Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2009: Zarządzenie Nr 207/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r.

Zarządzenie Nr OR.0151-207/2009

Burmistrza Rogoźna

z dnia 30 grudnia 2009r.

 

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących mienie gminne oraz ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów i rokowań na najem i dzierżawę lokali użytkowych

 

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) w związku z § 20 ust. 7 Uchwały Nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 135 poz. 2544 ze zmianami)

 

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

1. Ustala się minimalne stawki czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu  Gminy Rogoźno w zakresie:

a)    najmu lokali użytkowych;

b)    najmu i dzierżawy nieruchomości gruntowych;

c)     okolicznościowego korzystania z  nieruchomości gruntowych;

d)    okolicznościowego korzystania z sal i świetlic wiejskich;

2. Wysokość stawek z podziałem na kategorie przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. Podane wartości są kwotami netto.

 

 

§ 2. 

1. Ustala się regulamin przeprowadzania przetargów i rokowań na najem i dzierżawę lokali użytkowych z zasobu komunalnego Gminy Rogoźno.

2. Regulamin o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 3.

Minimalne stawki czynszu określone niniejszym zarządzeniem stanowią podstawę do ustalenia ceny wywoławczej do przetargu lub rokowań na najem lub dzierżawę nieruchomości oraz przy zawieraniu umów w trybie bezprzetargowym.

 

 

§ 4.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 


Załącznik nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Rogoźna

z dnia 30 grudnia 2009 r.

Nr OR.0151-207/2009

 

Regulamin przeprowadzania przetargów i rokowań na najem i dzierżawę lokali użytkowych z zasobu komunalnego Gminy Rogoźno

 

 1. Przetarg organizuje, ogłasza i przeprowadza Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego w Rogoźnie, nazywany dalej „organizatorem”.

 

 1. Przetarg przeprowadza komisja przetargowa w składzie, co najmniej 3 osobowym. Komisję przetargowa powołuje dyrektor organizatora. W skład komisji przetargowej wchodzi co najmniej jeden przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

 

 1. Przed przystąpieniem do przetargu, organizator podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu lub dzierżawy.

 

 1. Przetargi na najem i dzierżawę przeprowadza się w formie ustnego przetargu nieograniczonego. Celem przetargu jest uzyskanie najwyższej ceny, rozumianej jako stawka czynszu za m2 powierzchni lokalu użytkowego, będącego przedmiotem przetargu.

 

 1. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibach organizatora oraz Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, umieszczenie na stronie internetowej Urzędu i zamieszczenie informacji o przetargu w prasie lokalnej. Ogłoszenie publikuje się co najmniej 30 dni przed wyznaczoną datą przetargu.

 

 1. Ogłoszenie o przetargu zawiera co najmniej następujące informacje:

a)    wskazanie organizatora przetargu i jego siedziby,

b)    szczegółowe określenie przedmiotu przetargu, z podaniem położenia, powierzchni i przeznaczenia lokalu,

c)     określenie ceny wywoławczej oraz wskazanie stawki podatku VAT,

d)    określenie miejsca, daty i godziny przetargu,

e)     wysokość wadium, termin i sposób jego wniesienia, oraz warunki zwrotu lub utraty wadium,

f)     klauzulę o możliwości odwołania przetargu,

g)     dane kontaktowe organizatora oraz sposób pozyskania dodatkowych informacji.

 

7.        Zasady ustalania ceny wywoławczej:

a)    Cenę wywoławczą do pierwszego przetargu ustala się w wysokości nie niższej, niż obowiązująca minimalna stawka czynszu dla określonej kategorii lokalu, ustalona w drodze zarządzenia Burmistrza Rogoźna.

b)    Cenę wywoławczą do kolejnych przetargów można obniżyć w stosunku do ceny ustalonej w pierwszym przetargu. Cena wywoławcza w kolejnych przetargach nie może być niższa, niż 70% stawki ustalonej Zarządzeniem Burmistrza.

c)     Ceny ustala się wg stawki netto.

d)    Cenę wywoławczą ustala organizator, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu jej wysokości przez Burmistrza Rogoźna.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest terminowe wniesienie wadium. Termin wpłaty wadium należy ustalić w taki sposób, aby najpóźniej w przeddzień przetargu zostało zaksięgowane na koncie organizatora. Wadium ustala się w wysokości nie mniejszej, aniżeli czynsz za okres dwóch miesięcy, za lokal użytkowy będący przedmiotem przetargu, przy zastosowaniu stawki ustalonej jako cena wywoławcza. Wadium wniesione przez uczestnika, który zwyciężył w przetargu zostaje zaliczone na poczet należnej kaucji za lokal lub przyszłego czynszu. Wadium wniesione przez uczestnika, który nie zwyciężył przetargu zostaje niezwłocznie zwrócone na uprzednio wskazany numer konta bankowego uczestnika. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy zwycięzca przetargu zrezygnuje z zawarcia umowy lub bez usprawiedliwienia nie stawi się w wyznaczonym dniu i miejscu zawarcia umowy.

 

 1. Postępowanie przetargowe:

a)    Przed rozpoczęciem przetargu, organizator weryfikuje spełnienie warunków udziału w przetargu przez uczestników, oraz pobiera numery kont do zwrotu wadium.

b)    Z przetargu sporządza się protokół, stanowiący podstawę do zawarcia umowy.

c)     Przed licytacją organizator przetargu informuje uczestników o przedmiocie i warunkach przetargu.

d)    Organizator rozpoczyna licytację poprzez podanie ceny wywoławczej i wysokości minimalnego postąpienia, oraz wezwanie do zgłaszania kolejnych postąpień.

e)     Przetarg wygrywa uczestnik, który zaoferował najkorzystniejszą cenę i żaden inny uczestnik nie zgłosił kolejnego postąpienia pomimo trzykrotnego wywołania ostatniej wiążącej oferty.

f)     czas związania ofertą wynosi 14 od daty zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

10.   Przetarg przeprowadza się gdy do licytacji przystąpi co najmniej jeden uczestnik i zaoferuje co najmniej jedno postąpienie.

