Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok

Uchwała Nr LI/369/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 31 marca 2010 roku

 

w sprawie:  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art  211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

 

Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1.     W Uchwale Nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok

            wprowadza się następujące zmiany:

       

        1.    Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę  1.142.926 zł

                i ustala się  na kwotę                     38.022.031 zł

       

        2.    Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi           38.022.031 zł

                z tego:

                                1)    dochody bieżące w kwocie               37.127.084 zł

                                2)    dochody majątkowe w kwocie              894.947 zł

                                        w tym:

                        a)   środki na finansowanie wydatków na realizację zadań

                               finansowych z udziałem środków, o których mowa

                                w art. 5 ust.1 pkt 2 w kwocie  288.947 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

       

3.       Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę  441.195 zł

i ustala się na kwotę          47.618.063 zł

       

        4.     Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi   47.618.063 zł

                zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.                   

                z tego:

       

                1)    Wydatki bieżące w wysokości                37.827.842 zł

                        z tego:

                                1)    Wydatki jednostek budżetowych w kwocie  26.302.531 zł

                                        w tym:

                                       a)   wynagrodzenia i składki od nich naliczone 16.727.353 zł

                                       b)   wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9.575.178 zł

                                2)    dotacje na zadania bieżące    3.420.743 zł

                                3)    świadczenia na rzecz osób fizycznych   7.549.268 zł

                                4)    obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 555.300 zł

                               

                2)    Wydatki majątkowe w wysokości         9.790.221 zł

                         w tym:

a)    dotacje przekazane z budżetu na zadania inwestycyjne w kwocie 785.000 zł

b)   wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 470.020 zł

                 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

 

§ 2. Dokonuje się zmiany § 3 Uchwały Nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok, który otrzymuje brzmienie:

            „§3.1.     Uchwala się deficyt budżetu w kwocie 9.596.032 zł, który zostanie sfinansowany     z kredytów i pożyczek na rynku krajowym

                    2.     Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 11.288.269 zł

                     3.    Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów     1.692.237 zł

            zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

 

§ 3.     Dokonuje się zmiany § 5 Uchwały nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok dotyczącego wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 – 2013

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

 

§ 4. Dokonuje się zmiany § 7 Uchwały nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok, który otrzymuje brzmienie:

            „§ 7 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.170.684 zł

            zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały”.

 

§ 5. Dokonuje się zmiany § 8 Uchwały nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok, który otrzymuje brzmienie:

            § 8 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin w kwocie 566.359 zł

            zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały”.

 

§ 6. Skreśla się § 9 Uchwały Nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok dotyczący planu wydatków na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wraz z załącznikiem nr 9 do uchwały.

 

§ 7. Dokonuje się zmiany § 10 Uchwały nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok, który otrzymuje brzmienie:

            „§ 10 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 4.205.743 zł w tym:

                    1)        dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.603.827 zł z tego:

                               a) na zadania bieżące       2.858.827 zł

                               b) na zadania majątkowe    745.000 zł

 

                    2)        dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 601.916 zł z tego:

                               a) na zadania bieżące                       561.916 zł

                               b) na zadania majątkowe                   40.000 zł

            zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały”.

 

§ 8. Skreśla się § 12 Uchwały nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok określający plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wraz z załącznikiem nr 12 do uchwały.

 

§ 9. Dodaje się § 12a do Uchwały Nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok,  w brzmieniu:

            „Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z załącznikiem nr 9 do uchwały”

 

§ 10. Dokonuje się zmiany § 15 Uchwały Nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok, który otrzymuje brzmienie:

            „§15 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 11.788.269 zł, w tym na:

           

            1)    pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500.000 zł”.

 

§ 11.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 12.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr LI/369/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 31 marca 2010 roku

 

Dokonuje się następujących zmian w budżecie 2010 roku:

 

DOCHODY        

 

1.     W dziale Transport i łączność zwiększa się dochody o kwotę        2.130 zł

do wysokości wykonania dochodów z tytułu wydanych decyzji za zajęcie

pasa drogowego.

2.     W dziale Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody o kwotę  5.000 zł

        z tytułu zwrotu poniesionych kosztów wyceny nieruchomości.

