Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: PROTOKÓŁ nr 18/2020 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 17 czerwca 2020 roku o godz. 16.30 w Sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

PROTOKÓŁ nr 18/2020

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu  17 czerwca 2020 roku o godz. 16.30 w Sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

 

Posiedzenie Komisji otworzyła i posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Katarzyna Erenc - Szpek. Przewodnicząca stwierdziła, że na 8 członków Komisji w obradach bierze udział 7 członków Komisji (radny Chudzicki spóźnił się 60 min). Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.   Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, sprawdzenie quorum.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z majowego posiedzenia KSSOiK.

 4. Stan służby zdrowia w Gminie Rogoźno.

 5. Letni wypoczynek dzieci i młodzieży.

 6. Informacja o realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

 7. Sprawozdanie z działalności GOPS w 2019 r.

 8. Program wspierania rodziny w 2019 r.

 9. Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Rogoźno w 2019 r.

 10. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

 11. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.

 12. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Ad.2 Przedstawienie porządku obrad.

Pani Przewodnicząca Komisji na wniosek Pana radnego Kuszaka wniosła autopoprawką wykreślenie punktu 4 z porządku obrad z uwagi na to, że jest on spójny z programem sesji.

 

 

Zmianę do porządku obrad przyjęto jednogłośnie „za” 7 głosami.

 

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie „za” 7 głosami.

 

Ad.3 Przyjęcie protokołu z majowego posiedzenia Komisji

 

Protokół przyjęto 5 głosami „za”

 

 

Ad. 5 Letni wypoczynek dzieci i młodzieży.

 

W związku z zaplanowanym na dzień 18 czerwca posiedzeniem Komisji i jednym z punktów posiedzenia dotyczącym wypoczynku letniego, przekazuję informacje o planowanych formach wypoczynku letniego w 2020 r. w gminnych placówkach oświatowych

 1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie Zajęcia sportowe w wakacie letnie 2020:

 • Prowadzenie zajęć sportowych z koszykówki i pitki nożnej w okresie w ramach Programu SKS 2020. Nauczyciele prowadzący zajęcia: Stanisław Kozłowski, Krystian Kaczmarczyk i Krzysztof Grewling - zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 • Organizacja obozu w Rogozińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień dla koszykarek UKS „Dwójka" Rogoźno w okresie 10-14.08.2020 roku. W obozie weźmie udział od 30-40 zawodniczek, z rocznika 2005-2009 a zajęcia będą prowadzić Stanisław Kozłowski i Krzysztof Grewling.

 • Prowadzenie zajęć z żeglarstwa dla zawodników sekcji żeglarskiej UKS „Dwójka" Rogoźno. Nauczyciele prowadzący zajęcia: Przemysław Kabat i Krzysztof Grewling - zgodnie z ustalonym harmonogramem.

  1. Pozostałe placówki, ze względu na COY1D-19 nie zaplanowały wypoczynku letniego.

  2. Przedszkola pełnią dyżury wg harmonogramu:

Przedszkole nr I im. Kubusia Puchatka w Rogoźnie - dyżur w lipcu

Przedszkole nr 2 im. Bajkowy Świat w Rogoźnie - dyżur w sierpniu

Przedszkole im. Słoneczne Skrzaty w Parkowie - dyżur w sierpniu

 

 

Ad. 6, 7, 8 i 9 Sprawozdanie z działalności GOPS.

 

Pani Kierownik Ewelina Kowalska przedstawiła sprawozdania.

 

Cel

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

 

Zadania ogólne

 1. wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka;

 2. zapobieganie ww. sytuacjom przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracja ze środowiskiem;

 3. rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

 

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej należą:regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, placówki specjalistycznego poradnictwa w tym rodzinnego, placówki opiekuńczo – wychowawcze, ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, ośrodki wsparcia i ośrodki interwencji kryzysowej. Pomoc osobom i rodzinom udzielana jest odpowiadającym celom i możliwościami pomocy społecznej.

 

Zadania gminy:

 1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych;

 2. sporządzanie sprawozdawczości i oceny zasobów pomocy społecznej;

 3. udzielanie schronienia,, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania;

 4. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;

 5. przyznawanie świadczenia zdrowotnego;

 6. opłacanie składek emerytalnych i rentowych osobom uprawnionym;

 7. praca socjalna;

 8. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych;

 9. prowadzenie i zapewnienie miejsca w mieszkaniu chronionym;

 10. dożywianie dzieci;

 11. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

 12. pomoc osobom, które opuściły zakład karny;

 13. utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej;

 14. prowadzenie i zapewnienia miejsc w omach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia;

 15. współpraca z urzędem pracy w sprawie udostępniania ofert pracy;

 16. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy;

 17. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej;

 18. wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

 

Podstawy do udzielenia pomocy:

 1. ubóstwo;

 2. sieroctwo;

 3. bezdomność;

 4. bezrobocie;

 5. niepełnosprawność;

 6. długotrwała lub ciężka choroba;

 7. przemoc w rodzinie;

 8. potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;

 9. potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

 10. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych;

 11. trudności w przystosowaniu się cudzoziemcom;

 12. trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego;

 13. alkoholizm, narkomania;

 14. zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;

 15. klęska żywiołowa lub ekologiczna.

 

Kryterium dochodowe

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r., kryterium dochodowe wynosi:

 1. 528,00 zł na osobę w rodzinie;

 2. 701,00 dla osoby samotnie gospodarującej.

W sytuacjach uzasadnionych (tj. w szczególnych przypadkach przy jednoczesnym wystąpieniu przesłanek do korzystania ze wsparcia) pomoc jest udzielana osobom i rodzinom przekraczającym kryterium dochodowe.

 

Pracownicy:

 • Kierownik – 1 osoba

 • Pracownicy socjalni- 11 osób

 • Asystenci rodziny – 3 osoby

 • Pracownicy administracyjni – 3 osoby

 • Świadczenia rodzinne4 osoby

 • Fundusz alimentacyjny – 2 osoby

 • Księgowość – 3 osoby

 • Opiekunki środowiskowe – 2 osoba

 • Klub Seniora - 1 osoba

 • Sprzątaczka - 1 osoba

 • Prawnik – 1 osoba

 

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było łącznie : 32 osoby, 31,25 etatu.

 

Baza lokalowa Ośrodka.

Od 21 listopada 2016 roku baza lokalowa zmieniła się, Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się przy ulicy Kościuszki 41 B.

