

 

Zakres 1 -  wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszaru

 

Projekty planowane w ramach zakresu nr 1 mogą obejmować:

1.adaptację i wyposażenie miejsc, w których będą świadczone usługi dostępu do sieci Internet

2.poprawę funkcjonowania transportu publicznego przez budowę, przebudowę, remont lub odbudowę obiektów małej architektury służących wykonywaniu działalności związanej z tym transportem,

3.rewitalizację miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu polegającego, w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub ich wyposażeniu,

4.remont, odbudowę lub przebudowę obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,

5.organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży,

6.budowę, remont lub przebudowę małej infrastruktury turystycznej, w szczególności przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras turystycznych, łowisk dla wędkarzy, punktów informacji turystycznej, łącznie ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją,

7.dostosowanie obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych,

8. tworzenie muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów mających na celu prezentowanie lokalnego rzemiosła, sztuki i obyczajów, w szczególności związanych z tradycjami rybackimi,

9.promocję obszaru objętego LSROR.

 

Refundacja do  85 % kosztów kwalifikowanych projektu

 

Limit pomocy: max. 2.000.000 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji programu, przy czym pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 1.000.000 zł

 

 

Zakres 2 –  restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem

 

Projekty planowane w ramach zakresu nr 2 mogą obejmować:

1.budowę, przebudowę lub rozbiórkę obiektów służących do prowadzenia działalności gospodarczej lub unieszkodliwianie odpadów pochodzących z rozbiórki lub;

2.zagospodarowanie terenu, na którym ma być prowadzona działalność gospodarcza, lub;

3.wyposażenie obiektów służących do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie niezbędnym do prowadzenia tej działalności, lub;

4.remont i adaptację statku rybackiego do prowadzenia działalności gospodarczej, lub,

5.udział w kursach, szkoleniach, studiach, stażach  i innych formach kształcenia mającego na celu zmianę kwalifikacji zawodowych.

 

Uwaga: o dofinansowanie projektów zgodnych z zakresem 2 mogą ubiegać się tylko podmioty prowadzące działalność na obszarze gmin objętych LSROR w zakresie:

chowu lub hodowli ryb i jest uprawnionym do rybactwa

przetwórstwa, obrotu produktów rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych w sektorze rybackim

związanym z obsługą sektora rybackiego, w szczególności produkcję, konserwację lub naprawę sprzętu służącego prowadzeniu działalności połowowej.

Refundacja: do  60 % kosztów kwalifikowanych operacji

 

Limit pomocy: max. 600.000 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji programu, przy czym pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 300.000 zł

 

Zakres 3 –   podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności lokalnej oraz przywracania potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej

 

Projekty planowane w ramach zakresu nr 3 mogą obejmować:

1) tworzenie i rozwój alternatywnych systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa

2)  podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie:

a)konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych

b)handlu detalicznego

c)usług związanych z wyżywieniem

d)doradztwa w dziedzinie  informatyki (oprogramowanie) oraz działalności powiązanych

e)prawnym, rachunkowo - księgowym i doradztwa podatkowego

f)architektury i inżynierii, badania i analizy technicznej

g)opieki zdrowotnej

h) sportu, rozrywki i rekreacji

i)naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego

j)robót specjalistycznych

3)remont lub odbudowę budynków lub budowli uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej lub ich wyposażenie w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności rybackiej.

 

Refundacja: do 60% kosztów kwalifikowanych operacji

 

Limit pomocy: max. 400.000 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji programu, przy czym pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 200.000 zł

 

Zakres 4 –   ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego w celu utrzymania jego atrakcyjności

 

Projekty planowane w ramach zakresu nr 4 mogą obejmować

1.inwestycje melioracyjne związane z:

a)rekultywacją, w tym renaturyzacją i utrzymaniem, zbiorników wodnych lub

b)ochroną przeciwpowodziową, lub

c)regulacją możliwości retencyjnych wód poprzez program małej retencji, lub

d)racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi, lub

e)ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej

- z wyłączeniem inwestycji melioracyjnych dotyczących obiektów chowu i hodowli,

2.budowę, odbudowę lub zabezpieczenie szlaków wodnych,

3.zachowanie różnorodności biologicznej i gatunków chronionych,

4.zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000,

5.renowację, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk,

6.zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody,

7.zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych lub przemysłowych w wodach śródlądowych i morskich oraz odtworzenie pierwotnego stanu środowiska tych obszarów.

 

Refundacja: do  100 % kosztów kwalifikowanych operacji

 

Limit pomocy  max. 2.000.000 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji programu, przy czym pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 1.000.000 zł

 

Z pomysłami na projekty do lokalnej grupy rybackiej będą mogli zgłaszać się beneficjenci.

Następnie LGR oceni ich zgodność i spójność z lokalną strategią rozwoju obszarów rybackich. Pozytywnie oceniony projekt zostanie przekazany samorządowi województwa, który zweryfikuje projekt pod kątem zgodności z aktami prawa wspólnotowego i krajowego.

 

 

 

drukuj pobierz pdf