3.     W dziale Administracja publiczna wprowadza się dochody w kwocie   400 zł

        z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie

        zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

4.     W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

        wprowadza się dochody w kwocie       196.913 zł

        z tytułu refundacji środków z likwidowanego rachunku Gminnego Funduszu

        Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

5.     W dziale Różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę     650.971 zł

        z tytułu:

        a)    zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 108.727 zł na podstawie pisma  MF Nr ST3/4820/2/10

        b)    otrzymanego zwrotu podatku VAT z rozliczenia za XII/2009

                w kwocie 44.196 zł

        c)    zwrotu środków z rachunku wydatków niewygasających 2009 roku w kwocie  498.048 zł dotyczących zadania pn. „Budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem  łączących ulicę Paderewskiego od budynków nr 22, 23 z ulicą Kościuszki  od nowo położonej nawierzchni do Urzędu Miejskiego” w związku z kontynuacją zadania z budżetu 2010 roku.

6.     W dziale Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę  84.807 zł

        z n/w tytułów:

        a)    wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych    7.477 zł

        b)    dotacji celowej na zadania zlecone      – 972 zł

                Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-3/10

c)       dotacji celowej  z budżetu państwa na zadania bieżące     – 76.358 zł

        Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-3/10      4.758 zł

        Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3.3011-10/10  – 71.600 zł (dożywiane dzieci)

7.     W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się dochody  w kwocie     202.705 zł

        z tytułu:

        a)    wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar

                za korzystanie ze środowiska  – 200.000 zł

c)       wpływów z usług  – 2.705 zł

 

Dochody zwiększono na ogólną kwotę 1.142.926 zł.


 

WYDATKI

 

1.     W dziale Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę  345.971 zł

        w tym:

        1)    zadania majątkowe zmniejszono o kwotę 15.204 zł z tego:

 

                a)    dotację celową na pomoc finansową na dofinansowanie zadań

                         inwestycyjnych – 70.204 zł dla:

 

                        -      województwa związaną z  infrastrukturą kolejową    20.204 zł

        -      powiatu przeznaczoną na utwardzenie drogi powiatowej nr 2031P  Owczegłowy – Wojciechowo – 50.000 zł

 

b)       własne zadania majątkowe zwiększono o kwotę + 55.000 zł

        z tego na n/w zadaniach:

 

        -      „Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową kanalizacji deszczowej” zmniejszono o kwotę – 65.000,- (podpisano umowę na wykonanie

               projektu z Tadeuszem Maćkowiakiem z Wągrowca na kwotę 35.000 zł)

        -      „Budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem łączącej ulicę Paderewskiego

               od budynków nr 22, 23 z ulicą Kościuszki od nowo położonej nawierzchni

               do Urzędu Miejskiego + 110.000 zł (wykonawcą wyłonionym w drodze

               przetargu został POL – DRÓG z Chodzieży)

        -      zakupy inwestycyjne wiat przystankowych zwiększono o kwotę 10.000 zł

               (dla wsi Owieczki i Jaracz)

 

2)       zadania bieżące zwiększono o kwotę 361.175 zł w tym:

 

a)       dotację celową na zadania bieżące o kwotę + 70.204 zł z tego dla:

 

-       województwa na zadanie związane z infrastrukturą kolejową + 20.204 zł

        -      powiatu przeznaczoną na utwardzenie drogi powiatowej nr 2031P  Owczegłowy – Wojciechowo + 50.000 zł

 

b)       własne zadania bieżące o kwotę 290.971 zł z przeznaczeniem na:

-       zakup tłucznia na drogi gminne  + 60.971 zł

                        -      usługi związane z utrzymaniem zimowym dróg gminnych + 230.000 zł

                c)     dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę+/- 1.200 zł.

 

2.     W dziale Działalność usługowa zwiększa się wydatki o kwotę  50.000 zł w zakupie usług pozostałych przeznaczonych na wykonanie planów       zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Jaracz i Nienawiszcz oraz sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dotyczących umów zawartych w 2009 roku.

 

3.     W dziale Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę                         10.235 zł

        oraz dokonano przeniesień między paragrafami na kwotę +/- 24.193 zł

        w tym: wprowadzono składkę członkowską w wysokości 17.588 zł

        do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka 7 RYB”

               

 4.   W dziale Oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki o kwotę                           50.000 zł

        w tym na:

                a)    remont toalet i korytarza w sali gimnastycznej  w SP Nr 2 + 50.000 zł

        (zgodnie z zaleceniem  SANEPID –u,  prace należy wykonać do 31.08.2010r.)

b)     remont schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej

         w Budziszewku + 4.800 zł  

b)     wymianę dziewięciu okien w trzech klasach ZS w Parkowie + 34.377 zł

c)     zmniejszono dotację celową dla powiatu na zadania bieżące    139.177 zł

przeznaczoną na prowadzenie Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie w związku  

z rozliczeniem należnej subwencji oświatowej na jednego ucznia.