 

2. Praca socjalna

 

Praca socjalna to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Praca socjalna to interdyscyplinarna działalność, która wymaga od pracowników socjalnych Gminy Rogoźno współpracy z:

 1. Komisariatem Policji;

 2. pracownikami szkół;

 3. Sądem;

 4. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;

 5. Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkocholowych;

 6. Zarządem Mienia Komunalnego;

 7. Centrum Usług wspólnych;

 8. zespołem lekarzy rodzinnych, pielęgniarek i położnych;

 9. kuratorami;

 10. komornikami;

 11. Powiatowym Urzędem Pracy;

 12. organizacjami pozarządowymi;

 13. Urzędem Miejskim;

 14. wszystkimi jednostkami pomocy społecznej.

 

Pracownikiem socjalnym może zostać osoba posiadająca specjalistycznie wykształcenie lub przygotowanie zawodowe określone w art. 116 ustawy o pomocy społecznej.

 

Zadania pracownika socjalnego:

1) praca socjalna;

2) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

4) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

5) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

6) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

7) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;

8) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

9) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

 

Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest zobowiązany:

1) kierować się zasadami etyki zawodowej;

2) kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia;

3) przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę;

4) udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy;

5) zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny;

6) podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.

 

 

Narzędzia pracy socjalnej:

 1. wywiad środowiskowy;

 2. Kontrakt Socjalny.

Przy bardzo dużym obciążeniu zawodowym i odpowiedzialności pracownik socjalny ma bardzo mało narzędzi, które może wykorzystywać w swojej pracy. Z wyjątkiem pomocy finansowej udzielanej przez GOPS musi liczyć na swoje umiejętności i „narzędzia miękkie”, tj. motywowanie i wspieranie. Na pracowniku socjalnym ciąży swego rodzaju odpowiedzialność społeczna, gdyż mieszkańcy Gminy oczekują rozwiązania wszystkich problemów mieszkańców i wyeliminowaniu patologii, co nie jest zadaniem pracownika socjalnego. Poprzez motywowanie i wspieranie klienta mogą skłaniać go do zmiany, co jest niezmiernie trudne, gdyż w przeważającej większości mieszkańcy naszej Gminy oczekują wyłącznie wsparcia finansowego, a nie zmiany, co często stoi w konflikcie z oczekiwaniami klienta a zadaniem pracownika socjalnego. Znamiennym jest to, że trzeba mieć świadomość, o prawie jednostki do samostanowienia co musi zostać uszanowane przez pracownika socjalnego. Dlatego pracownik socjalny powinien by odporny, zdecydowany, asertywny, cierpliwy, a przede wszystkim musi umieć dostosować swoje zachowanie do środowiska z jakim w danej chwili pracuje. Jest to zawód dla osób lubiących pracę z ludźmi, chcących pomagać innym, chociaż równocześnie zajęcie to wymaga dużej odporności na sytuacje stresowe, samozaparcia, zdecydowania i umiejętności chłodnej oceny sytuacji, co często trzeba zrobić w krótkim czasie, bez dłuższego namysłu biorąc także pod uwagę trafność decyzji. Pracownik socjalny musi kierować się dobrem klienta, co często ów klienci odbierają zupełnie odwrotnie twierdząc, że pracownik GOPS jest niezdolny do okazania emocji i cechuje się arogancją. Na takie właśnie sytuacje przygotowany musi być pracownik socjalny.

 

3. Klienci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje osobom według ustawy o pomocy społecznej.

Osoby i rodziny, korzystające z pomocy społecznej, zobowiązane są do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej. Nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub wykonywania prac społecznie użytecznych, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego przez osobę zatrudnioną, a także marnotrawienie przyznanych świadczeń, ich celowe niszczenie, bądź marnotrawienie własnych zasobów finansowych oraz ich nieracjonalne wykorzystywanie może stanowić podstawę do ograniczenia lub odmowy przyznania świadczeń albo przyznanie pomocy w formie niepieniężnej. Również odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub nie wywiązywanie się z uzgodnień zawartych w kontrakcie może spowodować ograniczenie lub odmowę przyznania świadczenia.

Osoby i rodziny, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, są zobowiązane poinformować o każdej zmianie swojej sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń. Świadome wprowadzenie w błąd pracownika socjalnego może spowodować zmianę decyzji na niekorzyść strony oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi, niezależnie od dochodu rodziny.

Beneficjenci ośrodka przyjmują różne postawy. Często są to również osoby roszczeniowe lub w oporze. Przychodzą do ośrodka z negatywnym nastawieniem, krzyczą, są konfliktowi, stosują szantaż a także straszą. Twierdzą, że wszystko im się należy, wymagają natychmiastowego rozpatrzenia sprawy i podjęcia decyzji przy jednoczesnym odmawianiu współpracy z pracownikiem socjalnym. Z takimi osobami należy umieć rozmawiać, przede wszystkim pracownik socjalny musi spowodować, aby roszczeniowy klient wyciszył się i uspokoił. Duża ilość klientów to klienci ośrodka którzy przyjmują postawę bezradnych, zagubionych i wystraszonych. Wówczas pracownik socjalny ma za zadanie motywować klienta do podejmowania działań mogących zmienić sytuację rodzinną.

 

A. Analiza rodzin objętych pomocą – powód przyznania pomocy w 2019 roku.

 

Rodzaj raportu

Analiza rodzin objętych pomocą

Nazwa raportu

Rodziny, którym zrealizowano świadczenia w okresie od 2019/01/01 do 2019/12/31 - pomoc społeczna

Data

2020/05/29

Sporządził

Ewelina Kowalska

Program generujący

POMOST Std

Pozostałe ustalenia

podstawy, dodatki, ZUS

 

 

powód przyznania pomocy

liczba rodzin

liczba osób w tych rodzinach

razem

614

1386

Alkoholizm

34

55

bezdomność

1

1

Bezdomność

51

53

bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego

1

1

Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych - rodzina wielodzietna

16

99

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych - rodzina niepełna

81

282

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego

18

50

Bezrobocie

87

215

Brak problemu

1

4

Długotrwała choroba

1

2

Długotrwała lub ciężka choroba

495

996

Narkomania

1

1

Niepełnosprawność

267

596

Potrzeba ochrony macierzyństwa

20

80

Przemoc w rodzinie

2

10

rodzina niepełna

1

2

Sieroctwo

1

3

Sytuacja kryzysowa

2

4

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

10

18

Ubóstwo

315

754

wielodzietność

75

423

Zdarzenie losowe

3

13

 

