Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno

 

Uchwała nr L/360/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 24 lutego 2010r.

 

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 34 ust.6, art. 37 ust. 3 i 4 oraz art. 43 ust. 6  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

 

I.                    Zasady ogólne

 

§ 1.         Niniejsza uchwała określa zasady gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

§ 2.         1. Burmistrz Rogoźna reprezentuje Gminę Rogoźno w sprawach dotyczących gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy.

2.  W zakresie gospodarowania nieruchomościami Burmistrz Rogoźna:  

1)    dokonuje wyboru trybu zbycia nieruchomości lub jej udostępnienia osobom prawnym i osobom fizycznym oraz przekazywania jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej,

2)    przeprowadza postępowanie przetargowe przewidziane przepisami prawa,

3)   przeprowadza postępowanie przewidziane przepisami prawa w przypadku zbywania nieruchomości na rzecz osób fizycznych i prawnych w trybie bezprzetargowym,

4)   zawiera umowy cywilno-prawne oraz w przypadkach przewidzianych ustawą wydaje decyzje administracyjne,

5)    zajmuje stanowisko w przedmiocie wyrażenia zgody na zrzeczenie się prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości przez samorządową osobę prawną,

6)   przedkłada Radzie Miejskiej sprawozdanie z zakresu gospodarowania mieniem gminnym w okresie między sesjami.

3. Ustalenie formy przetargu należy do Burmistrza Rogoźna, z tym że przetarg pisemny przeprowadza się w przypadkach uzasadnionych potrzebami Gminy.

 

 

§ 3.         1. Burmistrz Rogoźna dokonuje wyboru formy prawnej oraz ustala treść umowy lub decyzji dotyczącej przekazania nieruchomości, mając na uwadze interes Gminy.  

2.  W tym zakresie Burmistrz Rogoźna może:

1)       przenosić własność nieruchomości w drodze sprzedaży,

2)       oddawać nieruchomość w użytkowanie wieczyste,

3)      dokonywać zamiany prawa użytkowania wieczystego na prawo własności nieruchomości oraz zamiany prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na prawo użytkowania wieczystego innej nieruchomości,

4)      obciążać nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich,

5)       oddawać nieruchomości w najem, dzierżawę, użyczenie,

6)      oddawać nieruchomości w trwały zarząd samorządowym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej.

 

§ 4.         Rada Miejska zastrzega do swojej kompetencji sprawy:

1)    wnoszenia nieruchomości jako wkładów niepieniężnych (aportów) do gminnych spółek,

2)    dzierżawy gruntów na okres powyżej 3 lat.

3)    przekazanie nieruchomości Skarbowi Państwa w drodze darowizny,

4)    sprzedaż nieruchomości Skarbowi Państwa za cenę obniżoną,

5)    nieodpłatne obciążenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa ograniczonymi prawami rzeczowymi,

6)   zamianę nieruchomości lub zamianę prawa użytkowania wieczystego między Gminą a Skarbem Państwa bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnicy wartości zamienianych nieruchomości lub praw,

7)    sprzedaż nieruchomości której wartość szacunkowa określona przez rzeczoznawcę majątkowego przekracza kwotę 10.000 zł,

8)    dzierżawy gruntów pod wodami na okres powyżej 3 lat.

 

 

 

 

II.                  Gminny zasób nieruchomości.

 

§ 5.         1. Burmistrz Rogoźna może nabywać do gminnego zasobu nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych i prawnych oraz przysługujące tym osobom prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, uwzględniając wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego potrzeby rozwoju Gminy oraz obowiązek wykonywania zadań publicznych.

2. W zakresie ustalonym w ust. 1 Burmistrz Rogoźna może:

1)    zawierać umowy sprzedaży i zamiany prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

2)    zawierać umowy dotyczące nieodpłatnego przejęcia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

3)    zawierać umowy nabywania nieruchomości gruntowych. Cena nabywanych nieruchomości nie może w tym przypadku przewyższać wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, powiększonej o 10%.

 

§ 6.         Zasady określone w §5 stosuje się odpowiednio w przypadku ustanowienia na rzecz Gminy ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach stanowiących własność osób trzecich.

 

 

III.               Sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste

 

§ 7.         1. Sprzedaż lub oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste następuje według zasad określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

2.  Zwalnia się z obowiązku zbycia w trybie przetargu nieruchomości przeznaczonych na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz na inne cele publiczne, jeżeli cele te realizowane będą przez podmioty, dla których są celami statutowymi i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową. 

3. Kosztami sporządzenia dokumentacji wymaganej przy sprzedaży nieruchomości oraz kosztami sporządzenia umowy notarialnej obciążany jest nabywca nieruchomości.

 

§ 8.         1.  Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne.

2. Stawkę procentową pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się w wysokości 15% ceny nieruchomości gruntowej ustalonej w przetargu lub trybie bezprzetargowym za nieruchomości przeznaczone:

1)    na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych;

2)    na działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo- rozwojową, wychowawczą i sportowo-turystyczną;

3)    pod budowę obiektów sakralnych wraz z budynkami towarzyszącymi, plebani w parafiach i domów zakonnych;

 

3. 20% ceny za nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, wielolokalowymi, w których nastąpiło wyodrębnienie nieruchomości lokalowej.

4. 25% ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu lub w trybie bezprzetargowym w pozostałych przypadkach.

5. Opłaty roczne stosuje się wg stawek określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

 

IV.                Sprzedaż lokali mieszkalnych

 

§ 9.         1. Przeznacza się do sprzedaży lokale mieszkalne w budynkach stanowiących własność Gminy wraz z udziałem do części wspólnych budynku oraz udziałem do gruntu.

