Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2010: Zarządzenie Nr 27/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok

Zarządzenie Nr 27/2010

Burmistrza Rogoźna

z dnia 20 kwietnia 2010 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok

 

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

 

Burmistrz Rogoźna zarządza co następuje:

 

§ 1.

 

W Uchwale Nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok, zmienionej Uchwałą Nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku

 

wprowadza się następujące zmiany:

       

1.       Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę 157.176 zł

i ustala się  na kwotę 38.179.207 zł

       

2.       Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 38.179.207 zł

z tego:

1)    dochody bieżące w kwocie 37.284.260 zł

2)    dochody majątkowe w kwocie 894.947 zł

                w tym:

a)       środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 w kwocie  288.947 zł

                zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

 

  1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę 157.176 zł

i ustala się na kwotę 47.775.239 zł

 

  1. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 47.775.239 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

z tego:

               

1)   Wydatki bieżące w wysokości  37.985.018 zł

z tego:

1)         Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 26.313.212 zł  

w tym:

a)       wynagrodzenia i składki od nich naliczone 16.738.034 zł

b)       wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9.575.178 zł

2)         dotacje na zadania bieżące 3.420.743 zł

3)         świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.695.763 zł

4)         obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 555.300 zł

                               

                2)    Wydatki majątkowe w wysokości 9.790.221 zł

                        w tym: ,

a) dotacje przekazane z budżetu na zadania inwestycyjne w kwocie 785.000 zł

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 470.020 zł

 

 

§ 2.

 

Dokonuje się zmiany § 8 Uchwały nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok, zmienionego Uchwałą Nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku, który otrzymuje brzmienie:

§ 8 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin w kwocie 723.535 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia”.

 

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 


Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 27/2010

Burmistrza Rogoźna

z dnia 20 kwietnia 2010 roku

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok:

 

DOCHODY

 

  1. W dziale Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 10.681 zł w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-50/10 z dnia 14 kwietnia 2010 r.

  1. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dochody o kwotę 146.495 zł w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90c ustawy o systemie oświaty. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-65/10 z dnia 30 marca 2010 r.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę  157.176 zł

wydatków przeznaczonych dla przewodniczących jednostek pomocniczych (sołtysów) +/- 63.760 zł (wniosek Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa)

wydatków przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznych i książek +/- 14.000 zł.

 

 

WYDATKI

 

  1. W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/- 2.596 zł.

  1. W dziale Administracja publiczna dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami wydatków na kwotę +/-  77.760 zł dotyczących:

1)         wydatków przeznaczonych dla przewodniczących jednostek pomocniczych (sołtysów)

+/- 63.760 zł (wniosek Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa)

2)         wydatków przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznych i książek +/- 14.000 zł.

 

  1. W rozdziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonano przeniesienia miedzy paragrafami na kwotę +/- 1.000 zł.

  1. W dziale Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 10.681 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracownikom socjalnym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy.

  1. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki o kwotę 146.495 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90c ustawy o systemie oświaty.

  1. W dziale Gospodarka komunalna dokonano przeniesienia wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami na kwotę +/- 15.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie prób szczelności sieci gazociągowych w miejscowościach Tarnowo, Karolewo i Laskowo. Wykonanie tego zadania jest warunkiem stawianym przez WSG Poznań w celu zawarcia umowy dzierżawy.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę  157.176 zł

 

Dokonano zmian w załączniku:

1.       Załącznik Nr 3 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2010 rok”  zwiększono dochody i wydatki o kwotę 157.176 zł.

 

Załacznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 27/2010
Burmistrza Rogoźna
z dnia 20 kwietnia 2010r.
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2010 rok 
 
Dział Rozdział § Nazwa  Dochody   Wydatki  
 Stan na 31.03.2010r.   zmiana   Stan na 20.04.2010r.   Stan na 31.03.2010r.   zmiana   Stan na 20.04.2010r. 
852     Pomoc społeczna 566 359,00 10 681,00 577 040,00 566 359,00 10 681,00 577 040,00
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rozdzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intergacji społecznej 10 702,00 0,00 10 702,00 10 702,00 0,00 10 702,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 10 702,00   10 702,00      
    4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne       10 702,00   10 702,00
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubwzpieczenia społeczne 157 505,00 0,00 157 505,00 157 505,00 0,00 157 505,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 157 505,00   157 505,00      
    3110 Świadczenia społeczne       157 505,00   157 505,00
  85216   Zasiłki stałe 132 090,00 0,00 132 090,00 132 090,00 0,00 132 090,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 132 090,00   132 090,00      
    3110 Świadczenia społeczne       132 090,00   132 090,00
  85219   Ośrodki pomocy społecznej 194 462,00 10 681,00 205 143,00 194 462,00 10 681,00 205 143,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 194 462,00 10 681,00 205 143,00      
    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń       715,00   715,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników       116 964,00 9 049,00 126 013,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne       20 175,00   20 175,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne       21 366,00 1 410,00 22 776,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy       3 360,00 222,00 3 582,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia       3 600,00   3 600,00
    4260 Zakup energii       2 000,00   2 000,00
    4280 Zakup usług zdrowotnych       200,00   200,00
    4300 Zakup usług pozostałych       6 002,00   6 002,00
    4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       4 000,00   4 000,00
    4410 Podróże służbowe krajowe       2 630,00   2 630,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       12 450,00   12 450,00
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej       500,00   500,00
    4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych       500,00   500,00
  85295   Pozostała działalność 71 600,00 0,00 71 600,00 71 600,00 0,00 71 600,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 71 600,00   71 600,00      
    3110 Świadczenia społeczne       71 600,00   71 600,00
854     Edukacyjna Opieka wychowawcza 0,00 146 495,00 146 495,00 0,00 146 495,00 146 495,00
  85415   Pomoc materialna dla uczniów 0,00 146 495,00 146 495,00 0,00 146 495,00 146 495,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   146 495,00 146 495,00      
    3240 Stypendia dla uczniów         146 495,00 146 495,00
      OGÓŁEM: 566 359,00 157 176,00 723 535,00 566 359,00 157 176,00 723 535,00

 

drukuj pobierz pdf