 

B. Analiza rodzin objętych pomocą – jak długo objęte są pomocą w 2019 roku.

 

Rodzaj raportu

Analiza rodzin objętych pomocą

Nazwa raportu

Rodziny, którym zrealizowano świadczenia w okresie od 2019/01/01 do 2019/12/31 - pomoc społeczna

Data

2020/05/29

Sporządził

Ewelina Kowalska

Program generujący

POMOST Std

Pozostałe ustalenia

podstawy, dodatki, ZUS


jak długo objęte pomocą

liczba rodzin

liczba osób w tych rodzinach

razem

614

1386

poniżej 1 roku

126

258

od 1 do 2 lat

46

81

od 2 do 3 lat

26

75

3 lata lub dłużej

416

974

 

 

4. Tryb udzielania pomocy

 

Tryb przyznania świadczenia z pomocy społecznej składa się z następujących etapów:

 1. zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy (osobiste, pisemne lub telefoniczne) przez osobę zainteresowaną, bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego do pracownika socjalnego;

 2. sporządzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania klienta w celu ustalenia aktualnej sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby i rodziny oraz opracowanie planu pomocy zgodnie z wnioskiem;

 3. sporządzenie diagnozy osoby/rodziny;

 4. rozpatrzenie wniosku;

 5. sporządzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegającej się o pomoc;

 6. realizacja przyznanych świadczeń.

Pracownik socjalny w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku o pomoc, przeprowadza wywiad środowiskowy. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczne z rezygnacją z pomocy. Strona występująca o pomoc powinna zgromadzić dokumenty stanowiące podstawę ustalenia jej danych personalnych, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i materialnej. W trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, w porozumieniu z klientem ustalany jest plan pomocy. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy mogą zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej. Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby i rodziny ustala się na podstawie zebranych dokumentów i diagnozy.

 

Wyżej opisana procedura jest trybem formalnym, gdzie konieczne staje się wydanie decyzji administracyjnej. Trybem mniej formalnym jest poradnictwo, nie wydaje się decyzji administracyjnej. W wielu przypadkach klienci bądź rodziny znajdujące się w kryzysie oczekują rozmowy, wsparcia, informacji o sposobach postępowania lub wskazania możliwych rozwiązań. Wówczas pracownik odpowiednio do sytuacji udziela pomocy z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów.

 

5. Świadczenia GOPS

 

5.1. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

 

Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i zaliczce alimentacyjnej.

 

A) zasiłki rodzinne

 

Wnioski na świadczenie 500+, dobry start 300, zasiłek rodzinny i fundusz alimentacyjny można składać :

od lipca 2020r. :

- elektronicznie poprzez portal empatia, bankowość elektroniczną oraz portal pue ZUS

od sierpnia 2020r.:

- elektronicznie poprzez portal empatia, bankowość elektroniczną oraz portal pue ZUS

- za pośrednictwem poczty polskiej

- w formie papierowej (osobiście)

Kwoty świadczeń:

- świadczenie wychowawcze 500+ - 500,00 zł

- świadczenie dobry start - 300,00 zł jednorazowo

- zasiłki rodzinne :

 • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatki do zasiłku rodzinnego:

 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł (jednorazowo),

 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł,

 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci,

 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku,

 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: – do 5. roku życia – 90 zł,– powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 110 zł,

 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł (jednorazowo),

 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

na pokrycie wydatków związanych z nauką w szkole poza miejscem zamieszkania w sytuacji zamieszkania w tej miejscowości – 113 zł,

na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 69 zł,

 • świadczenie rodzicielskie – 1 000 zł

Świadczenia opiekuńcze:

 

 • świadczenie pielęgnacyjne- 1583,00 zł

 

 • specjalny zasiłek opiekuńczy-620,00 zł

Kryterium dochodowe zasiłki rodzinne:

 

 • 674,00 zł na osobę w rodzinie

 • 764,00 zł dla rodzin, których członkiem jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kryterium dochodowe specjalny zasiłek opiekuńczy:

 • 764,00 zł na osobę w rodzinie

B) FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres zasiłkowy tj. od miesiąca października br. do miesiąca września roku następnego.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane - od dnia 1 sierpnia 2019 roku, natomiast wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2019 roku.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinienie przekracza kwoty 800,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł na każdą z osób uprawnionych.

 

 

 

 

KWOTY WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ

 

C) zasiłki rodzinne

Kwoty wypłaconych świadczeń (stan na 31.12.2019r.) :

 • świadczenie dobry start - 753 600,00 zł;

 • świadczenie wychowawcze - 17 328 944,90 zł;

 • zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 6 464 765,34 zł.

Liczba rodzin (stan na 31.12.2019r.) :

 • świadczenie dobry start - 1693;

 • świadczenie wychowawcze - 2794;

 • zasiłki rodzinne - 993.

Liczba dzieci (stan na 31.12.2019r.) :

 • świadczenie dobry start – 2512;

 • świadczenie wychowawcze – 3491;

 • zasiłki rodzinne – 17 316.

D) fundusz alimentacyjny

Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na osoby uprawnione w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. – wyniosła 900 940,00 zł.

Liczba rodzin, w których pobrane było świadczenie z funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2019r. wyniosła 97 (maksymalnie w ciągu roku 118 rodzin).

Liczba osób uprawnionych do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2019r. wyniosła 170 (maksymalnie w ciągu roku 202 osoby uprawnione).