 

5.    W dziale Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę                                                 114.807 zł

        w tym wydatki:

                a)    na zadania zlecone o kwotę                         972 zł

                b)    na zadania własne o kwotę                      76.358 zł

                c)     na wypłatę zasiłków okresowych

                        z własnych środków                     30.000 zł

                d)    na sfinansowanie kosztów związanych

                        z egzekucją należności od dłużników alimentacyjnych  7.477 zł

                e)     dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami na kwotę

                        +/- 805 zł.

 

6.     W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wydatki

          o kwotę      29.818 zł

          w tym:

                a)    wprowadzono wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie

                         + 396.913 zł na zadania wymienione w załączniku Nr 9 do uchwały,

                b)    wprowadzono dotację celową dla powiatu na realizację wspólnego

                         zadania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy

                         + 20.000 zł,

                c)     zwiększono dotację celową dla gminy Oborniki na realizację zadania

                        związanego z odbiorem bezpańskich psów z terenu gminy Rogoźno

                        + 5.000 zł

                d)    zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę  – 451.731 zł na zadaniu

                        „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II

                        oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny

                        aglomeracji Rogoźno oraz dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej.

 

7.     W dziale Kultura fizyczna i sport dokonano przeniesień wydatków między paragrafami

        na kwotę +/- 149.500 zł w związku z rozstrzygniętym konkursem ofert na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom.

 

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę          441.195 zł.

 

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

 

Nr 3       „Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu

        i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2010 roku” dokonano zmniejszenia planowanego przychodu z tytułu kredytów o kwotę 701.731 zł.

 

Nr 4        „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na 2010 rok” dokonano zmniejszenia nakładów do poniesienia oraz planowane środki finansowe

                 na 2010 rok o kwotę 466.935 zł w:

                        -      poz. nr 10 o kwotę                                65.000 zł

                        -      poz. nr 13 o kwotę                             + 110.000 zł

                        -      poz. nr 16 o kwotę                             +   10.000 zł

                        -      poz. nr 28 o kwotę                             – 451.731 zł

                oraz wykreślono pomoc finansową na zadania inwestycyjne w kwocie – 70.204 zł (dokonano przeniesienia pomocy finansowej do zadań bieżących).

Nr 5      „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji zadań” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę    1.902.060 zł oraz zmniejszono nakłady roku 2010 o kwotę 406.731 zł , zwiększono nakłady 2011, 2012     i  2013 roku na łączną kwotę  3.789.163 zł, zmniejszono nakłady roku 2009 o kwotę 631.505 zł w n/w pozycjach załącznika:

                       nr 2  łączne nakłady finansowe o kwotę – 187.000 zł

                        nr 3  łączne nakłady finansowe o kwotę      3.350 zł

                        nr 4  łączne nakłady finansowe o kwotę –  90.350 zł  i wydatki roku 2010 o kwotę    65.000 zł

                        nr 14 łączne nakłady finansowe o kwotę –  388.048 zł i wydatki roku 2010 o kwotę  + 110.000 zł

                        nr 17 łączne nakłady finansowe o kwotę  – 286.850 zł

                        nr 20 łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę + 3.157.658 zł i wydatki roku 2010 zmniejszono o kwotę – 451.731 zł oraz zwiększono wydatki w latach:

                        2011      o kwotę                 +    967.432 zł

                        2012      o kwotę +    550.951 zł

                        2013      o kwotę + 2.722.511 zł

                        zmniejszono wydatki 2009 roku  o kwotę 631.505 zł  (827.320 – 195.815)

                        nr 24 łączne nakłady finansowe o kwotę  – 300.000 zł

 

Nr 6      „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010 rok” dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 972 zł.

 

Nr 7      „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2010 rok” zwiększono o kwotę 76.358 zł.

 

Nr 8       „Zestawienie planowanych kwot dotacji  w 2010 roku” dokonano zmniejszenia dotacji na ogólną kwotę – 114.177 zł  udzielonej z budżetu gminy na 2010 rok dla:

                        -              jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących

                                       o kwotę – 43.973 zł

                        -              jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dokonano przesunięcia między paragrafami na kwotę +/- 149.500 zł

                        -              jednostek sektora finansów publicznych na realizacje zadań majątkowych

                                       o kwotę – 70.204 zł.

 

Nr 9       „Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2010 rok” wyodrębniono dochody i wydatki na łączną kwotę 396.913 zł.

 

Załaczniki do uchwały nr LI/369/20102010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku

 

 

drukuj pobierz pdf