 

 1. Organizator przetargu po upływie 7 dni od zakończenia przetargu zawiadamia pisemnie zwycięzcę przetargu o miejscu i terminie zwarcia umowy. Termin ten nie może być krótszy niż 7 dni.

 

 1. Informacje o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie organizatora i Urzędu na okres 7 dni.

 

 1. Organizator przetargu, niezwłocznie po podpisaniu umowy, zawiadamia Urząd o dokonanej czynności i przesyła kopie zawartej umowy.

 

 1. Jeżeli drugi przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, organizator może organizować kolejne przetargi, lub przeprowadzić rokowania na najem lub dzierżawę nieruchomości.

 

 1. Rokowania przeprowadza się z zachowaniem zasad określonych w pkt. 5 i 6. Rokowania przeprowadza się na podstawie ofert złożonych przez osoby zainteresowane. Oferty składane są w zamkniętych opakowaniach najpóźniej w dniu poprzedzającym wyznaczony termin rokowań. Oferta powinna zawierać: oznaczenie oraz dane oferenta, potwierdzenie wniesienia wadium, proponowaną wysokość czynszu za m2 powierzchni lokalu. W toku rokowań oferenci mogą modyfikować złożone oferty, pod warunkiem, że nowe propozycje będą korzystniejsze od pierwotnej oferty. Rokowania zwycięża oferent, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

 

 1. Organizator przetargu jest zobowiązany umożliwić wgląd do treści regulaminu przetargu każdemu uczestnikowi przed rozpoczęciem przetargu.

 

 


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Rogoźna z dnia 30 grudnia 2009 r. Nr OR.0151-207/2009

Lp.

kategoria

Stawka czynszu/wymiar

 

LOKALE UŻYTKOWE

 

1.

lokale wykorzystywane przez organizacje polityczne utrzymujące się ze składek członkowskich

2,00zł/m2/m-c

2.

lokale gastronomiczne

4,50zł/m2/m-c

3.

piwnice przynależne do lokalu użytkowego

1 ,80zł/m2/m-c

4.

garaże i pomieszczenia przystosowane na garaże

2,00zł/m2/m-c

5.

lokale przeznaczone na usługi medyczne

5,50zł/m2/m-c

6.

lokale przeznaczone na specjalistyczne usługi medyczne

2,50zł/m2/m-c

7.

lokale handlowe przeznaczone na apteki

6,20zł/m2/m-c

8.

lokale przeznaczone na działalność handlową

8,50zł/m2/m-c

9.

lokale przeznaczone na pomieszczenia biurowe

11,00zł/m2/m-c

10.

lokale przeznaczone na działalność usługową

6,00zł/m2/m-c

11.

lokale wykorzystywane przez placówki oświatowe

1 ,30zł/m2/m-c

12.

lokale przeznaczone na pomieszczenia magazynowe

2,00zł/m2/m-c

 

 

 

 

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE

 

1.

grunty przeznaczone na ogródki przydomowe wydzierżawiane za pośrednictwem ZAMK

 

0,10zł/m2/rok

2.

grunty przeznaczone na ogródki przydomowe w mieście (do 2000m2)

0,15zł/m2/rok

3.

grunty przeznaczone na ogródki przydomowe na wsi (do 1000m2)

0,15zł/m2/rok

4.

grunty przeznaczone na rekreację

0,11 zł/m2/rok

5.

grunty przeznaczone pod zabudowę garażową wolno stojącą

0,40 zł/m2/rok

6.

grunty przeznaczone pod działalność usługowo handlową

0,40 zł/m2/rok

7.

grunty przeznaczone pod gospodarstwa ogrodnicze

0,10zł/m2/rok

8.

grunty pod bocznicami i torami kolejowymi

180,00zł/ha/m-c

9.

grunty przeznaczone pod działalność przemysłową

2400,00 zł/ha/m-c

10.

grunty wykorzystywane na cele telekomunikacyjne

3300,00 zł/ha/m-c

11.

grunty wykorzystywane przez organizacje pozarządowe na cele związane z rekreacją w zakresie sportów wodnych

200,00 zł/ha/m-c

12.

przydrożne aleje drzew owocowych

100,00 zł/ za każde rozpoczęte 500mb/rok

 

OKOLICZNOŚCIOWE KORZYSTANIE Z SAL l ŚWIETLIC WIEJSKICH

 

1.

Organizacja wesela - sala wraz z kuchnią (piątek, sobota, niedziela)

200,00 zł + opłaty za media/3 doby

2.

Uroczystości okolicznościowe (komunie, urodziny itp.)

80,00z ł + opłaty za media/1 doba

 

OKOLICZNOŚCIOWE KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

 

1.

Imprezy okolicznościowe o charakterze kulturalno rozrywkowym (cyrki, festyny, koncerty itp.)

250,00 zł/1 doba

2.

„wesołe miasteczka" itp.

100,00 zł + 20złza każde urządzenie mechaniczne/1 doba

3.

za reklamy umieszczane na gruncie gminnym lub elewacjach budynków komunalnych

22,00 zł/za m2 powierzchni reklamy/m-c

 

 

drukuj pobierz pdf