 

Podejmujemy następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

 

 • kierowanie do właściwego komornika sądowego wniosku o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego po uprawomocnieniu się decyzji przyznającej prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

 • kierowanie do organu właściwego dłużnika (ze względu na miejsce jego zamieszkiwania) wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika;

 • wezwanie na wywiad alimentacyjny celem ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej, zawodowej i zdrowotnej;

 • zobowiązywanie dłużników (nie pracujących) do rejestracji w PUP jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy;

 • kierowanie wniosku do PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych;

 • przekazanie informacji zawartych w wywiadzie i oświadczeniu majątkowym dłużnika mających wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji właściwemu komornikowi sądowemu;

 • wszczynanie postępowania administracyjnego w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych i wydawanie decyzji;

 • kierowanie wniosku do Prokuratury Rejonowej o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu Karnego, tj. uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego;

 • kierowanie zapytania do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców czy dłużnik posiada uprawnienie do kierowania pojazdami;

 • kierowanie wniosku do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;

 • wnioskowanie do komorników sądowych prowadzących egzekucję o udostępnienie danych dotyczących: podjętych działań wobec dłużników alimentacyjnych z uwzględnieniem stanu zadłużenia w tutejszym organie (w sytuacji, gdy wierzycielka nie pobiera świadczeń z funduszu alimentacyjnego), ustalenia nowego miejsca zamieszkania dłużnika, kserokopii kart rozliczeniowych uwzględniających wszelkie wpłaty alimentacyjne;

 • poszukiwanie miejsca zamieszkania dłużników porzez Urzędy Miejskie;

 • kierowanie pism do Dyrektorów Zakładów Karnych lub Aresztów Śledczych z prośbą o odpłatne zatrudnienie dłużników odbywających tam karę pozbawienia wolności;

 • kierowanie pism do Krajowego Rejestru Karnego celem ustalenia informacji o pobycie i terminie odbywania kary pozbawienia wolności przez dłużnika i przekazywanie ich do komornika sądowego;

 • ubieganie się o informację z Urzędu Gminy na temat dłużników alimentacyjnych zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i przekazywanie tych informacji Komornikom;

 • kierowanie do Prokuratury Rejonowej za pośrednictwem Policji zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 304 Kodeksu Postępowania Karnego;

 • księgowanie wszelkich wpłat otrzymanych od dłużników za pośrednictwem komorników sądowych;

 • przeprowadzanie procedury związanej ze zwrotem prawa jazdy dłużnikowi (wygaszenie decyzji uznającej za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych) i kierowanie wniosku do Starosty;

 • przekazywanie do pięciu biur informacji gospodarczej o stanie zadłużenia dłużników (w przypadku zadłużenia większego niż 6 miesięcy);

 • ścisła współpraca z Kuratorami Sądowymi i Zawodowymi, Policją, Prokuraturą, Sądami Rejonowymi oraz Komornikami Sądowymi;

 • składanie zeznań na policji przeciwko dłużnikom.

 

Zmiany w świadczeniu 500+ i funduszu alimentacyjnym od nowego okresu zasiłkowego.

 

A) zasiłki rodzinne

 

 • od 1 lipca 2019 świadczenie 500 plus będzie przysługuje na każde dziecko, czyli również na pierwsze, bez względu na dochody rodziny;

 • brak wymogu ustalenia alimentów. Od 1 lipca 2019 prawo do 500 plus nie zależy od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków od rodziców samotnie wychowujących dziecko;

 • przyznanie 500 plus w postaci dodatku wychowawczego dzieciom umieszczonym w placówkach typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego itp. Dotąd dodatek wychowawczy (w wysokości świadczenia wychowawczego) przyznawano rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz placówkom opiekuńczo-wychowawczym typu rodzinnego;

 • trzymiesięczny termin liczony od dnia urodzenia dziecka na złożenie wniosku o 500 plus. Obecnie świadczenie przysługuje od miesiąca złożenia wniosku. Teraz rodzice będą mieli więcej czasu: wystarczy, że zachowają trzymiesięczny termin złożenia wniosku, a otrzymają prawo do 500 plus z wyrównaniem od narodzin dziecka;

 • zachowanie ciągłości świadczenia 500 plus drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane. Obecnie jest tak, że w przypadku śmierci tego rodzica prawo do świadczenia wygasa i nie przechodzi automatycznie na drugiego rodzica, musi on złożyć swój wniosek;

 • rezygnację z wydawania decyzji administracyjnej. Osoba otrzymywać będzie automatycznie generowaną i przesyłaną na adres poczty elektronicznej informację o przyznaniu świadczenia lub w przypadku braku poczty elektronicznej informację będzie mogła odebrać osobiście. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

 

B) Fundusz alimentacyjny

ZMIANY W OKRESIE ŚWIADCZENIOWYM 2020/2021

 

Próg dochodowy świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą przysługiwać, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 900 zł.

Dodatkowo zostanie wprowadzona zasada „złotówka za złotówkę”. Będzie miała zastosowanie, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekroczy kwotę 900 zł o kwotę nie wyższą niż kwota świadczeń z funduszu (przysługująca danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na które ustalane jest prawo do tego świadczenia). Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeżeli jego wysokość ustalona zgodnie z powyższą zasadą będzie niższa niż 100 zł.

Nowe przepisy w tym zakresie będą obowiązywały od 1 lipca 2020 r. Faktycznie jednak będą miały zastosowanie przy ustalaniu świadczeń na okres świadczeniowy rozpoczynający się od 1 października 2020 r.

 

5.2. Zasiłek okresowy

 

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 

 • osobie samotnie gospodarującej , której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny

 

Zgodnie z art.38 ustawy o pomocy społecznej wysokość zasiłku okresowego wynosi:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 50 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (701,00 zł) a dochodem tej rodziny;

 • w przypadku rodziny – 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny (528,00 zł) a dochodem rodziny

Żaden zasiłek okresowy, zgodnie z art.38 uops nie może być niższy niż 20,00 zł.

Na zasiłek okresowy wydaliśmy 160 decyzji.

 

W 2019 roku na zasiłki okresowe wydaliśmy kwotę: 96.000,00 zł – środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

W 2019 roku na zasiłki okresowe wydaliśmy kwotę: 24.000,00 zł – środki własne

 

5.3. Zasiłek celowy i specjalny celowy

 

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może by przyznany zasiłek celowy, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu , a także kosztów pogrzebu.

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.

 

W 2019 roku na zasiłki celowe wydaliśmy kwotę: 255.123,65 zł z tego 154.131,00 zł zasiłki celowe specjalne.

Na zasiłek celowy wydaliśmy 528 decyzje, natomiast na zasiłek celowy specjalny 918 decyzje.

 

Jako Ośrodek ponosimy odpłatność za osoby bezdomne z naszej Gminy znajdujące się w Ośrodkiem Monar Markot w Gościejewie i Rożnowicach.

Na terenie gminy Rogoźno około 32 osoby to osoby nie mające stałego schronienia. Osoby te w ciągu całego roku kalendarzowego pojawiają się na Ośrodkach Markotu. Uzależnione to jest pory roku i warunków pogodowych.

W 2018 roku zmianie uległy przepisy – zobowiązani byliśmy do podpisania umowy ze schroniskami i noclegowniami, nie są wymagane umowy z ogrzewalniami. Jako Ośrodek mamy podpisaną umowę z Markotami Gościejewo i Rożnowice. Każda osoba bezdomna otrzymuje skierowanie, następnie przeprowadzany jest wywiad środowiskowy i podpisywany kontrakt socjalny. Osobę bezdomną możemy umieścić w innej placówce dla osób bezdomnych ze względu na okoliczności – np. choroba, czy roszczeniowość osoby bezdomnej.

 

 • Stawka w Ośrodku dla bezdomnych w Gościejewie i Rożnowicach w 2019 roku - 38,00 zł.

 • Stawka w Ośrodku dla bezdomnych w Gościejewie i Rożnowicach w 2020 roku - 42,00 zł.

 

Osoby bezdomne ponoszą procent odpłatność za swój pobyt zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Rogoźnie z 30.10.2018 roku.

 

W 2019 roku na schronienie wydaliśmy kwotę 141.485,90 zł dla 29 osób. Koszt miesięczny za jedną osobą to około 1.260,00 zł.

 

Gmina zobowiązana jest także do zorganizowania pochówku osób nie posiadających ubezpieczenia. W roku 2019 dokonaliśmy pochówku 2 osób w kwocie 6.847,00 zł

 

 

 

 

5.4. Zasiłek stały

 

Zasiłek stały przysługuje :

 • osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W roku 2019 prawo do zasiłku stałego miało 92 osób. Maksymalna kwota zasiłku stałego to 645,00 zł.

Kwota wydana na zasiłki stałe w 2019 roku to 440.095,46 zł

 

5. 5. Zwykłe i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

W 2019 roku Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie świadczyło usługi opiekuńcze u 45 osób oraz u 1 osoby były to specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W roku bieżącym CIS świadczył dotychczas usługi opiekuńcze w 30 środowiskach oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi u 1 osoby.

Dwie opiekunki środowiskowe zatrudnione przez tutejszy Ośrodek w 2019 r. świadczyły usługi opiekuńcze w 6 środowiskach. W roku bieżącym opiekunki GOPS świadczyły usługi w 13 środowiskach.

Stawka godzinowa:

Zgodnie z umową zawartą z Centrum Integracji Społecznej na 2019 rok stawka za jedną godzinę usług wynosiła 12,50 zł, natomiast stawka ta w roku bieżącym wynosi 14,50 zł za godzinę.

Zakres czynności obowiązujący przy realizacji usług opiekuńczych obejmuje:

- Czynności higieniczno – lecznicze: zmiana bielizny pościelowej, pranie lub oddawanie do prania bielizny osobistej lub pościelowej, przesłanie łóżka, mycie i kąpiel, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, pielęgnacja zlecona przez lekarza, mierzenie temperatury, podawanie leków, układanie chorego w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń.

- Czynności gospodarcze: utrzymywanie czystości w pomieszczeniach osoby wymagającej opieki, utrzymywanie w czystości sprzętu sanitarnego i gospodarczego używanego przy świadczeniu usług, przynoszenie opału i rozpalanie w piecu, zakup artykułów spożywczych i innych potrzebnych w gospodarstwie domowym, pomoc w przygotowaniu posiłku z uwzględnieniem diety zaleconej przez lekarza, pomoc przy spożywaniu posiłków, załatwianie spraw urzędowych.

- Czynności opiekuńcze: wykonywanie koniecznych czynności, których chory nie może wykonać samodzielnie, pisanie listów, czytanie prasy, zachęcanie chorego do zajmowania się pracami ręcznymi, organizowanie choremu rozrywek kulturalnych, wykonywanie innych prac zleconych przez Zamawiającego.

- Prowadzenie dokumentacji: uzupełnianie kontrolek czasu pracy, prowadzenie zeszytów wykazujących wydatki związane z zakupem art. Spożywczych gospodarczych, z wyszczególnieniem daty, pobranej kwoty, rodzajem i ilością zakupionych towarów oraz kwotę pozostającą.

 

Tabela kosztów usług opiekuńczych

 

Rodzaj usługi

Pełny koszt 1 godziny usługi

Usługa opiekuńcza zwykła

15.00 zł

Usługa opiekuńcza specjalistyczna

69.00 zł

 

 

Wydatki za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze podlegają zwrotowiw części lub całości od świadczeniobiorcy, jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej. Kwota wydana na usługi opiekuńcze i usługi specjalistyczne w 2019 roku wyniosła 285.412,00 zł. Kwota wydana na usługi specjalistyczne z zaburzeniami psychicznymi w 2019 roku wynosiła 494.925,00 zł Usługi świadczyła firma LOGOPEDIS u 45 osób.

 

5.6. Pobyt w Domu Pomocy Społecznej

 

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

 

Odpłatność za pobyt w DPS ponosi osoba umieszczona w wysokości nie większej niż 70% posiadanego dochodu. Następnie jej najbliższa rodzina w ramach umowy i deklarowanej kwoty. Jeżeli rodzina uchyla się od konieczności parcytypowania w kosztach a jej dochód przekracza 300% kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą przekracza 2.103,00 zł, natomiast na osobę w rodzinie dochód przekracza 1.584,00 zł.) Gmina ma prawo zająć ustawową nadwyżkę. Obecnie dwie rodziny partycypują w kosztach utrzymania mieszkańca w DPS. W przypadku uzasadnionym, tj. ponoszeniu kosztów za pobyt w DPS lub ośrodku wsparcia, z powodu długotrwałej choroby, bezrobocia, niepełności, klęski żywiołowej, ekologicznej lub zdarzenia losowego, można zwolnić członków rodziny osoby umieszczonej z ponoszenia opłaty. W takim przypadku, lub w przypadku, gdy odpłatność wnoszona przez osobę umieszczoną i jej rodzinę jest niewystarczająca Gmina obligatoryjnie ponosi odpłatność za pobyt mieszkańca w DPS. Obowiązek ten jest w pełni finansowanym ze środków własnych.

W 2019 roku Ośrodek opłacał pobyt w Domach Pomocy Społecznej za 21 osób. Średnio za 1 osobę ponosimy koszt 2.500,00 zł.

W 2019 roku skierowane były 4 osoby. Obecnie jedna osoba czeka w kolejce na umieszczenie w DPS. Kwota na 2019 rok to 645.974,57 zł.