2. Przy zbywaniu lokali mieszkalnych wg zasad określonych niniejszym rozdziałem § 4 p. 7 nie stosuje się.

3. Pierwszeństwo nabycia lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych przysługuje ich najemcom, jeśli najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

4. Cena sprzedaży lokali mieszkalnych podlega zapłacie jednorazowo lub w ratach.

5. Cena sprzedaży lokalu oraz pierwsza rata w przypadku rozłożenia ceny na raty, podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność lokalu.

 

§ 10.      1. Od ceny lokalu mieszkalnego ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego obejmującej wartość lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi, udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali, udziela się
bonifikaty w następujący sposób:

1)    90 % w przypadku sprzedaży przy jednorazowej zapłacie ceny, wszystkich lokali mieszkalnych w budynkach, w których sprzedaż następuje po raz pierwszy,

2)    60% w przypadku zapłaty ceny sprzedaży jednorazowo,

3)   40% jeżeli nabywca zobowiąże się do wpłaty jednorazowo 50% ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, natomiast pozostała należność zostanie rozłożona na raty,

4)    20% w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego na raty.

2. Przy nabyciu lokalu mieszkalnego nabywca ponosi koszty wyceny i opracowań geodezyjnych, płatne przed zawarciem aktu notarialnego.

3. Na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentów do sprzedaży w ramach pierwokupu pobierany będzie zadatek, który będzie zaliczany na poczet ceny sprzedaży a w przypadku rezygnacji z nabycia lokalu mieszkalnego nie będzie podlegał zwrotowi. Kwota zadatku ustalana będzie zarządzeniem burmistrza odrębnie na każdy rok kalendarzowy, z uwzględnieniem kosztów wycen ustalanych corocznie odrębnymi umowami.

 

§ 11.      1. Bonifikaty, o których mowa w §10 ust. 1 przysługują wyłącznie najemcom, którzy nie zalegają z żadnymi opłatami z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.

2.Bonifikat, o których mowa w §10 ust. 1 nie stosuje się do najemców lokali mieszkalnych w budynkach nowo wybudowanych ze środków Gminy w okresie 20 lat od poniesienia nakładów oraz do lokali adaptowanych i po remontach kapitalnych przeprowadzonych ze środków Gminy w okresie 10 lat od poniesienia nakładów.

 

§ 12.      1. Przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na raty, pierwsza rata nie może być niższa niż 1/10 ceny sprzedaży (lokalu mieszkalnego, pomieszczeń przynależnych, udziału w częściach wspólnych i gruntu) nie licząc kosztów wyceny i opracowań geodezyjnych oraz podatku VAT i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność lokalu mieszkalnego. Następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminie ustalonym w umowie, jednak nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

 

 

V.                  Oddawanie w trwały zarząd

 

§ 13.      1. Nieruchomości stanowiące własność Gminy mogą być przez Burmistrza Rogoźna przekazywane jednostkom organizacyjnym Gminy w trwały zarząd na cele związane z ich działalnością określoną aktem o utworzeniu jednostki oraz statutem.

2. Oddanie w trwały zarząd oraz naliczanie opłat z tego tytułu następuje według zasad określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 

 

VI.                Pozostałe formy gospodarowania nieruchomościami

 

§ 14.      1. Burmistrz Rogoźna może przekazywać nieruchomości osobom fizycznym i prawnym w dzierżawę i najem oraz udostępniać je na podstawie innych tytułów prawnych niż własność i użytkowanie wieczyste z zastrzeżeniem §2 ust. 3 uchwały.

2. Warunki i opłaty z tytułu korzystania z nieruchomości na zasadach określonych w ust. 1 przez podmioty inne niż określone w ust. 3 ustala się w drodze przetargu.

3. Nieruchomości gruntowe mogą być wydzierżawione i wynajmowane w trybie rokowań w przypadku:

1)    bezskuteczności dwukrotnie ogłoszonego przetargu,

2)    dotychczasowym najemcom lub dzierżawcom.

4. Uprawnienie do najmu lub dzierżawy w trybie rokowań nie przysługuje najemcy lub dzierżawcy, który w okresie 6 miesięcy przed przetargiem wypowiedział najem lub dzierżawę, albo z którym najem lub dzierżawę rozwiązano bez wypowiedzenia z jego winy.

5. W przypadku przekazania nieruchomości zabudowanych wymagających nakładów na adaptację, modernizację, remont kapitalny oraz na przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę, czas trwania umów powinien być ustalony z uwzględnieniem wielkości nakładów koniecznych do poniesienia.

6. Udostępniając nieruchomości, Burmistrz Rogoźna zobowiązany jest określać czas trwania umów z uwzględnieniem terminów realizacji zadań Gminy, w stosunku do przekazywanych nieruchomości.

7. Stawki czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości ustala w drodze zarządzenia Burmistrz Rogoźna w oparciu o ceny kształtujące się na rynku lokalnym biorąc pod uwagę charakter prowadzonej działalności.

8. Umowy dzierżawy w imieniu Gminy zawiera Burmistrz.

9. Burmistrz może w formie zarządzenia wyłączyć czasowo lub na stałe niektóre nieruchomości z dzierżawy lub najmu.

10. Burmistrz może odmówić zawarcia umowy dzierżawy lub najmu w przypadku, gdy przemawia za tym interes społeczny lub gospodarczy Gminy.

 

§ 15.      Burmistrz na wniosek dzierżawcy lub najemcy w uzasadnionych przypadkach losowych, nie zawinionych przez dzierżawcę lub najemcę, a dotyczących przedmiotu dzierżawy lub najmu może czasowo zwolnić w całości lub w części z czynszu.

§ 16.      Tracą moc uchwały:

1. Nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie Wlkp. z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

2.  Nr XXXIV/240/2009 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata,

 

§ 17.      Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 18.      Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania.

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf