Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: PROTOKÓŁ nr 21/2020 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 24 listopada 2020 roku o godz. 16.00 w UM ul. Nowa 2

PROTOKÓŁ nr 21/2020

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 24 listopada 2020 roku o godz. 16.00 w UM ul. Nowa 2.

 

Posiedzenie Komisji otworzyła i posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Katarzyna Erenc - Szpek.

Przewodnicząca stwierdziła, że na 8 członków Komisji w obradach bierze udział 7 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, sprawdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KSSOiK.
  4. Praca nad budżetem Gminy Rogoźno na rok 2021.
  5. Opiniowanie materiałów na najbliższą sesję.
  6. Wolne głosy i wnioski

 

 

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodnicząca komisji przedstawiła zaplanowany porządek obrad, do którego radni nie wnieśli zmian.

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.

Protokół z posiedzenia poprzedniego członkowie komisji przyjęli – jednogłośnie.

 

Ad. 4 Praca nad budżetem Gminy Rogoźno na rok 2021.

Pani skarbnik powiedziała, że projekt budżetu został radnym przekazany w terminie, teraz na komisji zostały radnym przekazane jeszcze wnioski składane do projektu. Plany są okrojone i nie zostały do projektu wprowadzone żadne inne zadania, dlatego że brakowało 35 mln zł, aby ten budżet spiąć.

Pan Maciej Kutka zapytał, na jakim poziomie będzie przyszłoroczna stawka za śmieci? Pani Irena Ławniczak powiedziała, że do projektu budżetu zaliczona została stawka tegoroczna, ponieważ nie są jeszcze znane koszty na bramkach z Kopaszyna, a przetarg jest jeszcze nie ogłoszony.

Radny dopytał o to, czy w planie jest Półmaraton Przemysła? Pani skarbnik odpowiedziała, że jest ujęty w budżecie. Pan Kutka zapytał, czy w związku z możliwością uchwalenia budżetu do marca przyszłego roku, nasz budżet będzie uchwalony w grudniu? Burmistrz odpowiedział, że w naszym systemie uchwalania budżetu nic się nie zmieniło i planowana jest sesja w grudniu na jego uchwalenie, również dlatego żeby moc kontynuować i zacząc nowe inwestycje.

Pani skarbnik dodała, że przyjęcie budżetu zakłócić może jedynie brak opinii z RIO.

Radny Chudzicki zapytał, czy Burmistrz planuje składać wnioski o pozyskanie środków z Funduszu Dróg Samorządowych?

Pan Szuberski wskazał, iż jest kilka gotowych już projektów, które będą składane a jeżeli chodzi o halę – to taki projekt można będzie zobaczyć na sesji, kiedy będzie omawiany temat podsumowania zadań inwestycyjnych.

Radny dopytał, czy remont Sali w SP3 został zawieszony?                                                   

Burmistrz poinformował, że na ten cel zostały złożone wnioski i oczekuje na ich weryfikację.

 

Pani Przewodnicząca ogłosiła głosowanie w sprawie pozytywnej opinii nad projektem budżetu.

5 radnych zagłosowało „za” pozytywną opinią, 2 radnych „wstrzymało się” od głosowania.

 

 

Ad. 5 Opiniowanie materiałów na najbliższą sesję.

Członkowie komisji przedyskutowali następujące projekty uchwał:

a) zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki, a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego,

b) utworzenia związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”,

c) przyjęcia statutu związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”

d) Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2021,

e) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – działki nr 33/94 położonej w miejscowości Nienawiszcz,

f) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży działki nr 483/5, położonej w obrębie Rogoźno przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

g) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Rogoźno – gminne działki nr: 95 i 96,

h) uzgodnienia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych drzewa uznanego za pomniki przyrody

i) zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2020 rok,

 

Ad.9. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.

Pan radny Kutka zapytał, jaki jest koszt powstającego skwerku przed urzędem?

Kierownik Andrzejczak powiedział, że oscyluje to w granicach 2 – 3 tys zł a jest to podyktowane przepisami z ustawy, które nakładają na urząd obowiązek odpowiedniego oznakowania.

 

Longina Kolanowska – zgłosiła wniosek o usunięcie suchego drzewa na ul. Polnej od strony działek przy progu zwalniającym. Pan kierownik odpowiedział, że ze starostwa przyszło zezwolenie na wycinkę i być może chodzi o to drzewo.

 

Ad. 10. Zakończenie.

Posiedzenie komisji zostało zakończone o godz. 17:50, sporządziła Anna Mazur.

 

 

drukuj pobierz pdf