Osoby umieszczone są Chodzieży, Mościszki, Łężeczki, Żadkowo, Piłka Zamyślin, Chwałkowo, Chumiętki, Mielżyn, Nowa Wieś, Pleszew

Koszt utrzymania mieszkańca w DPS to około 3.500,00 zł.

 

5.7. Pomoc rzeczowa

 

GOPS w Rogoźnie regularnie uczestniczy w przekazywaniu darów rzeczowych, udostępnianych przez mieszkańców naszej Gminy. Przekazane dary to: sprzęt AGD, RTV, meble pokojowe i kuchenne, tapczany, łóżeczka, kołdry, poduszki, odzież, obuwie, zabawki, książki, wózki dziecięce, foteliki samochodowe, pampersy, pościele dziecięce, garnki itp. Przekazanie odbywa się na zasadzie zgłoszenia przez darczyńcę chęci przekazania przedmiotów asystentom rodziny. Asystenci selekcjonują osoby, które mogą potrzebować danych przedmiotów. Sprzęt odbierają i przekazują asystenci lub sami zainteresowani po uzyskaniu niezbędnych danych.

 

5.8. Poradnictwo specjalistyczne – porady prawne

 

Poradnictwo specjalistyczne – prawne świadczone jest przez Ewelinę Kapelę. Pomoc prawna świadczona jest beneficjentom Ośrodka w sprawach z zakresu:

 • prawa rodzinnego – sporządzanie pozwów o rozwód, separację, ustanowienie opiekuna prawnego, o ustalenie ojcostwa, wniosków o alimenty;

 • prawa cywilnego – wnioski o ubezwłasnowolnienie, odwołanie darowizny, egzekucje komornicze;

 • prawa karnego – wniosek o ściganie np. za nie wywiązywanie się z obowiązku alimentacji na rzecz dzieci;

 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – wniosek o umorzenie zadłużenia wobec funduszu alimentacyjnego, porady dotyczące zasiłków wypłacanych przez ZUS, odwołania od decyzji organu rentowego, pomoc prawna dotycząca roszczeń ze stosunku pracy.

Bardzo często udzielane porady znacznie wykraczają poza wskazane obszary, gdyż chcemy pomagać w sytuacjach, gdy pomoc jest potrzebna, a posiadamy możliwość ją zapewnić.

W 2019 roku udzielono 691 porad. Porady prawne udziela Pani Ewelina Kapela przy ulicy Fabrycznej 5.

 

5.9. Pomoc żywnościowa, Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania

 

FEAD

Program dobrowolny, jedynym kryterium jest kryterium dochodowe:

 • w rodzinie na 1 os. –1056,00zł,

 • osoby samotne – 1402,00zł.

 

W programie 2018/2019 bierze udział 973 osoby to jest 361 rodzin.

 

Produkty otrzymane w ramach programu 2019 to na 1 os.

 

- cukier – 4kg,

- buraczki -1,05kg,

- fasola biała- 3,6 kg,

- groszek z marchewką – 3,6kg,

- gołąbki – 1,7kg,

- kabanosy – 0,12kg,

- kasza gryczana -3kg,

- koncentrat pomidorowy – 1,6kg,

- makaron – 4,5kg,

- makaron kukurydziany – 0,5kg,

- miód – 0,4kg,

- mleko – 7l,

- olej – 2l,

- pasztet – 0,64kg,

- powidła – 1,8 kg,

- makrela w oleju – 1,7kg,

- ryż – 3kg,

- ser – 2,4kg,

- szynka drobiowa – 3kg,

- szynka wieprzowa – 2,1kg.

 

Osoba prowadząca obsługę programu to Karina Szorcz – logistyka, magazyn, ewidencja magazynowa , sprawozdawczość, bieżące kontakty z PBŻ.

Przyjmowanie wniosków i wydawanie skierowań – wszyscy pracownicy socjalni wg rejonów.

 

5.9 Dożywianie

W 2019 r. dożywianie działało w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Na jego realizację przeznaczono 350 000 zł.

 

Program ma charakter modułowy:

1. Moduł dla dzieci i młodzieży

2. Moduł dla osób dorosłych.

3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Pomoc społeczna działa w 1 i 2 module.

 

Kryterium dochodowe w 2019 r. na osobę samotnie gospodarującą wynosiło 701,00 zł x 150%= 1051,50 zł, na osobę w rodzinie- 528,00 zł x 150%= 792,00 zł.

 

Dożywianie od 2019 r. realizowane jest na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych- zlecenia pomiędzy jednostkami przez: Rogozińskie Centrum Kultury. Stawka dzienna jednego dania gorącego z dowozem we wskazane miejsce wynosiła 10,00 zł brutto, natomiast wydawane na miejscu 7,50 zł brutto.

 

W 2019 r. korzystało 303 osoby, w tym 211dzieci i 92 dorosłych.

 

Dodatkowo współpracowaliśmy z SP Nr 2 w Rogoźnie- stawka 5,00 zł, SP Nr 3 w Rogoźnie- stawka 4,80 zł, Przedszkolem Nr 1 i 2 w Rogoźnie oraz Przedszkolem w Parkowie- stawka w przedszkolach jednego dania gorącego wynosiła 3,00 zł. Czworo uczniów korzystało dożywiania w szkołach poza Gminą Rogoźno- tj. Szamotułach i Objezierzu, gdzie obowiązywała stawka 6,00 zł, Gołańczy- stawka 4,00 zł oraz Owińskach- 5,00 zł.

 

5.10. Pomoc w zakresie udostępniania i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

 

W zasobach Ośrodka znajduje się sprzęt rehabilitacyjny który zostaje wydany na zasadzie użyczenia.

 

Użyczony sprzęt

Sprzęt

2019 rok

Chodziki

9

Kule łokciowe

5

Toaleta przenośna

1

Wózki inwalidzkie

12

Łóżko rehabilitacyjne

8

 

Za pośrednictwem Ośrodka w 2018 roku 1 klient GOPS uzyskał z Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu „Karty Zaopatrzenia miesięcznego” na pieluchomajtki.

Realizacją tego zadania zajmuje się Pani Karina Szorcz.

 

5.11. Pomoc osobom dotkniętych przemocą na podstawie gminy Rogoźno, Zespół Interdyscyplinarny

 

W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która powołała Zespoły Interdyscyplinarne.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy podopiecznemu lub całej rodzinie. Działania Zespołu skierowane są do rodzin znajdujących się w kryzysie, dotkniętej problemem przemocy w rodzinie. Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Rogoźna do Zespołu powołane zostały 29 osoby.

W 2019 roku zarejestrowano 25 Niebieskie Karty. Spotkania odbywały się z ofiarami przemocy jak i osobami podejrzanymi o jej stosowanie.

Realizujemy również Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2019.

 

5.12. Działania Ośrodka Pomocy Społecznej skierowane do seniorów – Klub Seniora

 

Klub Seniora obsługiwany jest przez pracownika zatrudnionego na ½ etatu, którego praca polega na obsłudze Klubu w godzinach jego funkcjonowania tj. od 15.00 do 19.00. W tym czasie pracownik organizuje czas wolny seniorom, organizowane są spotkania okolicznościowe, wyjazdy , wycieczki, etc. W miesiącu grudniu każdego roku organizujemy wigilię dla samotnych. Uczestniczy w niej około 100 osób. Pomieszczenie które zajmujemy na potrzeby klubu otrzymaliśmy znajduje się w byłej szkole Agrobiznesu. Nie ponosimy odpłatności na wynajem. Członkami klubu Seniora jest 21 osób. Nie wszystkie osoby przychodzą regularnie ze względu na wiek i warunki pogodowe.

 

5.13. Letni wypoczynek dzieci

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie pośredniczy w wyjazdach kolonijnych dzieci na zasadzie selekcji dzieci i zbierania dokumentów.

W roku 2019 dzieci z naszej gminy uczestniczyły w następujących koloniach:

 • Wielkopolski Kurator Oświaty zorganizował dla 23 dzieci kolonię nad morze.

 

6. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 

Asystent rodziny wspiera rodzinę, pomaga w znalezieniu rozwiązań dla problemów z jakimi dana rodzina się boryka. Nie rozwiązuje ich za rodzinę, nie bierze odpowiedzialności za błędy rodziny, stara się je wskazywać i proponować rozwiązania. To rodzina decyduje co jest dla niej najlepsze i co jest zgodne z normami społecznymi. Asystent rodziny pomaga w tym, co jest możliwe do osiągnięcia przez rodzinę. Nie narzuca, lecz proponuje i wskazuje możliwości rozwiązań sytuacji trudnych.

 

Na czym polega praca asystenta rodziny

 

Zgodnie z art.15.1. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa wart.11 ust.1;

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

13a) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. Poz. 1860);

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa wart.17 ust.1;

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa wart.9a ustawy z dnia 29lipca 2005r. O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz.1390), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

Ilość rodzin z którymi pracują asystenci rodziny

 

Zgodnie z art.15.1. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15.

Zatrudnieni asystenci współpracowali z 29 rodzinami. Pierwszy asystent pracuje z 9 rodzinami, drugi 11 rodzinami, trzeci z 9 rodzinami.

 

Jako Ośrodek ponosimy odpłatność za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej tj. dom dziecka i rodziny zastępcze.

10% - 1 rok pobytu dziecka

30% - 2 rok pobytu dziecka

50% - 3 lata pobytu dziecka

 

Odpłatność:

 • za 2018 rok – 303.916,70 zł;

 • na 2019 rok – 322,891.11 zł.

 

Za 34 dzieci opłacaliśmy pobyt w 2019 roku.

 

Dzieci umieszczane są w pieczy zastępczej z powodu bardzo dużej niewydolności wychowawczej rodziców. W wielu przypadkach jest to sprzężone z nadużywaniem alkoholu. Zdarzają się sytuacje, że dzieci wracają do rodzin biologicznych, ale są to sporadyczne przypadki. Sąd decyduje o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej oraz o jego powrocie do rodziny biologicznej.

 

8. Karta Dużej Rodziny – założone w 2019 roku

 • Rogozińska Karta Dużej Rodziny, 224 rodziny;- 44 rodziny

 • Wielkopolska Karta Dużej Rodziny, 224 rodziny; - 37 rodzin

 • Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, 283 rodziny [Od 01.01.2019r. w związku z nowelizacją Ustawy o Karcie Dużej Rodziny karta przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek- art. 4 Ustawy o karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014r. Dz. U. z 2017r. poz. 1832 ze zm.]; - 153 rodziny

- 60 podpisanych porozumień (Rogozińska Karta Dużej Rodziny) – 4 porozumienia

 

9. Inne działania podejmowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Jako Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczyliśmy w 2019 roku w akcji Paka dla Dzieciaka. Uczestniczymy w uroczystościach szkolnych, wigiliach, spotkaniach organizacji pozarządowych. W roku minionym udało nam się również przygotować wigilię. Pracownicy Ośrodka uczestniczą w szkoleniach tematycznych, spotkaniach i konferencjach.

 

Po przedstawionym materiale przez panią kierownik Ewelinę Kowalską pan Zaranek zapytał, czy wzrosło założenie niebieskich kart w okresie COVID-19?

Pani kierownik potwierdziła.

Pani radna Kolanowska zapytała, kiedy taka karta jest anulowana?

Pani Ewelina Kowalska wskazał, że jest to moment kiedy istnieją przesłanki, że przemoc już nie występuje.

Radny Hubert Kuszak zapytał, czy istnieją takie sytuacje, gdzie rodziny same zgłaszają się po pomoc z powodu zaistnienia przemocy?

Pani kierownik poinformowała, że nadal jest to wstydliwy problem i są to bardzo rzadkie sytuacje.

Radny Sebastian Kupidura zapytał, czy coś się zmieniło w PFRON-ie ponieważ, jeden z mieszkańców nie otrzymał pomocy?

Pan Zaranek z racji tego, że jest tam członkiem poinformował, że pomoc jest udzielana w zależności od grupy inwalidzkiej, od rodzaju niepełnosprawności oraz zgłoszonych wniosków.

 

W dalszej części pani Katarzyna Erenc – Szpek wróciła do pkt 5 ponieważ głos w tym punkcie zajęła pani Stachowiak, która przedstawiła następujące dane:

 

Wykaz złożonych wniosków do budżetu z GKRPA na 2020 rok

Lp.

Nazwa wnioskodawcy

Kwota wniosku

Plan na 2020 r.

1.

Grupa wsparcia - dzieci które doznały przemocy

6.720,00

6.720,00

2.

Motywowanie do podjęcia leczenia

6.720,00

6.720,00

3.

SP Pruśce

2.500,00

2.500,00

4.

Straż Miejska

6.000,00

5.380,00

5.

Wysocka Ewa Studzienice

2.000,00

1.300,00

6.

SP 2 Rogoźno- Program Jesteśmy z Tobą oraz Wakacyjny program profilaktyczny

12.020,00

4.600,00

7.

GOPS Rogoźno

4.000,00

2.000,00

8.

Zespół Szkół im. H.Cegielskiego Program Alkohol, papierosy, dopalacze i narkotyki

3.200,00

3.000,00

9,

SP w Parkowie Wolny czas spędzamy inaczej

2.600,00

2.500,00

10.

SP Parkowo Półkolonia letnia

9.500,00

 

11.

Nowak Anna - Pogotowie lekcyjne

6.720,00

r6.720^00"

12.

SP Gościejewo

2.500,00

2.500,00

13.

Świetlica Owczegłowy

5.500,00

2.500,00

1A

Qnfio.tltr«Q — Prnnram

s non nn

1 son nn

Planowanie formy wypoczynku letniego w gminie

ROGOŹNO 2020 ROKU

IP

NAZWA PLACÓWKI

FORMA

WYPOCZYNKU

DATA

PLANOWANEGO

WYPOCZYNKU

MIEJSCE

WYPOCZYNKU

ILOSC DZIECI

ILOŚĆ

PERSONELU

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

1

Grupy wsparcia

Program

Maczkowy

Lipiec-sierpień

Fabryczna

40

4

GKRPA

2

WOPR

OBÓZ

SZKOLENIOWY

SIERPIEŃ

 

30

 

GKRPA +ŚRODKI WŁASNE 5.000ZŁ

3

OTWARCIE

KOMPIELISK

PIKNIKI NA

PLAŻACH

LIPIEC-SIERPIEŃ

ZA JEZIOREM NIENAWISZCZ

 

 

10,000ZŁ

4

SOŁECTWO 8TUDZIENIEC

WYCIECZKI W TERENIE

LIPIEC-SIERPIEŃ

STUDZIENIEC

50

 

3.000ZŁ

5

SOŁECTWO OWCZEGŁOWY

WYCIECZKI,

PIKNIKI

LIPIEC-SIERPIEŃ

OWCZEGŁOWY

40

3

5.000ZŁ

6

STRAŻ MIEJSKA

KONTROLE

LIPIEC-SIERPIEŃ

GMINA ROGOŹNO

 

3

6.000ZŁ

7

SP Nr2

Zawody kajakarskie

SIERPIEŃ

Jezioro Rogozińskie

40

 

20.000zł (z panią Dylewską)

8

SP Nr2

Zajęcia z koszykówki i piłki możnej

10-14 sierpnia

Centrum

profilaktyki

uzależnień

30-40

2 j

9

ZAJĘCIA KOSZYKÓWKI 1 PIŁKI NAOŻNEJ W RAMACH PROGRAMU 2020

ZAJĘCIA SPORTOWE

LIPIEC-SIERPIEŃ

ROGOŹNO

20-30

3

 

10

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 10 Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Komisja omówiła następujące uchwały:

 

a) wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 88/6, położonej w Słomowie, gm. Rogoźno (obręb SŁOMOWO), przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

b) wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 483/5, położonej w Rogoźnie przy Al. Marsz. Piłsudskiego (obręb ROGOŹNO), przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

c) wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 483/11, położonej w Rogoźnie przy ul. Wojska Polskiego (obręb ROGOŹNO), przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

d) wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 483/12, położonej w Rogoźnie przy ul. Wojska Polskiego (obręb ROGOŹNO), przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

e) wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1824/1, położonej w obrębie ROGOŹNO – ul. Mała Poznańska, w trybie przetargowym

f) wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 133/4, 133/5, 133/6, 133/7, 133/8, 133/9 i 133/10, położone w obrębie ROGOŹNO – rejon ul. Topolowej, w trybie przetargowym,

g) wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 387/5, położonej w obrębie JARACZ – Jaracz, gm. Rogoźno, w trybie przetargowym,

h) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Kościelna 2/2a w Rogoźnie (obręb ROGOŹNO), w trybie bezprzetargowym,

i) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Kościuszki 32/5 w Rogoźnie (obręb ROGOŹNO), w trybie bezprzetargowym,

j) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego – ul. Rynkowa 21/8 w Rogoźnie (obręb ROGOŹNO), w trybie przetargowym,

k) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie gminy Rogoźno

l) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – działki nr 31/1 położonej w Nienawiszczu.

m) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – część działki nr 1676/4 położonej w Rogoźnie.

n) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – część działki nr 1222/5 położonej w Rogoźnie.

o) wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystwanego do kąpieli

p) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rogoźno na rok szkolny 2020/2021.

r) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ w Obornikach.

s) zmiany uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego

t) możliwości dofinansowania przez Gminę Rogoźno przebudowy drogi powiatowej nr 2030P

u) zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2020,

w) zmian w WPF na lata 2020-2037.

Ad. 11 Wolne głosy i wnioski.

Pan Zbigniew Chudzicki zaproponował, żeby wydać książkę z okazji stulecia Klubu Sportowego Wełna, dodał że bardzo chętnie wspomoże tą inicjatywę. Pani Tomaszewska zobowiązała się, że urząd może się tym zająć zapraszając przy tym radnego do współpracy.

Pani przewodnicząca wspomniała, tez że 2020 jest rokiem Księdza Klawka i z tej okazji zapytała, czy będzie coś organizowane?

Pani kierownik poinformowała, że to co jest zaplanowane to będzie zrobione, a że rok jeszcze się nie skończył to pewne rzeczy będą zrealizowane.

Pan Kuszak zwrócił uwagę na konieczność wymiany regulaminu przy placu zabaw przy rondzie, ponieważ jest nieczytelny, oraz poprosił o skoszenie zarośli na wszystkich małych skrzyżowaniach odchodzących od ul. Południowej.

Pan kierownik Andrzejczak wskazał, że wykaszanie dopiero co się zaczęło i pewnie będzie to zrealizowane.

Na koniec pan radny Kupidura powrócił do tematu utylizowania strzykawek. Kierownik Piątkowski poinformował, że po wysłanym piśmie do sanepidu nie otrzymał jeszcze informacji zwrotnej.

 

Ad. 12 Zakończenie

Pani Przewodnicząca Komisji zakończyła posiedzenie komisji o godz. 19.00

Protokołowała Anna Mazur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf